تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱   صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
چکیده    ۱
مقدمه     ۲
بیان مسئله     ۵
ضرورت و اهمیت پژوهش     ۶
اهداف پژوهش     ۹
فرضیات پژوهش     ۱۰
تعاریف واژه ها و اصطلاحات     ۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه     ۱۴
نیاز    ۱۴
نظریه نیازهای مواری     ۱۴
نظریه نیازهای مک کللند     ۱۶
سلسله مراتب نیازهای مازلو     ۱۷
نیازهای فیزیولوژیکی     ۱۸
نیازهای ایمنی     ۱۹
نیازهای عشق و علاقه     ۲۰
نیازهای احترام و اعتماد به نفس     ۲۱
نیاز به خود شکوفایی     ۲۱
پیشینه نظری تحقیق     ۲۲
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه     ۲۷
جامعه آماری     ۲۸
نمونه آماری     ۲۸
روش گردآوری داده ها     ۲۸
روش تحقیق     ۲۹
روایی و اعتبار تحقیق     ۲۹
تجزیه و تحلیل داده ها     ۲۹

فصل چهارم : ارائه یافته ها
یافته های تحقیق     ۳۱
تجزیه و تحلیل داده ها     ۳۷
فصل پنجم :
نتیجه گیری     ۴۰
پیشنهادات و محدودیت ها     ۴۱
منابع     ۴۲
چکیده انگلیسی     ۴۳
ضمائم     ۴۴

منابع :

۱-    کریمی ، یوسف ( ۱۳۸۴ ) : روان شناسی شخصیت ، تهران ؛ نشر پیام نور ، چاپ پانزدهم

۲-    کریمیان ، حسین ( ۱۳۸۲ ) : ارتباط هوش با پیشرفت فرزندان ، نشریه فرهیختگان ، ۴۹۶

۳-    اسلامی نسب ، علی ( ۱۳۷۳ ) : روانشناسی اعتماد به نفس ، انتشارات مهرداد ، چاپ اول

۴-    دکتر حدادی ، حسن ، حدادی ، الهام ( ۱۳۸۸ ) : نگرش دانش آموزان در ارتباط با هماهنگی محتوی کتاب با نیاز آنها

۵-    عصاره ، علیرضا ، نصری ، صادق (۱۳۸۴ ) : بررسی نیازهای آموزشی و تربیتی والدین و دانش آموزان مقطع دبیرستان کشور در خرده فرهنگهای مختلف ایران ، نشریه نوآوری آموزشی

۶-     شریعتمداری ، علی ( ۱۳۶۹ ) : روانشناسی تربیتی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم

۷-    دوان شولتر ، سیدنی آلن ( ۱۹۹۸ ) : نظریه های شخصیت ، ترجمه : سید محمدی ، یحیی (۱۳۷۷ ) ، تهران، انتشارات هما ، چاپ اول

۸-    دکتر سیف ، علی اکبر ( ۱۳۸۳ ) : روانشناسی پرورشی ، تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم

چکیده :

در پژوهش حاضر  سعی بر این بوده است با بهره گیری از الگوی نیاز سنجی ترکیبی ، به بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان در پنج حوزه که شامل نیازهای جسمانی ،  اجتماعی ، تحصیلی ، روانی و شغلی پرداخته شود . تحقیق حاضر ، از نظر هدف ، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه در روستای هلایجان تشکیل داده اند . نمونه های پژوهش مشتمل بر ۴۵ نفر بوده که  شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی از هر سه پایه انتخاب شده اند ابزار گرد آوری اطلاعات این پژوهش نیز پرسشنامه  نیاز سنجی ( GNI) بوده که از روایی و پایایی قابل توجهی برخوردار بوده . داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ، شامل انواع جدول فراوانی ، میانگین ، آزمون t  و انحراف معیار نما ، کجی و کشیدگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و برخی از نتایج پژوهش عبارت بوده اند از :

۱ – میان نیازهای جسمانی و اجتماعی – جسمانی ، تحصیلی – جسمانی ، شغلی ، اجتماعی ، روانی – اجتماعی ، تحصیلی – اجتماعی ، شغلی ، روانی – تحصیلی – روانی ، شغلی و تحصیلی ، شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. و شباهت های بسیاری مشاهده شده است.

۲ – میان  نیازهای جسمانی و روانی ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین این نیازها تفاوت های مشاهده شده است.

واژگان کلیدی : میانگین – انحراف معیار – نما – کجی – کشیدگی

مقدمه :

تلاش و کوشش افراد در زندگی به منظور تامین نیازهای اساسی است . عدم تامین این احتیاجات و نیازها چه در زمینه بدنی و چه در جنبه روانی سبب پیدایش تشویش و اضطراب در افراد می شود . که موانعی در راه تامین احتیاجات اساسی او ظاهر می گردد . مطالعاتی که به واسطه زیست شناسان و روانشناسان به عمل آمده نشان می دهد که پاره ای از احتیاجات بدنی و روانی برای تمام افراد بشر ضروری و حیاتی است . تامین یا عدم تامین این احتیاجات در بهداشت بدنی و روانی افراد تاثیر فراوان دارد . با اینکه فعالیت افراد در هر دوره از رشد برای تامین این دسته از احتیاجات فرق می کند پس می توان گفت افراد در تمام ادوار زندگی این احتیاجات را برای خود ضروری و حیاتی تلقی می کنند . و برای تامین آنها حداکثر تلاش و کوشش را به خرج می دهند .

 این گونه احتیاجات برای معلمان مدارس بسیار سودمند است . از یک طرف عوامل موثر در بهداشت روانی و بدنی بچه ها را برای ایشان مشخص می سازد و از طرف دیگر در فهم و رفتار دفاعی بچه ها ایشان را یاری می نماید ، هر یک از این دسته احتیاجات به نسبت تاثیراتی را در ادامه حیات افراد دارند که احتیاجات بدنی در درجه اول دارای اهمیت می باشند . این دسته از احتیاجات دارای دو جنبه مثبت و منفی هستند .  جنبه مثبت  مربوط به اموری است که تامین آنها ادامه حیات را ممکن می سازد . مثلاً احتیاج به اکسیژن ، غذا ، آب ، حرارت ، خواب و استراحت اینها جزء جنبه مثبت بدنی قرار دارند و ادامه حیات فرد وقتی ممکن است که اینگونه امور دسترسی داشته  باشند . جنبه منفی احتیاجات بدنی مربوط به اموری است که پیدایش آنها حیات فرد را به خطر می اندازد . روی همین اصل محافظت از بدن در مقابل اینگونه امور ضروری است  . در برنامه مدارس باید موادی گنجانده شود که بچه ها را به اصول و مبانی بهداشت آشنا سازد . معلم از این طریق ایجاد عادات صحیح بهداشتی در بچه ها و شرکت دادن آنها در بازیها و اعمالی که عضلات و اندام آنها را به فعالیت وا دارد در زمینه تامین بهداشت بدنی آنها اقدام کند . عدم تامین احتیاجات بدنی نه تنها رشد بدنی را متوقف می سازد بلکه آثار روانی نیز دارد . دسته ای دوم از احتیاجات اساسی ، احتیاجات روانی است که به نظر روانشناسان این دسته احتیاجات به اندازه احتیاجات بدنی برای انسان ضروری و حیاتی است . ( شریعتمداری ، علی ، ص ۲۵۱ )

در این فصل سعی می شود که به منظور بررسی موضوع این پژوهش به مسائلی از قبیل بیان مسله تحقیق و اهمیت و ضرورت آن و نیز اهداف تحقیق پرداخته شود .

بیان مسله :

در ارتباط با موضوع پژوهش ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد معلمان اولویتها و نیازهای دانش آموزان را بشناسند و رهنمودهای آموزشی را با این شناختها سازش دهند . در دههای اخیر تدریس به طور روز افزونی مشکل تر شده است این امر به دلیل تغییر نگرش نوجوانان نسبت به قدرت ( توانمندیهای ) بزرگسالان و نیز ارزش مدرسه است .

چندین سال قبل ویلیام گلاسر ( ۱۹۹۰ ) روانپزشک مشهور ، تدریس را به عنوان مشکل ترین حرفه و شغل دانست او برای معلمان سطوح راهنمایی و دبیرستان شدت کار را بیشتر می داند .

تحقیقات دیگر نشان می دهد علاوه بر عوامل محیطی و اجتماعی ، عوامل زیستی و ارگانیزمی هم می تواند تاثیراتی مفید و مهمی را در پیشرفت و بر آوردن نیازهای دانش آموزان داشته باشد . بنابراین عوامل مانند اقتصاد خانواده ، سطح اجتماعی و عوامل فرهنگی و آموزشی قطعاً می تواند در برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان نقش بسزایی را داشته باشد . ( کریمیان  ، حسین ، ۱۳۸۲ ، ص ۱ )

بنابر مطالعات انجام شده تحقیقات صورت  گرفته است که نشان می دهد این تحقیق دارای سوایی و اعتبار لازم است ولی در شرایط مکانی و زمانی متفاوت با شرایط تحقیق حاضر است نمی تواند پاسخ گویی مسله این پژوهش باشد بنابراین موضوع پژوهش نیاز به بررسی در شهرستان ایذه دارد .

در نتیجه محقق سعی می کند که به بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه در روستای هلایجان ( شهرستان ایذه ) بپردازد .

ضرورت و اهمیت پژوهش :

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش دانش آموزان در زمینه های مختلف از جمله مقایسه نیازهای دانش آموزان ، رشد اجتماعی ، هوش ، یادگیری و غیره نیاز فراوان دارد . و در این میان ضروری است که به مسائل و مشکلات مهمی در شناخت  و برآوردن نیازهای دانش آموزان و شکل گیری شخصیت آنها لطمه می زند مورد توجه قرار گیرد .

ویلیام گلاسر  در این باره می گوید چون معلمان دوره راهنمایی و دبیرستان اشتیاق بیشتری برای کار با دانش آموزان موفق دارند با برخورد با دانش آموزان کم تلاش در این مقاطع روز به روز بیشتر ناامید می گردند . او می گوید : هنگام  گفتگو با صدها معلم دریافتیم که مشکل آنان نبود انضباط در کلاس و یا اعتراض دانش آموزان نسبت به آموزگاران نیست بلکه آنها احساس می کنند نتوانسته اند شاگردان خود را به تلاش وادارند . بدین ترتیب معلم و شاگردان در دام های پیچیده گرفتار شدند و دانش آموزان مطالب درسی برایشان خسته کننده است و هیچ فایده ای در یادگیری مطالب نمی بینند از طرف دیگر معلمان در راه کوشش برای وادار کردن آنها به یادگیری تنها کار را بدتر می کنند بنابراین برای رفع بهبود اوضاع راهی جزء برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان و توجه به این نیازها که هم باعث تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود و هم سبب آسودگی خاطر معلمان می گردد . و ببینند که دانش آموزان به چه چیزهای احتیاج دارند ؟ نیازهای آنان در ارتباط با مدرسه و کلاس درس عبارتند از : ۱- امنیت ۲- امید ۳- پذیرش و مقبولیت ۴- شان و احترام  ۵- قدرت ۶- لذت و سرگرمی  ۷- شایستگی .

این نیازها با علایق و یا خواسته ها متفاوتند زیرا آنها تنهای مدام دانش آموزان هستند برای مثال پذیرش و مقبولیت ، هنگامی که دانش آموز احساس کند که از طرف معلم مورد پذیرش نمی باشد ضمن احساس بی اتکایی و بی اهمیت بودن سعی خواهد کرد که مقبولیت و پذیرش همسالان و شاید برخی از همسالان نامناسب خود دریافت کند که نتیجه های جز دردسر برای معلم ببار نمی آورد برخلاف نیازها ، خواسته ها یا علایق شامل مواردی است  که ما دوست می داریم و فقدان آنها ما را با مشکل جدی مواجه نخواهد کرد . ( حسینــی ، نــرگس السادات ۲ /۸ /۸۸ روزنامه اطلاعات

به عقیده مازلو هر فرد داری تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده نیازهای عزیزی اند یعنی ما با آنها به دنیا می آییم اما رفتارهایی که ما برای ارضای آن اکتسابی هستند . ( کریمی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲ )

این نیازها بر اساس اهمیت به ترتیب زیر قرار می گیرند :

۱ – نیازهای فیزیولوژیکی Physiological needs

2 – نیاز به ایمنی Safety needs

3 – نیازهای عشق و تعلق داشتن Belongingness and love needs

4 – نیاز به احترام  Esteem needs

5 – نیاز به خود شکوفایی Self – actualization needs

نیازهای فیزیولوژیکی شامل : نیاز به غذا ، هوا  ، خواب و رابطه جنسی است .

نیازهای ایمنی شامل : امنیت ، ثبات ، نظم و رهایی از ترس و اضطراب می باشد .

نیازهای تعلق داشتن و عشق : از طریق روابط عاطفی با شخص یا اشخاص دیگر برآورد .

نیازهای احترام شامل : عزت نفس و احترام از سوی دیگران است .

نیاز خود شکوفایی شامل : تحقق توانایی های بالقوه و قابلیت های شخص بوده و به عبارتی مازلو خود شکوفایی را به عنوان نیاز یک فرد برای محقق کردن آنچه  «برای انجام آن زاده شده اســـت »  ( از نظــریــه شخصیـــت ، ص ۳۸۷) .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.