تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تاریخچه تحقیق ۸
ابعاد عزت نفس ۹
پیشینه تحقیق ۱۱
تعاریف و مفاهیم ۱۱
انواع واحد های امداد ۱۱
انواع تحت پوشش های کمیته امداد ۱۲
خلاصه آمار عملکرد ۱۴ ساله ۱۴
عملکرد موسسات تابعه ۱۷
اطلاعات مددجویان عادی و کمک های پرداختی ۱۸
اجرای طرح شهید رجایی ۲۴
افطاریه و اطعام محرومین ۲۶
کمک به امر ازدواج و تهیه جهیزیه ۲۷
خدمات در مانی ۲۹
خدمات فرهنگی ۳۱
اجرای طرحهای خودکفائی مددجویان ۴۶
فعالیت های عمرانی عام المنفعه ۷۹
قسمت اول- برنامه تحقیق و بررسی ۹۰
قسمت دوم – برنامه تبلیغات ۹۵
تعریف موضوع تحقیق ۱۱۴
اهمیت موضوع ۱۱۵
هدف های کلی و آرمانی تحقیق ۱۱۶
روش انجام تحقیق ۱۱۷
محدودیت های تحقیق ۱۱۸
تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات ۱۱۹
حمایت های اقتصادی ـ اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۱۹
تعریف علمی واژه ها و اصطلاحات ۱۱۹
خلاصه ای از بخش های آینده ۱۲۰
سابقه موضوع تحقیق ۱۲۱
نوعدوستی، حمایت های اجتماعی مؤسسات رفاهی و اثرات آن ۱۲۱
تعریف نوعدوستی یا کمک رسانی ۱۲۱
نظریه های مربوط به نوعدوستی (کمک رسانی): ۱۲۲
نظریه مبادله اجتماعی ۱۲۴
آیا همدلی منشأ نوعدوستی صادقانه است؟ ۱۲۵
نظریه هنجارهای اجتماعی ۱۲۵
هنجار متقابل ۱۲۶
هنجارهای مسئولیت اجتماعی ۱۲۶
نظریه زیستی ـ اجتماعی ۱۲۷
ارزیابی نظرات ۱۲۹
تأثیرات موقعیتی ۱۳۰
در چه مواقعی ما می توانیم کمک کننده خوبی باشیم؟ ۱۳۰
نقش مشابهت در تمایل به نوعدوستی و کمک رسانی ۱۳۲
احساس گناه ورابطه آن با نوعدوستی و کمک رسانی ۱۳۳
نقش خُلق در نوعدوستی و کمک رسانی ۱۳۳
چرا در حالت بروز خلق منفی، میزان کمک رسانی کودکان کاهش می یابد؟ ۱۳۴
آیا مردم خوشبخت کمک کننده نیستند؟ ۱۳۵
چگونه می توان کمک رسانی را افزایش داد؟ ۱۳۵
گسترش مسئولیت پذیری و کاهش ابهامات ۱۳۶
اِسناد دادن رفتار شخص به انگیزه های نوعدوستانه ۱۳۸
ادراک خود: ۱۳۹
اثرات دریافت کمک به افراد ۱۴۱
رابطه عزت نفس با حمایت اجتماعی و کمک رسانی مؤسسات ۱۴۳
عزت نفس از چشم انداز اسلام ۱۴۸
بررسی مفاهیم موجود در عزت نفس از نظر اسلام ۱۴۸
عزت نفس و عوامل مؤثر بر آن ۱۶۲
چگونگی ایجاد نگرش در مورد خود ۱۶۶
نقش یادگیری اجتماعی در ایجاد عزت نفس ۱۶۷
رابطه فرایندهای شناختی با عزت نفس ۱۷۰
فرضیه هایی راجع به چگونگی ایجاد عزت نفس ۱۷۱
نظریه سیستم خود و ویژگی های مربوط به رشد آن ۱۷۳
ابعاد عزت نفس ۱۸۵
عزت نفس خانوادگی ۱۸۸
عزت نفس اجتماعی ۱۹۰
طبقه اجتماعی ۱۹۰
مذهب ۱۹۲
کار پدر ۱۹۳
کار مادر ۱۹۴
روش تحقیق ۱۹۹
آزمودنی ها و چگونگی روش گزینش آنها ۱۹۹
روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیله جمع آوری ۲۰۰
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ۲۰۲
روش آماری ۲۰۳
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۲۰۴
اطلاعات به دست آمده از مشاهده و مصاحبه ۲۰۴
خلاصه تحقیق ۲۲۲
پیشنهادها ۲۲۳
فرضیات ۲۲۷
منابع ۲۲۹

 

 

منابع

۱ـ نادری، سیف نراقی: روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارت بدر، سال ۱۳۶۹٫   ۲ـ سیف نراقی، نادری: اختلالات رفتاری کودکان، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات، سال ۱۳۷۰٫   ۳ـ زنجانی، عمید: جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی، تهران، نشر دانشگاهی، سال ۱۳۶۴٫   ۴ـ مطهری، مرتضی: فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات صدرا، سال ۱۳۷۰٫   ۵ـ مطهری، مرتضی: تکامل اجتماعی انسان، تهران، انتشارات صدرا، سال ۱۳۶۳٫   ۶ـ همدانی، محمد: یتیم، تهران، جزوه چاپ نشده، سال ۱۳۶۰٫   ۷ـ نصری، عبدالله، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، انتشارات دانشگاهی، سال ۱۳۶۸٫  ۸ـ منفرد، حسن: اخلاق و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات رودکی، سال ۱۳۷۰٫   ۹ـ قائمی، علی: اخلاق و معاشرت در اسلام، تهران، انتشارات پژمان، سال ۱۳۶۴٫  ۱۰ـ مهرین شوشتری، عباس: فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات دریا، سال ۱۳۵۳٫  ۱۱ـ مارسل، بوازا: انسان دوستی در اسلام، مترجم: اردبیلی ـ یوسفی، تهران، انتشارات توس، اسال ۱۳۶۲٫   ۱۲ـ مطهری، مرتضی: جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، سال ۱۳۶۰٫  ۱۳ـ ابن سینا، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله، الفن العادس من کتب الشفاء، مترجم: دانا سرشت، اکبر، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳٫   ۱۴ـ غزالی، امام محمد: جواهر القرآن، مترجم: حسین خدیو جم، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰٫  ۱۵ـ غزالی، امام محمد: الدرسات النفسیه عند المسلمین و لغزالی بوجه خاص، مترجم: حجتی، باقی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۱٫  ۱۶ـ جرجانی، سید شریف: ترجمان القرآن، انتشارات بنیاد قرآن، ۱۳۳۲٫   ۱۷ـ قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، انتشارات فردوسی، ۱۳۵۲٫   ۱۸ـ مجلسی، ملامحمدباقر: حلیه المتقین، انتظارات محمد.  ۱۹ـ طباطبایی، محمدحسین: تفسیر المیزان، مترجم: محمدجواد حجتی کرمانی، مرکز نشر فرهنگی.   ۲۰ـ فیلیسین شاله، تاریخ مختصر ادیان، مترجم: منوچهر خدایار، انتشارات طهوری، ۱۳۵۵٫  ۲۱ـ حکمت، علی اصغر: تاریخ ادیان، انتشارات چهر، ۱۹۵۶٫  ۲۲ـ خدایار محبی، منوچهر: تعاون در اسلام و ادیان مختلف و جامعه صنعتی، انتشارات بعثت، ۱۳۴۹٫  ۲۳ـ مطهری، مرتضی: سیری در نهج البلاغه، تهران، انتشارات سپر، سال ۱۳۵۴٫ ـ قران کریم، نهج البلاغه ـ بحارالانوار   ۲۴ـ منصور، محمود: احساس کهتری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۹٫  ۲۵ـ شکرکن، حسین: روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات دریا، سال ۱۳۶۹٫  ۲۶ـ ماسن و همکاران: رشد و شخصیت کودک، مترجم: مهشید یاسایی،  تهران، انتشارات پایا، سال ۱۳۷۰٫  ۲۷ـ پورافکاری، نصرالله، مختصر روانپزشکی، تبریز، انتظارات تابش، سال ۱۳۶۹٫  ۲۸ـ محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۹٫  ۲۹ـ جین گیلاس، جولین استالی: آمار توصیفی در رواشناسی و علوم تربیتی، مترجم: اسفندیاری، عابدی، انتشارات مدرسه علی پارس، سال ۱۳۷۰٫  ۳۰ـ شیو لسون: استدلال آماری در علوم رفتاری، مترجم: کیامنش، علیرضا، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۶۶٫  ۳۱ـ خلاصه گزارش های تحقیقاتی: اولین گردهمایی معرفی دستاوردهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی، اردیبهشت ۱۳۷۳٫  ۳۲ـ گزارش آماری کمیته امداد امام خمینی، سال ۱۳۷۱٫

تاریخچه تحقیق

هزاران کودک و نوجوان به همراه خانواده هایشان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و از خدمات متنوع و تسهیلات اعطایی آن استفاده میکنند. این نهاد همواره کوشیده است که در ارائه کمک به خانواده های نیازمند و محروم به گونه ای عمل نماید که به شخصیت و عزت نفس آنها و فرزندانشان خدشه ای وارد نشود ؛ چراکه احترام به شخصیت افراد تحت حمایت به عزّت نفس آنها کمک کرده و همین امر سبب می شود که احساس زبونی و در ماندگی نکنند و در مسیر خود اتکایی گام بردارند و کم نیستند مدد جویانی که به یاری امداد و با سعی و تلاش خویش به مرحله خود اتکایی رسیده اند و حتی به مددجویان دیگر نیز کمک می نمایند. شاید بتوان گفت که ظرافت کار امداد و رسالت و هنر امدادگران نیز در تحقق همین اهداف نهفته است. از آنجاکه کودکان و نوجوانان خانواده های تحت حمایت از روحیه حساس تری برخوردارند و مراقبت از آنان در کلیه جهات به ویژه از نظر بهداشت روانی مورد توجه و تاکید جدّی مسئولان و برنامه ریزان این نهاد می باشد و طبعا پژوهش در این زمینه راهگشااست . لذا تحقیق مذکور به مرحله اجرا در آمد که خلاصه ای از آن از نظر گرامیتان می گذرد.

هنگامی که تاثیر حمایت های نوع دوستانه مشخص شود بهتر می توان به نیازمندان کمک نموده و کمکها را سازماندهی کرد و به شکلی به مددجویان کمک شود که به عزت نفس آنان لطمه نخورده و به تدریج از وابستگی رها شوند، زیرا کسانی که عزت نفس بالا دارند همیشه به این جهت گرایش دارند که صیانت نفس خویش را حفظ نمایند . باید دریابیم که عزت نفس افراد تحت پوشش کمیته امداد دارای چه کیفیتی است و با توجه به اهداف انسانی این نهاد ، باید برنامه ریزی ها را بر این هدف متمرکز نمود.

این تحقیق دارای چهار هدف است که عمده ترین آن عبارت است از: بررسی و مطالعه تاثیر حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش. در واقع عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش با فرزندان خانواده های غیر تحت پوشش مقایسه می شود.

عزت نفس قضاوت و نگرش مداوم شخص راجع به ارزشمندی خویش است. یعنی چشم اندازی است که شخص از آن خود را می نگرد ، در واقع عزت نفس نشان می دهد که شخص چه نظری راجع به خود دارد . حمایت اجتماعی – اقتصادی کمیته امداد نیز به کمکها و مساعدتهای این نهاد مربوط می گردد.

روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ، الیس پاپ و کوپر اسمیت می باشد. در ضمن از مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است.

حجم جامعه آماری این تحقیق ، تعداد دانش آموزان جنوب شهر تهران می باشد و نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی صورت گرفته است و ۱۰۰ نفر مورد آزمون قرار گرفته اند.

۴۰ نفر بعنوان نمونه اول از دانش آموزان سوم راهنمایی غیر تحت پوشش می باشد که از مناطق ۱۸ و۱۹ به صورت تصادفی انتخاب شده اند نمونه دوم شامل ۴۰ نفر از دانش آموزان سوم راهنمایی تحت پوشش کمیته امداد می باشد که به صورت تصادفی از منطقه ۱۶ کمیته امداد انتخاب گردیده اند . نمونه سوم شامل ۲۰ نفر از دانش آموزان حاجی آباد اراک است.

تحقیقی که دقیقا این موضوع را داشته باشد وجود ندارد بنابراین تحقیق حاضر در نوع خود کم نظیر و بدیع می باشد، به ویژه آنکه در بخش نظری این تحقیق، نوع دوستی و نظریه های مربوط به آن تشریح گردیده و دیدگاه اسلام و نیز نظریه های مبادله اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی و نظریه زیستی – اجتماعی در خصوص موضوع پژوهش ارائه شده است.

ابعاد عزت نفس

عزت نفس کلی :

منظور همان عزت نفس جهان شمول می باشد و در سالهای اولیه زندگی نیز وجود دارد و در آینده تابع رشد همگانی است.

عزت نفس تحصیلی:

یعنی نگرش شخص راجع به توانایی های تحصیلی خود و ارزیابی که از موقعیت تحصیلی خود دارد.

عزت نفس بدنی:

مربوط به ظاهر بدن و توانایی های آن می شود و بر اساس رضایت از جسم خود می باشد.

عزت نفس خانوادگی:

انعکاس احساسی است که شخص در مورد اعضای خانواده خود دارد و آنها را ارزیابی می کند.

عزت نفس اجتماعی:

نظر شخص راجع به موقعیت و منزلت اجتماعی خود می باشد . در واقع او توانایی های اجتماعی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار نظر کرد که تاثیر حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس در برخی جوانب بسیار مثبت و مفید بوده است ، از جمله این ابعاد جنبه اجتماعی و بدنی می باشد ، زیرا تفاوت معنی داری از لحاظ آماری با افراد غیر تحت پوشش ندارند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان عزت نفس در پسران تحت پوشش امداد با عزت نفس پسران جامعه و دانش آموزان غیر تحت پوشش تفاوت معنی داری ندارد و این نتیجه عملکرد مثبت این نهاد می باشد.

نکته ای دیگر که حائز اهمیت می باشد ، این است که در بعضی نمودارها مشاهده می شود که میزان عزت نفس دانش آموزان تحت پوشش امداد از دانش آموزان حاجی آباد غیر تحت پوشش بیشتر است و این اطلاعات نشان می دهد که کمیته امداد در این زمینه نیز موفق بوده است ، اما در مورد عزت نفس خانوادگی و تحصیلی میزان آن در افراد تحت پوشش کمتر است و به صورت معنا داری میزان عزت نفس در دختران تحت پوشش امداد از دختران غیر تحت پوشش در مناطق ۱۸ و۱۹ آموزش و پرورش تهران کمتر می باشد.


پیشینه تحقیق

۱ – نادری ، سیف نراقی در سال ۱۳۶۹ بر اساس کتاب روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن درعلوم انسانی در شهر حلبی آباد کیان شهر تهران مورد بررسی قرار داده است و خواسته بداند که تایید حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش درجنوب شهر تهران چقدر بوده است و آنها تعریفشان از عزت نفس چه بوده است و در دیگرکتابی که به بررسی علل اختلافات رفتاری کودکان شهر تهران در دفتر تحقیقات و انتشارات سال ۱۳۷۰ را مورد بررسی قرار داده است و از دیگر کسانی را که می توان از آنها نام برد دکتر عزت الله نادری در سال ۱۳۶۹ و دکتر کیامنش در سال ۱۳۶۶ می توان نام برد .

و انگیزه های آنها را بر مبنای دیدگاههای را روان شناسی و جامعه شناسی عزت نفس را مورد بررسی قرار داده اند تحت نظر معاونت پژهش و برنامه ریزی دفتر مرکزی گروه تحقیقات انجام شده است.

مقدمه

تعاریف و مفاهیم

– واحد امداد:هر یک از مراکز یامجتمع های خدماتی یا ستادی کمیته امداد که از طریق آن ارائه خدمت شده یا به امر برنامه ریزی، همامنگی و تدارک مراکز خدمات رسانی پرداخته شود را یک واحد کمیته یا اختصاراً «یک واحد امداد» می نامند.

انواع واحد های امداد :

واحد های امداد به ۶ نوع مختلف قابل دسته بندی هستند شامل:شاخه اصلی،شاخه فرعی،شعبه توزیع،موسسه تابعه،دفتر ستادی، مرکز خدماتی. – شاخه اصلی:واحدی از کمیته امداد است که از آن طریق به امر مددجویان رسیدگی می شود و امور آن توسط شورای مستقلی اداره می گرددکه صرفاًبه دفتر استان یا دفتر مرکزی پاسخگو می باشد.- شاخه فرعی: واحدی از کمیته امداد است که تحت نظر شاخه اصلی اداره می شود و معمولاًدر بخش ها،روستا ها و حتی مناطقی از شهر ها که فاصله زیادی با محل شاخه اصلی دارد مستقر است و از آن طریق به امر مددجویان رسیدگی می شود.- شعبه توزیع: واحدی از کمیته امداد است که معمولاً دارای دفتر و تشکیلات و پرسنل مستقل نبوده و در هر ماه فقط چند روز جهت توزیع کمک های کالایی از آن واحد استفاده می شود.شعبه توزیع معمولاًزیر نظر شاخه اصلی و بعضاًشاخه فرعی اداره می شود.موسسه تابعه: شامل موسسات خدماتی،بازرگانی، تولیدی و یا آموزشی است که مستقیماً زیر نظر شاخه اصلی و بعضاًدفتر استان اداره می شوند و حاصل سود و زیان ناشی از فعالیت آنها متعلق به کمیته امداد است.از جمله موسسات تابعه: مراگز درمانی، دارو خانه،کارگاه ها، فروشگاه ها را می توان نام برد.دفتر ستادی: واحدی از کمیته امداد است که به امر برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و تدارک واحدهای غیر ستادی ویا حتی واحد های ستادی جزء تر می پردازدو معمولاً ارتباط مستقیمی با مددجویان ندارد.از جمله دفاتر ستادی: دفتر مرکزی، تدارکات، مرکز آموزش امداد، واحد خود کفایی، واحد درمان و دفاتر استان ها را می توان نام برد. مرکز خدماتی : واحدی از کمیته امداد است که با سرویس های خدماتی ، تفریحی، تربیتی در خدمت مددجویان تحت پوشش قرار دارد از قبیل: نقاهتگاه، خوابگاه دانش آموزی، اردوگاه آموزشی و تربیتی یا زیارتی. روستای تحت پوشش: به روستایی اطلاق می گردد که حداقل یک خانوار ساکن آن تحت پوشش کمیته امداد قرار داشته باشد. خانوار : خانوار از یک یا چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می کنند و با یکدیگر همخرج و همسفره هستند، خانواده های یک نفره که شخص دیگر با وی زندگی نمی کند نیز خانوار تلقی می گردند. خانوار تحت پوشش: به خانواری گفته می شود که واجد شرایط دریافت کمک از کمیته امداد بوده و تمام یا مقطعی از سال از خدمات و کمک های کمیته امداد برخوردار گردد. نفرات تحت پوشش: صرفاً به آن دسته از افراد عضو خانوار تحت پوشش اطلاق می گردد که به لحاظ برخورداری از شرایط لازم از کمک های مربوطه بهره مند شوند.

انواع تحت پوشش های کمیته امداد:

تحت پوشش های کمیته امداد به لحاظ موقعیت و شرایط افراد نیاز مند به دو دسته کلی تقسیم می شوند: الف: مددجویان تحت پوشش عادی؛ ب: تحت پوشش طرح شهید رجائی؛

مددجویان تحت پوشش عادی: شامل مددجویانی می باشد که معمولاً بنا به عللی از قبیل بی سرپرستی،از کار افتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست،استیصال و درماندگی، بیماری سرپرست تحت پوشش قرار می گیرند، مددجویان تحت پوشش عادی بر حسب مدت پوشش و نوع نیازمندی در حالت کلی به سه دسته دائمی و موردی تقسیم می شوند. تحت پوشش عادی دائمی: به مددجویانی اطلاق می گرددکه با توجه به نوع و میزان نیاز مندیشان پیش بینی می شود، تمام سال (بیش از ۶ ماه) و حتی سال ها تحت پوشش قرار داشته باشند و به طور مستمر از انواع خدمات و حمایت های امداد بهره مند گردند.

تحت پوشش عادی موردی : به مددجویانی اطلاق می شود که به جهت مورد پیش آمده یک یا چند نوبت مورد حمایت قرار می گیرند،تحت پوشش های عادی موردی معمولاً دارای پرونده کامل در جریان نمی با شند اما حداقل فرم پذیرش اولیه برای آنها تکمیل می شود. تحت پوشش طرح شهید رجائی : شامل سالمندان روستایی نیازمند بالای ۶۰ سال سن می باشد که به لحاظ برخورداری از شرایط لازم تحت پوشش این طرح قرار گرفته و ماهیانه مبالغی مستمری به صورت نقد یا کالا  دریافت می دارند. خانوار عشایری : نوعی از خانوارهای معمولی است که وابستگی ایلی داشته و کوچ رو نیز باشند، هر چند در زمان تحقیق در محل ثابتی سکونت داشته باشد. هزینه درمان نقدی : منظور آن بخش از هزینه خدمات درمانی می باشد که توسط کمیته امداد پرداخت شده است. هزینه درمان رایگان : منظور آن بخش از هزینه خدمات درمانی می باشد که توسط سایرین اعم از مراکز درمانی ، پزشکان، دارو خانه ها ، افراد خیر و امثالهم تامین شده است.

خلاصه آمار عملکرد ۱۴ ساله

۱-   واحد های تابعه امداد و روستاهای تحت پوشش: – واحدهای امداد در پایان سال۷۱ : ۳۴۲ شاخه اصلی،۲۷۹ شاخه فرعی، ۳۴۷ شعبه توزیع، ۷۴ خوابگاه، ۶ اردوگاه، ۴ نقاهتگاه، ۸۷ موسسه تابعه و ۳۰ دفترستادی و اجرائی جمعاً۱۱۶۹ واحد.

– روستا های تحت پوشش: ۴۷۸۴۳ روستا.

۲- عملکرد موسسات تابعه :- آموزش۲/۵۶ هزار نفر مددجو.- وضعیت  پایان سال ۱۳۷۱ : ۷ داروخانه، ۶ مرکز درمانی، ۷ کارگاه قالیبافی و گلیم و جاجیم بافیف ۱۱کارگاه خیاطی و گلدوزی، ۹ کارگاه بلوک زنی، ۷ فروشگاه و ۴۰ کارگاه و مراکز تولیدی و خدماتی دیگر.

۳- مدد جو های تحت پوشش عادی (ایتام ف بی سرپرستان، از کار افتادگان معلولین، افراد بی بضاعت ابن سبیل و …). – تعداد کسانی که تا کنون تحت پوشش قرار گرفته اند: ۲۶۷۳۹۹۹ نفر

۷۶۰۷۵۸ خانوار.( لازم به ذکر می داند تعداد کسانی که برای چندین سال متوالی تحت پوشش بوده اند ، فقط یک بار محاسبه شده است.) .- تعداد تحت پوشش دائمی در پایان سال ۱۳۷۱ : ۱۰۴۸۵۶۹ نفر ۲۸۶۸۵۷ خانوار. – تعداد تحت پوشش های موردی(۱۴ ساله): ۲۸۴۸۱۶۵ نفر. – کل مستمری پرداختی : ۸/۱۸۸ میلیارد ریال.

۴تحت پوشش های طرح شهید رجائی ، سالمندان نیاز مند روستایی و عشایر (در نیمه دوم سال ۶۰ و سال های ۶۴ تا ۷۱ ): – تعداد کل سالمندانی که تا کنون تحت پوشش قرار گرفته اند: ۸۶۹۱۲۱ نفر.(لازم به ذکر می داند  تعداد کسانیکه برای چندین سال متوالی تحت پوشش بوده اند فقط یک بار محاسبه شده است.). – تعداد سالمندان تحت پوشش در پایان سال ۷۱ : ۵۷۰۸۲۳ نفر. – تعداد سالمندان  و عائله تحت پوشش در پایان سال ۷۱ : ۱۵۸۲۸۷۸٫ – کل کمک های پرداختی : ۱/۱۵۹ میلیارد ریال.

۵تحت پوشش های طرح سرباز (خانواده سربازان معیل نیازمند) طی سال های ۶۵ تا ۶۹ : – تعداد کل کسانی که تحت پوشش قرار گرفته اند: ۱۳۱۵۱۷۷ نفر ۳۸۵۷۵۲ خانوار.- کل کمک های پرداختی : ۳/۴۹ میلیارد ریال کمک بلا عوض،۶/۳ میلیارد ریال وام،جمعاً۹/۵۲ میلیارد ریال.

۶– کمک به مهاجرین نیازمند مناطق بمباران شده (طی سال های ۶۳ تا ۶۷): – تعداد کل کسانی که  تحت پوشش قرارگرفته اند: ۱۳۲۰۰۰۰ نفر ۳۰۶۶۰۰ خانوار.- کمک پرداختی بلا عوض : ۲۳ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال. – پرداخت وام یک میلیارد و پانصد میلیون ریال. جمعاً ۲۴ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال.

۷اطعام و افطاریه(سال های ۶۸ تا ۷۱ ): اطعام ۱۱۹۴۵۰۲ نفر مددجو و افراد مستضعف در ماه مبارک رمضان

۸– کمک به مزدوجین (سال های ۶۱ تا ۶۷ ): – کمک به امر ازدواج یا تهیه جهیزیه ۳۳۳۳۹ نفر. – پرداخت مبلغ ۶/۳ میلیارد ریال کمک بلا عوض و مبلغ ۱/۳ میلیارد ریال وام به صورت قرض الحسنه. – جمعاً پرداخت ۷/۶ میلیارد ریال وام یا کمک بلا عوض. ۹- خدمات درمانی: – معالجه بیمار یا تامین هزینه درمان به طور متوسط سالانه ۷۹۳ هزار نفر(جمعاً قریب ۱/۱۱ میلیون نفر مورد.). – کل هزینه : ۸/۲۵ میلیارد ریال.۱۰- خدمات فرهنگی : – سالانه به طور متوسط۲۴۵ هزار نفر محصل تحت پوشش قرار داشته است. –  در پایان سال ۷۱ تعداد ۳۳۳۶۷۳ نفر دانش آموز ، ۳۷۵۱ نفر دانشجو و ۲۵۵ نفر طلبه تحت پوشش قرار داشته است.- کل هزینه خدمات فرهنگی ۵۳/۱۳ میلیارد ریال. – همکاری در سواد آموزی ۳/۸۱ هزار نفر مددجوی نوسواد. – برگزاری اردو به طور متوسط سالانه برای ۶/۵ هزار نفر محصل و ۶/۴هزار نفر سالمند.- در سال ۷۱ برگزاری اردو برای ۸۴۰۹ نفر محصل و ۸۳۱۸ نفر سالمند.۱۱– خدمات عمرانی(احداث، تعمیر یا بازسازی و نو سازی مسکن مددجویان و سایر طرح های عمرانی): – کمک به امر احداث، تعمیر یا بازسازی و نوسازی ۴۸۰۸۷ واحد مسکونی جهت مددجویان. – احداث یا تعمیر صد ها کیلو متر راه روستایی،دهها مسجد ، مدرسه حسینیه قنات، چاه آب، آب انبارو… . – مبلغ هزینه : ۸۲/۱۴ میلیارد ریال. ۱۲- فعالیت های خود کفایی: – اقدام به احداث یا تعمیر ۱۸۵۴ واحد فضای خود کفایی. – پرداخت : ۶۵۹۳۷ مورد وام خودکفایی به مبلغ ۷/۱۱ میلیارد ریال.۱۳- امداد به آسیب دیدگان ( ناشی از سیل ، زلزله، طوفان ، بمباران هوایی و…) : – کمک به بیش از ۲۰۴ هزار خانوار (۸۳۳ هزار نفر). – هزینه : ۲/۱۳ میلیارد ریال. ۱۴– جبران دیه ( سال های ۶۶ تا ۷۱) : – پرداخت ۴/۹۴۲ میلیون ریال کمک بلا عوض و ۹/ ۵۶۲ میلیون ریال وام جمعاً۳ /۱۵۰۵ میلیون ریال به ۳۷۲ نفر. ۱۵- برنامه تقسیم شادی ها (سال های ۶۹ تا ۷۱) : جمع آوری و توزیع مبلغ ۶۴/۶ میلیارد ریال کمک نقدی و کالا در ایام عید. ۱۶– قرض ال حسنه: (کارگشایی، اشتغال، تولیدی، ازدواج، درمانی، حوادث و …) : – تعداد وام پرداختی : ۱۵۷۶۴۹ مورد، مبلغ وام : ۹/۲۳ میلیارد ریال.

۱۷– توزیع لوازم خانگی۳% (طی سال های ۶۴ تا ۷۱) : – به ارزش ۳/۱۵ میلیارد ریال.

۱۸- درآمد های اختصاصی و عملکرد صدقات: – صندوق صدقات توزیع و نصب شده ۲/۵۳۹ هزار عدد. – درآمد صدقات : ۲/۲۴ میلیارد ریال (سال های ۶۴ تا ۷۱) : – کل درآمد های محلی و صدقات و کمک های مردمی و وجوهات امانی:۱/۱۲۷ میلیارد ریال.۱۹ – اطلاعات پرسنلی: – پرسنل همکار در پایان یال ۷۱ تعداد ۱۰۰۷۹ نفر شامل ۳۲۷۳ نفر پرسنل افتخاری بوده است. ۲۰- آموزش پرسنل (سال های ۶۷ تا ۷۱) : – تعداد دوره های برگزار شده در مرکز آموزش ۱۰۴ دوره.- تعداد شرکت کنندگان ۲۰/۳۹ نفر. – تعداد ساعات آموزش ۷۲۸۸ ساعت.- تعداد شرکت کنندکان در آموزش های عقیدتی و سیاسی در استان ها ۳۲۲۷ نفر. ۲۱– برنامه تحقیق و بررسی (فقط سال های ۷۱و۷۲): – اقدام به انجام ۱۲ پروژه تحقیقاتی. ۲۲- فعالیت های خارج از کشور: – استقرار ۸ شاخه اصلی در لبنان و یک شاخه نیز در افغانستان. – تحت پوشش قرار دادن ۶۸۸۵ خانوار با جمعیت ۲۱۷۲۱ نفر ، در لبنان با هزینه ای معادل ۳۳/۹ میلیون دلار(طی سال های ۶۶ تا ۷۱). – تحت پوشش قرار دادن ۴۶۷ خانوار با جمعیت ۲۹۶۵ نفر در افغانستان(سال ۷۱). – کمک به آوارگان عراقی (سال ۷۰) به ارزش ۷/۴ میلیارد ریال.- کمک به مسلمانان بوسنی و هرزگوین (سال۷۱) به ارزش ۴/۳ میلیارد ریال. ۲۳- کمک به جبهه و مرزداران اسلام(۸ ساله ۶۰ تا ۶۷) : – جذب و انتقال کمک های مردمی به ارزش ۲/۱۴ میلیارد ریال.- ارائه خدمات از طریق ۴ پایگاه  اصلی و ۲۳ پایگاه فرعی مستقر در خطوط اول جبهه. – اعزام پرسنل به جبهه به طور متوسط سالانه ۵۰۰ نفر. – تقدیم ۱۰۰ شهید و دهها مجروح و اسیر. ۲۴- کل هزینه خدمات ۱۴ ساله : ۷/۵۹۱ میلیارد ریال.

واحد های امداد- روستا های تحت پوشش

تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۱۳۷۱ برابر ۱۱۶۹ واحد شامل ۳۴۲ شاخه اصلی ، ۲۷۹ شاخه فرعی، ۳۴۷ شعبه توزیع ، ۸۷ موسسه تابعه، ۸۴ مرکز خدماتی و ۳۰ واحد ستادی بوده است.تعداد ۸۴ مرکز خدماتی شامل ۷۴ خوابگاه دانش آموزی ،۶ اردوگاه آموزشی و تربیتی و ۴ نقاهتگاه می باشد.همچنین۳۰ واحد ستادی شامل ۲۵ دفتر استان یا دفتر منطقه،دفتر مرکزی،مرکز آموزش،تدترکات ،واحد درمان مرکز و واحد خود کفایی مرکز می باشد.تعداد واحدهای امداد در پایان سال ۱۳۷۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۰ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است. ملا حظه می گردد بیشترین کاهش مربوط به موسسات تابعه و شعب توزیع می باشد.تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۱۳۷۱ برابر ۴۷۸۴۳ روستا بوده است بدین معنا که مددجویان نیازمند این تعداد روستا تحت پوشش طرحها و برنامه های مختلف این نهاد قرار داشته اند.تعداد روستاهای تحت پوشش در پایان سال ۷۱ نسبت به رقم مشابه سال قبل تعداد ۱۷۹ روستا معادل ۴/۰ درصد کاهش داشته است.

عملکرد موسسات تابعه

قال النبی (ص): تحت ظل العرش یوم لا ظل الظله رجل خرج ضارباًفی الارض یطلب من فضل الله ما یکف به نفسه و یعود به علی عیاله.  رسول خدا(ص) فرمود: مردی که برای امرار معاش و زندگی خود و عیالش در تلاش و کوشش باشد در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی قرار می گیرد. (دعائم الاسلام،ج ۲ ،ص ۱۵).سعی این نهاد همواره بر این است که اصولی ترین و بنیادی ترین اقدامات و خدمات را در ارتباط با عزیزان تحت پوشش انجام دهد.بر همین اساس انجام فعالیت های خودکفایی فردی و گروهی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی و قابل توجه خود قرار داده است.در این فصل فعالیت موسسات تابعه از جمله موسساتی که دارای فعالیت آموزشی و تولید بوده و عده ای از مددجویان از آن طریق به فراگیری آموزش های مختلف یا تولید مشغول هستند ارائه می گردد. هدف عمده ایجاد و اداره کارگاه ها  را می توان فراهم نمودن زمینه های اشتغال ،حرفه آموزی و نهایتاً خود کفایی محرومین و عزیزان تحت پوشش و کمک به اقتصاد کشور و رونق بخشیدن به امر تولید ذکر کرد.در پایان سال ۱۳۷۱ تعداد ۸۷ واحد موسسه تابعه با۱۸۸ نفر کارمند و ۴۴۸ نفر کارگر فعال بوده است.از مجموع موسسات فوق الذکر تعداد۱۸ موسسه دارای فعالیت آموزشی بوده که بیش از ۸۴۳۱ نفر کارآموز از انواع خدمات آموزشی این موسسات در رشته های مختلف خیاطی ،گلدوزی،بافندگی،قالیبافی،گلیم و جاجیم بافی،نسخه پیچی و کمک های اولیه پزشکی ، نجاری آهنگری ، جوشکاری و… به طور کامل بهره گرفته و طی همین سال دوره های خود را به اتمام رسانده اند همچنین تعداد ۷۰۷ نفر کارآموز دیگر نیز در پایان سال در حال آموزش و فراگیری فنون مختلف بوده اند. وضعیت موسسات دایر در پایان سال ۷۱ به شرح زیر بوده است: ۱۱ واحد کارگاه خیاطی و گلدوزی و بافندگی، ۶ واحد کارگاه قالیبافی ، ۱ واحد کارگاه گلیم و جاجیم بافی ، ۹ واحدکارگاه بلوک زنی ،موزاییک و سرامیک سازی ،۳ واحد جوشکاری و درب و پنجره سازی ،۷ واحد دارو خانه ،۶ واحد درمانی ،۹ واحد نانوایی،۴ واحد فروشگاه پوشاک ،۳ واحد فروشگاه مواد خوراکی و خوارو بار و ۲۸ واحد سایر موسسات تابعه.

طی سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۱ به طور متوسط : تعداد موسسات تابعه سالیانه ۵/۲۰ درصد کاهش داشته است.تعداد موسسات دارای فعالیت آموزشی سالیانه ۱/۱۴ درصد کاهش داشته است.تعداد کارآموزان سالیانه ۳/۴ درصد افزایش داشته است.

اطلاعات مددجویان عادی و کمک های پرداختی

یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و الاقربین و الیتامی والمساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. ( ای پیغمبر) از تو سوال می کنند درراه خدا چه انفاق کنیم بگو هرچه از مال خود انفاق کنید درباره پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان رواست و هر کار خیری می کنید خداوند از آن آگاه است.(سوره بقره،آیه ۲۱۴). فقر از مهمترین مسائل و دردهای جوامع بشری است و قسمت بزرگی از تلاش های انسان و جوامع و مکتب ها در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود،علیرغم پیشرفت هایی که در بیشتر شئون نصیب انسان گشته ،هنوز آمار افراد فقیر و تنگ دست که در تامین معاش خود درمانده اند  بالاست و سیستم های اقتصادی حاکم بر کشور ها در حل این مشکل سخت در مانده اند. اسلام که دینی مبتنی بر ایدئولوژی الهی و بینش توحیدی است به این مسئله اندیشیده و راه حل هایی را ارائه داده است.در این ارتباط رسیدگی و مراقبت از بیماران، معلولان،از کار افتادگان، اسیران، ایتام ، زنان بی سرپرست ،سالمندان ، درراه ماندگان،مصیبت زدگان ،آسیب دیدگان، مستمندان و محرومان را مطرح و از جمله وظایف حکومت اسلامی و امت مسلمان جامعه قلمداد نموده است. کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی جوشیده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامی و با الهام از تعالیم تعالی بخش شرع مقدس تولیت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان و محرومان در تمامی زمینه های ممکن رادر راس برنامه ها و اقدامات خود قرار داده که می توان به تامین هزینه های خوراک ، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل و آموزش، اشتغال ،ازدواج و … اشاره نمود. در این فصل درصدد آنیم که شناخت مختصری از وضعیت مددجویان تحت پوشش عادی که معمولاً بنا به عللی از قبیل بی سرپرستی، از کار افتادگی سرپرست، معلولیت سر پرست و… تحت پوشش قرار می گیرند، ارائه نمائیم.قسمت اول تعداد خانوار تحت پوشش: در پایان سال ۱۳۷۱ تعداد خانوار تحت پوشش عادی ۲۸۶۸۵۷ خانوار بوده  که تعداد ۱۴۰۶۲۲ خانوار (۴۹ درصد) در مناطق شهری و ۱۴۶۲۳۵ خانوار (۵۱ درصد) در مناطق روستایی ساکن بوده اند.تعداد خانوار تحت پوشش در پایان سال ۷۱ نسبت به رقم سال قبل ۲/۵ در صد افزایش داشته است، که این درصد افزایش برای تحت پوشش های شهری ۹/۹ درصد و برای روستاییان ۱/۱ درصد بوده است.

به  طور متوسط از سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۱ سالانه ۵/۳ درصد بر تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده شده که این درصد افزایش برای خانوارهای شهری ۵/۶ درصد و برای خانوارهای روستایی ۱/۱ درصد بوده است. از مجموع خانوارهای تحت پوشش در پایان سال تعداد ۲۷۰۱۲۴ خانوار (۲/۹۴درصد) به صورت دائمی و تعداد ۱۶۷۳۳ خانوار (۸/۵ درصد) سه صورت موقت تحت پوشش قرار داشته اند.

قسمت دوم تعداد نفرات تحت پوشش : جمعیت مددجویان تحت پوشش عادی در پایان سال ۱۳۷۱ تعداد ۱۰۴۸۵۶۹ نقر شامل ۴۳۷۲۶۰ نفر (۷/۴۱ درصد) شهری و ۶۱۱۳۰۹ نفر (۳/۵۸ درصد) وستایی بوده است که که بیش از ۶/۹۳ درصد این عده به صورت دائمی و ۴/۶ درصد ما بقی  به صورت موقت تحت پوشش قرار داشته اند.تعداد نفرات تحت پوشش در پایان سال ۷۱ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۵/۵ درصد افزایش داشته است که این درصد افزایش برای افراد شهری ۲/۹ درصد و برای افراد روستایی۰/۳ درصد بوده است. همچنین تعداد نفرات سال ۷۱ نسبت به رقم سال پایه (سال ۶۷ )حدود ۴/۲۰ درصد افزایش داشته که این درصد افزایش برای شهری ها ۶/۳۱ درصد و برای روستایی ها ۶/۱۳ درصد بوده است.

ازسال ۶۷ تا سال ۷۱ به طور متوسط ۸/۴ درصد بر تعداد نفرات تحت پوشش افزوده شده است که این رقم برای شهری ها ۱/۷ درصد و برای روستایی ها ۲/۳ درصد می باشد. ضمناً میانگین خانوارهای تحت پوشش سال ۷۱ برابر ۶۵/۳ نفر می با شد. که نسبت به میانگین سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی رابطه‌ عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.