تحقیق بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه:   ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه   ۴
۲-۱٫ تاریخچه مطالعاتی   ۵
۳-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق   ۱۰
۴-۱٫ چارچوب نظری تحقیق   ۱۲
۵-۱٫ فرضیات تحقیق   ۱۳
۶-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۳
۷-۱٫ اهداف تحقیق   ۱۴
۸-۱٫ حدود مطالعاتی   ۱۴
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق   ۱۴
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق   ۱۴
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق   ۱۵
۹-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی   ۱۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه   ۱۸
۲-۲٫ تئوری پرتفوی   ۱۹
۳-۲٫ تئوری مالی استاندارد   ۲۱
۱-۳-۲٫ فرضیه بازار کارا   ۲۲
۲-۳-۲٫ نظریه بازار کارای سرمایه   ۲۲
۳-۳-۲٫ مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)   ۲۳
۴-۳-۲٫ مدل سه عاملی فاما – فرنچ   ۲۴
۴-۲٫ استثناهای مالی   ۲۵
۱-۴-۲٫ اعلامیه های سود   ۲۵
۲-۴-۲٫  برگشت بلند مدت   ۲۶
۳-۴-۲٫ روندهای کوتاه مدت   ۲۶
۴-۴-۲٫ اثر اندازه   ۲۶
۵-۴-۲٫ قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی   ۲۷
۶-۴-۲٫ قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها   ۲۷
۷-۴-۲٫ فرض منطقی بودن سرمایه گذاران   ۲۸
۸-۴-۲٫ واکنش به اطلاعات غیر اساسی   ۲۸
۹-۴-۲٫ اثر ژانویه   ۲۹
۱۰-۴-۲٫-اثر روزهای هفته   ۲۹
۵-۲٫ مالی رفتاری   ۲۹
۱-۵-۲٫ محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار   ۳۱
۱-۱-۵-۲٫ زیان گریزی   ۳۴
۲-۱-۵-۲٫ حسابداری ذهنی   ۳۴
۳-۱-۵-۲٫ کنترل شخصی   ۳۴
۴-۱-۵-۲٫ پشیمان گریزی   ۳۴
۲-۵-۲٫ روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری   ۳۵
۱-۲-۵-۲٫ نمایندگی   ۳۶
۲-۲-۵-۲٫اطمینان بیش از حد   ۳۶
۳-۲-۵-۲٫لنگر اندازی   ۳۷
۴-۲-۵-۲٫ سفسطه سفته بازان   ۳۷
۵-۲-۵-۲٫ تورش در دسترس بودن   ۳۷
۶-۲٫ مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا   ۳۸
۷-۲٫ استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس   ۳۹
۱-۷-۲٫ تعاریف و ادبیات موضوعی   ۳۹
۱-۱-۷-۲٫ استراتژی معکوس   ۴۰
۲-۱-۷-۲٫ استراتژی مومنتوم   ۴۱
۲-۷-۲٫ تجزیه بازده   ۴۲
۳-۷-۲٫ منابع سودهای مومنتوم و معکوس   ۴۴
۱-۳-۷-۲٫ توضیحات رفتاری   ۴۴
۱-۱-۳-۷-۲٫ استراتژی معکوس   ۴۸
۲-۱-۳-۷-۲٫ استراتژی مومنتوم   ۵۰
۱-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم سود   ۵۰
۲-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم صنعت   ۵۱
۳-۲-۱-۳-۷-۲٫ مومنتوم قیمت   ۵۲
۴-۲-۱-۳-۷-۲٫ پوشش تحلیل گر   ۵۲
۵-۲-۱-۳-۷-۲٫  اندازه   ۵۳
۶-۲-۱-۳-۷-۲٫  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار   ۵۴
۷-۲-۱-۳-۷-۲٫ حجم معاملات   ۵۵
۲-۳-۷-۲٫ توضیحات مبتنی بر ریسک   ۵۶
۱-۲-۳-۷-۲٫ استراتژی معکوس   ۵۶
۱-۱-۲-۳-۷-۲٫ تورش های ریز ساختار   ۵۷
۲-۲-۳-۷-۲٫استراتژی مومنتوم   ۵۹
۸-۲٫ تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق   ۶۰
۹-۲٫ خلاصه فصل دوم   ۶۲
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه   ۶۵
۲-۳ سوال و فرضیه های تحقیق   ۶۵
۱-۲-۳ فرضیه های تحقیق   ۶۷
۳-۳٫ روش تحقیق   ۶۷
۱-۳-۳٫ تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی   ۶۸
۴-۳٫ جامعه و نمونه آماری   ۶۹
۵-۳٫ روش گردآوری اطلاعات   ۷۰
۶-۳٫ مدل اجرای تحقیق   ۷۱
۷-۳٫ نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق:   ۷۱
۱-۷-۳٫ اندازه شرکت   ۷۱
۲-۷-۳٫ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)   ۷۲
۳-۷-۳٫ حجم معاملات بازار سهام  (TV)   ۷۲
۴-۷-۳٫ سود مومنتوم   ۷۳
۵-۷-۳٫سود معکوس   ۷۳
۸-۳٫ روش تحقیق   ۷۳
۱-۸-۳٫ نرخ بازده سهام :   ۷۳
۲-۸-۳٫ دوره تشکیل – دوره نگهداری   ۷۶
۳-۸-۳٫ طبقه بندی براساس اندازه   ۷۹
۴-۸-۳٫ طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)   ۸۰
۵-۸-۳ طبقه بندی براساس حجم معاملات  ((Trading VOLUME   ۸۰
۹-۳٫ روش آزمون فرضیات تحقیق   ۸۱
۱-۹-۳٫ آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t   ۸۱
۲-۹-۳٫ آزمون رگرسیون   ۸۲
۳-۹-۳٫ آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)   ۸۲
۴-۹-۳٫ ضریب تعیین   ۸۳
۵-۹-۳٫ ضریب تعیین تعدیل شده   ۸۳
۶-۹-۳٫ آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی   ۸۴
۱۰-۳٫ خلاصه فصل سوم   ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏   ۸۷
۲-۴٫ یافته های تحقیق   ۸۷
۱-۲-۴٫آمارتوصیفی   ۸۷
۲-۲-۴٫آمار استنباطی   ۸۹
۱-۲-۲-۴٫نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه   ۸۹
۲-۲-۲-۴٫نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه   ۹۱
۳-۲-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه   ۹۴
۳-۴-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه   ۹۶
۴-۲-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه   ۹۸
۵-۲-۲-۴٫ نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه   ۱۰۱
۳-۴٫ خلاصه فصل چهارم   ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه   ۱۰۵
۲-۵٫ خلاصه موضوع و روش تحقیق   ۱۰۶
۳-۵٫ خلاصه یافته های تحقیق   ۱۰۷
۱-۳-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق   ۱۰۷
۲-۳-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق   ۱۰۷
۳-۳-۵ .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق   ۱۰۸
۴-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق   ۱۰۸
۵-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق   ۱۰۸
۶-۳-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق   ۱۰۹
۴-۵٫ نتیجه گیری   ۱۰۹
۵-۵٫ بررسی تطبیقی یافته ها   ۱۱۰
۶-۵٫ پیشنهادها   ۱۱۲
۱-۶-۵٫ ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق   ۱۱۲
۱-۱-۶-۵٫ برای سرمایه گذاران   ۱۱۲
۲-۱-۶-۵٫ برای مسئولین   ۱۱۲
۲-۶-۵٫ ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی   ۱۱۳
۷-۵٫ محدودیت های تحقیق   ۱۱۳
۸-۵ خلاصه فصل   ۱۱۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی:   ۱۴۷
منابع لاتین:   ۱۴۸
چکیده لاتین   ۱۵۲

منابع فارسی:

تلنگی،م، ۱۳۸۳ ” تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری” مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، شماره ۱۷ ص ۲۵-۳
تلنگی،م، علی راعی، ۱۳۸۳،”مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته“، مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، ص۱۱۲-۱۲۰
دموری، د، سعید سعیدا و احمد فلا حزاده ابرقویی،” بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” , فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی , ۱۳۸۷, ۵۴,۱۵ , ۴۷-۶۲
سعیدی. ع، ۱۳۸۶،”مالی رفتاری” ،ماهنامه بورس، شماره ۶۹، صفحه ۹-۴
شفیعی.ا، ۱۳۸۶،”بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
فدایی نژاد. م.ا،محمد صادقی. ،۱۳۸۹،” بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران“، صفحه ۱۹-۱، منبع سایت
فرهانیان. م.ج، ۱۳۸۶،”نظریه پیش نگری،”، ماهنامه بورس، شماره ۶۹، صفحه۲۳- ۱۸٫
قالیباف اصل, ح، شهاب الدین شمس, و محمدجواد ساده وند ،۱۳۸۹،” بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران” , بررسی های حسابداری و حسابرسی,۶۱,۱۷, صص ۹۹ تا ۱۱۶
گجراتی، د، ترجمه حمید ابریشمی، ۱۳۸۵،”مبانی اقتصاد سنجی“،جلد دوم ، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
مهرانی، س، و علی اکبر نونهال نهر.، ۱۳۸۷،” ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۵۴,۱۵, ۱۱۷-۱۳۶
نیک بخت.م، محمودمرادی. ۱۳۸۴،” ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران،”، بررسی های حسابداری وحسابرسی دانشگاه تهران، شماره ، ۴۰ صفحه ۱۲۲-۹۷٫
نیکبخت، م. ر،و مهدی مرادی،۱۳۸۴،” ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران“، بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۴۰ ، صص ۹۷-۱۲۲
۱٫  Antoniou A., Galariotis E. C., Spyros I. S. (2006), ” Short-term Contrarian Strategies in the London Stock Exchange: Are they profitable? Which factors affect them? ” Journal of Business Finance and Accounting, vol. 33. no. 5&6, p.p. 839–۸۶۷٫
Bachelor’s,( 2007),” Thesis, Momentum And Contrarian Investment Strategies”, Lapoeenranta University OF Technology School of BusinessFinance, Anomalies” The Journal of Finance, vol 51, no 1, p.p 55–۸۴٫
Barberis N., Schleifer A., Vishny R,( 1998), “A Model of Investor Sentiment“, Journal of Financial Economics, vol. 49, no. 3, p.p. 307–۳۴۳٫
Baytas A., Cakici N, (1999), “Do Markets Overreact: International Evidence“, Journal of Banking & Finance, vol. 23, no 7, p.p. 1121-1144.
Brabazon T,( 2000), ” Behavioural Finance: A new sunrise or a false dawn?” Department of Accountancy University College Dublin, p.p 1-8 available in Brab00.
Burton, G.Malkiel, (2003), “The Efficient, Markett Hypothiesis and It’s critics,” Journal of Economic Perspectives, vol. 17, no. 1, pp. 1-47.
Carhart M. M. (1997), “on Persistence in Mutual Fund Performanc ,” the Journal o f Finance, vol. 1, p.p. 57-82.
Conrad J., Kaul G. (1998): “An Anatomy of Trading Strategies”. The Review of Financial Studies, vol. 11, no. 3, p.p. 489–۵۱۹٫
Cooper M. C, Gutierrez R. C. JR., Hameed A, (2004), “Market States and Momentum,” The Journal of Finance, vol. 59, no. 2, p.p 1345–۱۳۶۵٫
Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A.( 1998), “Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions,” The Journal of Finance, vol. 53, no. 6, p.p 1839–۱۸۸۴٫
David. Lesmond, Michael J. Schill, Chunsheng Zhou, (2004) “The illusory nature of momentum profits”, www.sciencedirect.com, Journal of Financial Economics 71 349–۳۸۰
Donald.B.K.,( 2006), “Financial Market Anomalies“, Working paper, p.p 1–۱۴ available in  Wharton upenn edu.
Doukas J., & McKnight P. (2005), “European momentum strategies, information diffusion, and investor conservatism” European Financial Management, vol 11, no 3, p.p 313–۳۳۸٫


منابع لاتین:

۱۴٫ Fama E. F., French K. R, (1996), “Multifactor Explanations of Asset Pricing ,The Journal of Finance , vol 54, no 6, pp. 2143-2184.
Grinblatt M., Titman S, (1989), “Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings” Journal of Business vol 62, no3, pp.394-415.
Hamalainen, J,( 2007), “Momentum and Contrarian Investment Strategies“, Bachelor’s Thesis, pp1-51 available in .
Hon, M.T., Tonks.I,( 2003), “Momentum in the UK stock market”, Journal of Multinational Financial Management vol 13, no (1), PP. 43–۷۰٫
Hong H., Lim T., Stein J. C. (2000): “Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies”. The Journal of Finance, vol. 55, no. 1, p. 265-295.
Hong H., Stein J.C, (1999), “A Unified Theory of underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets “, The Journal of Finance , vol 54, no 6, pp. 2143-2184.
Jagadeesh N., Titman S., )1995(, “Ovrreaction Delayed reaction, and Contrrian investment The Review of Financial Studies, vol 8, no 4, p.p 973–۹۹۳٫
Jagadeesh N., Titman S., )2001(, “Profitability of Momentum Startegie:An Evaluation of Eeplanations“, The Journal of Finance, vol 50, no 2, pp. 699-720
Jagadeesh N., Titman S.,( 1993), “Returns to Buying Winner and selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency“The Journal of Finance, vol 48, no 1, p.p. 65-91.
John A. Doukas and Phillip J. McKnight, (2003) ,”European Momentum Strategies”, Information Diffusion, and Investor Conservatism,
Johnston, J, and Dinardo, J.) 1997(, “Econometric Method” th Edition
Jonson M, Linblom H, Platan P,) 2002(,” BehavioralFinance and change of Investor Behavior During and after the speculative at the End of 1990“s, Masters Thesis in finance, school of Economics and management, Lound, p.p 1–۸۷٫
Joseph Kang, Ming-Hua Liu, Sophie Xiaoyan Ni, (2002) ,” Contrarian and momentum strategies in the China stock market”: ۱۹۹۳–۲۰۰۰,, ۱۰ ۲۴۳– ۲۶۵
Kannadhasan M. )2003(, “Role of Behavioural Finance in Investment Decisions” available in .
Kenneth L,) 2005(, “Is The Ffma And French Three Factor Model Better Than The Ccpm?” Master of ART in The Department of Economics, p.p 1–۴۸ available in .
Lakonishok J, Schleifer A, Vishny R. (1994): “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk“. The Journal of Finance, vol. 49, no. 3, p.p. 1541–۱۵۷۸٫
Laura Xiaolei Liu, Lu Zhang, (2008),”Momentum Profits, Factor Pricing”, and Macroeconomic Risk,( rfs.oxfordjournals.org)
Lewellen J. (2002): “Momentum and Autocorrelation in Stock Returns”. The Review of Financial Studies, vol. 15, no. 2, Special 2002, p.p 533–۵۶۳٫
Lo A. W., McKinlay, A. C.( 1990), “When are contrarian profits due to stock overreaction?” Review of Financial Studies, vol. 3, no. 2, pp. 175–۲۰۵٫
McKnight.P.J, Hou.T.C.T, (2006), “The determinantst of momentum in the United kingdom “, Quarterly Review of Economics And Finance,vol 46, no 2, pp (227-240).
Moskowitz T. J., Grinblatt M. (1999), “Do Industries Explain Momentum?” The Journal of Finance, vol. 54, no. 4, p.p. 1249–۱۲۹۰٫
Nikos S Thomadis,( 2003),”The Implications of Behavioral Finance for the Modeling of securities prices“, Financial Engineering & managment, p.p 1–۱۸ available in .
Patricia Chelley-Steeley, Antonios Siganos, (2008),”  Momentum profits in alternative stock market structures”, , ۱۳۱–۱۴۴
Phillip J. McKnighta, , Tony C.T. Houb, (2006) , “The determinants of momentum in the United Kingdom”, The Quarterly Review of Economics and Finance ,46 227–۲۴۰
Ricciardi.V and .simon K,( 2000), “What is Behavioral Finance?” Business Education and Technology, Journal, vol 2, no 2, p.p. 1-9.
Rindisbacher.M, (2002), “Efficient Market Hypothesis Informational Effeciency of Financial Market“, p.p 1-6 available in  Utoronto.ca.
Ritter, Jay R,( 2003), “Bihavioural Finance” Finance Journal vol.11 No 4, p.p 429 – ۴۳۷٫
Rouwenhorst K. Geert (1998): “International Momentum Strategies”. The Journal of Finance, vol. 53, no. 1, p.p. 267–۲۸۴٫
Ying-Foon Chow, Ming Liu, Xinting Fan, (2008),”Broad-market return persistence and momentum profits”,  ۱۸۱–۱۸۸

چکیده:

مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های  ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل ۶ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های ۶ ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های ۱۲ و۲۴ ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری ۶ و ۱۲ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات.

 

1-1 مقدمه

  در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی[۱] (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم»[۲] و«معکوس»[۳] نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا [۴]که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

۲-۱٫ تاریخچه مطالعاتی

ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است.

جیگادیش و تیتمن  (۱۹۹۳) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده[۵] و فروش سهام بازنده [۶]گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره ۱۹۶۵ – ۱۹۸۹ کشف کردند. روش کار آنها به این صورت بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک  برنده و فروش دهک  بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن[۷]، ۱۹۹۳، ص ۸۹).

کونراد و کول  (۱۹۹۸) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول،[۸] ۱۹۹۸، ص ۴۸۹).

یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( ۲۰۰۱ ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن [۹] ,۲۰۰۲, ص۲۶۵-۲۴۳)

مارکویتز وگرینبلات  (۱۹۹۹) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات[۱۰]، ۱۹۹۹، ص ۱۲۴۹).

راون هورست (۱۹۹۸) با استفاده از اطلاعات ۱۲ کشور اروپایی در طی دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۰ دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست[۱۱]، ۱۹۹۸، ص ۲۶۷).

دی بونت و تالر[۱۲]( ۱۹۸۵،۱۹۸۷ ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.

گرینبلات و تیتمن (۱۹۸۹) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن[۱۳]، ۱۹۸۹، ص ۳۹۴)

هنگ و استین [۱۴] (۱۹۹۹) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین[۱۵] (۲۰۰۰) فرضیه هنگ و استین[۱۶] (۱۹۹۹) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند.

به طور اخص هنگ و همکارانش (۲۰۰۰) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر[۱۷] کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام  ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران،[۱۸] ۲۰۰۰، ص ۲۶۵).

در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت [۱۹] (۲۰۰۵) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (۱۹۹۹) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش [۲۰]  (۲۰۰۰) نیز سازگار بود (دوکز و مکنایت، [۲۱] ۲۰۰۵، ص ۳۱۳).

مکنایت و هو (۲۰۰۶) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو[۲۲]، ۲۰۰۶، ص۲۲۷)

در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو [۲۳](۲۰۰۱) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی [۲۴]  ۱۹۹۳ و هنگ وهمکاران  [۲۵]  ۲۰۰۰ و جی تی   [۲۶]  ۲۰۰۱ می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی    که واقعا هیچ سودی وجود ندارد

جان ای دوکاس وفلیپ مک نایت[۲۷] (۲۰۰۳) به بررسی دوتئوری رفتاری ,مدل اشاعه تدریجی از هنگ واستین [۲۸] (۱۹۹۹) و مدل تورش سیاست محافظه کاری سرمایه گذاران از بارباریز و شلیفر و ویسنی  [۲۹] (۱۹۹۸). آنها بررسی کردند این دو تئوری را در یک نمونه ۱۳ تایی از بازار سهام اروپائی طی سالهای ۱۹۹۸ – ۲۰۰۱ این دومدل قبلا پیش بینی کرده اند که مومنتوم به دست می آید از ۱) انتشار تدریجی از اطلاعات یک شرکت ویژه ۲)عدم موفقیت سرمایه گذاران در بهنگام کردن معتقداتشان به قدر کافی زمانیکه آنها اطلاعات عمومی جدید را مشاهده می کنند.یافته های جان دوکاس وهمکارانشان با این دو مدل رفتاری سازگار است وآنها را تائید می کند.شواهد بدست آمده از تحقیق ایشان نشان دهنده این است که مومنتوم نتیجه اشاعه تدریجی اطلاعات ویژه و سیاست محافظه کاری روانی سرمایه گذاران که بازتاب کننده خطاهای سیستماتیک آنها در شکل دادن درآمدها با بهنگام نبودن هست واین وابسته است با اعتقادات قبلی آنها و ناچیز دانستن وزن آماری اطلاعات جدید.

شن، ژاکماری و شارما (۲۰۰۵) اعلام کردند که سود مومنتوم در شاخص های رشدی متمرکز است و شواهد عکس العمل بیش از اندازه در این شاخص ها بیشتر نمود پیدا می کند (شن و دیگران [۳۰]  ، ۲۰۰۵، ص ۲۳۵).

ینگ فون چو و مینگ لیو و زینتیتگ فان[۳۱]  در سال( ۲۰۰۸) به بررسی ماندگاری گستره بازار وسودهای مومنتوم پرداختند انها در این مطالعه ازاطلاعات بورس سهام نیویورک وبورس سهام آمریکاNYSE-AMEX موجود در مرکز تحقیق امنیت قیمت ها (CRSP) استفاده کردند آن ها این نتایج را بر اساس تشکیل پرتفویهایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره از ژانویه ۱۹۶۵ تاپایان دسامبر ۱۹۹۹ مشابه نمونه انتخابی جاگیداش وتیتمن مورد بررسی قرار دادند.استراتژی مبادله آنها براساس بازده ای در دوره گذشته نگهداری با استفاده از  دوره زمانی ۶/۶ که بیشترین سودبخشی را دارا می باشد بوده است.انها سهام ها را در ۱۰ دهک برابر رتبه بندی کرده و به صورتی که پرتفویی که بهترین عملکرد را دارا می بود p10 بهترین برنده ها و پرتفویی با بدترین عملکردp1   بدترین بازنده ها شناسایی کردند آنها در این تحقیق از۵۰ پرتفوی سهام برابر استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک اثر متقابل از میانگین منابع وسری های زمانی و سودهای مومنتوم وجود دارد انها نشان دادند که یک ارتباط معنی داری بین سودهای مومنتوم وماندگاری گستره بازار وجود دارد.

فاما و فرنچ  (۱۹۹۶) استدلال می کنند که شرکت با BV/MV بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با BV/MV پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند، ایجاد می کنند (فاما و فرنچ [۳۲] ، ۱۹۹۶، ص ۵۶).

لاکونیشاک و دیگران  (۱۹۹۴) استدلال می کنند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند و همین باعث ایجاد صرف ارزش برای سهام رشدی می شود و بر این مبنا برای سهام رشدی احتمال ایجاد سودهای مومنتوم بیشتر است(لاکونیشاک و دیگران [۳۳] ، ۱۹۹۴، ص ۱۵۴۱)

پاتریشا چلی استیلی و آنتونیوس سیگانوس [۳۴] (۲۰۰۷ ) ارتباط بین سودمندی مومنتوم و مکانیزم های بازرگانی بازار سهام را  امتحان کردن که با دگرگونی های تازه ای که در سیستم بازرگانی رخ می دهد تحریک می شوند . بعد از سال ۱۹۷۵ دو سیستم بازرگانی متفاوت در بورس سهام لندن SEAQ سیستم دلالی کامپیوتری و SETS یک سیستم حراج اتوماتیک بکارگماشته می شود.در این تحقیق آنها از اطلاعات بازدهای ماهیانه برای همه کشورهای  UK بر روی فایل اطلاعاتی آنها در پایگاه داده های قیمت سهام لندن بین سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۱ .آنها جهت شناسایی مومنتوم از روش جاگیداش وتیتمن [۳۵]  ۱۹۹۰  استفاده کردند وسودبخشی مومنتوم را با استفاده از طبقه بندی شرکتها براساس ۶ ماهه قبلی نگهداری و در ۱۰ پرتفوی برابر طبقه بندی کردند به صورتی که (w) پرتفوی سهام شامل بهترین  بازیگران و (L) شامل بدترین بازیگران دهک می باشد. از تفاضل بین برنده وبازنده های پرتفوی  (W-L) سودمندی استراتژی مومنتوم مشخص میشود.ا ین تحقیق نشان می دهد که بین سودهای مومنتوم وساختار سیستم های بازرگانی ارتباط وجود دارد و اختلاف بین سودهای مومنتوم درساختارهای سهام معنی دار است و نتایج این تحقیق با آن موافق است.

در مطالعات بروزینسکی    و همکاران ۲۰۰۳ حجم معاملات نیز به عنوان متغیری برای پیش بینی اندازه و مقاومت مومنتوم معرفی شده است. تحقیقات اخیر قدرت پیش بینی زیادی را برای متغیر حجم معاملات در پیش بینی بازده های سهام تأیید کرده اند و هم چنین رابطه ای قوی بین حجم معاملات و مومنتوم گزارش شده است.

۳-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق

هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است  و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ ۸۵).

مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن  [۳۶] ، ۱۹۹۳ )

 اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، ۱۳۸۵، ص ۲).

درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو[۳۷] ، ۲۰۰۶، ص ۲۲۸).

در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(۶/۶),(۱۲/۱۲),(۲۴/۲۴) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به  متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت  بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

 

۴-۱٫ چارچوب نظری تحقیق

تئوری مالی مدرن که بر اساس فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی بنا نهاده شده است و بیش از نیم قرن بر تمامی محافل علمی حاکم بوده است.فرضیه بازار کارا بیان می نماید که تمامی اطلاعات در قیمت سهام وجود دارد ونمی توان بدون تحمل ریسک بیشتر بازده بیشتری به دست آورد. یکی از نتایج حاصل از این دیدگاه این است که روند خاصی در قیمت اوراق بهادار وجود ندارد به گونه ای که بتوان از آن به منظور کسب بازده بیشتر  استفاده نمود ، وجود ندارد.

اما در دهه های اخیر استثنائاتی مشاهده شده است که با مدل های ارائه گردیده در این تئوری قابل تبیین نبوده اندو صلابت نظریه های مدرن مالی مورد تردید قرار گرفته است و این امر منجر به ظهور مالی رفتاری گردیده است.این استثنائات باعث تقویت این تفکر شده است که قیمت ها دربازار بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی تعیین می شوند. درخصوص وجوداین استثنائات اتفاق نظرکاملی وجودندارد ودلایل مختلفی توسط اندیشمندان مالی ذکرمی گردد. یکی از بحث انگیزترین مشاهدات در حوزه مالی درسالهای اخیرمومنتوم و سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس می باشد. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران سنجیده شود.

ساختار تحقیق

۱- فصل اول: کلیات تحقیق

دراین فصل به بیان موضوع تحقیق، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق پرداخته شده است و در ارتباط با نحوه فراهم آوردن اطلاعات، شرکت های نمونه و جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی به صورت اجمالی بحث شده است و در پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است.

 ۲- فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

در این فصل در بخش های مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد محققین در خصوص سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس و عوامل موثر بر این استراتژی ها پرداخته می شود.

۳- فصل سوم: روش تحقیق

در این فصل به روش شناسی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق، جامعه، نمونه آماری، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها  اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.

۴-فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

در این فصل ابتدا مدل های تحقیق با استفاده از داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار میگیرد و سپس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس داده های ترکیبی ارائه می شود.

۵-فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

در این فصل خلاصه ای از موضوع و یافته های تحقیق، نتیجه گیری بحث، پیشنهادها و محدودیتها بیان می شود.

 

۵-۱٫ فرضیات تحقیق

– فرضیه اول: بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.

– فرضیه دوم: بین اندازه شرکت و سودهای  معکوس ارتباط معناداری وجود دارد

-فرضیه سوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم  ارتباط معناداری وجود دارد.

-فرضیه چهارم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( BV/MV ) و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد

-فرضیه پنجم : بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.

-فرضیه ششم : بین حجم معاملات و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد.

۶-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

وجود پدیده هایی که کارایی بازارهای مالی را زیر سوال می برند یکی از مسایلی است که اندیشمندان مالی توجه زیادی به آنها داشته اند. این پدیده ها منجر به ایجاد فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازار اوراق بهادار گشته و در نهایت سودهای غیرعادی را برای عده ای و در نتیجه زیان های هنگفت برای عده ای دیگر، به ارمغان داشته اند. شناسایی و بررسی این پدیده ها می تواند کمک زیادی در راستای ایجاد راهکارهای مناسب جهت نزدیک شدن به توزیع عادلانه و تخصیص بهینه منابع نماید. استراتژی های مومنتوم و معکوس نیز از موضوعاتی هستند که سودمندی آن در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی از بازارهای نوظهور و از جمله در ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و تأیید شده است. لیکن محرک های دقیق اثرمومنتوم و معکوس به عنوان یک پرسش تجربی، لاینحل باقی مانده است.

۷-۱٫ اهداف تحقیق

تحقیق حاضردر پی آن است که از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی کند که از طریق آن ها تشخیص دهیم که آیا بین اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) وحجم معاملات شرکت  با سود مومنتوم ومعکوس ارتباط وجود داردو اینکه آیا استراتژیهای معامله براساس دوره های متفاوت دارای بازدهی متفاوت می باشد .

آگاهی از تآثیر این عوامل بر سودهای مومنتوم ومعکوس و عملکرد این استراتژی ها در دورهای زمانی متفاوت باعث می شود سرمایه گذاران سهام مورد نظرخود را با اطمینان بیشتری خریداری کنند.با استفاده از این چشم انداز معکوس به جای چشم اندازی که درباره آینده و برای پیش بینی فردا وجود دارد سرمایه گذاران می توانند نشانه های خوش یمن را دریابند و قیمتهای برندگان را پیدا کنند. همین آسیب شناسی را می توان برای مواردی که درآمد یک شرکت رشد منفی دارد نیز به کار برد.

۸-۱٫ حدود مطالعاتی

۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق

گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ می باشد.

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و حجم معاملات شرکت با سودهای مومنتوم و معکوس پرداخته می شود.

۹-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

– مومنتوم: مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد (فدایی نژاد و صادقی، ۱۳۸۵، ص ۲).

– مالی رفتاری: مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است(تلنگی[۳۸]  ، ۱۳۸۳، ص ۱۲).

– استراتژی معکوس: طبق این استراتژی توصیه می شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند، خریداری شوند. به عبارتی بهتر توصیه می شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش بین است (هان و تانکز [۳۹] ، ۲۰۰۳، ص ۴۶)

– استراتژی مومنتوم: طبق این استراتژی توصیه می شود، سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازدهی را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دوره گذشته پایین ترین بازده را کسب کرده است (جیگادیش و تیتمن [۴۰] ، ۱۹۹۳، ص ۶۶).

– سهام برنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده بیشتری دست یافته اند. (همان منبع، ص ۶۸).

– سهام بازنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده کمتری دست یافته اند. (همان منبع ، ص ۶۸)

– بازده دوره نگهداری: میزان بازده یک سهام با فرض خرید و نگهداری در یک دوره معین می باشد. (همان منبع ، ص ۶۹).

– ارزش بنیادی (ذاتی) دارایی: عبارت است از ارزش یک دارایی که با استفاده از عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می گردد و معمولاً به شکل ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار از دارایی تعریف و محاسبه می شود.

– بازده غیرعادی: به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می باشد (مهرانی ،۱۳۸۷، ۱۳۰).

۱-۲ مقدمه

بر اساس فرضیه بازار کارا روند و الگوی خاصی در بازدهی اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی است و عملکرد پرتفوی مستقل از گذشته آن می باشد. لیکن مطالعات متعدد اخیر نشان داده اند که در افق زمانی میان مدت (۳-۱۲ ماه) در بازده سهام مومنتوم [۴۱]وجود دارد، یعنی عملکرد مطلوب برندگان گذشته و عملکرد ضعیف بازندگان گذشته در این بازه زمانی استمرار می یابد.

جیگادیش و تیتمن [۴۲]  (۱۹۹۳) اثبات کردند استراتژی که مبادرت به خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده قبلی می نماید تقریباً بازده اضافی ماهانه یک درصد در طی ۶ ماه بعدی ایجاد می نماید. پس از ایشان محقیقین دیگری از جمله کونراد و کول [۴۳] (۱۹۹۸)، مارکوویتز و [۴۴]گرینبلات  ، (۱۹۹۹)راون هورست  [۴۵] (۱۹۹۸)، دوگز و مکنایت [۴۶]  (۲۰۰۵) و… به اثبات سودمندی استراتژی مومنتوم در بازار سهام ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته اند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام، در نقاط مختلف جهان اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست (مکنایت و هو [۴۷] ،۲۰۰۶، ص۲۲۸-۲۲۷).

هنگ،لیم و استین [۴۸]  فرض می کنند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.نتایج کار ایشان نشان داد استراتژی مومنتوم در خصوص سهام های دارای پوشش تحلیلگر پایینتر موثرتر است و پوشش تحلیلگر بیشتر از اندازه اثر مومنتوم را در بازار سهام انگلستان تحریک می کند (هنگ و دیگران [۴۹] ، ۲۰۰۰ ص ۲۹۵).

مکنایت و هو (۲۰۰۶)سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،پوشش تحلیل گر و اندازه در بازار سهام انگلستان ارزیابی کردند، ایشان دریافتند که سودهای مومنتوم با هر سه عامل فوق رابطه معکوس دارند و به ترتیب BV/MV، پوشش تحلیلگر و اندازه اهمیت دارند. (مکنایت و هو [۵۰]  ۲۰۰۶ ، ص ۲۲۷).

با توجه به توضیحات مذکور این تحقیق به بررسی رابطه بین سودهای مومنتوم با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،در بازار سرمایه ایران می پردازد.

۲-۲٫ تئوری پرتفوی

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مقاله جهانی شدن بازارهای مالی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.