تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
کلید واژه ها ۶
مقدمه ۷
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۱
اهداف پژوهش ۱۳
فرضیه ها ۱۴
سوال ها ۱۵
کلید واژه ها ۱۶
ادبیات تحقیق و گسترده نظری ۲۲
عوامل موثر در یاد گیری ۲۲
راهبردهای مطالعه ویاد گیری ۲۴
روش اس کیو ۴ آریا روش پس ختام ۲۴
بررسی سوابق وپیشینه تحقیق ۲۵
۱- در ایران ۲۵
الف – پژوهش هایی که هدف آن ها بررسی عادات و علایق به مطالعه وعوامل موثر بر آن ۲۶
ب- پژوهشهایی که به نقش کتابخانه در میزان گرایش به مطالعه ۲۹
ج- پژوهشهایی که در زمینه راههای برا نگیختن به فعالیتهای پژوهشی وتحقیقی ۳۰
د- بررسی مقالات در خصوص مطالعه وتحقیق ۳۲
۲- در سایر کشورها ۳۳
نتیجه گیری ۳۵
۱- روش تحقیق ۳۷
۲- جامعه آماری ۳۸
۳- نمونه آماری وروش نمونه گیری ۳۸
۴- ابزار اندازه گیری ۳۹
۵- اعتبار و پایای ابزار ۴۰
اعتبار علمی ۴۰
اعتماد علمی ۴۱
اعتماد علمی ابزار ۴۱
۶-روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۱
الف : تجزیه و تحلیل یافته های دانش آموزان ، آموزگاران و مدیران ۴۴
فرضیه اول ۸۱
فرضیه دوم ۸۲
فرضیه سوم ۸۳
فرضیه چهارم ۸۴
فرضیه ۵ ۸۵
فرضیه ۶ ۸۷
فرضیه ۷ ۸۹
خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۹۲
بحث و نتیجه گیری ۹۵
محدودیت ها ۹۷
پیشنهادات ۹۸
منابع و مآخذ ۹۹

 

 

منابع و مآخذ :

– آب روشن ، حسن .(۱۳۷۶) . رابطه بین روشهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی ، بوشهر .

– آقایاری ، خسرو . (۱۳۷۵) . آشنایی با کتابخانه های آموزشگاهی تهران .

– اکبری ، ابوالقاسم . (۷۶-۱۳۷۵) . بررسی میزان مطالعه دبیران و مدرسان و راههای افزایش آن ، تهران .

– احمدیه ، ملک سیما . (۱۳۷۲) . روان شناسی پرورش استعدادها ، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم .

– ابتکار ، تقی . (۱۳۶۸) . چگونگی ایجاد انگیزه تحقیق کیفیت پرورش محقق ، تهران مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه .

– ادریسی ، نعمت الله .(۱۳۷۷) . بررسی راههای برانگیزختن دانش آموزان به مطالعه و تکوین عادت مطالعه در فراگیران ، یزد .

– ایزدی یگانه ، مهری . (۱۳۷۹) . بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم .

– باب الحوائجی ، فهیمه . (۱۳۷۶) . اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی ، تهران .

– بست ، جان . (۱۳۶۶) . روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه : پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، تهران ، انتشارات رشد .

– پارسا ، محمد (۱۳۷۴) . زمینه روان شناسی ، انتشارات بعثت .

– حبیبی ، حسن (۱۳۷۰) . جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش ، مجموعه مقالات اولین گردهمایی شوراهای تحقیقات تهران .

– رهگذر ، رضا (۱۳۷۰) . قلمرو ادبیات کودکان ، سازمان تبلیغات اسلامی .

– زعیم ، مرتضی . (۱۳۶۹) . تحقیق در سیستم های بهداشتی ، تهران ، انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

– زوفیا ، زاسکا (۱۹۹۵) . تاثیر مدرسه بر خواندن . ترجمه : ثریا قزل ایاغ در گزیده مقالات ، تهران .

– سیف ، علی اکبر . (۱۳۷۹) . روشهای یادگیری و مطالعه . انتشارات آگاه .

– شعاری نژاد . علی اکبر (۱۳۷۴) . فرهنگ علوم رفتاری . انتشارات امیرکبیر .

– مرادی ، مجید . (۱۳۷۹) . بررسی شیوه های تشویق و ترغیب معلمان و دانش آموزان شهر قم .

– مردانی نوکنده ، محمد حسین . (۱۳۸۰) . چگونگی افزایش نرخ مطالعه درجامعه . مجله تربیت شماره ۶ اسفندماه .

– میرحمایت ، میرزاد (۷۷-۱۳۷۶) راههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به فعالیت های پژوهشی آذربایجان شرقی .

– معین ، محمد . (۱۳۷۴) . فرهنگ معین ، تهران ، انتشارات امیرکبیر .

– نادری ، عزت الله ، سیف نراقی ، مریم .(۱۳۶۹) . راهنمای علمی فراهم سازی طرح تحقیق ، تهران نشر کوب .

– نادری ، عزت اله . سیف نراقی ، مریم . (۱۳۷۳) . روشهای تحقیق ، تهران ، انتشارات بدر.

– نیک پناه ، منصور . (۱۳۷۸) . بررسی وضعیت کتابخانه های ابتدایی ، سیستان و بلوچستان .

– یوسفی ، سید ابوالفضل ، (۷۹-۱۳۷۹) . بررسی وضعیت مطالعه غیردرسی دانش آموزان متوسطه قم .

– Hungle . B . , Polit . P , Nursing research and methods , Phicladelphia : Lippin CO 1987 .

– Oxford Aduanced learners Dictionary .

– Zsuzanna , celler . Research In Education . I bid : P.18.19

چکیده :

پژوهش و تحقیق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریکه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا که حقیقت جویی و کنجکاوی در نهاد تک تک نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی محسوب می گردد و هدف این پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهکارهای مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه  تحقیق در بین دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشد . جامعه پژوهش در این تحقیق دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی می باشند . که در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌های استان تهران  مشغول به کار می باشند . پس از نمونه گیری که با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معیارهای این پژوهش ، تعداد ۱۱۵۲ نفر از آنها انتخاب گردیده که ۷۶۸ نفر دانش آموز ، ۱۲۸ آموزگار و ۱۲۸ مدیر بودند . این افراد با روش خوشه ای ،‌تصادفی انتخاب شده اند برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ویژه ، دانش آموزان‌ ، مدیران و معلمان ، استفاده شده است .

اطلاعات بدست آمده از مدارس مورد پژوهش در خصوص کلیه مواردی که با موضوع پژوهش همخوانی و هماهنگی داشته از جمله متغیرهای مختلفی همچون نقش کتابخانه مدارس و نقش تحصیلات والدین ، میزان علاقه به مطالعه و تحقیق ، نقش درآمد خانواده ، نقش مدارس و … بوده است یافته های این پژوهش در قالب ۸۸ جدول توزیع فراوانی و نسبی تهیه و تنظیم و ارائه شده است .

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده شده است .

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که احتمالاً بین میزان تحصیلات والدین با تشویق و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه در حد آلفای ۱% وجود دارد . بین میزان علاقه به مطالعه و تحقیق و استفاده و استقبال از کتابخانه مدارس همبستگی وجود دارد . بین ساعت درسی در برنامه هفتگی با موضوع مطالعه و تحقیق و تشویق و ترغیب دانش آموزان ، همبستگی وجود دارد . بین متغیرهای ی همچون برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی ، شرکت در اردوها ، وجود کارگاه آموزشی ، آموزش معلمان و مدیران و آموزش خانواده‌ها ، تقدیر دانش آموزان با تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .

بنابراین شناخت راهکارهای ترغیب دانش آموزان می تواند ، بعنوان یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دوره ابتدایی بکار رود . در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه شده است . امید است نتایج حاضر بتواند گام کوچکی در جهت رفع نیازهای آموزشی فرزندان این جامعه باشد.

مقدمه :

انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها درهمه عصرها است . تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است ودر سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می‌گیرد.

در باب اهمیت مطالعه ونقش آن در پرورش شخصیت افراد ورشد دانش وفرهنگ در جوامع بشری تحقیقات متعددی صورت و مقالات بسیاری نگاشته و می شود . با این وجود هر چه در این زمینه گفته یا نوشته شود باز هم کم است ونیاز به مجالی بسیار گسترده و مطلبی بسیط تر دارد . اما به ضرورت باید به این نکته اشاره کرد یکی از راههای سنجش درجه تعالی فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف میزان مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی در میان آنهاست .

ایجاد عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی از خانواده آغاز می گردد . به طور کلی ازدیدگاه روانشناسان ثابت شده است ، که شخصیت وهویت کودک در قدم اول در خانواده شکل می گیرد بنابراین به طور طبیعی والدین علاقمند به کتاب و مطالعه ، فرزندانی دوستدار کتاب و مطالعه خواهند داشت وعکس آن نیز صادق است اکثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد نموده اند که والدین آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقیق بوده اند ویا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در کسب علم ودانش بوده اند [۱].

همچنین تجربه نشان می دهد در محیط هایی که از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشکل عمده خود والدین وتوجیه نبودن آنان در مورد لزوم واهمیت مطالعه فرزندانشان است زیرا کسانی که خود باسواد نیستند ویا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبیعی نه به اهمیت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادی به لزوم آن دارند واین مسئله در مورد کودکان آنها نیز اثر گذار می باشد . [۲]

مرحله دوم آموزش در زندگی کودک درمدرسه شکل می گیرد پس در اولین سالهای آموزش در دبستان وظیفه اصلی این است که به ایشان روشهای مطالعه وخواندن را بیاموزیم در سالهای بالاتر درک مطلب وسپس تجزیه وتحلیل آن ، برای مثال کاربرد اطلاعاتی که خوانده شده است در واقع مهمترین هدف آموزشگاهی در طی سالهای تحصیلی این است که بیاموزند که چگونه دانش آموزان مشکلاتشان را با کمک اطلاعات در بزرگسالی حل کنند

وبه سواد خویش بیفزایند .[۳]

چنانچه پیاژه۲در این باره می گوید : هدف اصلی آموزش و پرورش آفرینش است . آفرینش انسانهایی توانا برای انجام دادن کارهای نو ، نه صرفاً تکرار آنچه پیشینیان انجام داده اند ، انسانهایی که خلاق ، نو آفرین وکاشفند .

در نتیجه آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین مجموعه آموزشی کشور می‌تواند برنامه ریزی دقیق و بلند مدت عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی را در بین دانش آموزان تقویت کند واین معلمان واساتید گرانقدر ند که هم بعنوان الگوهای موفق علمی بشمار می روند وهم می توانند زمینه های گسترش فرهنگ کتاب خوانی ومطالعه وتحقیق را تعالی واستحکام بخشند.[۴]

پس بیائیم بسیار جدی تر در زمینه مطالعه چاره اندیشی کنیم تا شعله شوقی را که درجان کودکان به مطالعه  است را گسترش دهیم وره آورد این نسل فردایی باشد بارور و شکوفا با انسانهایی که هیچ لذتی را با لذت مطالعه و دانستن معاوضه نمی کنند و مطالعه را قدم زدن در قلمرو آفتابی اندیشه ها وتنفس در فضای روح نواز گل زاران می بیند .

بیان مسئله :

اصولاً یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو توسعه علمی و فرهنگ می باشد وی تردید اساس رشد و پیشرفت در مطالعه وتحقیق و پژوهش نهفته شده است و کشوری توسعه یافته تر است که نرخ مطالعه و تحقیق در آن کشور بالاتر است . بنابراین اگر کشور ما هم بخواهد از قافله علم و پیشرفت تکنولوژی عقب نماند باید به باز سازی واصلاح پایه‌های بنیادین این پیشرفت که همان انجام مطالعه وتحقیق و پژوهش است بپردازد .

واین نکته بر همگان روشن است که در برخی از کشورها از جمله ایران مطالعه و تحقیق نیاز به ایجاد بستر مناسب فرهنگی دارد و علی الاصول این زمینه فرهنگی را باید از دوره ابتدایی پایه گذاری نمود . اگر در این زمینه کوتاهی شود تا سالهای سال ضعف مطالعه و پژوهش در جامعه ما باقی خواهد ماند . و نتیجتاً از جهات فرهنگی و علمی وحتی مذهبی زیانهای جبران ناپذیری را باید متحمل شویم و ادامه این امر جامعة ما را به فقر فرهنگی مبتلا می نماید .

پس بر ماست که از وضعیت موجود احساس نگرانی کنیم وبا ایجاد حس مسئولیت به چاره اندیشی بپردازیم وفرهنگ مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی را در میان مردم ونسل نو جامعه علی الخصوص کودکان دبستانی پرورش دهیم .

بدین لحاظ پژوهشی را با عنوان بررسی راهکارهای ترغیب وتشویق دانش آموزان به مطالعه وتحقیق واستفاده از امکانات کتابخانه های مدارس ابتدایی وابسته به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ویافتن پاره ای از علل بکار نگرفتن امکانات کتابخانه ای وعدم علاقه به مطالعه وتحقیق وتجزیه وتحلیل این علل وبهتر شدن کیفیت تعلیم وتربیت در دوره ابتدایی است .

لذا در طرح مسئله فوق به موارد زیر می توان اشاره کرد :

۱-  آیا گنجانیدن ساعتی خاص در برنامه هفتگی با عنوان مطالعه وتحقیق می تواند راهی درجهت تشویق وایجاد انگیزه در جهت مطالعه و تحقیق در دانش‌آموزان شود ؟

۲-  آیا تشکیل کلاسهای ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان در زمینه آشنایی با فنون و روشهای مطالعه وتحقیق جهت تشویق وترغیب دانش آموزان به کارهای مطالعاتی وانجام تحقیق باشد ؟

۳-   آیا رابطه ای بین رضایتمندی دانش آموزان از کار مطالعه وتحقیق بامیزان یاد گیری دروس آنان وجود دارد ؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

ورود به عرصه آموزش و پرورش یا به عبارتی مدرسه به عنوان دومین جایگاه آموزشی واجتماعی برای کودک است و آموزش و پرورش هم که خود بعنوان بزرگترین مرکز تعلیم وتربیت در کشور بشمار می رود ، وظیفه خطیری در جهت بنیادین کردن پایه های آموزش به طریق اصولی تری را دارد که از آن جمله توجه بیشتر به امر مطالعه وتحقیق است که با برنامه ریزی صحیح و بلند مدت عشق و علاقه به مطالعه و انجام کارهای تحقیقی را در نسل نوما بیدار کند . پس از ایجاد این عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی در دانش آموزان آنها را با اهداف مطالعه و چگونگی ونقش مطالعه درتوسعه و پیشرفت کشور به خوبی آشنا گرداند واین مسئولیت بزرگ به عهده معلممان ما به خصوص در دوره ابتدایی است . همانطور که روانشناسانی چون واتسون۱ و جان لاک۲ عقیده داشتند که« ذهن کودک مانند لوح سفیدی۳ است که تجارب محیطی به راحتی بر آن نقش می بندد۴٫

معلمان هم که در نقش الگوهای موفق علمی برای دانش آموزان می باشند می‌توانند با آموزش روشهای صحیح مطالعه و تحقیق بستر مناسبی درکلاس درس ایجاد کنند تا با این روش وبکار گیری آموخته ها در بزرگسالی راه را برای پیشرفت وتوسعه در عرصه های مختلف در کشور بگشایند .

لذا به منظور تحقق این اهداف لازم است که پژوهشهایی در جهت شناسایی ورفع موانع موجود بعمل آید . براین اساس محقق را بر آن داشت که پژوهشی را با عنوانی که موضوع فوق را در بر داشته باشد وهمچنین ضرورتهای زیر را هم در بر گیرد به انجام رساند .

اهم ضرورتهای این پژوهش به شرح زیر میباشد :

۱-   موضوع پژوهش جزء عناوین اولویتی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال ۱۳۸۱ است .

۲-  محدودیتهای که در سایر پژوهشها به آن اشاره شد از جمله اینکه این پژوهش در سایر استانها انجام گرفته و واضح است که از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ونگرشهای فرهنگی ، تفاوتهای شایانی وجود دارد .

۳-  پژوهشهایی با موضوع فوق در مقاطع دیگر (راهنمایی ، متوسط )بیشتر انجام گرفته در حالی که به نظر می رسد که اگر موضوع مورد بحث از ابتدای کودکی درمدارس کشور برای دانش آموزان به اجرا در آید نتایج بهتری حاصل می شود .

۴-  بطور کلی دلیل انتخاب این موضوع مبتنی بر ضرورت عینی است . امروزه در حوزه آموزشی کمبود چنین تحقیقاتی حس می شود . باتوجه به اینکه تقریباً ۳/۱ جمعیت ایران را دانش آموزان تشکیل می‌دهند . ارائه شیوه های صحیح مطالعه وترغیب آنان به پژوهش ، راه برای رشد وتوسعه همه جانبه آنان فراهم خواهد شد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی تحقیق :

–        ارائه راه های ترغیب و تشویق دانش آموزان ابتدایی به مطالعه و تحقیق .

اهداف اختصاصی تحقیق :

–        بررسی نقش کتابخانة آموزشگاهی در میزان گرایش به مطالعه وافزایش کیفیت تحقیق

–        تبیین وشناسایی عوامل موثر در علاقمندی دانش آموزان به مطالعه

–        اولویت بندی عوامل یا راههای تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق .

–        بررسی نقش تحصیلات پدر و مادر در گرایش فرزندان به مطالعه وتحقیق

–        بررسی نقش تقدیر وقدر دانی از دانش آموزان در میزان علاقمندی ایشان به مطالعه وتحقیق

–        بررسی وشناخت راهکارهای افزایش انگیزه در دانش آموزان جهت شرکت در فعالیتهای پژوهشی

–        بررسی میزان گرایش به مطالعه وتحقیق بصورت انفرادی در دانش آموزان

–        بررسی نقش آموزش ضمن خدمت معلمان در ایجاد انگیزه به تحقیق در دانش آموزان

–    بررسی نقش گنجانیدن ساعت درسی با موضوع مطالعه وتحقیق در برنامه هفتگی دانش آموزان وایجاد انگیزه به تحقیق در آنها

–        بررسی نقش فراخوان ها و مسابقات علمی در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق

–    بررسی نقطه نظرات ودیدگاههای دانش آموزان ( پایه چهارم و پنجم ) ابتدایی و آموزگاران این پایه ها و مدیران مدارس در زمینه علل عدم حضور کلی دانش آموزان در کارهای تحقیقی ومطالعه وتجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده به منظور شناخت علل اساسی در زمینه مطالعه وتحقیق در دانش آموزان

فرضیه ها :

                                      ۱٫ بین وجود کتابخانه در مدارس با میزان مطالعه و تحقیق دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

                   ۲٫ بین گنجانیدن یک برنامه و ساعت درسی با عنوان مطالعه و تحقیق با میزان علاقمندی دانش آموزان به مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .

                                      ۳٫ بین انگیزه به مطالعه و تحقیق وشرکت در فراخوان مسابقات علمی ، فرهنگی همبستگی وجود دارد .

                                      ۴٫ بین قدردانی و اهداء جوایز و لوح تقدیر با افزایش میزان مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .

                                      ۵٫ بین میزان تحصیلات مادران باگرایش و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .

                                      ۶٫ بین میزان تحصیلات پدران با گرایش و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .

                                      ۷٫ بین معدل سال گذشته دانش آموزان با ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .

 

سوال ها :

–        آیا وجود کتابخانه در گرایش دانش آموزان به مطالعه وتحقیق موثر است؟

–        آیا میزان تحصیلات پدر ومادر در گرایش فرزندان به مطالعه وتحقیق موثر است؟

–        آیا میزان مطالعه اولیاء درمنزل می تواند باعث ترغیب فرزندان به مطالعه شود؟

–        آیا تشویق به مطالعه به علاقمندی دانش آموزان به کار تحقیق می افزاید؟

–        آیا اعطای لوح تقدیر باعث گرایش به مطالعه وتحقیق می شود؟

–        آیا قدر دانی در حضور جمع از دانش آموزان در انگیزه وترغیب ایشان در مطالعه وتحقیق موثر است ؟

–        آیا گرایش به مطالعه وتحقیق انفرادی با کیفیت یادگیری عمیق تر نزدیک تر است یا کار گروهی ؟

–        آیا از طریق مطالعه وتحقیق آموزگار در کلاس می تواند دانش آموزان را به فعالیت بیشتر وادار کند؟

–    آیا از طریق فراخوان ها با موضوعات مختلف می توان گرایش دانش آموزان را به مطالعه وتحقیق افزایش داد؟

–        آیا می توان آموزشی دقیق ومنظم به مطالعه وتحقیق رااز دوره ابتدایی ( پایه چهارم و پنجم ) آغاز نمود؟

–        آیا مطالعه کردن به روش صحیح وعلمی آن در کیفیت یاد گیری عمیق تر در دانش آموزان موثر است ؟

کلید واژه ها :

– مطالعه :

خواندن کتاب یا نوشته ای وفهمیدن آن ، نگرش در چیزی برای وقوف بدان ، قرائت نوشته ای برای درک آن . توفیقاتی که از طرف حق تعالی عارفان را دست دهد بنابراین خواندن هر نوشته به هر منظور را مطالعه گویند .[۵]

– مطالعه :

مطالعه را توجه کردن ، تفکر کردن ، آزمون ، امتحان و آزمایش معنی کرده است همچنین ذیل واژه مطالعه کردن آورده است ، فعالیتی است معطوف به یادگیری ویژه از طریق خواندن به طور مستمر ونیز فعالیت یاد گیری یا کسب دانش به ویژه از طریق خواندن به طور مستمر ونیز فعالیت یاد گیری یا کسب

دانش به ویژه از طریق منابع مکتوب .[۶]


[۱] – مردانی نو کنده ، محمد حسین ، ۱۳۸۰ .

[۲] – رهگذر ، رضا ، ۱۳۷۰ .

[۳] – احمدیه ، ملک سیما ، ۱۳۷۲ .

[۴] -پیازه

۱ Watson

2 –John locke

3 –tabula rasa

4- پارسا ، دکتر محمد ، ۱۳۷۴ .

[۵] – معین ، دکتر محمد ، فرهنگ معین

۲- oxford Advanced learners Dictionary

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تشویق ، تنبیه و اصول رفتار با یک دانش آموز
 • تحقیق تاثیر تشویق در یادگیری
 • مقاله تشویق و تنبیه
 • مقاله تشویق بهتر است یا تنبیه؟
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.