تحقیق بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق …  ۱
۱-۱ مقدمه   …۲
۱-۲ بیان مساله تحقیق ..۳
۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق .۴
۱-۴ اهداف تحقیق .۶
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق.. ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق.۱۱
۱-۷ قلمرو تحقیق    … ۱۲
۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها  ۱۳
۱-۹ متغیرهای تحقیق:   … ۱۴
فصل دوم:ادبیات تحقیق  .. ۱۵
۲-۱ مقدمه  . ۱۶
۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ۱۸
۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی … ۲۱
۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی  ۲۳
۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی . ۲۷
۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی   ۲۸
۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی … ۳۰
۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی … ۳۲
۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی . ۳۴
۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی .. ۴۰
فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۴۲
۳-۱ مقدمه  ..  ۴۳
۳-۲ نوع تحقیق   ۴۴
۳-۳ جامعه آماری …  ۴۵
۳-۴ حجم نمونه .  ۴۶
۳-۵ روش نمونه گیری   ۴۷
۳-۶ شرح پرسشنامه …   ۴۸
۳-۷ روایی پرسشنامه .   ۴۹
۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه ..   ۵۰
فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) …  ۵۳
۴-۱ مقدمه…   ۵۴
۴-۲ آمار توصیفی     ۵۵
۴-۳ فرضیه ۱٫٫    ۵۹
۴-۴ فرضیه۲٫     ۶۰
۴-۵ فرضیه۳    ۶۱
۴-۶ فرضیه ۴ …  ۶۳
۴-۷ فرضیه ۵ …   ۶۴
۴-۸ فرضیه۶ …   ۶۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات..  ۶۸
۵-۱ نتیجه گیری …   ۶۹
۵-۲ پیشنهادات   ۷۰
منابع و مآخذ … ۷۲
ضمائم..  ۷۱

منابع فارسی:

۱).احمد پور، محمود و شائمی،علی(۱۳۷۹). رابطه تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی، توسعه مدیریت،  شماره ۱۱ و ۱۲

۲). استرون، حسین (۱۳۷۷).  تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل ۱۷

۳).پازارگادی،مهرنوش و جهانگیر،فریدون(۱۳۸۵). تعهد سازمانی پرستاران وعمل مرتبط با آن،نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی،شماره ۵۴

۴). حضوری، محمد جواد (۱۳۸۴). رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور، فصلنامه دانشگاه پیام نور، سال سوم، شماره سوم ، پائیز ۱۳۸۴

۵). حمیدی‌، مهرزاد و کشتی‌ دار، محمد(۱۳۸۲). . بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور،نشریه حرکت، شماره۱۵

  ۶). خواجه نوری ،بیژن (۱۳۸۶) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نقش جنسیتی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده. مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و هشتم ، شماره ٧

۷).  خوی نژاد،غلامرضا(۱۳۸۵).روشهای تحقیق درعلوم تربیتی،چاپ سوم ،تهران،انتشارات سمت

۸).رحمان سرشت،حسن و فیاضی،مرجان(۱۳۸۷). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد وعملکرد کارکنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی “ویژه مدیریت”،سال هشتم، شماره ۲۹

۹). رنجبریان، بهرام(۱۳۷۵). . تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره ۱ و ۲

۱۰). زکی، محمد علی(۱۳۸۳).بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان، مجله مصباح ،سال سیزدهم، شماره ۵۱

۱۱). ساروقی، احمد(۱۳۷۵).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت،فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۳۵

۱۲). سکاران،اوما(۱۳۸۴). روشهای تحقیق درمدیریت صائبی،محمدوشیرازی،محمود (مترجم).چاپ سوم ،انتشارات موسسه عالی آموزش وتحقیق مدیریت وبرنامه ریزی

۱۳). طالبان، محمد رضا(۱۳۸۱). تأملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان ، نامه پژوهش، شماره ۴

۱۴). طالب پور،مهدی و امامی،فرشاد (۱۳۸۵). بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مردآموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد، تحقیق در علوم ورزشی،شماره دوازدهم

۱۵). طبرسا، غلامعلی و  جمالی نظری، آرزو(۱۳۸۷). اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی ،ماهنامه تدبیر ، سال نوزدهم  ،شماره ۱۹۶

۱۶). عریضی،حمید رضا(۱۳۸۲). تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،فصلنامه آموزه، شماره پیاپی ۱۷

۱۷). فرهنگی،علی اکبر و حسین‌زاده، علی(۱۳۸۴). دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر،شماره۱۵۷

۱۸).کردستانی،غلامرضا(۱۳۸۷).اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی. فصلنامه حسابرس، شماره پیاپی۴۱

‍۱۹).مرتضوی،سعید و مهربان ،حمید(۱۳۸۳). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال چهارم ، شماره ۱۶

۲۰). مشبکی،اصغر(۱۳۷۶).رابطه تعهد و وجدان کاری با تحول اداری،نامه تحقیق،شماره ۵

۲۱) نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب(۱۳۸۴) تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران(۱۳۴۵-۱۳۷۹).فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،سال هفتم،شماره ۲۵

چکیده:

این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)  تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۶۴ پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t  برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

۱ ـ مقدمه :

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و یک ساختار چندبعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،۱۹۹۰،ص۱۴).

همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باکارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

۲ – بیان مساله تحقیق:

یکی از شاخص ها و مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کارآمد می باشد.  در تحقیقات صورت گرفته بر رروی کارمندان،تعهد سازمانی به عنوان شاخص اصلی در بیان انگیزش کارکنان در نظر گرفته شده است (اورایلی و چاتمن،۱۹۸۶).، تجزیه و تحلیلهای آماری نشان می دهد که تعهد نه تنها به عوامل و شاخص های رفتاری متنوعی از قبیل:جابجایی ،حضور،تاخیر،و غیبت وایسته است (ماتیو وزاجاک،۱۹۹۰). بلکه ارتباط قوی تری با رفتار تابعیت سازمانی(OCB). دارد. (ادوین و همکاران،۲۰۰۷،صص۱۶۰-۱۶۱).

برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد شناسایی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه :

چه رابطه ای بین ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).ومیزان تعهد سازمانی پرسنل وجود دارد؟

۳ ـ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، لاتعهدی و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را یه سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند

در تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد :

ـ(مادوی، یورتر و دیوبین، ۱۹۷۴). دریافتند، کارکنان با تعهد بالا عملکرد بهتری نسبت به کارکنان باتعهد کمتر دارند. (حمیدی وکشتی دار،۱۳،ص۴۶).

تعهد سازمانی با تعیین هویت ارتباط دارد .اشخاص متعهد به سازمان گرایش موثری نسبت به نتایج سازمان داشته و موقعیت کاری اشان را در رابطه رابطه با پیوستن به سازمان ارزیابی می کنند.(موتاز،۱۹۹۸،ص۴۶۸).

(برگمن و همکاران،۲۰۰۰،حان استون،۱۹۸۸).معتقدند  افزایش تعهد سازمانی سبب نتایج ارزشمندی از قبیل:افزایش کارایی و عملکرد،کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید وکاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی می گردد(بولز و همکاران،۲۰۰۷،ص۳۱۲).

مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت وهمچنین افزایش عملکرد شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی در این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین گردانندگان سازمانها و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

۴ ـ اهداف تحقیق:

۱ – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

۲ – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

۳ – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

۵ – مدل تحلیلی تحقیق:

تعهد سازمانی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یکی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگیهای شخصی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. در رابطه با تعهد سازمانی می توان گفت:فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی، ۱۳۷۵،ص۶۵). و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و…می گردد

در بررسی و تحلیل ویژگیهای  فردی و شخصی موثر بر تعهد سازمانی پرسنل مطالعات متعدد و مدلهایی ارایه شده است.مودی و همکاران (۱۹۸۲). در مدل نظری  خود  بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. همچنین ماتیووزاجاک (۱۹۹۰). یافته های قریب به ۲۰۰ پژوهش در زمینه تعهد سازمانی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، توانایی هاو …). را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی تعریف نموده اند(زکی،۱۳۸۳،صص۵۰-۵۲).

برخی تحقیقات به عدم رابطه معنی داری بین سن و تعهد سازمانی دلالت دارد (معین فر،۱۳۸۱،ص۱۵ ). و( بارونی ، ۱۳۸۶).و.( حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۸). ودر مقابل برخی تحقیقات نشان داده است که:

سن کارمندان با تعهد سازمانی رابطه ای مثبت دارد. (ماتیو وزاجاک،۱۹۹۰). با بررسی ۱۰۳۳۵ نفردر ۴۱ نمونه این رابطه را گزارش داده اند.و(آلن ومی یر،۱۹۹۳). ضمن بررسی رایطه سن و تعهد سازمانی ،در کارکنان آزمایشگاهی دانشگاه وکارکنان بیمارستان در سطوح عملیاتی،سرپرستی و مدیریتی به رابطه ای مثبت (r=.36 ، p<.05 ).دست یافتند. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۳).

.به هر حال طبق تحقیقات انجام شده ،سن رابطه ای مثبت ولی هرچند اندک با تعهد سازمانی دارد که این امر توسط(برایس و آلدگ،۱۹۸۰).،(درن استین و ماتالن،۱۹۸۹).،(کوشمان،۱۹۹۲).،(مورو و ویرس،۱۹۸۹). نیز به اثبات رسیده است. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۷).

اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط جنسیت با تعهد سازمانی صورت پذیرفته، ولی همواره ابهاماتی در این زمینه وجود داشته است. براساس نظریه جنسیت که به مطالعه زنان وتعهد سازمانی پرداخته است، می توان گفت زنان به نقش خانوادگی اشان اهمیت بیشتری داده و آن را بطورکامل انجام می دهندکه این امر به یک گرایش کاملا متفاوت با مردان در زمینه تعهد سازمانی منجر می شود .( کوک لو،۱۹۹۰،ص۱۵۵).

همچنین در تحقیقی دیگر (آران یا ،کاشمیر و والنسی،۱۹۸۶). با موضوع بررسی سطح تعهد زنان در یک حرفه مردانه، اطلاعات بدست آمده از  ۱۰۴۰نفر از حسابداران کانادایی وانجمن حسابداران کالیفرنیا که متشکل از ۱۰۰۰نفر مرد و۴۰ نفر زن بودند،نشان داد که زنان نسبت به مردان از تعهد کمتری به سازمانشان برخوردار هستند.(هاوکینز،۱۹۹۸،صص۲۰-۲۱).

آون وهمکاران(۱۹۹۳).در مطالعاتی که بر روی۱۴۰۸۱ نفر انجام دادندبه رابطه ای هم مثبت وهم منفی در رنج همبستگی۳۷- تا ۲۹ دست یافتند(هاوکینز،۱۹۹۸،ص۱۹).

در مقابل برخی از صاحبنظران معتقد هستند که هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعد سازمانی وجود ندارد( کوک لو،۲۰۰۶،ص۲۱۱).

حقوق ودستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده ونوعی فرصت برای فرد محسوب می شود که دراثر ترک سازمان ازدست خواهد داد. نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند. .(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته(انگل و پری۱۹۸۱، کوک و استیرز۱۹۷۸،موریس و شرمان۱۹۸۱).اثبات شده است که سطح تحصیلات با تعهد سازمانی رابطه منفی دارد.. (روودن،۲۰۰۰،ص۳۰).

همچنین رابطه بین تعهدسازمانی با سطح تحصیلات رابطه ضعیف ومنفی است و دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلکرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

وضعیت تاهل نیز می تواند با تعهد رابطه داشته وتاثیرگذار باشد ،در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو ای،۲۰۰۳).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یکسری مسوولیتهایی که در زنگی مشترک متوجه آنها می باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعیتشان و ریسک از دست دادن شغلشان  خود را به مخاطره نمی اندازند واز تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمکاران،۲۰۰۸،ص۶۰).

در مدل تحلیلی این تحقیق ضمن پایه قراردادن مدل مودی و همکارانش (۱۹۸۲ )، با عنایت به مفروضات واستدلالهای بیان شده در خصوص ویژگیهای شخصی و رابطه آن با تعهد سازمانی ،دو متغیر وضعیت تاهل و میزان حقوق و دستمزد نیز بدان اضافه نموده ایم که مدل مذکور به شرح نمودار زیر می باشد.

۶ ـ فرضیه های تحقیق:

بین سن و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
بین جنسیت و تعهد سازمانی  کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
بین سطح تحصیلات وتعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد

۸ ـ تعاریف و مفاهیم واژه ها

          الف).مفاهیم نظری

تعهد: عبارت است از وفای به عهد به چیزی یافردی(فرهنگ لغت و بستر).

تعهد : عبارت است از میزان برآورده نمودن انتظارات دیگران توسط افرادی که در موقعیتهای مختلف قرار می گیرند.(کریم زاده،۱۳۷۸،ص۱۱).

تعهد سازمانی: عبارت است از التزام برای انجام کامل یک وظیفه یا عمل  برای شخص و یا چیزی در آینده(زنگرر،۲۰۰۱،ص۱۴).

تعهد سازمانی: عبارت است از وابستگی و پیوستن فرد به سازمان به نحوی که ارزشهای آن سازمان را پذیرا بوده وبه عضویت و باقی ماندن در آن سازمان تمایل دارد.(سامرز،۱۹۹۵،ص ۱۶).

     ب).مفاهیم عملیاتی

        میزان تعهد سازمانی: عبارت است از امتیازی که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (ocq).  ابداع شده توسط پورتر،مودای و استیرز کسب می کند.

ویژگیهای شخصی: خصوصیات و معیارهای سنجش افراد که از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که عبارتنداز سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، سابقه خدمت، حقوق و دستمزد.

۹ ـ متغیرهای تحقیق:

  دراین تحقیق ویژگیهای شخصی به عنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ویژگیهای شخصی

۱) سن

مراحل تکاملی سن

با وجود تفاوت های وسیع در فرآیند تکاملی افراد، وجوه مشترک مشخصی در اکثر موارد در مراحل زندگی وجود دارد و لذا این مراحل به ۶ دوره طبقه بندی می شود .

: شیرخوارگی و کودکی،
بلوغ و نوجوانی،
جوانی
میانسالی،
از کارافتادگی
پیری

    این تصور که تکامل بعد از مرحله نوجوانی متوقف می شود مبنای علمی ندارد زیراهر مرحله ای از زندگی از نوزادی تا پایان عمر، با ویژگی ها و مهارت های تکاملی خاصی همراه می باشد.

تکامل موفقیت آمیز، فرد را برای زندگی و ورود به مراحل بعدی آماده می سازد . مشکلات موجود در کسب این مهارت ها خطر اختلالات روانی، اجتماعی و حتی مشکلا ت پزشکی را می تواند افزایش دهد . ممکن است تصور

شود که تکامل، مراحل مختلف پیشرفت خطی است اما بعضی از محققین معتقدند که تکامل، پیشرفت خطی دارد

اما تأثیر آن از نوع مارپیچی است و به این جهت باید به خانواده به عنوان یک واحد مراقبت توجه شود. (خسروی،۱۳۸۵،صص۱۵۲۲-۱۵۲۳)

دوران شیرخوارگی و کودکی(Infancy and Childhood)

ویژگی های تکاملی این مرحله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است . فرآیند تکاملی در این مرحله در مقایسه با دیگر مراحل زندگی (مرحله استراحت ) بسیار سریع است و به همین دلیل انحراف از آن بسرعت قابل تشخیص می باشد . یادآور می شود که ر وش های استاندارد ارزیابی مانند تست غربالگری تکاملی در سال های اول زندگی قابل استفاده هستند . شاید مهمترین ویژگی های دوران شیرخوارگی و کودکی نیاز به پرورش است حتی قبل از تولد، رشد جنین باید از لحاظ تغذیه ایو محافظت از خطرات، مورد توجه قرار گیرد . فعالیت واقعی والدین از بدو تولد شروع می شود . شروع ارتباط بین مادر و کودک، اغلب از لحظه تولد می باشد که تأثیر بسزایی بر تکامل روحی، عاطفی، اجتماعی و حتی هوش او دارد.کودکان به دلیل نیازهای دائمی با والدین تماس زیادی دارند بو یژه وقتی که هر دو زوج در رشد کودک مشارکت داشته و فرزند اول آنها نیز باشد . نیازهای تغذیه ای کودک، مشخص نمودن محل خواب او، ارتباط او باکودکان دیگر خانواده از مسائلی است که در این مرحله مطرح می باشد.

۲ سالگی کودکان شروع به تجربه فعالیت های مستقل می نمایند، مانند استقلال در پوشیدن – در سن ۳سالگی لباس و یا دستشویی رفتن که والدین باید در یاددهی این فعالیت ها همراه با صبوری تلاش نمایند . مشکلاتی مانند بروز خشم و قهر، انکار و منفی گرایی، مکیدن انگشت، مشکلات دستشویی رفتن و … شایع هستند . کودک برای داشتن رفتار مناسب، نی ازمند استانداردهای ثابت از طرف والدین در مقابله با آنها می باشد، بویژه توافق والدین در اصول تربیتی بسیار مناسب است.

۶ سالگی ) وقوع حوادث، شایع است با وجود شیوع بالای حوادث خفیف، – در اواخر دوران کودکی ( ۱۰

مرگ به علت حادثه از علل مرگ و میر این گروه می باشد . در این مرحله موضوع هویت جنسی و نمایش رفتارهای متناسب با جنس نیز مطرح است.(خسروی،۱۳۸۵،ص۱۵۲۴)

بلوغ(Adolescence)

مرحله بلوغ در بین مراحل تکاملی، شاید بحرانی ترین و پرتغییرترین دوران می باشد و بدن متحمل یک متامورفیسم واقعی می گردد . رشد سریع و تغییرات همه جانبه، فرد جوان را ب ه طور سریع و اساسی متأثر می سازد. از جهتی برای بکار بردن اصطلاح مرحله بلوغ با توجه به تغییرات وسیع بهتر است از انفجار استفاده شود . ازنظرروانی اجتماعی،۱۵۲۴) ویژگی های این دوره بطور واضح شامل جدا شدن از خانواده، تکامل هویت فردی، تکامل هویت جنسی، شروع وابستگی به دوستان (بجای خانواده) و شروع طراحی روش هایی برای جلب حمایت دوستان است. فرآیند تکامل خودشناسی اغلب یکی از تظاهرات استرس زا برای نوجوان می باشد . نکته جالب این است

که دقیقا وقتی والدین تلاش می نمایند که نوجوان مستقل از خانواده شود، نوجوان بیشتر به دوستانش وابسته

می شود. تکامل جنسی در این دوران مطرح می گردد .

در نوجوانان نیز مانند کود کان بزرگتر مشخص نمودن محدودیت ها و استانداردها مورد نیاز است و شرکت آنها در کارهای جمعی و مشارکت های اجتماعی افزایش می یابد و باید آموزش های لازم در مورد عوامل خطرآفرین مانند حوادث و … به آنان ارائه گردد. .(خسروی،۱۳۸۵،ص۱۵۲۴)

دوران جوانی(Young Adulthood)

گاهی اوقات تکامل از این مرحله به بعد بسیار کند می گردد اما واضح است که در مراحل بعدی زندگی مهارت های مهم تکاملی اتفاق می افتد اریکسون این مرحله را کسب مهارت و توانایی ایجاد ارتباط و دوستی عمیق می داند . پیدا کردن یک شریک زند گی، ارتباط با زندگی او و انتظارات او و صحبت کردن (intimacy) یا مودت

در مورد زمان داشتن فرزند از جنبه های بسیار مهم این مرحله می باشد و در این زمان است که فرد برای تشکیل

خانواده و تطابق با اعضای خانواده همسر آماده می گردد.

در دوران جوانی تفکرات در مورد نحوه زندگی شخصی عمیق می شود و با ازدواج و یا ایجاد یک رابطه حمایتی (در خانواده های غیرسنتی ) این مرحله کامل می گردد . امروزه بطور معمول هم زن و هم مرد روش های کسب درآمدهای اقتصادی را در این مرحله به دست می آورند . خانم ها اغلب ترجیح می دهند که وقت خودشان را صرف فرزندان، همسرانشان یا وابستگان نمایند. تفاوت های بسیار وسیعی در انتخاب نوع خانواده و روابط افراد وجود دارد . ۲۵ % همه خانوارها را خانواده های سنتی تشکیل می دهند و هنوز در جوامع، این حالت، طبیعی (نُرم) و معمول محسوب می شود . در حالیکه خانواده هایی هستند که فقط روابط آن ها حما یتی است یا مسئولیت فرزند با یکی از والدین است که به معروفند. (Single parents) خانواده های تک والد.(خسروی،۱۳۸۵،ص۱۵۲۴)

میانسالی(Middle Age)

اریکسون این دوره را تضاد بین رکود وتولید می داند . در این دوران نقش های شغلی و اجتماعی شخص تثبیت می گردد . خط مشی کلی خانواده ثابت می گردد و زمانی است که وضعیت اقتصادی و شخصیتی کامل می شود و فرد به اهداف زندگی خود می رسد . مهمترین حالت تطابق فرد با مسئولیت های جدید، بویژه نقش های مدیریتی در شغل یا ارتقاء شغلی پیش می آید . با برنامه های ورزشی، مذهبی یا اجتماعی بیشتر درگیر می شود . وقتی که فرزندان خانه را ترک می کنند والدین احساس خالی بودن خانه را دارند (بخصوص خانم ه ۱۵۲۴، در این مرحله ۴۰ سالگی فرد خود را با – وقایعی مانند یائسگی، تجربه داشتن نوه، تغییرات بدن و … مطرح است . در سنین ۵۰ سالگی تغییرات بدنی این سال ها تطابق می دهد . افزایش وزن، تغییرات فیزیکی بیم اری ها، از بین رفتن حالت جوانی و … را می توان نام برد. مهمترین مراقبت ها در این مرحله بیماریابی می باشد. .(خسروی،۱۳۸۵،ص۱۵۲۴)

دوران از کار افتادگی(Retirement)

این یک پدیده اجتماعی است که تجربیات انسانی نسبتا زیاد است . این دوره اثرات مثبت و منفی دارد . عموما اگر برای این دور ه برنامه ریزی صحیح صورت گیرد همراه با نتایج مثبت خواهد بود . تخصیص زمانی برای ورزش، ارائه آموزش ها و تجربیات برای دیگران، ملاقات با فرزندان و نوه ها و مسافرت می تواند شرایط مناسبی برای فرد ایجاد نماید . در این مرحله مردها بیشتر به توانایی های شغلی و تولیدی خ ود پی می برند و تمایل دارند که خارج از منزل هم کاری داشته باشند در حالیکه خانم ها دوست دارند کار خارج از منزل خودشان را ترک نمایند . جنبه های منفی این دوره وجود عوامل خطر و بیماری های آنها می باشد و توانایی افراد برای بسیاری از کارها کاهش می یابد. .(خسروی،۱۳۸۵،ص۱۵۲۴)

دوران پیری Old Age) )

بیشتر مردم تصورشان در مورد پیری، تصور نادرستی است و جنبه منفی دارد و حتی بعضی از منابع، ویژگی های این مرحله را بصورت شروع قطع وابستگی ها، آماده شدن برای ناتوانی ها، بیماری ها و مرگ، ذکر می کنند. تغییرات مشخص در بدن در این مرحله بسیار زیاد می ب اشد و در واقع توانایی فرد در مقابله با این تغییرات، تعیین کننده اثرات و جنبه های مثبت سال های آخر عمر می باشد. در این گروه سنی تفاوت های فیزیولوژیکی و اجتماعی فراوانی وجود دارد که خود ناشی از عوامل اجتماعی، تفاوت تجربیات و تعریف افراد از عمر می باشد . آموزش های قبلی و سلامت فرد هنگام ورود به این دوران نقش مهمی در حفظ سلامت در سال های آخر عمر دارد. از جنبه های مثبت این دوران این است که فرد خودش معتقد باشد که عمر مفیدی داشته است و یا داشتن فرزندان و نوه های موفق برای بعضی مهم است و برای عده ای داشتن مناصب مختلف و یا کتاب های نوشته شده و دیگر فعالیت ها مطرح می باشد . در سال های اول دوران کهنسالی، اغلب احساس خوشبختی، اثر مثبت دارد در حالیکه در سال های آخر، احساس رضایت و موفقیت و یا بعبارتی رسیدن به اهداف، مهم می باشد. %۵۰ افراد بالای ۷۵ سال قادر به انجام فعا لیت های روزمره شخصی نیستند و افراد پیرتر بطور مشخصی با این ناتوانی، خودشان را تطبیق می دهند و عده ای دیگر منتظرند که با مراقبت های پزشکی قابلیت آن ها افزایش یابد. شایعترین مشکلات آنها کاهش توانایی و ظرفیت فیزیکی، اعمال شخصی، تغییرات حافظه، بروز بیماری ها و

ارتباط با اعضاء خانواده می باشد . در بعضی از جوامع، شیوع خودکشی در این گروه بالاست و معمولا در افراد مجرّد و تنها رخ می دهد و ۳۰ % آنان گرفتار افسردگی می شوند. .(خسروی،۱۳۸۵،ص۱۵۲۵)

۲)جنسیت

آنچه امروزه به عنوان یکی از مشکلات اساسی در عرصه سازمانی مطرح است،.تفاوت بین نگرش مدیران سازمانها نسبت به جنس  مساله جنسیت  می باشد در حالی که جنس به تفاوت‌های فیزیکی بدن اشاره می‌کند، جنسیت به تفاوت‌های روان­شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود. امروزه جامعه‌شناسان بیش از پیش چگونگی متفاوت بودن وضع زنان و مردان از لحاظ نصیب­ها و فرصت‌های قابل دسترسی را مورد تحقیق قرار می‌دهند. به عنوان مثال در مشاغلی که بوسیلۀ مردان و زنان در پیش گرفته می‌شود، افتراق روشنی از نظر جنسیت وجود دارد و زنان به طرزی متراکم در پاره‌ای از اشتغالات معین تمرکز یافته‌اند. بطور کلی نمی توان نادیده گرفت که:

میان زنان و مردان از حیث عوامل اکتسابی مثل سطح تحصیلات، سابقه شغلی، و ذاتی مثل ریسک پذیری و زمانی که صرف انجام کار می کنند، تفاوتهایی وجود دارد، انتظار می رود، تفاوتهایی از حیث مدیریتی و به طور اخص از حیث شیوه اعمال مدیریت منابع انسانی، در بین زنان و مردان وجود داشته باشد. گرچه پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کارآفرینی نشان دهنده تفاوتهایی میان زنان و مردان کارآفرین در عرصه هایی نظیر انگیزه ایجاد کسب و کار شخصی، نوع عملیاتی که بر می گزینند و مسائل مالی وجود دارد، ولی با این وجود، مطالعات اندکی به بررسی تفاوتهای جنسیتی در عرصه مدیریت سازمانهای کوچک و بویژه مدیریت منابع انسانی اختصاص داده شده است (ورهول،۲۰۰۱). متأسفانه، ادبیات مدیریت نیز شواهد جامع و کافی در پاسخ به این پرسش که آیا زنان و مردان و مدبران متفاوتی هستند یا خیر؟ فراهم نیاورده است (لودن،۱۹۸۵) مدیریت علمی و مدیریت عمومی، همواره باور بر آن است که زنان و مردان سبکهای مدیریتی متفاوتی را برمی گزینند، حال آنکه عده ای دیگر بر این باورند، اگر رفتار حرفه ای زنان و مردان در یک طیف زمانی بلند مدت تحت نظر قرار گیرد، مشاهده می شود که روشها و رویکردهای رفتاری آنان مشابه یکدیگر است . (طبرسا ۱۳۸۷،ص۲۱)

تفاوت بین رفتارهای اجتماعی زنان و مردان درجامعه موضوع مطالعات فراوانی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای پیشرفته بوده است. به باور اسکامپ و شولتز، پژوهشگران در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با استفاده از تکنیک های فرا‐ تحلیلی که نتایج مطالعات پیشین را ترکیب می کنند، ویژگی های زنان و مردان را در تحقیقات  مرتبط با نقش های جنسیتی مورد ارزیابی قرار داده اند. ((Oskamp & Schultz, 2005

بر اساس نتایج مستخرج از تحقیقات فرا‐ تحلیلی دو نظریه ی کلی و برجسته در بار ه رفتارهای اجتماعی زنان و مردان وجود دارد:

نظریه تطوری و نظریه نقش اجتماعی

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.