تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه    ۱
الف ـ بیان مسئله    ۱
ب ـ مروری بر مقالات پیشینه پژوهش    ۱۷
ج ـ دلایل انتخاب موضوع    ۲۱
د ـ اهداف و فرضیات    ۲۲
فصل دوم: مواد و روش تحقیق    ۲۳
فصل سوم: یافته‌ها    ۲۵
فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری    ۳۷
ـ بحث   ۳۷
ـ نتیجه‌گیری    ۳۹
ـ محدودیت‌ها    ۴۰
ـ پیشنهادات    ۴۱
فصل پنجم: منابع   ۴۲

منابع

۱- Baum, B. and Cohen, M. ‘Studies on Agenesis in the Permanent Dentition’ Am. J. Phys. Anthrop., 1996; 35: 125-128

2- Garn, S. et al ‘Third molar Polymorphism and Its Significance to Dental Genetics’ J. Dent. Res. Supplement to 1963; 42: 1344-1363

3- Garn, S. and Lewis, A. ‘The Relationship. Between Third Molar Agenesis and Reduction in Tooth Number’ Angle Orthodont. 1962; 32: 14-18

4- Garn, S. and Lewis, A. ‘The Gradient and the Pattern of Crown Size Reduction in Simple Hypodontia Angle Orthodont. 1970; 50: 51-57

5- Garn, S. ‘Third Molar Agenesis and Reduction in the Number of Other Teeth’ J. Dent. Res. 1962; 41: 714

6- Graber, L. ‘Congenital Absence of Teeth: a Review with Emphasis on Inheritance Patterns’ JADA. 1978; 96: 266-275

7- Hillson, S. Dental Anthropology. New York: Cambridge University Press. 1996.

8- Lavelle, C. and Moore, W. ‘The Incidence of Agenesis and Polygenesis in the Primate Dentition’ Am. J. ‘ -‘ Phys. Anthrop. 1996; 38: 671-680

9-  Peck, S. et al ‘Prevalence of Tooth Agenesis nd Peg-shaped Maxillary Lateral Incisor Associated with Palatally Displaced Canine (PDC) Anomaly’ Am. Orthod. Dentofac.Orthop. 1996; 110:441-443

10- Vastardis, H. et al’ A Human MSX 1 homeodomain missense  mutation causes selective tooth agenesis in Nature Genetics. 1996;13:417-421

11- Whittington, B. and Durward C.’ survey of Anomalies in primary Teeth and Their Correlation with the Permanent Dentition’ New Zealand Dental Journal. 1996; 92: 4-8

12- Mok YY, Ho KK. Congenitally absent third molars in 12 to 16 year old Singaporean Chinese patients: a retrospective radiographic study.

Ann Acad Med Singapore. 1996; 25: 828-30.

13- Rozkovcova E, Markova M, Lanik J, Zvarova J. Agenesis of third molars in young Czech population. Sb lek. 2004; 105: 35-52

14- Rozkovcova E,Markova M, Dolejsi J. Studies on agenesis of third molars amongst populations of different origin. Sb Lek . 1999 ; 100:71-84.

15- White St, Pharoah Mi: Oral radiology principles and interpretation.  ۵th Ed. Toronto, Ontario. Canada: Mosby. 2004; Chap18: 332-333

چکیده

سابقه و هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم می‌باشد و این تحقیق در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته است و نتیجه آن در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب نژاد آن منطقه مختلف بوده است و بنابراین نیاز به انجام آن در جمعیت ایرانی دیده می‌شد. اهداف دیگر این تحقیق مانند ارتباط آژنزیس دندان مولر سوم با سایر آنومالیهای فکی و دندانی و اکلوژن را شامل می‌شود.

مواد و روش‌ها:

این تحقیق یک تحقیق توصیفی بوده که مبنای آن بررسی پروندة بیماران ارتودنسی در یک مطب ارتودنسی بوده است که پرونده ۷۰۰ بیمار ارتودنسی (۳۵۰ پسر و ۳۵۰ دختر) بررسی گردید و آژنزیس دندان مولر سوم و همچنین وجود سایر آنومالیهای فکی و اکلوژن و آنومالیهای شکل و اندازه دندانها و آژنزیس در سایر دندانها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در کل رادیوگرافی‌های پانورامیک ۷۰۰ بیمار ارتودنسی در ۱۱۷ نفر (%۷/۱۶) آژنزیس دندان مولر سوم مشاهده گردید که %۲/۱۸ مردان و %۲/۱۵ زنان دچار آژنزیس دندان عقل بودند.

نتیجه‌گیری: میزان شیوع آژنزیس دندان عقل در یک نمونه از جامعه ایرانی (بیماران ارتودنسی) بدست آمد که پائین‌تر از میزان شیوع آن در مناطق دیگر می‌باشد و ارتباط خاصی بین آژنزیس دندان عقل و مال اکلوژن‌های فکی قدامی ـ خلفی مشاهده نگردید.

فصل اول:‌ مقدمه

الف)  بیان مسئله

(I آژنزیس دندانی

آژنزیس یک یا چند دندان یکی از شایعترین آنومالی‌های تکاملی در انسان است.

آژنزیس دندانی یک نقص تکاملی می باشد که باعث عدم تشکیل یک دندان می گردد.۱۰ سندرم های مرتبط با آژنزیس دندانی هیپودونشیا ، الیگودونشیا و آنودونشیا می باشد.۱۵

آژنزیس دندانی ( تشکیل نشدن دندان ) می‌تواند از یک تا چندین دندان را شامل شود که هیپودونشیا نامیده می شود. Missing  تعداد زیادی از دندانها الیگو دونشیا نامیده می‌شود و تشکیل نشدن تمامی دندانها آنودونشیا نامیده می‌شود.

Missing دندانی احتمالاً نتیجه چندین مکانیزم مستقل پاتولوژیک می‌باشد که می تواند باعث دخالت در تشکیل دنتال لامینا ، تشکیل نشدن جوانه دندانها در زمان تعیین شده ، کمبود فضا و عدم تناسب بین سایز فک و اندازه دندان‌ها شوند.۱۵

Missing دندانی با تشخیص و شمردن دندانهای موجود شناسایی می‌شود. البته این مسئله باید در ذهن گنجانده شود که تکامل دندانها ممکن است تأخیر داشته باشد۱۵ .

دندانی به عنوان دندان Miss شده در نظر گرفته می‌شود که از نظر کلینیکی و رادیوگرافی وجود نداشته باشد و هیچ سابقه ای از خارج نمودن آن  وجود نداشته باشد.۱۵

بیشترین شیوع Missing دندانی در دندان مولر سوم دیده می‌شود که می‌تواند یکطرفه یا دوطرفه باشد.۱۵

Missing یک یا تعداد بیشتری از دندانهای مولر سوم در ۲۰% افراد اتفاق می افتد. شیوع گزارش شده در مورد بقیه دندانها غیر از دندان مولر سوم بین ۶/۹-۶/۱ میباشد.۱

Missing دندان مولر سوم با افزایش شیوع missing سایر دندانها ارتباط دارد۵.

وقتی یک یا تعدادی از دندانهای عقل به طور مادرزادی تشکیل نشده باشند، احتمال عدم تشکیل جوانه‌ی‌ سایر دندانها ۱۳ برابر افزایش می یابد و این یک کاربرد کلینیکی و تحقیقی دارد. اگر دندان  عقل در یک رادیوگرافی پانورامیک وجود ندارد، باید در جستجوی missing دندانهای دیگر هم باشیم که نواحی غیر از مولرها را هم شامل می شود و این احتمال منحصر به یک ناحیه نمی‌باشد و یک منشاء ژنتیکی دارد.۵و۶

به نظر می‌رسد آژنزیس دندان عقل با کاهش سایز دندانهای باقیمانده و تأخیر رویش دندانهای خاصی ارتباط داشته باشد و اینها همه نشان دهنده این مسأله است که آژنزیس دندان مولر سوم یک آنومالی منحصر به خودش نیست.۳

 (II اپیدمیولوژی آژنزیس:

آژنزیس دندان در برخی دندانهای خاص بیشتر اتفاق می افتد و از نظر کلینیکی این مسئله یک اختلاف طبیعی است .

آژنزیس دندانی فامیلی از طریق یک ژن غالب اتوزومال یا وابسته به X منتقل می گردد . اعضاء دیگر در یک خانواده اغلب اختلاف قابل ملاحظه ای از لحاظ مکان، تقارن، و تعداد دندانهای درگیر نشان می دهند.۱

وقتی missing یک دندان اتفاق بیفتد به احتمال زیاد دندانهای باقیمانده از نظر سایز ، شکل یا میزان تکامل غیر طبیعی خواهند بود.

دندانهای دائمی بیشتر از شیری تحت تأثیر این آنومالی‌ها قرار می‌گیرند.

آژنزیس دندانی برای دندانهای شیری در حدود ۹/۰-۵/۰% گزارش گردیده است.۸

به غیر از  missing دندانی آنومالیهای دیگری نظیر  دندان اضافی ، geminated teeth و fused teeth نیز در دندانهای شیری یافت می شود که این آنومالی‌ها اغلب در قدام ماگزیلا یا مندیبل اتفاق می افتد. آنومالی برخی  از دندانهای دائمی نیز یک یافته شایع می‌باشد .

بعنوان یک قانون کلی وقتی یک دندان شیری missing داشته باشد دندان دائمی جایگزین آن هم missing دارد. وجود آنومالیهای دیگر در یک دندان شیری می‌تواند یک علامت قوی برای وقوع آنومالی در دندان دائمی جایگزین آن دندان شیری باشد هر چند که لزوماً همان نوع آنومالی نباشد. چنین رابطه‌ای بین نقص در دندانهای شیری و دندانهای دائمی جانشین شونده آنها کاربرد کلینیکی و درمانی دارد و دریافتن علت این نقص ها کمک  کننده است.۱۱و۸

Missing چهار دندان یا تعداد بیشتر (غیر از دندانهای عقل) در جمعیت عمومی در %۲۵/۰ اتفاق می افتد.۱

شیوع آژنزیس دندان با توجه به نوع دندان  متفاوت است. دندان عقل بیشترین شیوع آژنزیس را دارد که ۲۰% می باشد. بعد از آن بیشترین شیوع به ترتیب مربوط به دندان پرمولر دوم مندیبل (۴/۳%) و دندان لترال ماگزیلا (۲۵/۲%) می‌باشد. ۱

Missing دندان مولر سوم با افزایش شیوع Missing دندانهای دیگر در ارتباط است. در صورت missing دندان مولر سوم احتمال  آژنزیس دندانهای باقیمانده ۱۳ برابر خواهد بود۱.

این یک واقعیت مهم است و یک ارتباط کاربردی و یک زمینه برای تحقیق می‌باشد. کاهش تعداد دندانها نباید به تنهایی در نظر گرفته شود بلکه باید در ارتباط با وجود یا عدم وجود دندانهای عقل بررسی شود چون کاهش تعداد دندانهای عقل یک آنومالی دندانی مستقل نیست۱.

وقتی missing دندان مولر سوم دریک رادیوگرافی پانورامیک مشاهده شد محقق باید بدنبال missing سایر دندانها بگردد. این مسأله مهم است که ببینیم آیا جوانه های دندانی سایر دندانها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند یا خیر۱.

مسئله فوق نشان دهنده یک دلیل ژنتیکی کلی بوده که این آنومالی را بوجود آورده است و آژنزیس یک دندان قسمتی از یک آنومالی است و یک اتفاق منحصر به خودش نیست.۱

همچنین به نظر می‌رسد آژنزیس مولر سوم با کوچک شدن اندازه دندانهای باقیمانده و تأخیر در تکامل دندانهای خاصی در ارتباط  باشد.

در صورت missing یک مولر سوم تشکیل و رویش مولر ها و پرمولرهای همان کوادران با تأخیر صورت می‌گیرد. این موضوع مخصوصاً برای دیستالی ترین دندانهای هر کلاس دندانی درست می باشد.(کلاسهای دندانی شامل اینسایزورها، کانین‌ها، پرمولر‌ها و مولر‌ها می‌باشد)۲.

همچنین آژنزیس مولر سوم با شکل برخی کاسپهای خاص از دندانهای مولرسوم ارتباط دارد. کوچک بودن کاسپ کارابلی با آژنزیس مولر سوم مرتبط است.۴

بین آژنزیس دندانها و مورفولوژی غیرطبیعی دندانهای باقیمانده نیز ارتباطی مشاهده شده است۴.

به عنوان مثال اغلب در کلینیک  بسیاری از کلینیسین‌ها همراه با  آژنزیس یک دندان لترال اینسایزور در سمت دیگر یک لترال کوچک مشاهده می‌کنند.

آژنزیس مولر سوم مندیبل با کلسیفیکاسیون تأخیری دندانهای خلفی و در بسیاری از موارد ، با عدم تشکیل کاسپ دیستال مولر اول دائمی مندیبل همراه می‌باشد. بنابراین باز هم آشکار است که آژنزیس مولر سوم یک آنومالی مستقل نیست.۲و۴

آژنزیس مولر سوم با کوچک شدن اندازه تاج خصوصاً در لترال اینسایزور‌ها، پرمولرهای دوم و ایجاد لترال های peg-shaped ارتباط دارد و این مسأله در زنان بیشتر از مردان اتفاق می افتد۹.

ممکن است انتظار برود که دندانهای مجاور دندان عقلی که دچار آژنزیس شده  دچار بیشترین تأثیر از نظر اندازه و شکل شوند ولی عکس این قضیه صحیح است و دندانهای قدامی و نه دندانهای خلفی بیشترین درگیری را در ارتباط با آژنزیس مولر سوم نشان می دهند.۹

 

 (III( ژنتیک بالینی)  Clinical Genetic

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.