تحقیق بررسی رابطه بین جرأت مندی و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های منتخب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین جرأت مندی و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های منتخب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین جرأت مندی و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های منتخب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول – مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه   ۲
۱-۲ بیان مسئله    ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۷
۱-۴ اهداف تحقیق   ۹
۱-۵ فرضیه های تحقیق    ۱۰
۱-۶ محدویت های تحقیق    ۱۱
۱-۷ تعریف واژگان   ۱۲
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مبانی نظری   ۱۴
۲-۲ پیشینه تحقیق   ۳۳
فصل سوم – روش تحقیق
۳-۱ تعیین و تعریف متغیرهای تحقیق   ۴۲
۳-۲ روش تحقیق    ۴۲
۳-۳ جامعة آماری   ۴۲
۳-۴ نمونه آماری   ۴۳
۳-۵ روش ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها    ۴۳
۳-۶ توصیف پرسشنامة جرأتمندی جرابک   ۴۳
۳-۷ شیوة نمره گذاری و تحلیل آزمون   ۴۳
۳-۸ روش های آماری   ۴۴
فصل چهارم – یافته های تحقیق
۴-۱ روش آماری   ۴۶
۴-۲ برخی ویژگیهای توصیفی آزمودنیها   ۴۶
۴-۳ آزمون فرضیه ها   ۴۶
فصل پنجم – خلاصه، بحث و نتیجه گیری
۵-۱ چکیده تحقیق   ۵۵
۵-۲ بحث و نتیجه گیری   ۵۷
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی تحقیق   ۵۹
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش تحقیق   ۵۹
– منابع و مأخذ    ۶۰

فهرست منابع

۱- اسمیت، مانوئل جی، روان شناسی اعتراض، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات جمال الحق، چاپ چهارم ۱۳۷۰

۲- بولتون، رابرت، روان شناسی روابط انسانی، ترجمه حمید رضا سهرابی و افسانه حیات روشنایی، انتشارات رشد، ۱۳۸۴

۳- پاول، ترورجی وانرایت، سیمون جی ( ۱۳۷۷ )، فشار روانی، اضطراب و راه های مقابله با آن، مترجمان عباس بخش پور و حسن صبوری مقدم، مشهد، انتشارات آستان قدس.

۴- جارویس، مت، روان شناسی ورزش، ترجمه نورعلی خواجوند، تهران، انتشارات کوثر، ۱۳۷۹

۵- جارویس، مت، روان شناسی ورزش، ترجمه محمد تقی اقدسی، تبریز، دانشگاه تبریز، ۱۳۸۰

۶- رینر، مارتنز، روان شناسی ورزش، ترجمه محمد خبیری، انتشارات بامداد کتاب،۱۳۸۵

۷- رسولی، شهناز، « رفتارهای متقابل ورزشکاران با جامعه » مجله پژوهش در ورزش، سازمان تربیت بدنی ایران، شماره ۲ و ۲، اردیبهشت ۱۳۵۲

۸- شریعت یار، ربابه، بررسی رابطه بین جرأت ورزی و شیوه های حل مسئله در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز، بهار ۸۳، پایان نامه کارشناسی

۹- فراست، دیودب « روان شناسی ورزش» ترجمه عیدی علیجانی و مهوش نوربخش، چاپ اول، سازمان تربیت بدنی، ۱۳۶۶

۱۰- محمدی، سردار، روان شناسی ورزش. ورزش دانشگاه انقلاب، ماهنامه علمی، تحلیلی و آموزشی، شماره ۲۰۳، دیماه ۱۳۸۳، ۱۳- ۱۲

۱۱- ماروین آر، گلد فرید و جرالدسی، دیویسون. رفتار درمانی بالینی، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول ۱۳۷۰

۲-۱ مبانی نظری

جرأت ورزی، توانایی ابراز خود و ابراز حقوق خود بدون تجاوز به حقوق دیگران است. جرأت مندی رابطه مستقیم، باز و صادقانه ای است که باعث گسترش وجود خویش است و باعث ابراز خویشتن می شود. عمل به نحو جرأتمندانه به شما اجازه می دهد تا اعتماد به نفس را در خود حس کنید و عموماً موجب برانگیختن حس احترام دوستان و آشنایان می شود. [ ۱۲ ص ۲ ]

آیا در بیشتر موارد در می یابید که دیگران شما را مجبور می کنند مثل آنها فکر کنید و با آنها همراه شوید؟ آیا ابراز احساسات مثبت و منفی خود را به شکل آزادانه و صادقانه دشوار می یابید؟ آیا گاه کنترل خود را از دست می دهید و نسبت به دیگران که چندان هم مقصر نیستند، خشمگین می شوید؟ پاسخ مثبت به هر یک از سؤالات فوق، دلالت بر مشکل فقدان جرأت مندی دارد. [۱۱ ]

 

جرأت مندی چیست؟

جرأتمندی در اصل به معنای توانایی ابراز افکار و احساسات به شیوه ای است که در آن نیازهای شما به روشنی مشخص می شود و راه ارتباط با دیگران برای همیشه گشوده باقی می ماند. [ ۱۲ ص ۲ ]

از دیدگاه رفتار درمانی بالینی، جرأتمندی ( ابراز وجود ) به رفتار های مناسب اجتماعی گفته می شود که در حذف موانعی که در نیل به اهداف فرد دخالت می کنند موثر است.

مفهوم چنین تعریفی آن است که فرد واقعاً با جرأت می تواند احساسات مثبت یا منفی اش را ابراز کند. این توانایی را لازاروس ( ۱۹۷۱) « آزادی هیجانی » می نامد. [ ۱۱ ص ۱۹۱ ]

در حالی که دکتر رابرت بولتون یکی از متخصصان علوم ارتباطات در کتاب « روان شناسی روابط انسانی» تعبیر جالبی از ابراز وجود و جرأت مندی ارائه کرده است با عنوان: گوش کردن و ابراز وجود : ین و یانگ ارتباط در تفکر قدیمی چین واژه های ین و یانگ* به مقوله های متضادی اشاره دارد که با وجود تفاوت بسیار، جنبه های مکمل و وابسته به یکدیگر وجود یا هستی[۱] هستند.

ین و یانگ برای یکدیگر ضرورت دارند. هدف فیلسوفان ین و یانگ دستیابی به تعادل کامل میان دو اصل است. [ ۲ ص ۱۷۴ ]

او مایل است که گوش دادن و ابراز وجود** را به عنوان نوعی ین و یانگ ارتباط تلقی کند. روابط حیاتی گوش کردن و ابراز وجود، هر دو را شامل می شود.

یانگ ابراز وجود، افشای احساسات، نیازها و خواسته های گوینده برای فرد دیگر است. و ین گوش کردن، درک و پذیرش است که در مواقع فشار روانی یا شادی توسط فرد دیگر ارائه می شود. ین حالا و یانگ اکنون، راه برقراری یک ارتباط حیاتی است.

 هر چقدر که شخص در یک جزء پیشرفت کمتری داشته باشد به همان اندازه از بلوغ ناقص تری برخوردار خواهد بود و به این ترتیب به هر اندازه که یکی از طرفین، از گوش کردن یا ابراز وجود در رابطه غافل شده باشد به همان مقدار نیز توان بالقوه رابطه کاهش می یابد. [ ۲ ص ۱۷۵ ]

مانوئل جی اسمیت [۲]در کتاب معروف خود « روان شناسی اعتراض » که نوعی روان درمانی آموزش است ابراز وجود و جرأت مندی را مترادف با ابراز قاطعیت معرفی کرده و بر این عقیده است که ابراز قاطعیت اهمیت زیادی در تقویت سلامت روانی انسانها دارد و موجب پرورش قوه های ابراز وجود و احقاق حق و شکوفایی استعدادها می گردد. به عقیده او قاطع بودن یعنی به خود اطمینان کردن و توانایی هایمان را دست کم نگرفتن. « هر اتفاقی که می خواهد بیفتد با آن مقابله می کنم.» [ ۱ ص ۴۲ ]

بر اساس اصل قاطعیت انسان ها دارای حقوقی هستند که شامل:

حق اول: حق دارید رفتار، افکار و احساساتتان را قضاوت کنید و مسئولیت نتایج آن را بپذیرید.

حق دوم: حق دارید برای توجیه رفتارتان دلیل و بهانه نتراشید.

حق سوم: حق دارید مسئولیت حل مشکلات دیگران را نپذیرید.

حق چهارم: حق دارید نظرتان را تغیر دهید.

حق پنجم: حق دارید اشتباه کنید و مسئولیت آن را بپذیرید.

حق ششم: حق دارید بگویید « نمی دانم».

حق هفتم: حق دارید بی نیاز از خشنودی دیگران باشید.

حق هشتم: حق دارید بگویید « نمی فهمم ».

حق نهم: حق دارید در تصمیم گیری غیر منطقی باشید.

حق دهم: حق دارید بگویید « اهمیت نمی دهم ».

حقوق حقه قاطعیت چهارچوبی است که مشارکت درست را در مناسبات انسانی تضمین می کند. رعایت حقوق قاطعیت اشخاص چهارچوبی است که ما مناسبات مثبت میان مردم چیزهایی مانند اعتماد، دلسوزی، محبت و صمیمیت و عشق را بر اساس آن ایجاد می کنیم.

بدون این چهارچوب اصولی که به هر کدام از ما امکان اظهار وجود در مقابل دیگران را می دهد، اعتماد و اطمینان جایش را به سوء ظن می دهد، دلسوزی به بدبینی مبدل می شود، صفا و صمیمیت از میان می رود و آنچه آن را عشق توصیف می کنیم زهرآگین می شود. [ ۱ ]

وقتی شما باور نداشته باشید که صاحب این حقوق هستید ممکن است در قبلاً شرایط و رویدادهای زندگی خود منفعلانه واکنش نشان دهید. وقتی به نیازها، عقاید و داوری های دیگران بیش از نیازها و عقاید و داوری های خود اهمیت دهید احتمالاً احساس آسیب و اضطراب و حتی خشم می کنید و این نوع رفتار انفعالی و غیر جرأتمندانه اغلب غیر مستقیم و از لحاظ هیجانی غیر صادقانه و خود انکارگرانه است. [ ۱۲ ص ۳ ]

بیشتر پژوهشگران، جرأت ورزی را به اعمال رجحان ها و خواسته ها احقاق حقوق و بیان عواطف خود، با ملاحظه در نظر داشتن این حقوق رجحان ها، خواسته ها و عواطف در دیگران تعریف گردد. بنابراین جرأت ورزی از نظر بیان خواسته های منطقی و ابراز احساس های مناسب، دارای جنبه ی ابرازی است و از نظر خود داری و بازداری از نادیده انگاشتن و بی توجهی به این خواسته ها و احساس ها در دیگران دارای جنبه اجتنابی است و از این نظر میان دو دسته ی عمده از رفتارهای غیر جرأت مندانه یعنی رفتارهای انفعالی و پرخاشگری قرار می گیرد. [ ۸ ]

پیوستار سلطه پذیری – ابراز وجود – پرخاشگری

همه ما در مواقع و موقعیت های مختلف به درجاتی متفاوت رفتارهای منفعلانه، پرخاشگرانه یا توأم با ابراز وجود نشان می دهیم.

یک روش درک ابراز وجود این است که آن را به مثابه ی راهی برای دفاع از حریم یک فرد و تاثیرگذاری بر افراد دیگر و اجتماع به شکلی غیر مخرب تلقی کنیم. اما راه سودمندتر ورایج تر توصیف ابراز وجود، قرار دادن آن در یک پیوستار، میان سلطه پذیری[۳] و پرخاشگری و مقایسه آن با آنهاست. [ ۲ ص ۱۸۱ ]

 در این مقایسه توجه به تضادی که ابراز وجود با سلطه پذیری و پرخاشگری دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

رفتارهای سلطه پذیرانه:

نشان دهنده عدم احترام شخص به نیازها و حقوق خود می باشد. فرد سلطه پذیر فاقد « احترام به خود » است. اما رفتار او عدم احترام نسبت به دیگران را نیز نشان می دهد. زیرا این به طور ضمنی به آن معناست که فرد دیگر، آسیب پذیرتر از آن است که از عهده مواجهه برآید و مشارکتش را در مسئولیت ها بپذیرد. [ ۲ ]

توماس موریاریتی[۴] طی تحقیقی که برای تعیین میزان « مقاومت جرأت مندانه[۵] » گروهی از آزمودنی هایی که نمی دانستند مورد مشاهده قرار گرفتند انجام داد به این نتیجه رسید که:

 ۸۰% دانشجویان نیازهایشان را برای فرد ایجاد کننده مزاحمت بیان نمی کردند.

۱۵% افراد نارضایتی خود را ابراز داشتند ولی وقتی با عدم اطاعت از طرف مقابل مواجه شدند تقاضای خود را تکرار کردند و فقط ۵% از دانشجویان تقاضای خود را مکرراً بیان کردند و نیازشان برآورده شد. موریا ریتی نتیجه گرفت که ما « ملتی از قربانیان مشتاق » (قربانی شدن ) هستیم. [ ۲ ص ۱۸۲ ]

در بیشتر کتاب ها واژه غیر جرأت مند به جای سلطه پذیر به کار می رود.

 

رفتارهای پرخاشگرانه:

« واژه پرخاشگری[۶] » به دلیل دو معنای متفاوت که از ریشه لاتین آن یعنی aggredi به معنای یش رفتن و نزدیک شدن حاصل می شود. لفظی گیج کننده است. ولی معنای رایج تر پرخاشگری « حرکت علیه به قصد آسیب زدن » است. فرد پرخاشگر، اخساست، خواسته ها و عقایدش را از طریق آسیب رساندن به دیگران ابراز می کند. او تقریباً همیشه برنده  بحث است. شخص پرخاشگر مایل است که بر دیگران غالب باشد. دیدگاه او این است که « این آن چیزی است که من می خواهم، چیزی که تو می خواهی اهمیت کمتری دارد یا اصلاً مهم نیست.» [ ۲ ص ۱۸۳ ]


رفتارهای ابراز وجودی:

فرد جرأت مند از روش های ارتباطی استفاده می کند که او را قادر می سازد حرمت نفس خود را حفظ کند. خشنودی و ارضای خواسته های خویش را دنبال کند و از حقوق و از حریم شخصی خود بدون سوء استفاده از دیگران و یا سلطه جویی بر آنان دفاع کند. ابراز وجود حقیقی، شیوه ای است از در جهان بودن که ارزش و شأن فردی شخص را تأیید می کند و در عین حال ارزشمندی دیگران را نیز حفظ کرده و مورد تأیید قرار می دهد. [ ۲ ص ۱۸۹ ]

با توجه به مطالب ارائه شده چنین استنباط می شود که رفتار توام با ابراز وجود متمایز از رفتارهای سلطه پذیری و پرخاشگری می باشد.

 

فواید ابراز وجود:

یکی از چشم گیر ترین مطالب مربوط به افراد با جرأت آن است که آنان خود را دوست دارند. آنان در مقایسه با افراد پرخاشگر یا سلطه پذیر از این نظر که نسبت به خود احساس خوب و مثبتی داشته باشند، در وضعیت بهتری قرار دارند. ابراز وجود تنها عامل ایجاد احساس خود ارزشمندی نیست، اما در ادعای فنسترهایم[۷] روان درمانگر واقعیتی بزرگ نهفته است که می گوید:

میزان ابراز وجود سطح عزت نفس شما را تعیین خواهد کرد. [ ۲ ص ۱۹۸ ]

دومین فایده ابراز وجود، ترویج روابط ارضا کننده است. ابراز وجود انرژی مثبت بسیاری به سمت دیگران آزاد می کند. فرد جرأتمند به دلیل آنکه با دور کردن احساس خجالت و اضطراب، اشتغال فکری کمتری دارد و احساس نیاز به دفاع از خود را کنترل نیز می کند او را کمتر برمی انگیزد. قادر است که به آسانی دیگران را ببیند، بشنود و به آنان عشق بورزد.

غنی ترین و سالم ترین روابط صمیمانه میان دو فرد جرات مند دیده می شود. صمیمیت به عنوان توانایی بیان مکرر عمیق ترین آرزوها، امیدها، ترس ها، اضطراب ها و احساس گناه ها به فردی با اهیمت توصیف می شود. این نوع افشاسازی، رفتاری جرأتمندانه است.

رفتار توأم با ابراز وجود به مقدار زیادی از ترس و اضطراب شخص می کاهد. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه به اثبات رسانده است که یادگیری پاسخ های جرأتمندانه به طور قطع می توان اضطراب و تنش را که پیش از آن در موقعیت های خاص تجربه می شوند، کاهش دهد. [ ۲ ص ۱۹۹ ]

یکی از بزرگترین مزایای ابراز وجود آن است که فرد به همان شکلی زندگی می کند که خود دوست دارد. هنگامی که به دیگران فرصت می دهیم تا بدانند که شما خواستار چه چیزی هستید و خود نیز برای دستیابی به حقوق و خواسته هایتان پافشاری می کنید، شانس و امکان رسیدن به آنچه از زندگی می خواهید به مقدار زیادی افزایش می یابد.[ ۲ ص ۱۹۹ ]

اصرار بر ابراز وجود بیش از رفتار سلطه پذیر یا پرخاشگرانه، امکان ارضای نیازهای فرد را فراهم می آورد. [ ۲ ص ۱۹۹]

آلن فرانک[۸] می گوید: « یکی از شاخصهای نشان دهنده بلوغ بزرگسالی، رابطه متعادل میان هیجانها و سیستم های درونی کنترل منطقی است که امکان می دهد پاسخ های عاطفی بدون زیر پا گذاشتن اصول منطقی ابراز شوند. فرآیند ابراز وجود فرد را قادر می سازد که این تعادل را میان سیستم های کنترل منطقی و ابراز صادقانه هیجان ها حفظ کند. [ ۲ ص ۲۴۸ ]

انواع جرأت مندی

جرأت مندی اساسی:

این نوع جرأت مندی ابراز ساده و مستقیم باورها، احساسات یا عقاید شما است. این نوع جرأت مندی معمولاً از طریق عبارات ساده ای چون من می خواهم یا من احساس می کنم ابراز می شود.

جرأت مندی قوی:

این نوع جرات مندی انتقال حساسیت ها به شخص دیگر است. این نوع جرأت مندی معمولاً شامل دو بخش می شود: بازشناسی موقعیت یا احساسات شخص دیگر که به دنبال آن اظهار نظری صورت می گیرد که در آن شما از حقوق خاص خود حمایت می کنید. من می دانم که شما واقعاً سرتان شوغ بوده است ولی من می خواهم احساس کنم که رابطه ها برای شما مهم است، می خواهم شما به من و ما زمانی را اختصاص دهید. [ ۱۳ ص ۳ ]

جرأتمندی فزاینده:

این نوع جرأت مندی زمانی به وقوع می پیوندد که شخص دیگری در واکنش به جرأت مندی اساسی شما شکست می خورد و به تجاوز علیه حقوق شما ادامه می دهد. در نتیجه شما به تدریج جرأت مندی را گسترش می دهید و به نحو فزاینده ای برای خود محکم تر تاکید می ورزید. در این نوع جرأت مندی حتی ممکن است شما به پاره ای از اعمال اشاره کنید که در صورت ادامه رفتار طرف مقابل، از شما به عنوان نتیجه بروز کند ولی اشاره به اعمال تنها پس از چند عبارت جرأت مندانه اساسی و پایه ارائه می شود. برای مثال اگر شما تا پنج بعد از ظهر فردا کارتان را روی ماشین تمام نکنید من مجبور می شوم به فلان یا بهمان دفتر تجاری زنگ بزنم.

جرأت مندی از طریق گفتار با « من » آغاز شونده

این نوع جرأت مندی شامل پیامی است که سه بخش دارد:

۱- توصیف غیر قضاوت آمیز از رفتاری که باید تغییر کند.

۲- افشای احساسات فرد در حال ابراز وجود

۳- واضح ساختن اثر عینی یا ملموس رفتار طرف مقابل بر فرد در حال ابراز وجود [ ۲ ص ۲۰۴ ]

پیام، با توضیح رفتار تخلف آمیز شروع می شود و سپس توصیف پیامدهای آن بر زندگی شما و چگونگی احساس شما در مورد آن پیامدها را ارائه می دهد. افراد مبتدی در ابراز وجود نیز هر گاه از فرمول زیر استفاده کنند، پیام های موثرتری را صادر خواهند کرد:

« وقتی تو ( رفتار را بدون قضاوت مطرح کنید )، من احساس ( احساسات خود را بیان کنید ) می کنم، چون ( اثر آن رفتار را بر زندگی خود مشخص سازید ) « هر سه بخش پیام ابراز وجود، در حد امکان به طور موجز بیان می شوند و در یک جمله جای می گیرند. برای برخورد با دیگران، روش های مواجهه کلامی مؤثر و نامؤثری وجود دارد. در واقع پیام ابراز وجود سه بخش یکی از اثر بخش ترین روش های مواجهه محسوب می شود. که در آن یادگیری کاربرد صحیح و اثربخش زبان از اهمیت زیادی برخوردار است [ ۲ ص ۲۰۷]

اغلب، فرد در حال ابراز وجود، طی فرایندذ پرورش پیامی برای تغییر رفتار فرد دیگر، چیزهای زیادی نیز در مورد خود می آموزد. [ ۲ ]

 

یادگیری جرأت مند بودن به شیوه ای مثبت

چگونه شروع کنیم: یک نظام اقتصادی و ارزش را قبول کنید که به شما رخصت ابراز وجود بدهد. این گام، دشوارترین گام است. بدین معنی که چنین نظامی است که به شما اجازه می دهد خشمگی نشوید « نه » بگویید، درخواست کمک کنید و خطا کردن را قبول کنید [ ۱۳ ص ۲ ]

هر گاه که پیام حاکی از ابراز وجود را صادر می کنید احتمال دارد فرد دیگر به شکل دفاعی پاسخ دهد. حالت تدافعی یکی از طرفین تعامل، پاسخ تدافعی فرد دیگر را فرا می خواند. بیشتر اوقات، نتیجه تشدید سیر صعودی حالت دفاعی آن است که بر پرخاشگری و دور شدن طرفین از یکدیگر منجر می شود. فرایند ابراز وجود صحیحی که برای کمک به فرد جرات مند طرح شده است تا ضمن پاسخی سودمند به حالت دفاعی قابل انتظار طرف مقابل، خواسته های او را برآورد سازد، از شش مرحله زیر تشکیل شده است:

۱- آمادگی[۹]

۲- ارسال پیام ابراز وجود

۳- سکوت کردن

۴- گوش کردن انعکاس به پاسخ دفاعی طرف مقابل

۵- تکرار فرایند[۱۰]

۶- تمرکز بر راه حل [ ۲ ص ۲۳۲ ]

یادگیری جرأت مندتر شدن


[۱] Existence

* yang – yin   ؛ فلسفه چین کهن، جهان را به مثابه ی یک کل در نظر می گیرد که بخشی از آن منفعل، مؤنث و تیره ( ین ) است. و بخشی دیگر روشن، فعال و مذکر ( یانگ). این دو جنبه وجود ناقص یکدیگرند و تنها در هماهنگی آنها است که کمال حاصل می آید.

** assertion و assertiveness ؛ از آنج که برایاین واژه، هنوز معادل های فارسی واحد و مناسبی ارائه نشده است ، از دو معادل ابراز وجود و جرأت مندی به عنوان واژگانی مترادف و متناسب به جمله بندی استفاده شده است.

[۲] Manuel Smith

[3] Submission

[4] Thomas Moriarity

[5] Assertive resistance

[6] aggression

[7] Herbert fenesterheim

[8] Allan frank

[9] preparation

[10] Recycling the process

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.