تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

خلاصه تحقیق:   ۱
فصل اول   ۲
مقدمه   ۲
شامل:   ۲
مقدمه:   ۳
بیان مسئله:   ۴
هدف تحقیق:   ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق:   ۶
فرضیه های تحقیق:   ۷
الف)فرضیه تسری نوسانات:   ۷
ب) فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی:   ۷
ج)فرضیه عکس العمل بیش از اندازه:   ۷
د)مداخله در معاملات:   ۷
وازه های کلیدی:   ۸
فصل دوم   ۹
پیشینه پزوهش   ۹
شامل:   ۹
پیشگفتار:   ۱۰
۱- محدود کردن ریسک عدم ایفای تعهد  در بازارهای معاملات آتی:   ۱۵
۲- ایجاد وقفه زمانی:   ۱۵
۳- از بین بردن توهم نقدینگی:   ۱۵
تعریف حد نوسان قیمت سهام:   ۱۶
۱) ایجاد محدودیت (مانع)قانونی در تغییر قیمت سهام   ۱۷
۲) ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد و منطقی سهام   ۱۷
تفاوت حد نوسان قیمت و توقف معاملات   ۱۹
حد نوسان قیمت سهام یا توقف معاملات ، کدامیک برتری دارد؟   ۲۱
حد نوسان قیمت در بازارهای معاملات آتی   ۲۶
آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار   ۲۹
تسری نوسانات   ۳۴
تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی   ۳۵
عکس العمل بیش از اندازه   ۳۶
مداخله در معاملات   ۳۷
بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر   ۳۸
تاریخچه استفاده از حد نوسان قیمت سهام دربورس اوراق بهادار ایران   ۴۴
بررسی شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت سهام درسایرکشورها   ۴۸
بورس اوراق بهادار توکیو (Tokyo   Stock  Exchange)   ۴۸
بورس اوراق بهادار درکشور چین   ۵۳
بورس اوراق بهادار تایوان(Taiwan  Stock  Exchange)   ۵۵
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ (Johannesburg Stock Exchange)   ۵۸
بورس اوراق بهادار کره (Korea  Stock  Exchange)   ۵۹
خلاصه فصل دوم:   ۶۱
فصل سوم   ۶۳
روش تحقیق و جمع آوری داده ها   ۶۳
شامل:   ۶۳
فرضیه تسری نوسانات   ۶۳
فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی   ۶۸
وسایر متغیرها عبارتند از:   ۷۲
فرضیه عکس العمل بیش از اندازه    ۷۲
فرضیه مداخله در معاملات   ۷۳
روش جمع آوری داده ها   ۷۷
فصل چهارم   ۸۱
داده ها و آزمون فرضیه ها   ۸۱
جمع آوری داده ها   ۸۲
تجزیه و تحلیل داده ها   ۸۴
آزمون نرمال بودن نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار ایران   ۸۶
جدول ۱۲) تست آزمون نرمال بودن بازدهی سهام دربورس اوراق بهادار ایران   ۸۷
تاثیر حجم مبنا برتغییر قیمت سهام دربورس اوراق بهادار ایران   ۸۷
آزمون فرضیه تسری نوسانات   ۸۸
نتیجه:   ۹۳
آزمون فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی   ۹۴
آزمون ادامه روند بین حد نوسان مثبت ۵ درصد و حد نوسان مثبت ۴ درصد   ۹۵
آزمون ادامه روند بین حد نوسان مثبت ۵ درصد و حد نوسان مثبت ۳ درصد   ۹۶
آزمون ادامه روند بین حد نوسان منفی ۵ درصد و حد نوسان منفی ۴ درصد   ۹۷
آزمون ادامه روند بین حد نوسان منفی ۵ درصد و حد نوسان منفی ۳ درصد   ۹۸
آزمون فرضیه عکس العمل بیش از اندازه   ۱۰۰
آزمون روند معکوس بین حد نوسان ۵ درصد و حد نوسان ۴ درصد   ۱۰۰
آزمون روند معکوس بین حد نوسان ۵ درصد و حد نوسان ۳ درصد   ۱۰۱
آزمون روند معکوس بین حد نوسان منفی ۵ درصد و حد نوسان منفی ۴ درصد   ۱۰۲
آزمون روند معکوس بین حد نوسان منفی ۵ درصد و حد نوسان منفی ۳ درصد   ۱۰۳
آزمون فرضیه مداخله در معاملات   ۱۰۴
نتیجه:   ۱۱۰
فصل پنجم   ۱۱۱
نتیجه گیری   ۱۱۱
شامل:   ۱۱۱
محدودیت های پزوهش:   ۱۱۲
نتایج:   ۱۱۲
پیشنهاد هایی برای انجام پزوهش های آتی:   ۱۱۳
فهرست منابع:   ۱۱۴

فهرست منابع:

۱) Brady  commission, 1988. Presidential  task force on market   mechanisms. In: Kamphuis, R.J Kormendi, R.c, waston, j.w.(Eds.), Black  Monday  and  the  financial  markets. Irvin,  Homwood , IL.

2) Fama, E., 1989.Perspectives  on  October  ۱۹۸۷  or  what did  we learn  from the crash? In : Kamphuis, R .J., Kormendi, R.C., waston , J.w.(Eds), Black Monday and the future  of financial  markets. Irvin, Homwood, IL

3) Kim, K.A., 2001. Price limits and stock  Market  volatility. Economist  letters  ۷۱,۱۳۱- ۱۳۶

۴) Kim, K.A., limpaphayom,P., 2000. Characteristics  of stocks  that  frequently hit  price limits: Evidence  from  Taiwan  Thailand. Journal  of  financial  Markets  ۳,۳۱۵,-۳۳۲

۵) Kim, K.A., and ghon  Rhee,s., (1997), ” price limit  performance  from  the Tokyo  stock  exchange “. Journal  of  finance  ۵۲,۸۸۵-۹۰۱

۶) lauterbatch , Beni , and  uri  Ben- zion, 1993, stock Market  crashes  and  the  performance  of  circuit  breakers :Emperical  evidience, Journal  of Finance 49 , 183-214

7) Lee B., 1999. The Effectiveness of price  limits:Evidence  from the Korean stock

Exchange. Masters thesis, University  of  Auckland

8) Lehman,B.N., 1989 . commentary: volatility, price  resolution , and the effectiveness of price limits. Journal of financial  services  Research 3, 205- 209

9) Ma, c, k, Rao , R.p., sears ,R.s., 1989. The effectiveness of  price  limits Journal of Financial  services  Research 3,165-199

10) Mei – chen lin , pin Haung chou ,(2002) “the effectiveness  of price limits when  investors are  overconfident”

11) Miller, M.h., (1991) , “Financial  innovations  and  market volatility”, Oxford:Basil  Blackwell, inc.

12) Recep Bildik , Guzhan , (2002) , ” Effects  of  price  limits  on stock  market: Evidence  from  the  istanbul stock  Exchange”

13) Rhee. S. Ghon, and Rosita p. Change , 1993 , the  micro structure of Asian equlity  markets, Journal  of Financial  services  Research 6, 437-454

خلاصه تحقیق:

محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندارد.

حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شده[۱]،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نموده[۲] ودر انجام معاملات مداخله[۳] نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی[۴] ممانعت به عمل می آورد (فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله[۵] می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).

در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود.

 

مقدمه:

در یک اقتصادآزاد و رقابتی تنها عامل تعیین کننده قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. هر چند که در دنیای واقعی،اقتصاد رقابتی و آزاد به شکل کامل وجود ندارد اما هر چه از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، نقش عرضه وتقاضا در تعیین قیمت دارایی ها بیشتر می گردد. ازطرف دیگر می توانیم بگوییم هر چه نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت دارایی ها بیشتر باشداقتصاد رقابتیتر وآزادتر خواهد بود. از آنجاکه احتمال تخصیص بهینه منابع در اقتصاد آزاد بیشتر است، سعی می شود که فعالیت های اقتصادی به شکلی کاملا آزاد و بدون وجود هیچ محدودیتی انجام شوند. در چنین اقتصاد هایی تلاش می شود که تنها عامل تعیین کننده قیمت دارایی ها عرضه و تقاضا باشد.

یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود. ایجاد ساز و کار منظم  و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. در بازارهای مالی طراحان و قانونگذاران همواره سعی دارند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف نمایند زیرابه این وسیله قیمت دارایی های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک تر می گردد.

دربازار های نوظهور قوانین و مقرراتی که مانع از تقابل عرضه و تقاضا می باشند بیشتر به چشم می خورند. در این بازارها گاه قانونگذاران به منظور حمایت از بازار در مقابل نوسانات و بحران های مالی قوانینی را برای ورود و خروج سرمایه، عرضه و تقاضای سهام و تعیین قیمت سهام وضع می نمایند. یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نو ظهور وضع می نمایند.یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نو ظهور وضع می شود حد نوسان قیمت سهام است که در بازارهای مالی از آن به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام استفاده می گردد.البته قوانینی مانند حداقل مدت زمانی بین خرید و فروش اوراق بهادار ،حجم مبناو… نیز وجود دارند که محدودیت های دیگری را در مبادله سهام اعمال می نمایند. در بعضی از کشور های دنیا از اوایل دهه ۱۹۹۰ اعمال حد نوسان قیمت سهام تجربه شده و تحقیقات زیادی در زمینه به کارگیری آن صورت پذیرفته است اما نتایج تحقیقات انجام شده یکسان نیست. در حالی که بعضی از تحقیقات بر لزوم استفاده از حد نوسان قیمت سهام تاکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره می نمایند، تحقیقات دیگر به آثار منفی اعمال حد نوسان قیمت سهام اشاره دارند و بر لزوم بیشتر شدن دامنه نوسان یا حذف آن تاکید می کنند. البته در اکثر کشورها در طول زمان و با رشد بازارهای مالی دامنه حد نوسان گسترش یافته است. این در حالی است که حدود دو سال از تجربه رسمی بورس اوراق بهادار ایران در این زمینه می گذرد اما تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیراتی است که قوانین کنترلی و به خصوص حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران دارد.

بیان مسئله:

همانطور که ذکر گردید قیمت سهام در هر لحظه توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود . بازارهای بورس باید عاری از هر گونه محدودیت در ساز و کار تقابل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت دارایی های مالی باشند، اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران حد نوسان تغییر قیمت سهام روزانه اعمال شده است.

نوساناتبیش از اندازه قیمت سهام به واسطه عدم در عرضه و تقاضا و یا معاملات سفته بازی ایجاد می شوند. علاوه بر این موارد معمولا در بورس هایی که بازار سازان [۶] و متخصصان بازار[۷] به منظور جهت دهی به قیمت سهام وجود ندارند، نوسانات قیمت ها شدید تر است. بنا بر این مسئولان بورس اوراق بهادار ایران به منظور محافظت از سرمایه گذاران، حد نوسان قیمت روزانه سهام را مشخص کرده اند و به این وسیله در یک روز دامنه نو سانات قیمت سهام را محدود می نمایند.

در حال حاضر بیش از ۲ سال است که حد نوسان قیمت سهام به عنوان عاملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها و شاخص به کار می رود. استفاده از حد نوسان قیمت سهام در ایران صرفا بر اساس تجربه و نظرات موجود در برخی از بازارهای نو ظهور مبنی برجلوگیری از بروز بحران های شدید مالی به کار گرفته شده است. در طول این مدت دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه های مربوط اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون اینکه واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان سنجیده شود. البته لازم به ذکر است که در طول این مدت دامنه نوسان سهام گسترده تر شده و به این وسیله سعی شده که محدودیت کنترلی بر روی قیمت سهام کاهش یابد.

در این میان سوال اصلی این است که”آیا اعمال حد نوسان قیمت سهام در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده یا خیر؟ و تبعات مثبت و منفی به کار گیری حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران چه بوده است؟”

هدف تحقیق:

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه های مختلفی از حد نوسان قیمت سهام استفاده شده است. در این دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد.

مدافعاناعمال حد نوسانات قیمت سهام ادعا می کنندکه حد قیمت باعث کاهش نوسانات قیمت سهام می گردد،با عکس العمل بیش از اندازه مقابله می کند و در فعالیت های معاملاتی مداخله ای نمی نماید.

 در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد قیمت باعث افزایش سطح نوسانات در روزهای آتی می شود، از رسیدن قیمت سهام به قیمت تعادلی جلوگیری به عمل می آورد و در انجام معاملات مداخله می کند.دراین تحقیق سعی می شود با تمرکز بر روی حد نوسانات ۵ درصدی (به دلیل مدت زمان طولانی تر ) آثار این محدودیت بر بازار سنجیده شود. به این معنا که آیا از نظر آماری می توان دوباره رفتار قیمت سهام، عکس العمل سرمایه گذاران و حجم معاملات در مواجهه با حد نوسان ۵ درصدی اظهار نظر نمود یا خیر؟ و آیا اعمال حد نوسان در بورس اوراق بهادار تهران برای کنترل نوسانات بازار مفید بوده است؟ بنابراین هدف از این تحقیق نشان دادن آثار مثبت یا منفی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

لازم به ذکر است که یافته های تجربی در سایر کشورها نه آثار مثبت و نه آثار منفی اعمال حد نوسان قیمت سهام را به طور قطعی مورد حمایت قرار نداده است در بورس های سایر کشورها تحقیقاتی در این زمینه انجام نسده که بعضی ازاین تحقیقات مزایای حد نوسان قیمت سهام را مورد تایید قرار می دهند و در مقابل تحقیقات دیگری اعمال حد نوسان قیمت سهام را مانعی برای کارایی بازار می دانند اما در بورس اوراق بهادار ایران تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

انجامتحقیق در رابطه با حد نوسان قیمت سهام و آثار آن می تواند برای مسئولان بورس اوراق بهادار (در تغییر احتمالی رویه های موجود) و همچنین برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری و تدوین استراتزی های سرمایه گذاری مفید باشد. به خصوص که در طول سالهای گذشته معیار های انتخاب حد نوسان قیمت سهام به صورت کیفی و بسته به نظر مسئولان بورس امجام شده است. بنابر این انجام یک تحقیق و سنجش دقیق آثار حد نوسان قیمت سهام ضروری به نظر می رسد.

فرضیه های تحقیق:

در این پایان نامه چهار فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از:

الف)فرضیه تسری نوسانات:

حد نوسان ۵ درصدی قیمت سهم باعث ایجاد تسری نوسانات(volatility spillover) در بورس اوراق بهادار تهران می شود.

ب) فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی:

حد نوسان ۵ درصدی قیمت سهام سبب تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی (biscovery price belay) در بورس اوراق بهادار تهران می شود.

ج)فرضیه عکس العمل بیش از اندازه:

حدنوسان ۵ درصدی قیمت سهام سبب ایجاد عکس العمل بیش از اندازه (overreaction) در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.

د)مداخله در معاملات:

حد نوسان ۵ درصدی سبب مداخله در معاملات (Trabing interference) در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.

 

  پیشگفتار:

در بازارهای سرمایه کارا در شکل نیمه قوی[۸] ، قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعاتی است که منتشر شده و در اختیار عموم قرار دارد.[۹] (مانند صورت های مالی شرکت ها،وضعیت رقبا،شرایط اقتصادی کشورو…) درچنین بازارهایی قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید مرتبط[۱۰] واکنش نشان می دهد و تغییرات قیمت متناسب با اطلاعات دریافتی خواهد بود.[۱۱]

اما دربعضی از بازارها رویه هایی به منظور کنترل تغییرات قیمت سهام وضع شده و توسط مسئولان بورس اوراق بهادار به کارگرفته می شود که به آنها متوقف کننده های خودکار[۱۲] (جلوگیری از انجام معاملات به صورت اتوماتیک در شرایط ضروری)می گویند. این نوع کنترل قیمت سهام باعث می شود که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات منتشره نباشد و بازار غیر کارا گردد.

با توجه به فرضیه کارایی بازار، هرگونه وقفه مصنوعی باعث جلوگیری از تطابق سریع قیمت سهام و ارزش ذاتی می شود. لذا وجود متوقف کننده های خودکار می تواند مانع از تغییر قیمت سهام بر اساس اطلاعات جدید شده و کارایی بازار را با مشکل مواجه نماید.

در بازارهایی که از متوقف کننده های خودکار استفاده می شود، قیمت سهام تا اندازهای از آخرین اطلاعات موجود در بازار تاثیر می پذیرد. اما سوال اصلی این است که میزان تاثیر پذیری قیمت سهام از اطلاعات جدید چقدر است و آیا همیشه قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید واکنش درست و منطقی از خود نشان می دهد؟

در بازارهای مالی تجربه نشان داده است که تغییر پذیری قیمت سهام همواره به بهترین شکل ممکن و در پاسخ به اطلاعات واقعی نمی باشد ، زیرا:

–                      اولا: در بعضی از موارد بازار واکنش درستی نسبت به اطلاعات جدید از خودنشان نمی دهد و دچار عکس العمل بیش از اندازه[۱۳] می شود. به عبارت دیگر نسبت به یک خبر مثبت قیمت سهام افزایش زیادی یافته و یا با انتشار یک خبر منفی کاهش ناگهانی می یابد، بدون آنکه تاثیر واقعی اخبار جدید بر سهام مذکور سنجیده شود.

–                      ثانیا: این احتمال وجود دارد که اطلاعات جدید منتشر شده در بازار نادرست باشند و یا اینکه با شایعات گمراه کننده همراه شوند. بنابراین همواره احتمال وجود واکنش نادرست و غیر منطقی به این گونه از اطلاعات وجود دارد.البته این مسئله در بازارهای مالی مختلف یکسان نبوده و با توجه به قابلیت اعتماد به منابع خبری و سطح تحلیلگری مالی در هر بازاری متفاوت است. در صورتی که در یک بازار:

–                      منابع خبری متنوع و قابل اعتمادی وجود داشته باشند.

–                      اطلاعات به صورت شفاف منتشر شود.

–                      تعداد زیادی از تحلیلگران مالی،بازار سازان و متخصصان بازار به پردازش اطلاعات بپردازند.

آنگاه احتمال وجود نوسانات غیر منطقی در قیمت سهام و عکس العمل بیش از اندازه کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که همه عوامل فوق در بازارهای نوظهور[۱۴] به صورت کامل وجود ندارند، بنابراین سعی می شود تا با به کارگیری رویه های خاصی خلاء موجود به گونه ای پر شود. یکی از معروفترین این رویه ها متوقف کننده های خودکار هستند.متوقف کننده های خودکارنحوه برخورد مسئولان بورس با نوسانات غیر منطقی قیمت سهام در بازارهای توسعه یافته و همچنین بازارهای نوظهوردر سراسر جهان، توجه زیادی را به خود جلب نموده است.

 مخصوصا” پس از بحران مالی ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ این مسئله به صورت جد تری مطرح گردیده است. در بازارهای مالی سازمان یافته برای مقابله با تغییرات غیر منطقی قیمت سهام عموما” رویه هایی در نظر گرفته شده که در صورت بروز تغییرات زیاد (شدید) در قیمت سهام به اجرا در می آیند و به صورت خودکار جریان معاملات را متوقف می نمایند.

متوقف کننده های خودکار عموما به منظور محافظت از سرمایه گذاران در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت اوراق بهادار و در شرایط اضطراری به کار گرفته می شوند. دو نوع از معروفترین متوقف کننده های خودکار شامل “حد نوسان قیمت”[۱۵]و “توقف معاملات”[۱۶] می باشند.

در دهه ۱۹۹۰ متوقف کننده های خودکار توجه بسیاریاز محققان مالی را به خود جلب نمودند و گرایش به ایجاد محدودیت در مقابل تغییرات زیاد قیمت و با هدف جلوگیری از بروزبحران های مالی افزایش یافته است. تمامی تحقیقات انجام شده در زمینه متوقف کننده های خودکار بر این نکته تاکید دارند که نوسانات غیر منطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود. این ابهام می تواند نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در نگهداری سهام را افزایش دهد که افزایش نرخ بازده مورد انتظار به معنی افزایش هزینه سرمایه شرکت هاو کاهش میزان وجوه سرمایه گذاری [۱۷] خواهد بود.

در مقابل این مشکلات و نگرانی ها، برخی دیگر از محققان مالی استفاده از متوقف کننده های خودکار را به عنوان مکانیزم هایی در جهت کاهش یا کنترل نوسانات قیمت سهام و نهایتا” حفاظت از سیستم بازار پیشنهاد نموده اند.اولین مباحث مطرح شده در مورد متوقف کننده های خودکار به این موضوع می پرداخت که وجود متوقف کننده های خودکار (در شرایط عدم اطمینان) یک فرصت زمانی فراهم می آورد تا اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و همه فعالان بازار اطلاعات یکسانی در موردارایی مورد معامله کسب نمایند. به این ترتیب قیمت های پیشنهادی خریدار و فروشنده به قیمت های تعادلی بسیار نزدیک خواهد شد و انتظار می رود معاملات به صورت عادلانه تری انجام شود.در بازارهای مالی متوقف کننده های خودکار در دو شکل اصلی به کارگرفته می شوند که عبارتند از:

الف) توقف معاملات[۱۸]: ممانعت از انجام معامله یک ورقه بهادار در یک زمان مشخص در شرایط ضروری و یا بر اساس نظر مسئولان بازار

ب)حداکثر تغییر قیمت مجاز[۱۹] یا حد نوسان قیمت سهام: تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روزدر این میان رایج ترین و شاید ابتدایی ترین نوع متوقف کننده های خودکار، حد نوسان قیمت سهام است که بیشتر در بازارهای نو ظهور اوراق بهادار و در بازارهای معاملات آتی از آن استفاده می شود.

در بورس های اوراق بهادار بازارهای توسعه یافته بیشتر از توقف معاملات استفاده می شود به عنوان مثال بورس اوراق بهادار نیویورگ[۲۰](NYSE)به منظور محافظت از سرمایه گذاران در مقابل نوسانات شدید از توقف معاملات [۲۱] استفاده می کند.بر اساس قانون B80[22] که در آوریل ۱۹۹۸ به تصویب رسید، بورس در شرایطی از توقف معاملات استفاده می کند که یک اخبار جدید و غیر منتظره درباره فعالیت شرکت منتشر شود و یا اینکه عدم تعادل فاحشی درعرضه و تقاضای سهام یک شرکت به وجود آید. علاوه بر این بورس می تواند با استفاده از متوقف کننده های خودکار به شکل موقتی مانع از انجام معاملات یک سهم خاص یا کل بازار شده و بازار را برای مدت زمان خاصی تعطیل نماید. به عنوان مثال در صورتی که شاخص داو جونز[۲۳] تا قبل از ساعت ۲ بعد از ظهر هر روز ۱۰ درصد کاهش داشته باشد، ادامه معاملات در آن روز متوقف خواهد شد و اگر این کاهش ارزش بین ساعات ۲ تا ۲:۳۰ اتفاق بیفتد بازار به مدت ۳۰ دقیقه متوقف می شود. به همین ترتیب شرایط دیگری در این زمینه وجود دارد که در صورت وقوع آنها سیستم معاملاتی بورس به صورت خودکار نسبت به رویدادها واکنش مناسب را نشان می دهد.البته لازم به ذکر است که محققان در مورد نتایج استفاده ازقانون B80 در کاهش میزان نوسانات بازار به نتیجه مشخص و یکسانی نرسیده اند و بحث های زیادی بین موافقان و مخالفان این قانون وجود دارد.به عنوان مثال کمیسیون برادری[۲۴] در سال ۱۹۸۷ در زمینه متوقف کننده های خودکار تحقیقاتی انجام داد و در گزارش خود سه مزیت را برای متوقف کننده های خودکار ذکر نمود. این مزیت ها عبارتند از:

۱- محدود کردن ریسک عدم ایفای تعهد [۲۵] در بازارهای معاملات آتی:Stock Price Volatility1

Counter Overreaction2

Interfere3

Equilibrium 1eve1 4

Interfere5

Market Makers6

Spec ialists7

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بورس
 • تحقیق بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 • مقاله سهام (بورس)
 • مقاله سهام عدالت
 • مقاله نظام حسابداری شرکت های سهامی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.