تحقیق بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهید نواب صفوی شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهید نواب صفوی شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده تحقیق ۹
مقدمه ۱۰
بیان مسأله ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
سؤالات تحقیق ۱۲
ضرورت و اهمیت مسأله ۱۴
فایده تحقیق ۱۵
تعریف اصطلاحات و واژه ها ۱۵
انحرافات اجتماعی ۱۵
انحراف جنسی ۱۶
انواع انحرافات جنسی ۱۷
همجنس گرایی ۱۷
انحراف دیگر آزاری ۱۷
انحراف خود آزاری ۱۷
انحراف سادومازوخیسم ۱۸
بت پرستی جنسی ۱۸
انحراف حیوان بازی ۱۸
انحراف مرده پرستی ۱۹
انحراف عریان نمایی جنسی ۱۹
انحراف نظر بازی ۱۹
زنا با محارم ۲۰
تعاریف روسپیگری ۲۰
تاریخچه روسپیگری ۲۴
در جهان ۲۴
در ایران ۲۷
پیشینه تحقیق ۲۹
دیدگاه کارکرد گرایان در زمینه فحشا ۳۴
دیدگاه اسلام در زمینه فحشا ۳۵
دیدگاه روانشناسی در زمینه فحشا ۳۶
مکاتب جامعه شناسی در زمینه انحرافات اجتماعی ۳۷
۱- مکتب تبادل روانی ۳۷
۲- مکتب جامعه شناسی دورکیم ۳۸
۳- مکتب محیط اجتماعی ۳۹
۴- مکتب جامعه شناسی جنائی ۳۹
علل روانی انحرافات اجتماعی ۴۱
۱- اثرات بد رفتاری به جا مانده از سالهای اولیه زندگی ۴۲
۲- رشد ناکامی «وجد اخلاقی» در دوران کودکی و نوجوانی ۴۳
نقش عوامل اجتماعی در انحراف ۴۳
۱-گسترش روز افزون صنعت وتوسعه ۴۳
۲- افزایش یا کاهش جمعیت جمعیت در رابطه با انحراف ۴۴
۳- انحراف در رابطه با تحرک جمعیت ۴۴
۴- محل سکونت و مناطق انحرافی ۴۵
۵- مناطق جرم خیز ۴۶
۶- عوامل جوی و جغرافیایی و اثر آن در انحراف ۴۷
۷- مهاجرت در رابطه با انحراف ۴۷
۸- ماهیت زندگی شهری و انحراف ۴۸
۹- دوستان و رفقا در رابطه با انحراف ۴۹
عوامل فرهنگی انحراف ۵۲
وسایل ارتباط جمعی ۵۴
مشکل اوقات فراغت و انحراف ۵۴
دگرگونی سریع فرهنگی ۵۵
عقب ماندگی فرهنگی ۵۵
تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف ۵۶
۱- فقر و انحرافات ۵۷
۲- رابطه فقر و انحراف ۵۹
۳- بیکاری و انحراف ۶۰
۴- کار و انحراف ۶۱
خانواده و انحراف ۶۲
اهمیت سالهای اولیه زندگی ۶۴
اضمحلال عاطفی در خانواده ۶۴
اضمحلال مادی خانواده ۶۶
اختلافات خانوادگی ۶۷
سقوط اخلاق در خانواده ها ۶۹
۱-انحراف پدر ۷۰
۲- انحراف مادر ۷۱
رابطه حقیقی سقوط خانواده با انحراف ۷۱
جاذبه و خطرات روسپیگری ۷۲
شخصیت منحرف ۷۲
توزیع انحراف ۷۳
عوامل پدید آورنده انحرافات جنسی ۷۴
۱- عوامل فردی ۷۴
۲- عوامل اجتماعی ۷۴
جامعه آماری ۷۶
روش تحقیق ۷۶
نمونه گیری تحقیق ۷۶
روش تجزیه و تحلیل ۷۶
تعریف اصطلاحات ۷۶
تاریخچه مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی نواب صفوی ۷۸
نحوه پذیرش مددجو ۷۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴
نتیجه گیری ۱۱۱
پیشنهادات ۱۱۲
محدودیتهای تحقیق ۱۱۳
منابع وماخذ ۱۱۴

 

منابع وماخذ:

۱٫ فرمانفرمائیان ، ستاره (۱۳۴۹) ،روسپیگری در شهر تهران ، تهران : آموزشگاه خدمات
۲٫ کتاب زنان ، فصل نامه ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، تابستان ۸۱
۳٫ پژواک ایران ، ماهنامه علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، شماره یازدهم
۴٫ سازمان بهزیستس ، آیین نامه اجرایی ستاد پذیرش و قرنطینه ، ۱۳۷۸
۵٫ روسپیگری ، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ، ۱۳۷۷
۶٫ اقلیم ها ، مصطفی ، طرح پژوهش ، بررسی عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی به مرکز بازپروری سازمان بهزیستی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت پژوهشی ، ۱۳۸۰
۷٫ محبوبه رادمهر ، پایان نامه ، بررسی علل گرایش به روسپیگری ، دانشگاه علوم بهزیستی به راهنمایی دکتر اقلیما ، ۷۸ – ۱۳۷۷
۸٫ اکرم دادخواه ، عوامل موثر بر پدیده روسپیگری ، مقاله ،۱۳۸۱
۹٫ محبوبه کریمی ، پایان نامه ، بررسی علل موثر در بزهکاری نوجوانان پسر ، به راهنمایی خانم دکتر داریاپور ، ۱۳۸۰ ، دانشگاه شاهد
۱۰٫ استاد خوش کنش ، جزوة درسی روش تحقیق ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۱
۱۱٫ استاد قجاوند ، جزوة درسی توانبخشی گروه های خاص ، دانشگاه آزاد ، ۱۳۸۱
۱۲٫ محسن قندی ، مریم تاجران ، جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات آموزش و پرورش ، ۱۳۵۸

۱۳٫ محمد آراسته خود ، فرهنگ اصطلاحات علمی – اجتماعی ، تهران ، نشر گسترده ، ۱۳۷۰
۱۴٫ علیرضا شایانمهر ، دایرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی ، کتاب دوم
۱۵٫ سعید شاملو ، مکتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت ، تهران ، انتشارات روشنفکر ، ۱۳۵۵
۱۶٫ علی قائمی ، آسیبها و عوارض اجتماعی ، تهران ، دفتر انتشارات امیری ، ۱۳۷۰
۱۷٫ هدایت ا.. ستوده ، آسیب شناسی اجتماعی ، تهران ، دفتر انتشارات امیری ، ۱۳۷۰
۱۸٫ داور شیخاوندی ، آسیب شناسی اجتماعی ، تهران ، نشر و پخش کتاب ، ۱۳۵۳
۱۹٫ محمد حسین فرجاد ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافاتی ، انتشارات بدر ، ۱۳۷۵
۲۰٫ حسین ادیبی ، عبدالمعبود انصاری ، نظریه های جامعه شناسی ، انتشارات جامعه ، ۱۳۵۸
۲۱٫ سیروس ایزدی ، روانپزشکی ، انتشارات چهر ، چاپ سوم ، ۱۳۵۶
۲۲٫ سیاست و اقتصاد عهد صفوی « دربارة تحصیل آشیانة فساد »
۲۳٫ ویل دورانت ، تاریخ تمدن جلد ۱ ؛ چاپ دوم ، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی

 

چکیده تحقیق :

تحقیق حاضر با موضوع بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهید نواب صفوی شهر تهران انجام گردید . « هدف » از انجام تحقیق شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی می باشد . که خود این شناسایی در جهت پیشگیری و نوتوانی زنان روسپی مؤثر است .

 « سؤالات تحقیق » در پی شناسایی وضعیت زنان از لحاظ فردی ، اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی می باشد .

در ادامه تحقیق تعریفی از پدیده انحرافات و روسپیگری  ، تاریخچه و پیشینه تحقیق و برخی تئوری های مرتبط و مؤثر در انحرافات بیان شده است .

« روش تحقیق » پیمایشی از نوع پرسشنامه می باشد و جامعه آماری شامل کلیه زنان روسپی ارجاع شده به مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی نواب صفوی شهر تهران می باشد که ساکن تهران یا شهرستان بوده و به دلایل متفاوت به روسپیگری روی آورده اند .

« نمونه تحقیق » ، با توجه به محدود بودن ارجاعات تمامی زنانی که در طول حدوداً ۲ ماه و نیم به مرکز ارجاع شده اند مورد سوال قرار گرفته اند .

در ادامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جداول فراوانی صورت گرفت . نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این مطلب است که بیشترین عوامل تأثیر گذار در گرایش زنان به روسپیگری  در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی می توان فقر مالی ، تأثیر دوستان منحرف ، فقر عاطفی در خانواده وجود موارد اعتیاد در خانواده انحراف در خانواده عدم وجود نظارت و کنترل از سوی خانواده ، مهاجرت به تهران را نام برد .

مقدمه

 ما انسانهای به ظاهر آگاه و متفکر هر چند از بعضی جهات نسبت به بعضی مسائل اجتماعی و سیاسی دید بهتر و روشنتری داریم ولی در بسیاری مواقع نسبت به موضوعات مهمی که بسیار جنبه اجتماعی دارد و پای حیثیت و احترام به حقوق انسانها در میان است ، کمتر توجه نموده و عمیقاً متوجه زندگی و موقعیت های نامتناسبی که برازنده انسان نمی باشد ، نیستیم آیا تا کنون به انسانی طرد و بی کس و رانده شده التفاتی نموده اید ؟

بی شک اکثریت قریب به اتفاق از برخورد با زنی به عنوان روسپی ، چهره درهم کشیده با نگاهی او را تحقیر و خوار می شمارند . چرا روسپی را در اجتماع ما این اندازه طرد می کنند و از حقوق انسانی و آزادی که حق هر انسانی است ، بی بهره می دانند . او را متاعی می شمارند که فقط برای فروش مداوم و پی در پی آماده است ، آیا این پستی انسان و بی قانونی اجتماع را نمی رساند ؟

آیا می دانید چه کسان و چه عواملی و چگونه اینان را که خود روزی چون شما مردمی آبرومند و آزاده بوده اند و مثل هزاران انسان آزاده ای می خواهند شرافتمند بمانند ، بدین منجلاب کشانیده است ؟

اگر عوام الناس و مردم کوچه و بازار با دیدی سطحی و ظاهری قضاوت کنند ، حق دارند زیر دیدگاه آنها بر حسب شرایط زمانی و مکانی به همان اندازه است ، ولی متاسفانه در جامعه ما در تمام سطوح حتی بسیاری از تحصیلکرده های دانشگاهی دیدی سطحی دارند و عمیقاً در این مقوله نیاندیشیده اند و موضوع را تجزیه و تحلیل نکرده اند . در صورتیکه یکی از معضلات بزرگ و اجتماعی محسوب   می شود و عواقب و تأثیر و تأثر آن به داخل جامعه و افراد خانواده ها ممکن است نفوذ کند و جوانان بیگناه را از مسیر اصلی زندگی که می توانند برای اجتماع مفید باشند ، منصرف نماید . چرا باید چنین ساده و آسان ، فساد و تباهی در جامعه منزل کند و ما بی تفاوت و بی پروا از کنار گود ، بدبختیهای این گروه را نظاره کنیم ؟ چرا در پیاده روی  پیدا کردن علل و تجزیه و تحلیل مسأله بر نمی آییم ؟

بیان مسأله

انحراف اجتماعی یعنی رفتار فردی و گروهی که با الگوها هنجارهای اجتماعی انطباق ندارد و از قرن ۱۹ مورد توجه قرار گرفت به همین مناسبت بود که دورکیم جامعه شناس فرانسوی رفتار بهنجار را از رفتار نابهنجار جدا ساخت . ولی پدیده هایی را که در جوامع مختلف پیوسته به چشم می خورد ، غیر عادی تلقی کرد . این بدان معنی است که این چنین جامعه ای دیگر نمی تواند برخی از افراد خود را طبق معیارهای موجود بار آورده و آنها را به حد معمول ارتقاء دهد .

هنگامی که مسایل را از دیدگاه جامعه شناسی تجزیه و تحلیل می کنیم ، این نوع استنباط کاملاً درست و با نظریه دورکیم انطباق داده ، بدین معنی که امر اجتماعی از خارج و از طریق القاء تقلید به افراد تحمیل می شود .

دردها و آسیب ها ناشی از کجرویها همه جوامع و گروهها را در برگرفته و فساد و تقلب در همه شئون زندگی بشر رخنه کرده است . در کمتر جامعه به ظاهر متمدن ممکن است نشانه هایی از فحشا و    بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی نباشد . این موارد در همه اعصار وجود داشته است و عصر ما به دلایلی چون گسترش فقر ، عمومیت جنگ ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان ، سستی و تزلزل ارکان اخلاقی سقوط خانواده ها پوچ گرایی ها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است .

زن ضربان حیات خانواده است و قلب جامعه در سینه خانواده می تپد . از همین رو صعود یا سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی معیشت زنان و جایگاه اجتماعی آنان نسبت داد .

بشریت برای ادامه حیات شرافتمندانه خود نیاز به جامعه سالم دارد ، جامعه ای که در آن نظم باشد و باید ضابطه ای اندیشید که جلوی ناامنی ها و اضطرابات گرفته شود .

وجود فحشا [۱] در جامعه حکایت از بیماری آن جامعه دارد و در جامعه بیمار زندگی سالم بسی دشوار خواهد بود . بدین سان ضرورت عقلی ایجاب می کند که در رابطه با ریشه کن کردن فحشا تدابیری بیندیشیم .

با توجه به مسایل بیان شده تحقیق حاضر درصدد شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهر تهران ، است.

اهداف تحقیق

هدف مورد نظر در این تحقیق شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی نواب صفوی شهر تهران می باشد .

سؤالات تحقیق

 ۱- وضعیت زنان روسپی از نظر سنی چگونه است ؟

۲- وضعیت زنان روسپی از نظر تحصیلات چگونه است ؟

۳- وضعیت زنان روسپی از نظر تأهل چگونه است ؟

۴- وضعیت زنان روسپی از نظر روانی چگونه است ؟

۵- وضعیت زنان روسپی از نظر سرپرستی چگونه است ؟

۶-  وضعیت اقتصادی زنان روسپی از نظر اشتغال سرپرست خانواده چگونه است ؟

۷- وضعیت اقتصادی زنان روسپی از نظر میزان درآمدسرپرست خانوار چگونه است؟

۸- وضعیت اجتماعی  زنان روسپی از نظر محل سکونت در سطح کشور چگونه است؟

۹- وضعیت اقتصادی زنان روسپی از نظرمنزل مسکونی چگونه است؟

۱۰- وضعیت زنان روسپی از نظرمهاجرت به تهران چگونه است؟

۱۱-وضعیت سکونت زنان روسپی در تهران بعد از مهاجرت چگونه است؟

۱۲- وضعیت اجتماعی زنان روسپی از نظر رابطه داشتن با دوستان منحرف چگونه است ؟

۱۳- وضعیت فرهنگی زنان روسپی از نظر پایبندی زن به اعتقادات مذهبی چگونه است ؟

۱۴- وضعیت فرهنگی زنان روسپی از نظر تأثیر فیلمها و نوارهای مستهجن چگونه است؟

۱۵-وضعیت خانوادگی زنان روسپی  ازنظر وجود طلاق در خانواده چگونه است؟

۱۶-وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر وجود اعتیاد در خانواده چگونه است ؟

۱۷- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر وجود انحرافات در خانواده چگونه است ؟

۱۸- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر وجود مشاجرات در خانواده چگونه است؟

۱۹- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظرروابط عاطفی در  خانواده چگونه است ؟

۲۰- آیا در خانواده پاسخگو موارد آزارواذیت جسمی و زبانی وجود دارد؟

۲۱- آیا در خانواده پاسخگو موارد آزاروتجاوز جنسی وجود دارد؟

۲۲-  وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر کنترل و نظارت خانواده بر زن ، چگونه است؟

۲۳- آیا انگیزه پاسخگو کسب لذت جنسی بوده است ؟

۲۴- آیا انگیزه پاسخگو تامین معاش وسر پناه بوده است ؟

۲۵- آیا انگیزه پاسخگو تامین مواد مخدربوده است ؟

روش تحقیق :  روش پیمایشی از نوع پرسشنامه می باشد .

ضرورت و اهمیت مسأله

خطر فحشا بسیار و اثرات زیانبار آن بر فرد و اجتماع و هم بر نظام و زندگی دیگران فوق العاده است . در جنبه فردی و اخلاقی فحشا روحیه فضیلت و تقوی را در افراد می کشد ، خانواده ها را تهدید به نابودی می کند ، چون زناشویی و جذابیت ازدواج از بین می رود . زندگی جمعی را ملال انگیز می کند زیرا که در آن هتک حیثیت و اهانت است . فحشا زمینه را برای برای وازدگی جنسی فراهم می کند که آن خود سببی برای تمایل به همجنس بازی است . دوام و تباهی نسل دستخوش تزلزل می شود ، زیرا حیات عاطفی در معرض تزلزل است و موجد تولد کودکان نامشروع می شود که عوارضی چون ، عدم تربیت صحیح در پرورشگاه ، عدم تناسب مسأله تغذیه و مسکن و زندگی نابسامان ، خصومت های بسیار در رابطه با غیرت ناموسی پدید می آید ، در هتک ناموسی گاهی جراحاتی شدید بر قربانیان وارد می آید و علت برای نجات از بی آبرویی است . در مواردی بسیار بیماریهای مقاربتی پدید می آید .

و بالاخره مسأله فحشا در جوامع مشکلات بسیاری آفریده است و موجبات نابودی سازمان جامعه را فراهم آورده است و بنابر این در جوامع مختلف و جامعه ایران در پی  رفع و حل این مشکل هستند . با توجه به مطالب بیان شده ضرورت واهمیت این تحقیق روشن می گردد .

فایده تحقیق

۱- شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی زنان روسپی می تواند در پیشگیری و نوتوانی زنان روسپی مؤثر باشد .

۲- آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی زنان روسپی در جامعه ما .

۳- ایجاد زمینه مناسب برای انجام پژوهشهای دیگر در رابطه با موضوع این تحقیق .

تعریف اصطلاحات و واژه ها

انحرافات اجتماعی :

واژه انحراف از صدها سال پیش به کار می رفته ، جامعه شناسان هرگونه رفتاری را که با رفتار حد متوسط افراد جامعه مباینت داشته باشد « انحراف » می نامند .

حقوقدانان هر گونه عملی که به موجب قانون منع شده و ارتکاب آن مستوجب کیفر می باشد  را « انحراف » گویند . علمای اخلاق نادیده گرفتن ضوابط اخلاقی و ارزشهای جامعه را انحراف می دانند[۲] .

شناخت و تبیین کجرویها و انحرافات اجتماعی در جوامع مختلف باید با روشهای خاص صورت بگیرد.

حتی در یک جامعه ، در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت ، برای شناخت کجروی باید شرایط ویژه مکان و زمان را در نظر گرفت .

بنابر این هنگامی که در مورد کیفیت تعیین کجروی و پدید آمدن واکنشهای خاص در برابر آن سخن می گوییم ، باید مسایل را با توجه به موقعیت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی جامعه و با توجه به اصل نسبی بودن بررسی کنیم .[۳]

انحراف جنسی

در زمینه انحرافات جنسی جامع شناسان ، زیست شناسان و علمای اخلاق با یکدیگر توافق کامل و کلی ندارند . جامعه شناسان ، چنانچه روشهای لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تصویب جامعه نباشد ، آن را انحراف می دانند .

زیست شناسان در روابط جنسی فقط به تولید مثل و بقای نوع توجه دارند و هرگونه آمیزش جنس که در راه نیل به این هدف نباشد از نظر آنها انحراف محسوب خواهد شد .

از نظر اخلاقی ، به هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد ، و بلافاصله احساس ندامت دست دهد ، انحراف جنسی گویند . کسی که بر خلاف تکلیف اخلاقی رفتار کند و مرتکب خلاف اخلاق شود، دچار ندامت و پشیمانی گردد ، از عذاب وجدان یا پلیس مخفی باطنی رنج می برد ، از خویشتن  می گریزد ، و خود را خوشبخت و سعادتمند نمی یابد .

در جامعه ایران عامه مردم فحشا و دیگر انحرافات جنسی را نوع شدیدی از کجروی می دانند و بقیه موارد کجروی را به نسبت طبقه اجتماعی و اقتصادی که در آن قرار دارند کجرو می دانند . [۴]

انواع انحرافات جنسی : [۵]

شرح انواع انحرافهای جنسی را در گروههای زیر پیاده روی  می گیریم :

همجنس گرایی : [۶]

یکی از کهن ترین و با سابقه ترین انحرافهای جنسی است و به رفتار و سازش جنسی بین دو همجنس چه به صورت رابطه عاطفی و چه به صورت برقراری رابطه جنسی گفته می شود .

انحراف دیگر آزاری : [۷]

دیگر آزاری یا سادیسم نوعی انحراف است . شخص با آزار دادن شریک جنسی خود لذت
می برد . به فردی که از رنج بردن طرف مقابل لذت می برد « سادیک » گویند .

انحراف خود آزاری : [۸]

خود آزاری یا مازوشیسم نوعی انحراف جنسی است که فرد از ایجاد درد در خود به وسیله دیگران لذت می برد . فعالیتهای خود آزاری ممکن است به صورت آزار رسانیدن خیالی یا به شکل اعمال زجر آور مختلف از فرو کردن سوزن به بدن ، سوزاندن دست ، زخمی کردن بدن و مشاهده خون ، یا به طور شفاهی مثل دشنام دادن و تحقیر کردن همراه باشد . خود آزاری در زنان بیشتر از مردان دیده  می شود .

انحراف سادومازوخیسم : [۹]

گفتیم که اصطلاح سادیسم برای انحرافی به کار می رود که منحرف از آزار کردن و شکنجه دادن دیگران لذت می برد و فرمازوخیستم ( خود آزاری ) از شکنجه شدن لذت جنسی می برد .

حال باید دانست که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و فردی که از یکی از این دو انحراف لذت ببرد ، از انحراف دیگر نیز لذت خواهد برد .

بت پرستی جنسی :

بت پرستی یا فتی شیسم [۱۰] جنسی ، به انحرافی گفته می شود که شخص پس از دیدن شئ یا عضو از جنس مخالف تحریک شده از آن لذت می برد .[۱] Fornication –

[2] – قائمی ، علی ، آسیبها و عوارض اجتماعی ، چاپ دوم ، ۱۳۶۶ ، ص ۲۵

[۳] – همان منبع

[۴] – محمد حسین فرجاد ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، دفتر انتشارات بدر ، چاپ ششم ، ۱۳۷۴

[۵] – سیروس ایزدی ، روانپزشکی ، انتشارات چهر ، چاپ سوم ، ۱۳۵۶ ، ص  ۱۱۴

[۶] Homosexuality –

[7] sadism –

[8] Mazochism –

[9] – سیروس ایزدی – روانپزشکی ، انتشارات چهر ، ص  ۱۱۵

[۱۰] Fetishism –

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
 • پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی درکشورهای مختلف (اروپائی -اسلامی)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.