تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۳- مواد و روشها   ۳
۳-۱- مواد   ۳
۳-۲- روشها   ۳
۳-۲-۱- نمونه‌برداری   ۳
۳-۲-۲ – اندازه گیری خواص هندسی دانه آفتابگردان   ۴
۳-۲-۳- اندازه گیری خواص ثقلی دانه آفتابگردان   ۴
۳-۲-۴- اندازه گیری خواص شیمیایی دانه آفتابگردان   ۵
۳-۲-۵- تجزیه و تحلیل آماری   ۵
۴- نتایج و بحث   ۵
ویژگی‌های هندسی نمونه‌های  آفتابگردان   ۵
ویژگی‌های ثقلی نمونه‌های آفتابگردان   ۸
ویژگیهای شیمیایی نمونه‌های مورد آزمایش   ۹
۵- نتیجه گیری   ۱۰
۶- منابع   ۱۱

۶- منابع

رادفر، ر.(۱۳۸۶). بررسی سیاستهای حمایتی اعمال شده از سوی کشورهای منتخب برای توسعه بخش دانه‌های روغنی و روغن خوراکی،خلاصه مقاله‌های دومین سمینار علمی- کاریردی دانه‌های روغنی و روغن‌های نباتی ایران، ۷۵ صفحه.

. میر نظامی ضیابری، س. ح. ( ۱۳۸۰). فن‌آوری روغن و پالایش آن، نشر علوم کشاورزی، ۴۶۴٫

AOAC.2005. Official Methods of Analyes, 14 ed; Association of Official Analytical Chemists: Washington, DC, USA.
AOCS.(1993).Official methods and Recommended Practices of the American Oil Chemist`s Society, 5th ed, Ba 6-48. The American Oil Chemist`s Society, Champaign.
Calisir, S., Marakoglu, T., Ogut, H. and Ozturk, O. 2005. Physical Properties of Rapeseed. Journal of Food Engineering, 69: 61-66.
Deshpande, S. D., S. Bal, and T. P. Ojha. 1993. Physical properties of soybean .  J. Agric. Eng. Res.  ۵۶,  ۸۹ – ۹۸٫
Dutta, S. K., V. K. Nema, and , R. K. Bhardwaj. 1988. Physical properties  grains and seeds with air comparison pycnometer of gram. J. Agric. Eng. Res.  Transactions of the American Society of Agricultural, 39 , 259 – ۲۶۸٫
Gupta, R. K., and S. Prakash. 1992. The efect of seed moisture content on the physical properties of JSF-1 safflower. J. Oilseeds Res. 9, 209-216.
Gupta R.K., and  S.K Das.1997. Physical Properties of Sunflower Seeds. J . Agric. Eng. Res., 66, 1 – ۸٫
Gupta R.K., and S. K. Das. 1999. Performance of centrifugal dehulling system for sunflower seeds. J. Food Eng., 42, 191-198.
Gupta, R.K., G. Arora, and R. Sharma. 2007. Aerodynamic properties of sunflower seed (Helianthus annuus L.). J. Food Eng. 79, 899–۹۰۴٫
Hsu, M. H., J. D. Mannapperuma, and  R .P. Singh. 1981 .Physical and thermal properties of pistachios. J. Agric. Eng. Res., 49,  ۳۱۱ – ۳۲۱٫
Joshi, D. C., S.K. Das, and R. K. Mukherjee. 1993. Physical properties of pumpkin seeds  J. Agric Eng. Res., 54,  ۲۱۹ – ۲۲۹٫
Kachru, R. P., R. K. Gupta, and A. Alam. 1994. Physico-chemical constituents and engineering properties of food crops . Jodhpur ,  India :  Scientific Publishers.
Kashaninejad, M.,A. Mortazavi., A. Safekordi, and L. G. Tabil. 2006. Some physical properties of Pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel. . J. Agric. Eng. Res., Vol. ۷۲, No.1, pp. ۳۰-۳۸٫
Mohsenin, N. N. (1980). Physical properties of plant and animal materials. New York: Gorden and Breach.
Nel, A.A. . 2001. Determinations of sunflower seed quality for processing. Ph. D, Thesis, Dept. of Plant Production and Soil Science, Univ. of Pretoria, Pretoria.
Nelson, S .O. 1980. Moisture dependent kernel and bulk density relationships for wheat and corn .  Trans. Am. Soc. Agric. Eng., 23, 139 – ۱۴۳٫
Perez, E.E., G.H. Crapiste, and A.A. Carelli. 2007. Some Physical and Morphological Properties of Wild Sunflower Seeds .Biosys. Eng., 96 (1), 41–۴۵٫
Razavi, M. A., and E. Milani. 2006. Some physical properties of the watermelon seeds. African J. Agric. Res. 1(3): 605-609.
Santalla, E. M., and  R. H. Mascheroni. 2003. Physical Properties of High Oleic Sunflower Seeds. Food Sci. and Technol. Internat., 9(6): 435-442.
Shepherd, H., and R. K Bhardwaj. 1986. Moisture dependent physical properties of pigeon pea. J.Agric. Eng. Res., 35, 259 – ۲۶۸٫
Singh, N., R. Singh, K. Kaur, and H. Singh. 1999. Studies of the physico-chemical properties and polyphenoloxidas activity in seeds from hybrid sunflower (Helianthus annuus) varieties grown in India.Food chem., 66, 241-247.
Teotia, M. S., and P.  Ramakrishana. 1989. Densities of melon seeds, kernel and hulls .  J. Food Eng., 9, 231 – ۲۳۶٫
USDA. 2006. Official Statistics. Foreign Agricultural Service, Cotton, Oilseeds, Tobacco, and Seeds Division, USA.

چکیده

      از جمله مهمترین محصولات استراتژیک مورد نظر بخش کشاورزی کشور دانه‌های روغنی مانند دانه آفتابگردان با سطح زیر کشتی حدود ۱۰۰ و ۱۰ هزار هکتار به ترتیب در ایران و استان گلستان و با میانگین عملکرد یک تن در هکتار می‌باشد. شناخت خصوصیات فیزیکی فندقه آفتابگردان می‌تواند در اعمال فرآیندهای مناسب در مرحله برداشت، انتقال، خشک کردن، جداسازی، پوست‌گیری، ذخیره سازی (انبارداری) و فرآورش نقش اساسی ایفا کند. در این تحقیق ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه‌های آفتابگردان روغنی سه واریته پروگرس، هایسان۳۳ و یوروفلور نمونه‌برداری شده از چهار مکان علی‌آباد، گلیداغ، کلاله و کالپوش واقع در استان گلستان شامل ابعاد محوری، میانگین حسابی قطر، میانگین هندسی ابعاد (قطر معادل)، ضریب کرویت، مساحت سطح، دانسیته واقعی، دانسیته ظاهری، تخلخل، وزن هزاردانه، حجم، رطوبت، میزان روغن دانه کامل، مغز دانه و پوسته آن بررسی شد. ویژگی‌های هندسی، ثقلی و شیمیایی دانه با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های مورد بررسی از نظر میزان طول، عرض، ضخامت، ضریب کرویت، مساحت سطح، میانگین هندسی ابعاد، میانگین حسابی قطر، حجم دانه، رطوبت، میزان روغن دانه کامل، مغز دانه و پوسته آن اختلاف معنی‌دار (۰۱/۰ P<) داشتند. نتایج نشان دادکه طول دانه‌های آفتابگردان از ۸۰۰/۸ تا ۹۸۷/۱۰، عرض از ۳۵/۴ تا ۶۳/۵، ضخامت از ۶۹۵/۲ تا ۵۱/۳، میانگین هندسی ابعاد (قطر معادل) از ۶۵/۴ تا ۹۸/۵ میلی‌متر، حجم دانه‌های آفتابگردان مورد آزمایش از ۱۴/۱۸۳ تا ۵۹/۳۶۴ میلی‌متر مکعب و مقدار رطوبت از۴/۵ تا ۲/۶ درصد متغیر می‌باشند. نتایج تجزیه واریانس مربوط به ویژگی‌های ثقلی دانه شامل وزن هزار دانه، دانسیته ظاهری (حجمی)، دانسیته واقعی و تخلخل همگی در سطح ۱درصد معنی‌دار بودند. تأثیر تیمار نمونه روی تمامی خصوصیات شیمیایی آن معنی‌دار (۰۱/۰ P<) بود. میزان روغن نمونه یوروفلور گلیداغ (۷/۵۲ درصد) بیشینه و از آن نمونه‌ی پروگرس کالپوش (۹/۴۰ درصد) کمینه بود که افزایشی معادل ۴/۲۲ درصد نشان داد. نتایج نشان داد که بین وزن هزار دانه و ضریب کرویت دانه رابطه‌ای منفی و معنی دار در سطح ۵ درصد (۴۶۲/۰- r =) وجود دارد.

 مقدمه

دانه‌های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارشات FAO میزان تولید روغن جهانی در طول سالهای ۰۶- ۲۰۰۵ حدود ۲ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان افزایش روغن نیز مربوط به روغن آفتابگردان می‌باشد. در ایران علیرغم وجود اراضی وسیع قابل کشت و زمینه‌های نسبتاٌ زیادی که برای تولید دانه‌های روغنی وجود دارد، هنوز هم بیش از ۸۵ درصد از روغن مورد نیاز ازخارج (به ارزش تقریبی ۶۴۷میلیون دلار در سال ۱۳۸۵) وارد می‌شود [۱]. رویکرد به واردات در واکنش به عدم تعادل در عرضـه و تقاضای مواد غذایی به دلیل نوسانات درآمدهای ارزی نمی‌تواند یک سیاست پایــدار تلــقی گردد بنابراین باتوجه به اهمیت تامین امنیت غذایی در استراتژی بلند مدت ۲۰ساله کشور، مسئولان دولتی درتلاشند تا با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال سیاست‌های حمایتی کشت دانه‌های روغنی و هم زمان با آن ظرفیت فرآوری را توسعه داده و از این نظر به مرز خودکفایی برسند. محور این برنامه‌ها در زمینه توسعه کشت آفتابگردان، کلزا، سویا و زیتون می‌باشد. دانه‌ی روغنی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) از خانوادة Astraceae است که سطح زیر کشت آن در ایران و استان گلستان به ترتیب ۱۰۰ و ۱۰ هزار هکتار  با عملکرد یک تن در هکتار می‌باشد. استان گلستان با تولید ۴۵ درصد دانه‌های روغنی کشور، برای چهارمین سال متوالی مقام نخست تولید این محصولات را در سال ۱۳۸۵ در بین استان‌های کشور به دست آورد. کسب این مقام با تولید ۲۳۵ هزار تن محصول دانه‌های روغنی از سطح ۱۳۰ هزار هکتار از مزارع استان به دست آمده است که از این میان از کشت آفتابگردان در سطح ۶ هزار هکتار، حدود ۸ هزار تن محصول برداشت شده است. بر اساس آخرین اطلاعات سرویس تحقیقاتی دپارتمان کشاورزی ایالات متحده در سال ۰۶-۲۰۰۵ میزان مصرف دانه آفتابگردان از ۵۲/۷ به ۸۴/۹ میلیون تن افزایش یافته است و میزان مصرف جهانی روغن آن نیز از ۲۳/۱۳ به ۶۷/۱۶ میلیونه تن افزایش داشته است [۲۴].

دانه آفتابگردان به عبارت صحیح‌تر تراکن نوع ویژه‌ای از میوه نا شکوفا تعریف شده است. دانه شامل پوست دانه، اندوسپرم و جنین است (شکل ۱). پوسته نازک دانه سه لایه دارد که لایه داخلی و خارجی پارانشیمی و لایه میانی پارانشیم اسفنجی است. اندوسپرم غالبا شامل یک لایه سلول‌های آلرون است که به پوسته بذر چسبیده‌اند قسمت عمده جنین کوتیلدون است. کوتیلدون‌ها عمدتاً دارای پارانشیم نرده‌ای با سلول‌های حاوی روغن و اجزا درشت آلرون و کریستال‌های پروتئین می‌باشند. قاعده دانه گرد ون وک آن کشیده است و تقریبا ۱۰ تا ۱۵ میلی متر طول دارد در مقطع عرضی چهار وجهی به نظر می‌رسد. جزء خارجی پری کارپ یا پوسته‌ی مرکب دارای سلول‌های کشیده و رنگی می‌باشد و قسمت درونی از چندین لایه‌ی فیبری یا دیواره‌های به شدت مشبک تشکیل شده است. پوسته دیواره‌ی دانه یا تستا سفید است. اندوسپرم آفتابگردان تقریبا در موقع تشکیل جنین مصرف می‌گردد. به طور میانگین مغز آفتابگردان ۷۰ درصد از کل وزن آن را تشکیل می‌دهد [۲].

 روغن دانه آفتابگردان دارای کیفیت بسیار عالی برای نیازهای تغذیه‌ای  می‌باشد به طوریکه در سال‌های اخیر ارقام زراعی با درصد روغن بالا و خصوصاً دارای اسید اولئیک بالا نقش مهمی در زراعت این محصول داشته است. حدود ۲۵ درصد وزن فندقة آفتابگردان را پوسته تشکیل می‌دهد وخصوصیات فیزیکی دانه می‌تواند راهنمایی برای بازاریابی، تسهیل در استخراج روغن و تعیین شرایط بهینة عملیات واحد کاهش اندازه در کارخانجات روغن‌کشی از آفتابگردان روغنی باشد. حمل و نقل دانه‌های روغنی به لحاظ پراکندگی مناطق تولید در سطح کشور از موارد مهم و تاثیر گذار بر هزینه های تولید روغن نباتی می‌باشد. مسلماٌ ارائه راهکارهای اساسی از جمله مسائل فنی و اقتصادی جهت بهبود حمل و نقل دانه‌های روغنی، علاوه بر کاهش هزینه حمل ونقل بر قیمت تمام شده روغن نباتی تاثیر گذاشته و نهایتاٌ منجر به کاهش بار مالی از دوش تولید کنندگان و مصرف کنندگان این کالای ضروری  می‌شود. بررسی بعضی از خواص فیزیکی دانه آفتابگردان و مغز آن و مقایسه آنها با دیگر دانه‌ها برای طراحی بهتر تجهیزاتی برای جابجا کردن، انتقال، حمل و نقل، جداسازی، پوست گیری، خشک کردن و استخراج مکانیکی روغن، انبار کردن و دیگر فرآیندها به نظر لازم می‌ رسد [۱۳،۱۴]. هدف از این پروژه تعیین خصوصیات هندسی، ثقلی و شیمیایی ارقام آفتابگردان روغنی استان گلستان می‌باشد. نتایج این تحقیق در پروژه های اصلاح نژاد ارقام آفتابگردان نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. داده‌های جمع‌آوری شده شامل ویژگی‌های هندسی، ثقلی و شیمیایی دانه با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با هشت نمونه و در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها از نرم افزار SAS و از روش آزمون آماری ANOVA استفاده شد. نمودارها به وسیله نرم افزار EXCEL رسم شد. مقایسه‌ی میانگین اثرات اصلی و متقابل از طریق آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد بررسی قرار گرفت.

۳- مواد و روش‌ها

۳-۱- مواد

واریته‌های آفتابگردان مورد بررسی شامل هیبرید هایسان۳۳  با وزن هزار دانه ۸۰-۷۰ گرم، میزان روغن ۴۷ درصد و عملکرد دانه ۰/۴-۷/۳ تن در هکتار،رقم پروگرس با وزن هزار دانه ۷۰-۶۵ گرم، میزان روغن ۴۷درصد و عملکرد دانه ۵/۳-۵/۲ تن در هکتار و رقم یوروفلور با وزن هزار دانه ۸۰-۷۰ گرم، میزان روغن ۴۶درصد و عملکرد دانه ۶/۳-۴/۳ تن در هکتار.

۳-۲- روش‌ها

۳-۲-۱- نمونه‌برداری

نمونه برداری از ۴ محل کاشت دشت کالپوش، گنبد و گلی‌داغ، کلاله و مینودشت ، علی آباد و گرگان و به روش طبقه‌بندی (تعیین مراکز عمدة کشت آفتابگردان) و سپس اخذ نمونه‌های تصادفی از مناطق عمدة کشت آفتابگردان انجام شد به طوریکه از هر یک از ۴ محل کاشت بر حسب سطح زیر کشت حداقل ۳۰ نمونه از مزارع با مدیریت یکسان زراعی (بدون وجود عوامل محدود کنندة تولید) مربوط به هر یک از ارقام نمونه‌بردای انجام گرفت. نمونه‌های مربوط به هر منطقه با هم مخلوط و نهایتاً یک نمونة مرکب به وزن ۱۰۰ کیلوگرم (از هر واریته مورد آزمایش) اخذ ‌گردید. نمونه‌ها طبق جدول ۲ نامگذاری شدند.

جدول ۳-۱- ارقام مورد استفاده دراین تحقیق و محل تولید آنها

نوع نمونه

a

b

c

d

e

g

h

k

رقم

هایسان۳۳

یوروفلور

هایسان۳۳

یوروفلور

هایسان۳۳

پروگرس

یوروفلور

پروگرس

مکان

علی آباد

گلیداغ

گلیداغ

کلاله

کلاله

کالپوش

کالپوش

کلاله

آماده سازی نمونه‌ها: مواد خارجی، دانه‌های شکسته و نارس با استفاده از غربال و گرد و غبار و مواد خارجی سبکتر به وسیله نیروی باد جداشدند [۱۰،۱۱]. سپس نمونه ها در ۱۰ کیسه کتانی ۱۰ کیلویی بسته‌بندی و در اتاقی با درجه حرارت ۱۸  درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. از هر کیسه یک نمونه ۱ کیلو‌گرمی اخذ که در مرحله اول به دو واحد ۵/۰ کیلوگرمی و در مرحله دوم هر ۵/۰ کیلوگرم به دو واحد ۲۵۰ گرمی تقسیم بندی شدند. سپس از هر نمونه ۲۵۰ گرمی دو نمونه ۲۰ گرمی برداشته شد که در مجموع میزان نمونه از هرکیسه ۴۰ گرم خواهد بود که با احتساب ۱۰ کیسه ( نام گذاری شده بر حسب واریته و مکان) ۴۰۰ گرم نمونه به دست آمد. این روش نمونه برداری با  روش‌های به کارگرفته شده توسط سایر محققین هم‌خوانی دارد [۷،۹،۱۳].

۳-۲-۲ – اندازه گیری خواص هندسی دانه آفتابگردان

ابعاد محوری با تعریف سه بعد اصلی طول(L) ، عرض(W) و ضخامت (T) برای هر دانه (شکل۱). در این آزمون این ابعاد برای ۲۰ دانه آفتابگردان در ۳۰ تکرار (جمعا ۶۰۰ دانه) با استفاده از کولیس ورنیه (دقت ۰۲/۰میلی‌متر) اندازه‌‌گیری شد.

اندازه‌گیری و محاسبه‌ی میانگین حسابی قطر (de)، میانگین هندسی ابعاد (قطر معادل De) برحسب میلی‌متر و ضریب کرویت ( Φ) برای دانه‌ها با استفاده از روابط زیر: [۹،۲۰].

رابطه (۳-۱) ؛                                                                                                          =( L+B+T)/3     de

رابطه (۳-۲) ؛                                                                                                    D e= (LBT)1/3

رابطه (۳-۳) ؛                                                                                         / L   =(LBT)1/3 Φ

که در روابط بالا L   طول، B  عرض وT  ضخامت می‌باشد.

سطح دانه‌ها (s) بر حسب میلی‌متر مربع با استفاده از تشابه هندسی با جسم کره کشیده توسط رابطه زیر محاسبه گردید [۱۶].

رابطه (۳-۴) ؛                                               S = 2 a +(b2 ln(1+e/1-e))/e     و             e = (1-(b/a)2)1/2 

S = Л D2e

 حجم هر دانه با استفاده از اندازه‌ های به دست آمده ابعاد محوری شامل طول، عرض و ضخامت و با فرض شکل دانه به یک کره کشیده از رابطه زیربه دست آمد [۸،۱۶].

رابطه (۳-۵)؛ که در این رابطهv حجم ، a نصف طول و b نصف عرض می‌باشد.

   ۳/ ] b× ۲(a) π= [  ۴    v

  ۳-۲-۳- اندازه گیری خواص ثقلی دانه آفتابگردان

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان
 • پاورپوینت اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان
 • پایان نامه تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین
 • مقاله محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان
 • تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاءعملکرد دانه آفتابگردان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.