تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود  تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تعریف موضوع تحقیق    ۲
تعیین متغیرها    ۳
اهمیت و ارزش تحقیق    ۳
اهداف تحقیق    ۴
اهدف جزئی    ۴
فرضیه های تحقیق    ۶
روش تحقیق و مراحل اجرای آن    ۶
محدودیتهای تحقیق    ۷
تعاریف متغیرها    ۸
تعریف واژه ها و اصطلاحات    ۱۰
فصل دوم : ادبیات تحقیق
الف) ادبیات تحقیق    ۱۱
دیدگاه ها و مکاتب فکری    ۱۱
ب ) پیشینه تحقیق    ۱۵
چهارچوب نظری    ۱۵
تحقیقات داخلی    ۱۹
تحقیقات خارجی    ۲۴
اثرات امید در زندگی    ۲۵
شاخص امید به زندگی    ۲۶
راهکارهای تقویت امید    ۲۸
تعریف امید به آینده    ۲۸
شاخص اقتصادی امید به آینده    ۳۰
عوامل عینی تیرگی آینده    ۳۲
اثرات فقدان امید به آینده    ۳۴
امید آفرینی دربین دانشجویان    ۳۶
نگاهی به آینده    ۴۰
آینده نگری و مفاهیم متعادلان    ۴۱
برآوردهای آینده بینان    ۴۳
نگرانی از شغل آینده و بیکاری    ۴۵
امیدوار بودن چیست؟    ۴۶
تناقض و طبیعت امید    ۴۷
زایل شدن امید    ۴۸
ارزش امید و امیدواری    ۵۱
اهمیت و فایده ایجاد فضای امید و نشاط    ۵۳
سابقه و تاریخچه امید و نشاط در جامعه    ۵۶
اۣمید در امتهای گذشته    ۵۶
امید در امت اسلام    ۵۷
ایجاد امید در قرآن کریم    ۵۷
امید و آرزو در احادیث معصومین    ۵۸
ایجاد امیدواری، روح کلی دعاها    ۵۹
اقسام امید    ۵۹
بهترین امید    ۶۰
دستیابی به خواسته ها    ۶۰
امید به مردم    ۶۱
آسیبهای امید به غیر خدا    ۶۱
امید و نشاط در اندیشه بزرگان جهان    ۶۱
آثار امیدواری و نشاط    ۶۲
آثار ناامیدی به آینده    ۶۳
آثار ناامیدی به آینده عبارتند از    ۶۳
ویژگیهای امید و نشاط    ۶۴
وسایل دستیابی به امید و نشاط    ۶۶
راه شناسایی انسانهای ناامید    ۶۶
نشانه انسانهای امیدوار    ۶۸
عوامل دستیابی به امید و نشاط    ۶۹
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری    ۷۱
نحوه نمونه گیری    ۷۲
روش جمع آوری اطلاعات    ۷۳
ابزار جمع آوری اطلاعات    ۷۳
روایی و پایایی پرسشنامه    ۷۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۷۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    ۷۶
بخش اول : توصیف مشخصات پاسخگویان    ۷۷
بخش دوم : توصیف داده ها بر اساس هر یک از سؤالات پژوهش    ۸۵
بخش سوم: آمار استنباطی    ۱۱۱
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
مقدمه    ۱۱۵
بحث و نتیجه گیری    ۱۱۶
راهکارها وپیشنهادات    ۱۲۲
محدودیتهای تحقیق    ۱۲۳

 

منابع

۱) تقوی، سید حسین. از امید تا شادی، قم، انتشارات مشهور، ۱۳۸۴٫

۲) توماس، سوون. ترجمه م. آزاده، فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، انتشارات مازیار، ۱۳۵۴٫

۳) رابرت، دبلیو. ترجمه یحیی سید محمدی، نظریه ها و نظامهای روان شناسی، انتشارات ویرایش، ۱۳۷۸٫

۴) ساعتچی، محمود. نظریه پردازان و نظریه ها در روان شناسی، تهران، انتشارات صدف، ۱۳۷۷٫

۵) سحابی، عزت الله. دغدغه های فردای ایران، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۸۰٫

۶) شفیع آبادی، عبد الله. راهنمای تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات پیام نور، ۱۳۶۷٫

۷) فروم، اریک. ترجمه مجید روشنگر، انقلاب امید در ریشه های عوامل اومانیستی جامعه صنعتی، انتشارات مروارید، ۱۳۶۰٫

۸) گوله، کوکب. ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی، فرهنگ علوم اجتماعی، انتشارات مازیار، ۱۳۶۷٫

۹) معین، محمد. فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۳٫

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان پیام نور کوهپایه بود . فرض تحقیق در این که بین دانشجویان دختر و پسر در میزان تاثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، برنامه ریزی و قانون گذاری عوامل شخصی بر امید به آینده  شغلی تفاوت معناداری وجود دارد . جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه اعم از دختر و پسر مشغول به تحصیل بوده اند وتعدادکل آن ۲۰۰۰ نفر می باشند، که از این تعداد ۱۰۳۸ نفر آن ها دختر و ۹۶۲ نفر آنها پسر می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ۱۰۰ نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیدند .

ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۲۶ سوال بود و براساس طیف لیکرت تهیه گردید .

روایی پرسشنامه با توجه به روایی محتوا سنجیده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرنباخ وبا توجه به چهار عامل اقتصادی ، اجتماعی ، شخصی، و برنامه ریزی و قانون گذاری دولت برابر با ( ۶۵% = X ) بدست آمد برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل مجذور K  به منظور تعیین میزان معنی داری سوالات استفاده شد ، نتایج بدست آمده نشان داد که :

۱)   در فرضیه اول که مبتنی بود بر میزان تاثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

۲)   در فرضیه دوم که مبتنی بود بر میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

۳)     در فرضیه سوم که مبتنی بود بر میزان تاثیر برنامه ریزی و قانون گذاری دولت بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

۴)   در فرضیه چهارم که مبتنی بود بر میزان تاثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

مقدمه :

خداوند در خلقت انسان با دمیدن روح خود در کالبد انسان حس امید و موفقیت را در او دمیده است ، از این رو انسان از روزی که به دنیا می آید در عرصه ای گام بر می دارد که از امید ساخته شده است . امید به موفقیت و خوشبختی ، امید همراه قدرت و مادر موفقیت است و کسی که امیدوار است در خود موهبت معجزه دارد. امید موهبتی معنوی و الهی است که چرخه زندگی را به گردش در آورده و موتور تلاش و فعالیت را روشن نگه می دارد . بدون امید همه انگیزه ها به خاموشی و همه احساسها به سردی می گراید و هیچ حرکتی صورت نخواهد پذیرفت . امید به آینده در بین دانشجویان به میزان مطالعه و اهتمام علمی آنان و تقویت پایه های علمی بستگی دارد . در این تحقیق سعی شده عوامل امیدواری دانشجویان به آینده با توجه به واقعیتهای کنونی از قبیل درآمد خانوار ، درآمد اندک فارغ التحصیلان ، عدم امکانات شغلی و علاقه به هرشته تحصیلی و دور از هر نوع تعصب مذهبی و نظر و سلیقه شخصی و با توجه به نظرات خود پاسخگویان مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر سعی بر این بود که از کتب مختلف که درباره مسائل و مشکلات آینده جوانان بحث شده مطالبی سودمند جمع آوری نمائیم. باید گفت که در مجموع مطالعه آن سودمند به نظر می رسد هر چند که ممکن است ایرادات و انتقادات خاص خود را داشته باشد .

تعریف موضوع تحقیق :

به وجود آوردن امید به آینده شغلی در بین جوانان یک مسأله بنیادی در جامعه ما است و منظور از امید به آینده آنست که جوانان ما احساس کنند که اگر در جامعه ما فساد مالی ، تعدی ، تخطی و …. وجود دارد در کنار آن راهبردها و نهادهایی نیز وجود دارند که به اصطلاح و تصحیح آن بپردازند . وقتی بپذیریم که امید به آینده از افراد جدا شدنی نیست به این موفقیت می رسیم که این انگیزه یا موهبت درونی شده ، در محیط زیست اجتماعی معمولاً می تواند راهبرد ترقی و تعالی را در میان مردم بگشاید . یعنی موجودات زنده ای که به خصلت اجتماعی یا مدنی بودن تعریف می شوند در محیط و فضای زیست اجتماعی با رفتارهای اجتماعی خود می توانند این انگیزه درونی را به سود خود و همنوعان خود شکوفا و بالنده سازند . بنابراین ما باید همواره در جستجو و شناسایی و تحلیل آن دسته از رفتارها و روابط مناسباتی باشیم که امید به آینده شغلی را در جهت شکوفایی و بالندگی انسان تقویت می کنند و آنها را در جامعه رشد و تکثیر و تحکیم بخشیم برعکس آن واقعیات اجتماعی را که امید به آینده کرامت آمیز را از مردم می گیرند و آنها را اجباراً به سوی خود سوی خود پرستی و دنیا پرستی می دانند شناسایی کرده و با آن مبارزه و مقابله نمائیم .

تعیین متغیرها :

در این تحقیق امید به آینده به عنوان متغیر وابسته و دانشجویان به عنوان متغیر مستقل و دانشگاه پیام نور به عنوان متغیر کنترل می باشد و متغیر مزاحم آن عبارتند از نظرهای اطرافیان برای فرد و عوامل اجتماعی که مقابل کنترل برای محقق نیست.

اهمیت و ارزش تحقیق :

خصلت امید به آینده به عنوان شاخص پویایی و رشد و انسجام و اقتدار جامعه است که بیشتر جنبه کیفی دارد تا کمّی. کمیت آن در پژوهشهای اجتماعی- فرهنگی را می توان از روی درصد آینده نگران با کرامت جامعه معلوم و از روی ان امکانات بقا و پیشرفت و انسجام و اقتدار جامعه را پیش بینی کرد. جامعه ای که فاقد این امید باشد تأیرات ناخوشایندی روی روحیات و افکار و کلاً رفتارهای اجتماعی جوانان می گذارد. نگرانی، اضطراب، تلاش نکردن برای زندگی، ترک علائق اجتماعی و غرقه شدن در سرگرمی های غیر مفید و حتی مضر … از پیامدهای چنین جامعه ای است و بنابراین شرایط سقوط آن جامعه فراهم شود. و در نتیجه باعث مهاجرت افراد متخصص و فرار مغزها می شود. انسان بر حسب ساختمان وجودی خود نمی تواند نسبت به آینده ی بی تفاوت باشد ولی وقتی که جامعه آینده روشن و مطمئنی حاوی فرصت و منزلت شخصی را در اختیار او قرار ندهد فرد امید به آینده اش را از دست می دهد و برای رسیدن به اهدافش تلاش نمی کند بنابراین اگر مسئولان مربوط با به وجود آوردن امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی آینده شغلی آنان را تضمین کنند امید به آینده در بین دانشجویان افزایش می یابد.

اهداف تحقیق :

هدف کلی : بررسی میزان امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه  است.

اهدف جزئی :

۱) ارائه راهکارهای افزایش میزان امید به آینده در بین دانشجویان

 ۲) امید به آینده شغلی در بین دانشجویان دختر

۳) بررسی دیدگاه دانشجویان دختر و پسر به آینده

۴) بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان پسر

۵)   بین نوع تحصیلات و میزان امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۶)   بین روابط اجتماعی و میزان امیدواری به اشتغال در آینده رابطه وجود دارد.

۷)  بین مسئولیت پذیری و میزان امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۸) بین میزان تواناییهای کسب شده و امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۹)  بین میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی و امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۱۰) بین علاقه به رشته تحصیلی و میزان امیدواری به اشتغال در آینده رابطه وجود دارد.


فرضیه های تحقیق : 

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده تفاوت معنادار وجود دارد.

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اجتماعی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان برنامه ریزی و قانون گذاری دولت بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

روش تحقیق و مراحل اجرای آن :

روش تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی است که در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه اجرا شده است. این روش یکی از انواع روشهای تحقیق است که برای جمع آوری اطلاعات و نمونه گیری از افراد جامعه مورد استفاده واقع می شود. در این تحقیق از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:

کتابخانه شامل استفاده از کتب، مجلات و سایتها. ۲) برای کشف عقاید و افکار نیز از پرسشنامه استفاده شده است که سؤالات آن همه بسته پاسخ هستند.

محدودیتهای تحقیق :

اولین مشکلی که برای انجام پژوهش با آن رو به رو بودیم کمبود منابع بود ومنابعی که به طور مستقیم امید به آینده شغلی را بررسی کنند وجود نداشت تا جایی که امکان نداشت به جستجو پرداختیم به همین دلیل به طور مستقیم مطالبی را که در مورد فرضیات بود از کتابها و مجلات متفاوتی جمع آوری کرده و در این پژوهش استفاده نمودیم.


تعاریف متغیرها :

درآمد خانوار:

«دستمزد، حقوق، پاداش کار، درآمد اجتماعی و یا انتقالی مثل حقوق بازنشستگی، مستمری، کمک به خانواده‌ها، اعانه‌ها، بیمه اجتماعی برای یک درآمد عبارتست از چیزی که بدون فقیر شدن می‌توان آن را مصرف کرد.»۱

«آدام اسمیت می‌گوید دستمزد، سود و اجاره سه نوع اصلی درآمد هستند»۲

علاقه به رشته تحصیلی :

«علاقه در کلی ترین مفهوم آن ناظر است بر ارتباط ذهن – عین که در آن شخص یا گروهی از اشخاص برای دستیابی به منظوری یا تلاش در راه آن به لحاظ جذابیتی که دارد اصرار می‌ورزد.»

در این زمینه علاقه به رشته تحصیلی را می‌توان موضوع مورد توجه و کوشش معرفی کرد یا نگرش و احساسی که به سوی آن رشته معطوف است.

امکانات شغلی :

فقدان هرگونه وسیله و امکانات برای ایجاد مشاغل مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهها

درآمد اندک فارغ التحصیلان :

عبارتست ازحقوق ومزایایی که فارغ التحصیلان دانشگاهها درازای کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌نمایند.ولی این درآمدمطابق با تحصیلات و تخصص آنها نمی‌باشد.

امید به آینده:

یک رشته افکار مثبت به دلیل ارضای برخی از نیازهای انسان نسبت به گذراندن زندگی که در آینده برای شخص رخ می‌دهد.


۱ ) فرهنگ اصلاحات اجتماعی واقتصادی – توماس سوون – ترجمه و تالیف م. آزاده – تیراژ ۳۰۰۰ نسخه چاپ اول زمستان ۱۳۵۴ انتشارات مازیار

۲ ) فرهنگ علوم اجتماعی – جولیوس گوله – ویلیام ل.کولب – ویراستار: محمد جواد زاهدی مازندرانی – انتشارات مازیار – چاپ اول ۱۳۷۶ تیراژ ۳۰۰۰ نسخه – چاپ گلشن تهران ۷۶

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.