تحقیق بررسی میزان یادگیری خودتنظیمی در بین حافظان قرآن و غیر حافظان قرآن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان یادگیری خودتنظیمی در بین حافظان قرآن و غیر حافظان قرآن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان یادگیری خودتنظیمی در بین حافظان قرآن و غیر حافظان قرآن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
فرضیه‌های تحقیق  ۴
روش  ۴
یافته‌ها  ۵
بحث و تفسیر  ۸
منابع  ۱۱

منابع

سلیمان نژاد، اکبر، شهرآرای، مهرناز، «ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی»، مجله روان‌شناسی وعلوم تربیتی، سال سی ویکم، ش ۲، ۱۳۸۰، ص ۱۹۸-۱۷۵٫

سیف، علی اکبر، روان‌شناسی پرورشی، چ پانزدهم، تهران، انتشارا ت آگاه، ۱۳۸۴٫

صمدی، معصومه، «بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان و والدین»، مجله روان‌شناسی وعلوم تربیتی، ۱۳۸۳، ش ۱(۳۴)، ص ۱۷۵-۱۵۷٫

طالع‌پسند، سیاوش، محمدی‌آریا، علیرضا، بررسی پیشینه تجربی فراشناخت باتوجه به سن و جنس، تهران، طرح پژوهشی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، ۱۳۸۳٫

عباباف، زهره، «مقایسه راهبردهای شناختی وفراشناختی دانش‌آموزان دوره متوسطهدردروس عمومی وتخصصی»، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال هفتم، ش ۲۵، ۱۳۷۸، ص ۱۵۰-۱۱۹٫

کجباف، محمد‌باقر، «رابطه باورهای انگیزشی وراهبردهای خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی»، تازه‌های علوم شناختی، ۱۳۸۲، ش ۱(۵)، ، ص ۳۳-۲۷٫

کدیور، پروین، «بررسی سهم باورهای خود کارامدی، خودگردانی، هوش، وپیشرفت درسی دانش‌آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه»، مجله علوم تربیتی وروان‌شناسی، سال دهم، ش۱و۲، ۱۳۸۲، ص ۵۸-۴۵٫

کرمی‌نوری، رضا، نصرتی، کبری، «بررسی انواع حافظه در دانش‌آموزان دختر حافظ وغیر حافظ قرآن»، تازه‌های علوم شناختی، ۱۳۸۱، ش۳(۴)، ص ۲۶-۱۲٫

گیج، نیتل، برلاینر، دیوید سی، روان‌شناسی تربیتی، ترجمه خوی نژاد وهمکاران، مشهد، مؤسسه انتشارات حکیم فردوسی، ۱۳۷۴٫

Anderson, B. F.,Cognitive Psychology Study of Knowing, Learning and Thinking, New York, Academic Press, 1975.

Alexander, P. A., “Psychology in Learning and Instruction (Educational Psychology)”, Prentice Hall, v 13, 1998, p 263–۲۸۷٫

Bembenutty, H., “Self-Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification: Gender and Ethnic Differences among College Students”, Journal of Advanced Academics, v 18, 2008, p 586-616.

Chang, C. Y., “A study of the relationship between college studentsacademic performance and cognitive style, metacognition, motivational and self regulated factors”, Educational Psychology, v 24, 1991, p 145-161.

Christopher, A. et al., “The relation between goal orientation and students motivational beliefs and self –regulated learning”, Learning and Individual Differences, v 8, 2002, p 211-238.

Schunk, D. H., Pajares, F., The Development of Academic Self-Efficacy.Chapter in A. Wigfield & J.Eccles (Eds.), Development of achievement motivation,

San Diego, Academic Press, 1996.

Eysenck, M. W., Keane, M. T., Cognitive Psychology: A Student’s Handbook, Psychology press, New York, 2000.

Flavell, J. H., Cognitive Development, Prentice Hall, New Jersey, 2t.Ed, 1985.

Hee,Yoon.cho., “self –regulated learning and Instructional Factors in the scientific Inquiry of scientifically Gifted Korean middle School Student”, Gifted Chihd Quarterly, v 53, 2009, p 203-216.

Isaacson, R. M., Fujita, F., “metacognitive knowledge monitoring and Self –regulated learning”,Journal of the Scholarship of Theaching and Learning, v 6(1), 2006, p 39-55.

Lemos, S. L., “Students goals and self-regulation in the classroom”, International Journal of Educational Research, v 31, 1999, p 471-485.

Pentrich, P. R., “Motivation and learning strategies Interaction with Achievement”, Development Review, v 6, 1986, p 121-146.

Perner, J. et al.,”Children’s Reasoning and the Mind”, Psychology Press, v 3, 2000, p 367-401.

Perry, N., “Young children’sself-regulated learning and contexts that support it”, Journal of Educational Psychology, v 90, 1998, p 15-29.

Schoenfeld, A. H., What’s All the Fuss About Metacognition? In A. H. Schoenfeld (Ed.) Cognitive Science and Mathematics Education, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1987.

Zimmerman, B. J., Martinez-pons, “Development of a structural Interview for assessing student use of self –Regulation learning strategies”, American Educational Research, v 23, 1986, p 614-628.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مهارت‌های یادگیری خودتنظیمی۱ بین سه گروه (حافظان قرآن مبتدیان و غیر حافظان) می‌پردازد. در این مطالعه که در چارچوب طرح پیمایشی است، تعداد ۱۲۰ نفر نمونه (۴۰ نفرحافظان قرآن، ۴۰ نفر مبتدی و۴۰ نفرغیرحافظ قرآن) در سه پایه تحصیلی راهنمایی دبیرستان و دانشگاهی به طور تصادفی انتخاب و مقاسیه شده‌اند. از آزمون یادگیری خودتنظیمی بوفارد برای اندازه‌گیری میزان مهارت‌های یادگیری افراد سه گروه استفاده شده و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس وt مستقل، تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان مهارت‌های یادگیری خودتنظیمی در بین حافظان قرآن و غیر حافظان به طور معناداری متفاوت بوده است؛ یعنی حافظان قرآن در مهارت‌های یادگیری خودتنظیمی، عملکرد بهتری در مقایسه با غیرحافظان داشته‌اند. (۰۵/۰p<) ولی بین سن، تحصیلات و جنسیت در نمره یادگیری خودتنظیمی، تفاوت معناداری مشاهده نشده است. همچنین مشخص شده است که مهارت حفظ قرآن، سایر مهارت‌های غیر قرآنی را نیز افزایش می‌دهد.

کلید واژه‌ها: حافظان قرآن، یادگیری، خودتنظیمی.


 

مقدمه

یادگیری، یک فرایند است. در هر فرایند، عوامل و متغیرهایی در حال تعامل‌اند. بر خلاف گذشته که تصور می‌شد توانایی یادگیری هر فرد، تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست، در چند سال اخیر این نظریه در میان روان‌شناسان قوت گرفته است که با وجود نقش تعیین‌کننده عواملِ ذاتی هوش و استعداد در یادگیری، عوامل غیرذاتی نیز در این رابطه، مهم قلمداد می‌شوند. یکی از این موارد «راهبردهای یادگیری» است که روان‌شناسی تربیتی در کشف این راهبردها، در چند سال اخیر، پیشرفت زیادی داشته است. یادگیری برای انسان و سایر موجودات زنده، اهمیت بنیادینی دارد. در عمل، تمام فعالیت‌های روزانه ما (صحبت کردن، فهمیدن، خواندن، ارتباط اجتماعی و…) وابسته به دریافت و ذخیره اطلاعات از محیط پیرامون ما می‌باشد. حافظه و یادگیری، ما را قادر می‌سازد تا مهارت‌های تازه آموخته و رفتارهای تازه در خود ایجادکنیم. بدون یادگیری احتمالاً هیچ‌گونه حیات انسانی وجود نمی‌داشت.

یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر «یادگیری خود‌تنظیمی»۲ است. خودتنظیمی در یادگیری از مقوله‌هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه ابتدا در سال ۱۹۶۷م توسط بندورا مطرح شد.۳

زیمرمن(۱۹۸۶م) نیز به عنوان یکی از نظریه‌پردازان تئوری شناختی ـ اجتماعی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرده است که در آن دانش‌آموزان به جای آنکه برای کسب مهارت و دانش، بر معلمان و والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصاً کوشش‌های خود را شروع و هدایت می‌کنند.

یادگیری خودتنظیمی، «راهبردهای شناختی»۴ و «فرا شناختی»۵ را در بر می‌گیرد. راهبردهای شناختی به راهبردهایی که دانش‌آموزان برای یادگیری به خاطرسپاری، یادآوری و درک مطلب از آنها استفاده می‌کنند، اشاره دارد. این راهبردها هم برای تکالیف ساده و حفظ کردنی، و هم برای تکالیف پیچیده‌تر که به درک و فهم نیازمندند، کاربرد دارد۶٫ منظور از راهبردهای فراشناختی، مجموعه فرآیندهای برنامه‌ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیت‌های شناختی است.۷ فرایندهای شناختی همان راهبردها یا استراتژی‌های یادگیری هستند که با تسهیل فرایند یادگیری، عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود می‌بخشند. همچنین باورهای فراشناختی به مجموعه فرایندهای برنامه‌ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیت‌های شناختی اشاره می‌کنند. منظور از خودتنظیمی این است که دانش‌آموزان مهارت‌هایی برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارند و به یادگیری تمایل دارند تا کل فرایند یادگیری را ارزیابی کرده و به آن بیندیشند.۸ سازه خودتنظیمی به آموزش استراتژی‌هایی اشاره دارد که افراد را قادر می‌کند جهت‌گیری هدف‌های خود را در فرایند یادگیری رشد دهند. به عبارت دیگر، یادگیری خود‌تنظیمی فقط یادگیری دانش‌آموزان را تقویت نمی‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای آنها فراهم می‌کند تا به طور فعال، فرایندهایی مانند تنظیم اهداف خودکنترلی، خودارزشیابی و خودانگیزشی را مدیریت کنند.۹

خودتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش‌آموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه، شناخت، عواطف یا رفتارهای خود را گسترش داده و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان برسند.۱۰ در پژوهشی که ارتباط بین جهت‌گیری هدف و باورهای انگیزشی با یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان، بررسی شده نتایج نشان داده است که جهت‌گیری درونی هدف و الگوهای انگیزشی مثبت با استفاده بالا از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی همراه است.۱۱ در مطالعه‌ای دیگر، نقش دانش فراشناخت و یادگیری خودتنظیمی در موفقیت تحصیلی بررسی شده است. یافته‌ها نشان داده که دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا، از مهارت‌های فرا‌شناخت و خودتنظیمی، بیشتر استفاده می‌کنند.۱۲ در پژوهشی که روی دانش‌آموزان تیزهوش کره‌ای صورت گرفته، معلوم شده است که بین میزان پرسش‌های آزاد علمی در کلاس و یادگیری خودتنظیمی، ارتباط معناداری وجود دارد.۱۳ همچنین تحقیقات دیگر نشان می‌دهند که مهارت‌های خودتنظیمی، در یادگیری نقش مؤثری دارند. همچنین بررسی‌ها نشان داده است که بین باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی، ارتباط وجود دارد.۱۴ همچنین بین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان قوی و متوسط با دانش‌آموزان ضعیف، تفاوت معناداری مشاهده شده است.۱۵ از بین کنش‌های شناختی، حافظه، نزدیک‌ترین رابطه را با یادگیری دارد.۱۶٫فلاول۱۷ (۱۹۸۵م)، حافظه را نوعی حل مسأله می‌داند که عمل ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات را به عهده دارد. او معتقد است تحول رفتارهای راهبردی در حافظه به طور ارادی و تدریجی است. یادگیری مستلزم عوامل مختلفی، از جمله به‌کارگیری انواع خاصی از راهبردهای شناختی است. یکی از فرایندهای مهمی را که در حافظه صورت می‌گیرد، فرایند شناختی گویند. این فرایند از مرحله برداشت حسی شروع می‌شود و تا بازیابی اطلاعات از حافظه دراز مدت ادامه دارد. از آنجا که این فرایندها به دانستن و شناخت مربوط می‌شوند، به آنها فرایندهای شناختی حافظه می‌گویند. این فرایندها در سه دسته تکرار۱۸ و مرور، بسط یا گسترش۱۹ و سازماندهی تقسیم می‌شوند. به این فرایندها، استراتژی‌ها یا راهبردهای شناختی گویند.۲۰

هندری (۱۹۹۴م)، راهبردهای شناختی را طرح‌ها یا روش‌هایی برای حل یک مسئله می‌داند. او معتقد است که راهبردهای‌شناختی، اکتشاف‌هایی برای پردازش اطلاعات هستند. افراد در فرایند کسب اطلاعات نیازمند نظم دهی به محرک‌های خارجی، فعالیت علمی و خلاق هستند و برای این منظور، استفاده از راهبردهای شناختی این نیاز را تأمین می‌کند. اصطلاح فراشناخت، دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به هدف‌های یادگیری است. به عبارت دیگر، فراشناخت، دانش یا آگاهی فرد از نظام‌شناختی خود است.۲۱

لموس۲۲ (۱۹۹۹م) معتقد است که خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار، متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است. او توضیح می‌دهد که خودتنظیمی شامل توانایی فرد درسامان‌دهی و خودمدیریتی رفتارهایش برای رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است. دانش‌آموزان خودنظم‌ده، فراشناختی هستند و از روش‌های مطالعه و یادگیری خود، آگاهی دارند. دانش‌آموزی که بر فرایند یادگیری و عوامل مؤثر و موانع یادگیری خود نظارت می‌کند، در واقع، از فراشناخت استفاده کرده است. از آنجا که دانش‌آموزان از لحاظ نظارت شخصی در یک سطح نیستند، معلمان برای فراشناختی‌تر شدن دانش‌آموزان لازم است این باور را در دانش‌آموزان ایجاد کنند، زیرا یادگیری، عملی هشیارانه، هدفمند و مسلتزم تلاش و کوشش فراوان است.۲۳

 

10,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • مقاله انگیزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.