تحقیق بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :   ۱
مقدمه   ۳
ــ انسان ، مهارتهای اجتماعی و یا کمرویی :   ۵
ــ  تبیین موضوع :   ۷
ــ کمرویی واقعی کیست ؟   ۸
ــ اهمیت موضوع :   ۹
سؤال پژوهش :   ۹
فرضیه :   ۹
اهداف تحقیق :   ۹
ــ تعریف اصطلاحات :   ۱۱
تعریف نظری کمرویی :   ۱۱
تعریف عملیاتی کمرویی :   ۱۱
کمرویی shness :   ۱۲
کمرویی از دیدگاه فرهنگی :   ۱۲
کمرویی از دیدگاه اجتماعی :   ۱۳
اضطراب چیست ؟   ۱۴
کمرویی و احساس تنهایی :   ۱۶
شیوع کمرویی :   ۱۷
ـ ویژگی های  رفتار افراد کمرو :   ۲۰
کمرویی و جنبه ها و جلوه های مختلف آن :   ۲۱
نمودهای روانی :   ۲۱
ــ کمرویی و ترمزهای روحی :   ۲۲
علل کمرویی :   ۲۳
۱- علت فیزیکی :   ۲۸
۲- علت عاطفی :   ۲۸
بعد شناختی :   ۳۱
بعد عاطفی – روانی – اجتماعی :   ۳۱
عواقب کمرویی ( آثار بدنی کمرویی ) :   ۳۲
عواقب خانوادگی کمرویی :   ۳۳
عواقب و آثار کمرویی در وجدان :   ۳۴
جبران کمرویی :   ۳۵
روش درمان :   ۳۷
معالجات علیه کمرویی :   ۳۹
ج ) اطمینان نگاه :   ۴۰
نمونه ای از تحقیقات انجام شده :   ۴۱
تحقیق براش و مونر در سال ۱۹۸۹ :   ۴۱
تحقیق بل و ناسنی در سال ۱۹۸۵ :   ۴۱
تحقیقات انجام شده :   ۴۱
جامعه آماری :   ۴۷
نمونه و روش نمونه گیری :   ۴۷
طرح تحقیق :   ۴۷
ابزار اندازه گیری :   ۴۷
روش جمع آوری اطلاعات :   ۴۸
آزمون آماری :   ۴۸
بحث و نتیجه گیری :   ۵۰
خلاصه تحقیق :   ۵۶
منابع :   ۶۴
فهرست منابع خارجی :   ۶۵

منابع :

۱٫ سروری – محمد حسین – ۱۳۷۴ – تفاوتهای فردی – چاپ اول زمستان ، انشارات سخن

۲٫ ژانشاریتر – تالهو برانیه – ۱۳۶۹ ، کمرویی و راهنماییهای درمان آن مترجم هوشیار رزم آزما چاپ اول تابستان ، انشارات سپنج

۳٫  ریموند – دوسن اوران ، ۱۳۷۳ – قدرت اراده – چاره کمرویی – دقت ، مترجم دکتر محمد حسین سروری  چاپ هفتم تابستان ، انتشارات مهر آئین

۴٫ مدیر مسئول افروز ، غلامعلی ، ۱۳۷۳ ، نشریه پیوند ۱۸۵ ، نشریه آموزشی – تربیتی چاپ اسفن

۵٫ مدیر مسئول افروز ، غلامعلی ، ۱۳۷۳ ، نشریه پیوند ۱۸۴ ، نشریه آموزشی – تربیتی چاپ بهمن

۶٫ مدیر مسئول نجفی زاده منصور ۱۳۶۸ ، نشریه پیوند ۱۱۹ ، نشریه آموزشی – تربیتی چاپ تیر – مرداد – شهریور

۷٫ کلاس و همکاران ۱۳۷۰ ة مباحث عمده در روانپزشکی ، مترجم وهاب زاده ، انشارات آئین

۸٫ آیسنگ و گلن ویلسون اسفند ماه ۱۳۶۳ ، خودشناسی ، مترجم شهاب قهرمان ،‌چاپ افق انشارات شیاویز

۹٫ علی بختی زاده ،‌محمدرضا بازدار ۱۳۶۸ ، پایان نامه رابطه کمرویی با پیشرفت تحصیلی ، استاد راهنما : افتخار

فهرست منابع خارجی :

۱٫ aggression hn the scool : self – csteemand olvius , ciain and levensgtieny

2. ramous its companests and relations with ither vaviables pwrryymon publications 1998

3. zocolwom , rogersk – ۱۹۹۱ – charactristis of middli order childremn in comparicon with cibhimgs

4. caspi , a – elder – ۱۹۹۸ – overt  paffernsof earehting  and itseffect on behvior problems hn children psychology cal claaterly

5. rocnbaum – j . l – ۱۹۸۹ – family dysfunction – and its  results on self – esteem .social psychological strdies

6. healy , Brenner . 1994 – emperiem ceso thirlyin family – youth yournol

7. Quinton . d . and rutter , m – ۱۹۹۸ – proental child reaving and birth order . e

Drcation  and reaving

8. drush Monroe – a – ۱۹۸۹ – falnilial  and developmental of social pgobia : Issucs and findings . spical  Issue : soeial : phobia

9. bell – naney – y – ۱۹۸۵ – family constellation , soeial competence and cem – role development

چکیده :

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کمرویی بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده است

در این پژوهش فرضیه به صورت زیر است :

« میزان کمرویی بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده تفاوت معنادار وجود دارد .

ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون کمرویی استنفورد است ، برای این منظور از دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه ، ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون    tدر دو گرو مستقل استفاده شد .

نتیجه نشان داد که :

بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه با  اطمینان ۹۵% تفاوت معنا داری وجود ندارد .

 

مقدمه

کمرویی « یک ناتوانی و معلولیت اجتماعی است در هر جامعه ای درصد قا بل توجهی کودکان  نوجوانان و بزرگسالان با این اختلال رفتاری و عامل بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند» در بسیاری از مواقع کمرویی  «اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیت ها ، خلاقیت ها و ایفای مسئولیت هاست » کمرویی به یک معنا ، نقیصه ای جدی در زندگی فردی و خانوادگی و موجب خسران در حیات اجتماعی است ، چرا که همیشه توده ای  از ابرهای تیره کمرویی ، طلوع خورشید وجود و ظهور استعدادهای نهفته قبل نوجوانان و جوانان مستعد و هوشمند را پنهان می کند . بنابر این نباید پدیده کمرویی به عنوان یکی از اساسی ترین آفات رشد متعادل در خانواده ها و جامعه اسلامی پدیدار شوند . ( افروز ۱۳۷۳ ) کمرویی یک نوع حجب و حیا و یا به تعبیر دیگر ترس و تشویش بی موردی است که امکان تلاش و تقلا را از فرد کسب می کند و وی را به نوعی فلج روحی – جسمی دچار می کند .

( هوشیار – رزم آرا ، ۱۳۷۵ )

احساسات و افکار ناشی از کمرویی چه در آنهایی  که دائم گرفتار این عارضه هستند و چه در افرادی که فقط گاهگاهی دچار آن می شوند شبیه به هم است ، ولی آنهایی که بیشتر دچار آن هستند بیشتر دچار رنج ناشی از آن می گردند و تفاوت بین فرد عادی و یک فرد کمرو در تجزیه و تحلیلی است که از شخصیت خود دارند .

کسی که ذاتاً از بیماری کمرویی رنج می برد در تنهایی خود را از اینگونه موارد سرزنش می کند ، ولی تعجب اینجاست که چنین فردی که شخصیت بیمار گونه دارد برای تبرئه و رهایی  از سرزنش خود تقصیر را به گردن دیگران می اندازد .

کم روی یک نوع زندان عجیب و مخصوص است که در ان خود شخص هم زندانی وهم زندانبان خویش است .مدام قوانین پیچیده و دلایل مشکل و بی سر و ته را برای خود وضع می کند ضمن مطیع بودن در مقابل زندانبان خویش یعنی خودش از این گرفتاری به شدت متنفر است کمروی زندگی خیلی از اشخاص سایه میافکند و اثر میگذارد شاید تعجب کنید ولی طبق اجرای بعضی مقیاسهای سنجش کمروی در آمریکا و چین حاکی از آن است که کودکان چینی بطور قابل ملاحظه ای کمروتر از بچه های آمریکایی هستند ( افروز – ۱۳۷۳ )

پس از تحقیقات زیاد روانکاوان به این نتیجه رسیده اند که در بین ما تعداد زیادی افراد کمرو وجود دارد . افراد کمرو سعی دارند حرکات و رفتار خود را برابر با سلیقه سایرین تغییر دهند تا مورد انتقاد آنها قرار نگیرند .

کمرویی مانع از آن می شود که شخص موجودیت خود را بروز و محاسن و معلومات خود را آشکار سازد ، در صورتی که ممکن است دارای بزرگترین و بهترین لیاقت برای احراز این مقامها باشد .

پس به این نتیجه می رسیم که اگر بحران خجالت ( یا همان کمرویی ) به هیجان زدگی شدید منجر شود ، بایستی به دنبال علل و انگیزه های خاص این پدیده بر آمد .

در واقع با تعلیم و تربیت و عکس العملهای مناسب باید رفتار فرد کمرو را به واقعیت نزدیک کرد .

حال متوجه مخاطرات آموزشهای ناقص می گردیم که تعداد وقفه ها و ترمزها رو به ازدیاد می رود و از حد معمول می گذرد و زنجیره ای بی انتها را بوجود می آورد و در ضمیر سر ریز می گردد و ، وا پس زدگی ایجاد می کند.

 از کمرویی غالباً به عنوان یک پدیده عاطفی تعریف می شود به این ترتیب هر آدم عاطفی الزاماً در ردیف کمروها قرار می گیرد ولی اگر پدیده عاطفه هیجان با دقت ملاحظه شود این نکته آشکار می شود که کمرویی با آن هیچ ارتباطی ندارد و بر حسب تجارب بدست آمده این مسأله به اثبات رسیده که اکثر افراد خجول به هیچ وجه عاطفی نیستند و عکس قضیه نیز مصداق دارد . این قبیل ترمزهای روحی یعنی کمرویی انرژی را مسدود می کند ، ( مثل اختلالاتی که در حافظه بوجود می آید و تمام قسمتهای آن یا جزیی از آن را پاک می کند و یا به حالتی که به لکنت زبان گاهی به لالی کامل منجر می شود . )

حال این سؤال پیش می آید که اساساً وجود چنین ترمزهای روحی در کار آموزش مفید ، فایده دارد یا خیر ؟

پاسخ به این سؤال مثبت است . مثلاً بایستی کودک را از بعضی اعمال غریزی نمی کرد مثل انگشت مکیدن ، بازی کردن با مدفوع ، کتک زدن ، شکستن و خراب کردن ، …

ولی در این حالت نیز وجود یک محیط سالم و درست بایستی مورد توجه واقع شود تا ترمز و مانعی که ایجاد می شود در حد طبیعی قرار گیرد . در این لحظات انرژی لازم و ضروری با بروز اضطراب و تنش درونی از بین می رود و آنگاه وقفه در واکنش پیش می آید . پس کمرویی از مجموعه ای از اختلالات و به ناهنجاریهایی تشکیل می شود که گاهی ریشه و منشأ آن به دوران کودکی و تعلیم و تربیت غلط والدین و مربیان که هر گونه اعتماد نفسی را در فرزندان و شاگردان خود از بین می برند می رسد ( هوشیار – رزم آرا ، ۱۳۷۵ )

ــ انسان ، مهارتهای اجتماعی و یا کمرویی :

انسان اصالتاً موجودی است انسانی است اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران . بسیاری از نیاز های عالیه انسان و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیتهای او فقط از طریق تعامل بین فردی و ارتباطات اجتماعی می تواند ارضا شود و فعلیت یابد .

در واقع ، خودشناسی ، برقراری ارتباط مؤثر و متقابل با دیگران ، پذیرش مسئولیت اجتماعی و نیل به کفایت اقتصادی ، از اهداف اساسی همه نظامهای تربیتی است .

در دنیای پیچیده امروز ، یعنی در عصر ارتباط سریع و پیوندها ی اجتماعی ، ضرورت هر چه بیشتر تعاون و همکاری های ملی و همفکری های علمی ، حضور فعال فرهنگی و احاطه بر زنجیره علوم، فنون و تکنولوژی برتر ، بدون تردید پدیده کمرویی یک معلولیت اجتماعی است .

در هر جامعه ای درصد قابل توجهی از کودکان و بزرگسالان بدون آنکه تمایلی داشته باشند ناخواسته خود را در حصاری از کمرویی محبوس و زندانی می کنند و شخصیت واقعی و قابلیتهای ارزشمند ایشان پشت توده ای از ابرهای تیره کمرویی ، ناشناخته می ماند .

چه بسیار دانش آموزان و دانشجویان هوشمند و خلاقی که در مدارس و دانشگاهها به دلیل کمرویی و معلولیت اجتماعی ، همواره از نظر پیشرفت تحصیلی قدرت و خلاقیت و نو آوری نمره کمتری از همکلاسان عادی خود عایدشان می شود ، چرا که کمرویی یک مانع جدی برای رشد قابلیتها و خلاقیت های فردی است .

پدیده کمرویی در بین بزرگسالان و افراد مسن پیچیده تر است ، چنین پیچیدگی روانی ممکن است در اغلب موارد ، نیازهای درونی ، تمایلات ، انگیزه ها ، قابلیت ، فرصتها ، هدفها و برنامه های شغلی ، حرفه ای و اجتماعی جوانان ایشان را بطور جدی متأثر و دگرگون می کند .

پرداختن به پدیده کمرویی و بررسی مبانی روان شناختی آن از این رو حائظ اهمیت است که تقریباً همه ما به گونه ای تجاربی از کمرویی را در موقعیتهای مختلف داشته ایم .

نکته قابل توجه این است که بعضی ها در همه شرایط و موقعیت های اجتماعی دچار کمرویی قابل توجه می شوند . به عبارت دیگر می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق مردم در مواردی از زندگی اجتماعی خود به گونه ای دچار کمرویی شده اند اما :

ــ بعضی ها صرفاً در مواقع و موقعیتهای خاصی دچار کمرویی می شوند .

ــ بعضی ها در برخی از مواقع و موقعیتها دچار کمرویی می شوند .

ــ بعضی ها در قالب مواقع و موقعیتها دچار کمرویی می شوند .

ــ بعضی از کودکان ،‌نوجوانان و بزرگسالان که شمارشان نیز قابل ملاحظه است ، تقریباً در همه موقعیتها ی اجتماعی دچار کمرویی می شوند .

روند تحولات اجتماعی گویای این حقیقت است که مسأله کمرویی غالباً با گذشت زمان ، فشردگی و پیچیدگی ، روابط بین فردی و تشدید فشارهای اجتماعی ، رقابتها ، گوشه گیریها ، تکرویها ، عزلت گزینه ها و تنهایی ها گسترده تر و بدتر شده ، درصد بیشتری از جوانان و بزرگسالان را فرا می گیرد. مگر اینکه بتوانیم با تشخیص سریع و استفاده از روشهای تربیتی و درمانی مناسب و مؤثر از گسترش کمرویی و تشدید آن پیشگیری کنیم . باید توجه داشت که این مسأله باید هر چه زودتر شناسایی ، پیشگیری و درمان شود .

ــ  تبیین موضوع :

کمرویی یکی از شایع ترین مشکلات افراد تقریباً در همه جوامع است اثرات منفی کمرویی بر زندگی فردِ کمرو دامنه ای وسیع دارد . کمرویی یک ناتوانی و معلولیت فرا گیر اجتماعی است . در هر جامعه درصد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان با این اختلال رفتاری و عامل بازدارندة رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند . در بسیاری از مواقع کمرویی اصلیترین مانع شکوفایی قابلیتها ، خلاقیتها و ایفای مسئولیت است .

جامعه ی اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسانهایی پویا و کوشا ، هوشمند و خلاق و متعهد و مسئولیت پذیر و با فضیلتها و شجاعتهای اخلاقی است .

بنابراین نباید پدیدة کمرویی به عنوان یکی از اساسی ترین آفات رشد متعادل در خانواده ها و جامعه اسلامی فراگیر شود . البته بدون تردید اختلال کمرویی قابل پیشگیری و درمان است . در نوجوانان و جوانان کمرویی می تواند به عنوان باری اضافه بر این  مشکلات مربوط به دوران بلوغ به حساب آید که توانایی سازشی فرد را بیش از پیش مخدوش می نماید .

انسان اصالتاً موجود اجتماعی است و نیازمند برقراری روابط اجتماعی با افراد است . بسیاری از  نیازهای عالیة انسان از طریق همین تعاملات اجتماعی ارضاء و به فعلیت می رسند .در هر جامعه ای عده ای از کودکان و نوجوانان بدون آنکه تمایلی داشته باشند ناخواسته خودشان را در حصاری از کمرویی محبوس و زندانی می کنند و شخصیت واقعی آنها نا شناخته می ماند .

 چه بسا دانش آموزان و دانشجویان هوشمندی که در مدارس و دانشگاهها فقط به دلیل معلولیت اجتماعی کمرویی و عدم توانایی ابزار وجود همواره از نظر پیشرفت تحصیلی و قدرت خلاقیت و نوآوری همیشه نمرة کمتری از همسالان عادی خود عایدشان می شود .

کمرویی تجربه ای است که اثرات منفی و عمیقی بر فرد کمرو بر جای می گذارد .

زیمباردو در مورد کمرویی می گوید ، کمرویی به عنوان یک سبک شناختی است ، که رفتارهای بیانی و اسنادهایی که فرد را با دیگران مرتبط می سازد را متأثر می نماید . ( ۱۹۸۲ )

هریس ( ۱۹۸۴ ) اظهار می دارد کمرویی بیش از آنکه واژة روانشناختی باشد واژه ای در علوم اجتماعی است بطور کلی افراد کمرو کسانی هستند که در موقعیت های اجتماعی ناراحت به نظر می رسند و به نظر می رسد که از مشارکت در تعاملهای اجتماعی اجتناب می ورزند .

باس ، کمرویی را واکنش تنش، نگرانی ، احساس ناراحتی در مهار رفتارهای اجتماعی مورد انتظار تعریف می نماید .

( تالهو و برانیه ) کمرویی را نوعی بیماری روانی تلقی می کنند که ابتدا در ضمیر باطن ریشه می دواند و مزمن می شود و سرانجام جسم را از تحرک می اندازد . ( علی بخشی زاده – محمد رضا بازدار )

ــ کمرویی واقعی کیست ؟

کمرویی واقعی شخصی است که اوقات و فرصتهای کمرویی و خجالت کشیدن بیشتر از دیگر افراد در اختیار او میگیرد . تا به جایی که آشکارا می توان گفت تمام روز خود را با این عارضه می گذراند و در این صورت او قربانی غیبت و فقدان کامل اعتماد به نفس خود می شود . او در این حالت اگر بخواهد دست به ساده ترین کارها بزند و یا اینکه آسانترین برخورد با دیگران را داشته باشد دچار تنش و نگرانی می شود . اگر ناچار شود در محفلی نا آشنا لب به سخن بگشاید دچار آشفتگی و پریشانی می شود ، به این ترتیب می کوشد تا خود را از مسیر مراودات و مبادلات اجتماعی کنار بکشد . انقباض و کنشی که در این حالتها گرفتار فرد کمرو می شود و ترس و اضطرابی که گریبانش می گردد هیجان زده به وی می بخشد که بطور دائم با او می ماند و خلاصه تمام شبانه روز او در دلهره و تشویش سپری می شود . ( هوشیار و رزم آرا – ۱۳۷۵ )

ــ اهمیت موضوع :

در اهمیت موضوع به تفاوتهای فردی اشاره می شود ، تفاوتهای فردی چه از لحاظ رفتار و چه از لحاظ ساختار شخصیتی و وضع ظاهری افراد آنچنان بدیهی است که برای اثبات آن نیازی به دلیل و برهان نمی باشد و کافی است که با چشم باز به اطراف خود نگریست تا ملاحظه کرد که افراد مختلف به صورت یکسان رفتار نمی کنند.( سروری ۱۳۷۳ )

با توجه به این تحقیق پژوهشی موضوع کمرویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در اهمیت موضوع همین بس که این مقوله در تمامی ابعاد زندگی انسان اعم از تحصیلی – شغلی و اجتماعی دخیل می باشد، اما میزان آن در افراد مختلف بسته به جنبه های روحی متفاوت است .

 سؤال پژوهش :

آیا بین میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

 فرضیه :

بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده از نظر میزان کمرویی تفاوت معنا داری وجود دارد .

 اهداف تحقیق :

در این تحقیق با توجه به موضوع اهداف زیر دنبال می شود :

۱٫ مطالعه کمرویی در فرزند ارشد در مقایسه با فرزند دوم خانواده .

۲٫ تعریف و مطالعه کمرویی در افراد .

۳٫ پاسخ به سؤال تحقیق که عبارت است از :

آیا بین میزان کمرویی در فرزند ارشد با فرزند دوم خانواده تفاوت معنا دار وجود دارد .در این صورت سعی می شود با دقت و توجه کامل به این موارد ، اهداف به نحو مطلوب ارائه شود و به سلامت نیز به نحو قابل قبولی پاسخ داده می شود .

ــ تعریف اصطلاحات :

تعریف نظری کمرویی :

کمرویی به این معناست که انعکاسی در بدن انسان وجود دارد و پدیده های عصبی از قبیل : سرخ شدن ، ضربان قلب ، لکنت زبان وجود دارد .

کمرویی نوعی دلسردی خارجی است که مانع هر گونه گسترش روابط دوستانه شده و آنها را محدودتر می کند این حالت مصیبت ناراحت کننده ای است زیرا محبت دو جانبه نه تنها ایجاد جذابیت می کند بلکه اساس خاصه ی خانوادگی را هم پی ریزی می کند . ( سروری ۱۳۷۳ )

در تعریف شخص کمرو گفته اند : کسی که فاقد جرأت است و کسی را تحت تأثیر منبع روانی قرار گرفته است .

تعریف عملیاتی کمرویی :

کمرویی ویژگی است در این پژوهش ، که از طریق آزمون استنفورد کمرویی سنجیده می شود .

فرزند ارشد :

به فرزندی که اول خانواده متولد می شود ، گفته می شود .

فرزند دوم :

به فرزندی که بعد از فرزند اول متولد می شود ، گفته می شود .

کمرویی shness :

کمرویی یک تجربه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن در یک موقعیت اجتماعی است که در نتیجه آن فرد دچار نوعی تنش روانی – عضلانی می شود و شرایط عاطفی و شناختی اش متأثر گردیده ، زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده و واکنشهای نامناسب در وی فراهم می شود .

به کلام ساده ، کمرویی یعنی «خود توجهی »فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران ، زیرا کمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد ، بنابراین :

۱٫ کمرویی رو به رو شدن با افراد جدید را برای فرد نگران کننده و دشوار می کند .

۲٫ کمرویی وارد شدن به اماکن جدید و کسب و کار و تجارب تازه را برای فرد سخت می نماید .

۳٫ کمرویی مخفی شدن از انظار و احساس عجز در عین توانمندی را سبب می شود .

باید توجه داشت که احساس کمرویی افراد همیشه در برابر انسانها متبلور می شود و نه حیوانات ، اشیاء و موقعیتهای طبیعی و جغرافیایی . ( افروز ۱۳۷۳ )

کمرویی از دیدگاه فرهنگی :

 

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
 • مقاله کمرویی و راه های درمان
 • مقاله غلبه بر کمرویی
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • مقاله کمرویی و گوشه گیری کودکان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.