تحقیق بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسئله۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق۳
۱-۴ اهداف تحقیق ۵
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۷
۲-۲ تاریخچه بهداشت روانی ۷
۲-۲-۱ مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران ۱۰
۲-۳ تعریف و مفهوم بهداشت روانی۱۱
۲-۴ بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب ۱۲
۲-۴-۱ نظریه فروید۱۲
۲-۴-۲ نظریه آدلر ۱۳
۲-۴-۳ نظریه فروم۱۳
۲-۴-۴ نظریه مزلو۱۳
۲-۵ بهداشت روانی در اسلام ۱۴
۲-۶ شاخص‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم۱۴
۲-۷ اهمیت بهداشت روانی۱۴
۲-۸ اهداف بهداشت روانی ۱۵
۲-۹ اصول بهداشت روانی۱۶
۲-۱۰ عوامل برهم زننده بهداشت روانی ۱۶
۲-۱۰-۱ عوامل زیستی۱۶
۲-۱۰-۲ عوامل عاطفی و روانی۱۶
۲-۱۰-۳ عوامل اجتماعی۱۶
۲-۱۱ معیارهای ایده‌آل در بهداشت روانی ۱۷
۲-۱۲ بهداشت روانی معلم۱۸
۲-۱۳ عوامل تهدید کننده سلامت روانی معلم۱۸
۲-۱۴ روش‌های تأمین سلامت و بهداشت روانی معلم۱۹
۲-۱۵ بهداشت روانی در آموزش و پرورش۲۰
۲-۱۶ نتایج عملی بهداشت روانی ۲۱
۲-۱۷ تعریف رضایت شغلی ۲۲
۲-۱۸ نظریه‌های رضایت شغلی ۲۲
۲-۱۸-۱ نظریه سلسله مراتب نیازها ۲۲
۲-۱۸-۲ نظریه انتظار ۲۲
۲-۱۸-۳ نظریه وجودـ وابستگی ـ رشد ۲۳
۲-۱۹ عوامل مؤثر در رضایت شغلی ۲۳
۲-۲۰ جو سازمانی ۲۴
۲-۲۰-۱ تعریف جو سازمانی ۲۴
۲-۲۰-۲ جو باز ۲۵
۲-۲۰-۳ جو خود گردان ۲۵
۲-۲۰-۴ جو کنترل شده ۲۶
۲-۲۰-۵ جو دوستانه ۲۶
۲-۲۰-۶ جو پدرانه ۲۶
۲-۲۰-۷ جو بسته ۲۷
۲-۲۱ جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی ۲۷
۲-۲۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۲۸
۲-۲۳ تحقیقات انجام شده در داخل کشور۲۹
۲-۲۴ فرضیات تحقیق۳۰
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱ مقدمه۳۲
۳-۲ متغیرهای تحقیق۳۲
۳-۲-۱ متغیر وابسته۳۲
۳-۲-۲ متغیر های مستقل۳۲
۳-۳ تعاریف مفهومی متغیرها۳۳
۳-۴ تعاریف عملیاتی متغیرها۳۳
۳-۵ روش تحقیق۳۳
۳-۶ روشها و ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق۳۴
۳-۶-۱ نمره گذاری پرسشنامه بهداشت روانی(MHC) 34
3-6-1-1 اعتبار و روایی بهداشت روانی(MHC) 34
3-6-2 نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی ۳۵
۳-۶-۲-۱ اعتبار و روایی پرسشنامه رضایت شغلی۳۵
۳-۷ روش ها و آزمونهای آماری۳۶
۳-۸ جامعه آماری۳۶
۳-۹ نمونه آماری و روش نمونه گیری۳۶
فصل چهارم- یافته ها و نتایج تحقیق
۴-۱ مقدمه۳۸
۴-۲ نتایج توصیفی۳۸
۴-۳-۱ سن۳۸
۴-۳-۲ جنسیت۳۹
۴-۳-۳ مقطع تدریس ۴۰
۴-۳-۴ وضعیت تاهل ۴۱
۴-۳-۵ بهداشت روانی۴۱
۴-۳-۶ رضایت شغلی۴۲
۴-۳ آزمون فرضیه ها۴۴
۴-۳-۱ آزمون فرضیه شماره ۱۴۴
۴-۳-۲ آزمون فرضیه شماره ۲۴۴
۴-۳-۳ آزمون فرضیه شماره ۳۴۵
۴-۳-۴ آزمون فرضیه شماره ۴۴۶
۴-۳-۵ آزمون فرضیه شماره ۵۴۶
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه۴۸
۵-۲ خلاصه تحقیق۴۸
۵-۳ یافته¬‏های تحقیق۴۹
۵-۳-۱ یافته های توصیفی ۴۹
۵-۳-۲ یافته های استنباطی۵۰
۵-۴ بحث و نتیجه‏گیری فرضیه ها۵۱
۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۵۳
۵-۶ پیشنهادات۵۳
۵-۶-۱ پیشنهادات بر مبنای یافته ها۵۳
۵-۶-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی۵۴
منابع و ماخذ۵۶

منابع و ماخذ :

۱ احمدوند، محمد علی(۱۳۸۲)، بهداشت روانی،تهران، دانشگاه پیام نور
۲ الوانی، سید مهدی(۱۳۷۱)مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نی، چاپ پنجم
۳ ام،رابین دیما(۱۳۷۸)، روانشناسی سلامت، ترجمه: مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، مسعود آذربایجانی بابل، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، جلد دوم
۴ احمدی، سکینه(۱۳۸۶) تاثیر حمایت اجتماعی بر بهداشت روانی در بین گروهی از دبیران و طلاسازان شهر تبریز، پایانامه کارشناسی
۵ برجیس، لیلا(۱۳۸۶)،بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر تبریز و مرند، پایانامه کارشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
۶ برقی، اسماعیل(۱۳۷۵) بررسی عوامل مؤثر در میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان مشهد، پایانامه کارشناسی ارشد
۷ پرهیز کار، کمال(۱۳۸۲)مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی،تهران: نشر دیدار
۸ پور مقدس، علی (۱۳۶۷)، روان شناسی سازگاری ، اصفهان:مؤسسه انتشاراتی مشعل
۹ حسینی، سید ابوالقاسم(۱۳۸۷) اصول بهداشت روانی: (بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی،روان درمانی و برنامه ریزی در مکتب اسلام)،مشهد: به نشر
۱۰ جولی هی (۱۳۸۶)، روانشناسی موفقیت در محیط کار، ترجمه: باقر ثنایی،تهران: نشر رشد
۱۱ جهان سیر، خسرو(۱۳۷۷) بررسی کاربرد همخوانی فرد-محیط در استرس معلمان شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز
۱۲ حبیب ،سپیده و شیرازی، محمدعلی(۱۳۸۲)، رضایت شغلی و سلامتی روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی در تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۱۳ حیاتی، زهیر(۱۳۸۱)، بررسی رضایت شغلی کارکنان کتابخانه های دانشگاه های شیراز و علوم پژشکی شیراز ، مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز، دوره ۱۹، شماره اول
۱۴ خدا رحیمی، سیامک و مشعل، بلقیس(۱۳۸۱)بهداشت روانی، تهران: ناشرجهاد دانشگاهی
۱۵ دلجو ،شریعت ،(۱۳۷۴)، بررسی رابطه رضایت شغلی با نیاز معلمان و مدیران ، طرح پژوهشی ، شورای تحقیقات آموزش و پرورش تهران
۱۶ رابینز،(۱۳۷۴) ، رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه اعرابی و پارسائیان تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی
۱۷ رضایی، اکبر(۱۳۸۵) مفاتیح بهداشت روانی،تهران: نشر رضایی
۱۸ رضائیان، علی؛ مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ دوم
۱۹ ساعتچی، محمود(۱۳۸۵) روانشناسی کاربردی برای مدیران (در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه)تهران:نشر ویرایش
۲۰ ساپینگتون، اندرو؛ بهداشت روانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، نشر روان، ۱۳۷۹، چاپ اول
۲۱ ساعتچی، محمود(۱۳۸۸)بهداشت روانی در محیط کار(با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)،تهران: نشر ویرایش
۲۲ ساعتچی، محمود(۱۳۷۰)، نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت در بین پرسنل نظامی و غیر نظامی ، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی؛ شماره۴
۲۳ سرتیپی، جلال(۱۳۸۴) بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی معلمان مقطع دبیرستان منطقه شبستر،پایانامه کارشناسی
۲۴ سید عباس زاده،میر محمد(۱۳۸۴)، کلیات مدیریت آموزشی، نشر دانشگاه ارومیه
۲۵ شاملو، سعید(۱۳۷۸) بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ نهم
۲۶ شعاری نژاد، علی اکبر(۱۳۸۷)، روانشناسی تربیت و تدریس(آ»وزش-پرورش) تهران:نشر اطلاعات
۲۷ شعاری‌نژاد، علی‌اکبر(۱۳۷۰)روان‌شناسی عمومی، تهران، نشر توس، چاپ چهارم
۲۸ شفیع آبادی، عبدالله(۱۳۶۹)راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل،تهران: نشر رشد
۲۹ شیرازی، علی(۱۳۸۵)، مقدمات مدیریت آموزشی،مشهد: نشر آیین تربیت
۳۰ علاقی، حبیبه(۱۳۸۶) تاثیر حمایت اجتماعی به سلامت روانی در بین کارکنان شرکت تراکتور سازی شهر تبریز، پایانامه کارشناسی
۳۱ علاقه بند، علی(۱۳۶۸)، مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان
۳۲ علاقه بند، علی(۱۳۷۶)،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی،تهران: نشر روان
۳۳ علوی، امین الله (۱۳۸۱) روانشناسی مدیریت و سازمان (رفتار سازمانی)،تهران: نشر موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی
۳۴ غفاری، فاطمه،(۱۳۸۶) بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شبستر، پایانامه کارشناسی
۳۵ فرهانی، محمدنقی، گرمی نوری، رضا(۱۳۸۳) روان شناسی سوم متوسطه، تهران : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چاپ سوم
۳۶ فریفته، مریم( ۱۳۷۸) بررسی رابطه سبکهای رهبری سرپرستان باسلامت روانی کارکنان مناطق نفت خیز گچساران، پایانامه کارشناسی ارشد
۳۷ فلاحی، ویدا(۱۳۷۸ )بررسی‌مقایسه‌ای رابطه بین سبک مدیریت آمرانه و مشارکتی بربهداشت روانی کارکنان دبیرستان‌های شیراز
۳۸ کیمبل وایلند(۱۳۸۲)مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه: محمد علی طوسی،تهران: نشر کوهسار
۳۹ گنجی، حمزه(۱۳۸۴)بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران
۴۰ مارکاریت هریس،جورج باترورث(۱۳۸۵) مقدمه ای بر روانشناسی رشد، ترجمه: غلامرضا تبریزی، مشهد: نشر نی نگار
۴۱ محمدی،محمد(۱۳۷۶)رابطه نقش مدیریت و عوامل فشارزای درونی با سلامت روانی پرستاران بیمارستان‌ها دولتی تهران، پایانامه کارشناسی ارشد تهران
۴۲ مدنی، داود(۱۳۸۶) نظریه های سازمان و مدیریت ،تهران: نشر دانشگاه پیام نور
۴۳ مرعشی، سیدعلی (۱۳۸۷)، بهداشت روان و نقش دین،تهران: نشر علمی و فرهنگی
۴۴ مقیمی، سید محمد(۱۳۸۵)کارآفرینی در سازمانهای دولتی، تهران: نشر فراندیش
۴۵ موسوی ده‌موردی، رضا(۱۳۷۸) بررسی خشنودی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی مربیان تربیتی مرد آموزشگاه‌های اهواز ، پایانامه کارشناس ارشد دانشگاه اهواز
۴۶ مهناز چنگیزی ؛ نقش بهداشت روان در رضایت شغلی؛خبرگزاری شهری؛ کد خبر : ۳۲۳۹ ، ۱۳۸
۴۷ میرکمالی، محمد( ۱۳۸۶)، روابط انسانی در آموزشگاه، تهران: نشر سیطرون
۴۸ میلانی فر،بهروز(۱۳۸۲)بهداشت روانی، نهران، نشر قومس، چاپ سوم
۴۹ نائلی، محمد علی(۱۳۷۳)انگیزش در سازمانها، اهواز:دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول

 

چکیده

      هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی ، می باشد ؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش در دست رس است . برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید . در این تحقیق با توجه به موضوع ، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی ها ، رسم نمودارها ، و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای همبستگی پیرسون، آزمون t ، استفاده شده است.

      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد (۶۴/۰-r= )، با توجه به بررسی های انجام شده رابطه معنی داری بین سن،جنسیت، وضعیت تاهل ،با بهداشت روانی دیده نشد .

۱-۱ مقدمه

 آنچه حائز اهمیت است تلفیق زندگی کاری و خانوادگی است. هر روز رابطه میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی از لحاظ روندهای جمعیت‌شناسی مهمتر می‌شود؛ برای مثال افزایش تعداد خانم‌ها در نیروی کار(به ویژه خانم‌های بچه‌دار)، افزایش درصد بچه‌های پیش دبستانی، افزایش تعداد زوج‌هایی که دو شغل دارند و مسن‌تر شدن جمعیت کشور، فشار وارد شده برای ایجاد تعادل اثربخش میان مسائل زندگی کاری و خانوادگی را افزایش می‌دهد. هنگامی که زندگی شغلی و کاری افراد با هم سازگار باشد آنان شادتر و راضی‌تر خواهند بود.( رضائیان،۱۳۸۰)

 

۱-۲ بیان مسئله

رضایت از شغل مفهوم پیچیده و چند بعدی است که با عوامل مختلف روانی و اجتماعی ارتباط دارد به عبارتی دیگر عوامل مختلف نقش عمده ای در ایجاد رضایت یا عدم رضایت شغلی ایفا می کنند  .
عواملی مانند تغییر روحیه، بی حوصلگی که خود ناشی از عوامل مختلف می باشند ، تشدید کننده افت کارکردی کارمندان در محیط های کاری می باشند که توجه به بهداشت روان در محیط های کاری می تواند در بهبود شرایط مفید واقع شود .

امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از پایه های مهم توسعه هر کشور است که همه جوامع  بخش بزرگی از درآمد ملی خود را برای گسترش، بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد. در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است.

همانطور که می دانیم بزرگترین و مهم ترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت معلمان هستند. بنابراین می توان گفت که  اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل می دهند.

برای دست یابی به کیفیت آموزشی بالا ، به معلمان موفق نیازمندیم و به این منظور معلمان باید از رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند.

رضایت شغلی از عوامل مهم سازگاری بوده و در بهبود عملکرد و کارایی موثر است،بنابراین لازم است آموزش و پرورش به موضوع رضایت شغلی معلمان، بیش از پیش توجه نشان دهد .

 بنا بر اهمیت این موضوع ، در این تحقیق تلاش شده تا عوامل رضایت شغلی در افراد شناسایی شده و برای افزایش آنها راهکار هایی ارائه شود.

 

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

در جوامع بشری امروزی نقش و اهمیت آموزش و پرورش بهعنوان یکی از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه ای بر همگان بسیار واضح و  آشکار است و این موضوع هم بسیار بدیهی است که یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش هرجامعه ای معلمان هستند.

آموزش و پرورش بدون وجود معلم نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای برای رشد و بالندگی خود نیازمند معلمان کارا و اثر بخش است.

بنابراین تعلیم و تربیت سالم و پویا و معتدل ارتباط تنگاتنگی با معلمان سالم و با اراده و پر توان و سرشار از احساس مسئولیت ، تعهد و بانشاط دارد . پس رسالت  تعلیم و تربیت با وجود معلمان خسته ، مظطرب، افسرده ،ناتوان و ناراحت زیر سوال خواهد رفت چرا که فشار عصبی ناخوشایند معلم باعث میگردد تا روحیه یاس و ناامیدی بر آن مستولی گرددو اعتماد به نفس و عزت آن خدشه دار گردد.(محمدی خواه ۱۳۸۷)

به همین جهت توجه به مسایل معلمان در ضمینه های شغلی و شخصیتی و شناسایی عواملی که موجب افزایش کارایی و رضایت شغلی آنها و کاهش استرش شغلی آنها می گردد و موضع بسیار مهمی باشد.

یکی از گرفتاریهای اصلی بشر امروزی که طبق نظر اندیشمندان زائیده تغییر و تحولات سریع اجتماعی است موضوع استرس میباشد.

فشار عصبی و روانی در زندگی روزانه افراد به وفور مشاهده میگردد دنیای صنعتی و فراصنعتی گرفتاریهای فراوانی به بار می آورند نگرانی افراد نسبت به کار ،مشکلات اجتماعی ،وضع اقتصادی و نیازهای گوناگون انتظارات و توقعات سازمانها از کارمندان پیشرفت تکنولوژی و نگرانی و بیم از کهنه شدن اطلاعات و مععلومات و سایر عوامل همه گی سبب می شود که فرد  از لحظه بیداری بامداد  تا هنگام آرمیدن شامگاه همواره دچار فشارهای هیجانها ، نگرانی ها، و بیم ها  و امید های گوناگون باشند که گاه با ظرفیت بدنی وعصبی و روانی وی متناسب است و گاه با آن سازگار نیست مجموعه چنین حالات و فشارهای ناشی از آن موجب میشود تا فرد تنش را تجربه کند . بخش مهمی از زندگی که فشار فراوانی را برای انسانها ایجاد میکن شغل آنهاست و در دهه های اخیر فشار عصبی  و علل و عوارض آن در محیطهای شغلی و نیز در سازمانها یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است.(دقیقی وفرهنگی،۱۳۷۹)

یکی ار ابعاد مهم زندگی هر فرد در جوامع امروزی شغل و حرف اش میباشد که بر دیگر جنبه های زندگی اثر و تاثیر مستقیمی دارد. رضایت و خشنودی افراد از شغل شان نه تنها موقعیت روز افزون در آن شغل می شود بلکه تاثیرات مثبتی در روال عمومی زندگی آنها خواهد داشت.

بنا به اعتقاد روانشناسان صنعتی و سازمانی رضایت شغلی مهمترین مولفه در حیطه های رفتار سازمانی است بعلاوه رضایت شغلی جایگاهی است که در آن دیدگاههای روانشناسی اجتماعی مکمل دیگر رویکردهای دانشمندان علوم اجتماعی مثل اقتصاددانها ، دانشمندان  علوم سیاسی است و یکی از مهمترین نشانه ای اوضاع یک سازمان رضایت شغلی پایین کارکنان آن است( دقیقی و فرهنگ، ۱۳۷۹)

رضایت شغلی باعث میشود بهره وری فرد افزایش یابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود ، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود و روحیه فرد افزایش یابد و از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش بیند و از طرف دیگر عدم رضایت شغلی موجب کاهش روحیه کارکنان میشود و در شوم ترین شکل خود رضایت شغلی پایین ،سرچشمه غیبتهای  بی اجازه، پایین آمدن آهنگ کار و جایگزینی کارکنان است .نارضایتی شغلی می تواند عامل افزایش سوانح کاری ، کارکرد  پایین ،مشکلات انضباطی و دیگر مشکلات باشد.(دقیقی و فرهنگ،۱۳۷۹)

با توجه به مطالب فوق روشن می شود که مسئله رضایت شغلی و بهداشت روانی کارمندان آموزش و پرورش مخصوصا معلمین از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برای بالا بردن سلامت روانی آنها تحقیقاتی صورت گرفته و این مساله را مورد توجه قرار داد.

 

1-4 اهداف تحقیق

اهداف کلی:

تیین رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی  شهر شبستر

اهداف جزیی :

تیین رابطه بین بهداشت روانی و مقطع تدریس معلمان شهر شبستر

تیین رابطه بین بهداشت روانی و جنسیت معلمان شهر شبستر

تیین رابطه بین بهداشت روانی و سن معلمان شهر شبستر

تبیین رابطه بین بهداشت روانی و تاهل معلمان شهر شبستر

۲-۲- تاریخچه بهداشت روانی :       

تاریخچه بهداشت روانی با توجه به وجود بیماری‌های روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصا زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است، در حقیقت روان پزشکی را می‌توان قدیمی‌ترین حرفه و تازه‌ترین علم به شمار آورد. قدیمی‌ترین، چون بیماری‌های روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در۳۷۷ تا۴۶۰سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد، علل سرشتی و فرضیه مراجها از همان زمان بقراط و جالینوس وجود داشته و اهمیت تاریخی دارد. تازه‌ترین علم برای اینکه تقریبا از۱۹۳۰به بعد از تشکیل اولین کنگره بین‌المللی بهداشت روانی بود که روان‌پزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شد و سازمان‌های روان‌پزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کرد. از این فعالیت در سازمان‌ها در جریان جنگ جهانی دوم کاسته شد و بدین ترتیب می‌توان روان‌پزشکی را به صورت تازه‌ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد.
از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط می‌شود که تا اواخر قرن هیجدهم و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه از تاریخچه بهداشت روانی اطلاعات کافی در دست نیست. به علت جهل و بیسوادی از بروز بیماری‌های روانی، اختلالات رفتاری و بیماری‌های روانی را به دخالت ارواح خبیثه و شیاطین، قدرت‌های ماورای انسانی و نفوذ عوامل طبیعی مانند، خورشید، ماه، رعد و برق در بدن می‌دانستند و عقیده داشتند که باید این بیماری‌ها با نیروهای ماوراءالطبیعه، وساطت افراد مقدس در نزد خدا بهبود یابند و این شفاعت موقعی اتفاق می‌افتد که بیمار در خواب باشد.
اولین بار بقراط فیلسوف مشهور یونانی بود که خرافات را دربارة بیماری‌های روانی کنار گذاشت و اختلالات روانی را به طرف پزشکی کشانید، دربارة مالیخولیا و جنون زایمانی تعریف و توصیف کرد و مغز را مرکز اصلی روان دانست. جالینوس علت بیماری‌های روانی را اختلال عمل مغز و عدم تعادل اخلاط بدن می‌دانست. در اوایل قرن۱۳(سیزدهم) و اوایل رنسانس ارتباط جسم و روان و یکپارچگی واکنش آنها مورد بحث قرار گرفت و بعدا فرضیه ابوعلی‌سینا مسئله را به اسپانیا و کشورهای دیگر کشاند واین زمینه‌ای برای فرضیه جدید برای بیماری‌های روان تنشی شد. در سال۱۵۶۳ اولین روان‌پزشک هلندی به نام جان‌وی‌یر[۱] کتابی درباره رفتار انسانی و بیماری‌های روانی در سوئیس نوشت. سپس در انگلستان اولین روان‌پزشک ویلیام بتی در سال۱۷۵۳بود (میلانی‌فر، ۱۳۸۲).
اطلاعات جسته وگریخته وجود دارد که تا قرن چهاردهم مکان‌هایی برای مواظبت و نگهداری بیماران روانی در مونت‌کاسینو ایتالیا[۲]  و بیمارستانی در لیون فرانسه و در پاریس و بنا شدن بیمارستان بتلم [۳]در لندن در نزدیک کلیسای سنت بارتولومو وجود داشته است. در اسپانیا اولین بیمارستان روانی در سال۱۴۰۹در شهر والانسیا(Valencia) به وسیله یک کشیش اسپانیایی ایجاد شد و علت آن رفتار استهزاآمیز آزاردهندة افراد نسبت به بیماران روانی در ملاءعام و خیابان‌های آن زمان بوده است.


[۱] Johan Weyer

[2] mount cassino in Italy

[3]Bethlem

 

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رابطه شغل و آینده و هویت آدمی
 • پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
 • پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
 • تحقیق عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان و اعتماد به نفس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.