تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تاریخچة هوش هیجانی   ۳
تعریف هوش هیجانی   ۴
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام   ۵
تعریف رضایت‌مندی زناشویی   ۶
رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام   ۶
جامعة آماری   ۸
روش نمونه‌گیری   ۸
هوش هیجانی   ۹
الف) شیوة نمره‌گذاری   ۹
ب) اعتبار۵۵   ۹
ج) روایی۵۹   ۱۰
رضایت‌مندی زناشویی   ۱۰
الف) شیوة نمره‌گذاری   ۱۰
ب) اعتبار   ۱۰
ج) روایی۶۸   ۱۱
شیوة اجرا   ۱۱
یافته‌ها   ۱۱
نتیجه‌گیری   ۱۵
منابع   ۱۶

منابع

قرآن‌کریم، ترجمة مهدی الهی‌قمشه‌‌‌ای، تهران، انتشارات مؤسسة کیهان، ۱۳۷۶٫

ـ احمدی، خدابخش و همکاران، «بررسی تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی»، مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج ۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۶٫

ـ احمدی، زهرا و همکارن، «بررسی اثر‌بخشی شیوة زوج‌درمانی ارتباط شئ کوتاه‌مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین»، فصل‌نامة خانواده‌پژوهی ش ۶، دور دوم، ۱۳۸۵٫

ـ اکبر زاده، نسرین، هوش هیجانی در دیدگاه سالوی و دیگران، تهران، فارابی،۱۳۸۳٫

ـ انصاریان، حسین، نظام خانواده در اسلام، تهران، ام ابیها، ۱۳۸۰٫

ـ ثنایی، باقر، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران، بعثت، ۱۳۷۹٫

ـ یزدی جعفر ، حمیده و محمود گلزاری هرسینی، «هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش»، فصل‌نامة خانواده پژوهی، ش ۴، دوره اول، زمستان‌ ۱۳۸۴٫

ـ جلالی، احمد، «هوش هیجانی»، فصل‌نامة تعلیم و تربیت، ویژه‌نامه ارزش‌یابی تحصیلی ش ۶۹ و۷۰، ۱۳۸۵٫

ـ حیدری، مجتبی، دینداری و رضامندی خانوادگی، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۵٫

ـ دژگاهی، صغری،« مصاحبه با دانیل گلمن در‌باره هوش هیجانی»، نشریة رشد تکنولوژی آموزشی، ش ۷، سال ۱۴، فروردین ۱۳۷۹-۱۳۷۸٫

ـ سالاری‌فر، محمد‌رضا، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، تهران، سمت، ۱۳۸۵٫

ـ سالاری‌فر، محمدرضا، درآمدی بر نظام خانواده در اسلام، قم، هاجر، ۱۳۸۵٫

ـ صالحی فدری، جواد، «رضایت‌مندی‌ زناشویی»، فصل‌نامة تازه‌های روان‌درمانی، سال۴، شماره ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۸٫

ـ فرح‌دوست، فرشته و همکار، «بررسی روابط درون خانواده با تکیه بر موقعیت اجتماعی و فرهنگی در انسجام خانواده‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۴»،مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج ۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۶٫

ـ فلسفی، محمدتقی، اخلاق از نظر همزیستی و ارزش‌های انسانی، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی، ۱۳۵۹٫

ـ قائمی، علی، تشکیل خانواده در اسلام، تهران، امیری، ۱۳۷۲٫

ـ قمرانی، امیر و همکاران، «در‌آمدی بر هوش هیجانی و نابینایی»، نشریة تعلیم و تربیت استثنایی، ش ۳۱، تیرماه ۱۳۸۳٫

ـ قنبری، نیکزاد و همکاران، «رابطة هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی با احساس غربت»، تازه‌های علوم شناختی، سال ۸، شماره۱، ۱۳۸۵٫

ـ کاشفی، مصطفی، ازدواج در اسلام، تهران، کتابخانة طهوری، ۱۳۸۰٫

ـ کاظمی، حسین، «نقش هوش هیجانی در موفقیت‌های زندگی»، نشریة پیوند، ش ۳۱۸، ۱۳۸۵٫

ـ کرمی، ابوالفضل، آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی، تهران، روان‌سنجی، ۱۳۸۲٫

ـ گلمن، دانیل، هوش هیجانی، توانایی‌های محبت کردن و محبت دیدن، ترجمة‌‌ نسرین پارسا، تهران، رشد، ۱۳۸۲٫

ـ مشکینی اردبیلی، علی، ازدواج در اسلام، ترجمة‌ احمد جنتی، قم، چاپخانه مهر استوار، ۱۳۵۲٫

ـ مصباح یزدی، محمدتقی، خود‌شناسی برای خود‌سازی، قم، مؤسسة در راه حق، ۱۳۷۰٫

ـ مطهری، مرتضی، انسان کامل، قم، صدرا،۱۳۷۰

ـ منصوری، بهزاد، ترجمه و هنجار‌یابی تست سیبریا شرینگ در دانشجویان دانشگاه‌ها‌ دولتی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،۱۳۸۰٫

ـ مهانیان خامنه، مهری و همکاران، «بررسی رابطة هوش هیجانی و رضایت زناشویی»، فصل‌نامة روان‌شناسی، سال دهم، ش ۳، پاییز، ۱۳۸۵٫

ـ میر‌احمدی‌زاده، علیرضا و همکاران، «رضایت‌مندی ‌زناشویی و تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر آن در شیراز»، مجلة اندیشه و رفتار، سال هشتم، ش ۴، ۱۳۸۲٫

ـ هومن، حیدر‌علی، آمار توصیفی در علوم رفتاری، تهران، پارسا، ۱۳۷۵٫

ـ هومن، حیدر‌علی، ‌شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، پارسا،۱۳۸۲٫

ـ یارمحمدیان، احمد، «رابطة هوش هیجانی و رضایت‌مندی زناشویی»، مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج ۱، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۶٫‌

-Colman, Anderw.M, Dictionary of Psychology, Oxford University press, 2003.

-Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, why it than EQ? London, Bloomsbury publishing1996.

-www.parsei.com.

-Lewis, Michael, jeanet, M, Haviland, jones, Handbookof Emotion, London, GiLford Preesnewyork, 2000.

-Mayer.j, carus.D, D, sallovey.P, Selecting a Mesure of Emotional Intelligence, Hand book of emotionalintelligence, Newyork, Jossey- Bass, 2004.

-Schute, N, & Malouff, j, “Emotional intelligence, and interpersonal relation”, The Journal of Social Sychology. N20, P. 443, 2001.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در پیش‌بینی رضایت زناشویی انجام شده است. در این پژوهش، ۲۶۰ نفر از دانش‌پژوهان مرد ۲۰ تا۴۰ سال به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسش‌نامة هوش هیجانی شرینگ و شاخص رضایت زناشویی هادسون پاسخ دادند. با توجه به توصیفی بودن این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین به دلیل مقایسه و تعیین متغیرهای پیش‌بین در بین گروه‌های سنی، تحصیلی، مدت زمان ازدواج، و سن ازدواج از ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده شد. در میان متغیرهای پژوهش، هوش هیجانی و مهارت اجتماعی، پیش‌بینی‌کنندة مناسبی برای رضایت زناشویی بودند. افزایش هوش هیجانی با افزایش مدت زمان ازدواج، سن ازدواج و سطح تحصیل، همچنین افزایش رضایت‌مندی زناشویی با افزایش مدت زمان ازدواج، از دیگر نتایج این پژوهش بود. با توجه به ارتباط بالای هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با رضایت‌مندی زناشویی، مدارس، سازمان‌ها و کلینیک‌های خانواده‌درمانی می‌توانند از این متغیر در بهبود رضایت زناشویی بهره ببرند و به بهتر شدن روابط انسانی کمک کنند.

کلید واژه‌ها: هوش هیجانی، خودانگیزی، خودکنترلی، خودآگاهی، مهارت اجتماعی، هوشیاری اجتماعی، رضایت‌مندی زناشویی.

 

مقدمه

در میان موجوداتی که روی کرة زمین زندگی می‌کنند، انسان از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این ویژگی‌ها، او را از سایر موجودات روی کرة زمین جدا می‌سازد. احساسات، عواطف، هیجان و توانایی قضاوت دربارة رفتارهای خود و دیگران، و تصمیم‌گیری بر اساس این قضاوت‌ها، تنها بخشی از این ویژگی‌های خدادادی است که باعث سنگین شدن مسئولیت انسان شده است.(احزاب: ۷۲) انسان‌ها باید با توجه به ارتباطات چهارگانة۱ خودشان در جهان هستی، الگوها و سبک‌های ارتباطی مناسب را در خود پرورش دهند. متخصصان علوم مختلف، به‌ویژه روانشناسان، به دنبال ایجاد مفهوم جامعی بودند که در برگیرندة تمام الگوهای ارتباطی و تکنیک‌های پرورش این الگوها در تمام حیطه‌های زندگی بشری‌ـ به‌ویژه زندگی زناشویی‌ـ باشد و بتواند کارایی و توانایی افراد را بالا برده و به بهداشت روانی ایشان کمک کند. نتیجة این تلاش‌ها، منجر به ابداع مفهوم هوش هیجانی شد. به‌تدریج با ایجاد مؤلفه‌ها، ابعاد و ابزار سنجش و کشف مراکزی مانند نئوکرتکس، لیمبیک و بادامة مغز که نقش مهمی را در هیجان داشتند، در این مفهوم تحول شگفت‌انگیزی به وجود آمد و در برابر بهرة هوشی (IQ)، بهرة هیجانی (EQ) مطرح شد. از امتیاز‌های هوش هیجانی این است که با افزایش سن افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که هوش شناختی چنین امتیازی را ندارد و بخش گسترده‌ای از آن در محدودة سنی خاصی متوقف می‌شود. همچنین هوش هیجانی قابلیت تعلیم و تربیت، ارتقا‌ و مدیریت را دارد و این ویژگی‌، امتیازهای هوش هیجانی را از هوش شناختی جدا می‌سازد.

 

تاریخچة هوش هیجانی

هوش هیجانی یکی از مفاهیم ترکیبی است که از دیرباز مورد توجه محققان علوم روان‌شناختی بوده است. تعریف‌ها و توضیح‌های دانشمندانی چون گیلفورد،۲گاردنر،۳ ثرندایک۴ به تعریف امروزی هوش هیجانی نزدیک‌تر است، ولی هوش هیجانی همانند تمام مفاهیم مطرح در علوم، به سمت تخصصی شدن و تکامل پیش رفته است. شاید امروزه بتوان تعریف جامعی را که از ترکیب هوش هیجانی به‌دست می‌آید، ارائه داد؛ در حالی‌که این تعریف را نمی‌توان در دو واژه به‌صورت مستقل پیدا کرد. طی سال‌های متمادی، بهرة هوشی یا هوشبر
( (IQ معیاری برای سنجش هوش فردی به شمار می‌آمد و آزمون بهرة هوشی تنها شاخصی بود که نشان‌دهندة توانایی یادگیری و میزان موفقیت شخصی محسوب می‌شد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد موفقیت‌های زندگی حرفه‌ای، ۲۰ درصد به بهرة هوشی(IQ)  و۸۰ درصد به هوش هیجانی(EQ)  بستگی دارد.۵

بنابر گفتة ای ال ثرندایک، هوشیاری اجتماعی یا توانایی درک دیگران و رفتار معقولانه در روابط انسانی به منزله‌ی بعنوان ابعاد هوش عاطفی، خود یکی از جنبه‌های بهرة هوشی افراد محسوب می‌شود. در حالی که دیگر روان‌شناسان آن دوره، در مورد هوشیاری اجتماعی نگاه بدبینانه‌ای داشتند و آن‌ را نوعی مهارت برای فریب دادن دیگران و آلت دست قرار دادن آنها تلقی کردند.۶

وکسلر۷ در سال ۱۹۴۰، به عناصر شناختی به خوبی عناصر عقلانی اشاره کرد و منظور او از آنها جنبه‌های عاطفی، شخصی و عوامل اجتماعی  بود. در سال ۱۹۴۳ وکسلر به این نکته اشاره کرد که توانایی‌های غیرعقلانی برای پیش‌بینی میزان توانایی فرد در کامیاب شدن، در زندگی او نقش اساسی دارد.۸

گارنر در سال ۱۹۸۳، هوش را شامل ابعاد گوناگون زبانی، موسیقیایی، منطقی، ریاضی، جسمی، میان فردی و درون فردی دانست. او وجوه شناختی مختلفی را با عناصری از هوش غیرشناختی یا به گفتة خودش«شخصی» ترکیب کرده است. بعد غیرشناختی مورد نظر گاردنر، دو مؤلفة کلی دارد که وی آن‌ها را با عناوین «استعدادهای درون روانی» و «مهارت‌های میان‌فردی» معرفی می‌کند؛ به نظر گاردنر، هوش هیجانی نیز دارای دو مؤلفه است:

الف) هوش درون‌فردی: نشان دهندة آگاهی فرد از احساسات و هیجانات خویش، ابراز باورها و احساسات شخصی واحترام به خویش و تشخیص استعداد‌های ذاتی، استقلال عمل در انجام کارهای مورد نظر، و در مجموع میزان کنترل شخص بر هیجان‌ها و احساسات خود است؛

ب) هوش میان‌فردی: به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد به دنبال آن است که بداند چه چیزهایی انسان‌ها را بر می‌انگیزاند و چگونه می‌توان با آنها همکاری داشت. به نظر گاردنر، احتمالاً فروشندگان، سیاست‌مداران، معلمان، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق، هوش میان‌فردی بالایی دارند.۹

در سال ۱۹۸۰، رون بارـ آن۱۰ اولین بار مخفف بهرة هیجانی یاEQ  را برای این دسته از توانایی‌ها به کار برد و اولین آزمون را در این مورد ساخت.۱۱ بار ـ آن، هوش هیجانی را عامل مهمی در شکوفایی توانایی‌های افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می‌کند و آن را با سلامت عاطفی و در مجموع، سلامت روانی مرتبط می‌داند. به عقیدة بار ـ آن، هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش‌بینی موفقیت افراد نیست؛ زیرا بسیاری از افراد هوش شناختی بالایی دارند، ولی در زندگی موفق نیستند.۱۲ رون بار- آن، با طرح الگوی چندعاملی برای هوش هیحانی، آن را مجموعه‌ای از استعداد‌ها و توانایی‌هایی می‌داند که افراد را در جهت سازگاری مؤثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی آماده می‌کند؛ این توانایی‌ها در طول زمان تغییر و رشد می یابد با روش‌های آموزشی قابل اصلاح و بهبود است.۱۳

پیتر سالوی۱۴ و جان مایر۱۵ در سال ۱۹۹۰، مفهوم اساسی نظریة خود را برای اولین دفعه با عنوان «هوش هیجانی» به چاپ رساندند.۱۶ سالوی ضمن اختراع اصطلاح «سواد هیجانی»۱۷ به پنج حیطه اشاره کرد که عبارتند از: خودآگاهی(شناخت حالات هیجانی خویش)، اداره کردن هیجان‌ها (مدیریت هیجان‌ها به روش مناسب)، خود انگیزی، کنترل تکانش‌ها (تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب)، تشخیص دادن وضع هیجانی دیگران، همدلی، برقراری­ رابطه با دیگران.۱۸ با وجود اظهارنظرهای مختلف دربارة هوش هیجانی، می‌توان گفت سالوی و مایر نخستین تعریف رسمی از هوش هیجانی را در سال ۱۹۹۰ بدین صورت منتشر کردند: «توانایی شناسایی هیجان‌های خود و دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و رفتار فرد»‌.

تعریف هوش هیجانی

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله هوش هیجانی، پیشینه و رویکردها از نگاه دین و روان‌شناسی
 • تحقیق رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی
 • تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر
 • تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده
 • تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.