تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

-۱-۱بیان مسئله ۸
۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰
۳-۱- اهداف تحقیق ۱۱
۴-۱-فرضیات تحقیق ۱۱
۵-۱-تعریف مفاهیم ۱۲
۲-۱- مفهوم رضایت شغلی ۱۶
۲-۲- مؤلفه های رضایت شغلی ۱۶
۳-۲- ریشه و سر چشمه رضایت شغلی ۱۷
۴-۲-رضایت شغلی و عملکرد سازمانی ۲۰
۵-۲-رضایت و انگیزش شغلی ۲۰
۶-۲-رضایت شغلی و روحیه ۲۱
۷-۲-روشهای تشخیص رضایت شغلی ۲۱
۸-۲-پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی ۲۲
۹-۲-عوامل فردی و گروهی در رضایت شغلی ۲۳
شرایطی که باعث رضایت شغلی می شود ۲۵
۱۰-۲-مبانی نظری تحقیق ۲۶
۱-۱۰-۲نظریه نیاز ۲۷
۲-۱۰-۲نظریه انگیزشی ۲۷
۳-۱۰-۲ نظریه نگرشی ۲۹
۴-۱۰-۲نظریه برابری ( انصاف ۳۵
۵-۱۰-۲نظریه برانگیختگی( Activation Theory ) 36
11-2- پیشینه تحقیق ۳۷
۱-۳-جامعه آماری تحقیق ۴۵
۲-۳-حجم نمونه ۴۵
۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات ۴۵
۴-۳-روش تحقیق ۴۵
۵-۳-متغیر های تحقیق ۴۵
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۵
۷-۳- زمان و مکان پژوهش ۴۶
۴-۱- یافته های توصیفی ۴۸
۴-۱-۱-توصیف سنی معلمین مورد مطالعه ۴۸
۴-۱-۲-توصیف فراوانی جنسیت معلمین مورد مطالعه ۴۹
۴-۱-۳-توصیف فراوانی گروه عمده تحصیلی معلمین مورد مطالعه ۵۰
۴-۱-۴-توصیف فراوانی وضعیت شغلی معلمین مورد مطالعه ۵۲
۴-۱-۵-توصیف فراوانی سوال نسبت به شغل فعلی خود علاقه مندم ۵۳
۴-۱-۶-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه مایل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم » ۵۴
۴-۱-۷-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که هیچ شغل دیگری مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد » ۵۵
۴-۱-۸-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه شغل فعلی را به هیچ شغل دیگری عوض نخواهم کرد » ۵۶
۴-۱-۹-توصیف فراوانی سوال « فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد » ۵۷
۴-۱-۱۰-توصیف فراوانی سوال « در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم » ۵۸
۴-۱-۱۱-توصیف فراوانی سوال « نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم » ۵۹
۴-۱-۱۲-توصیف فراوانی سوال « از شغل خود بسیار راضی هستم » ۶۰
۴-۱-۱۳-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست » ۶۱
۴-۱-۱۴-توصیف فراوانی سوال « به هنگام اشتغال واقعا احساس استراحت و آرامش می کنم » ۶۲
۴-۱-۱۵-توصیف فراوانی سوال « با شغل فعلی ام می توان به بسیاری از امید ها و آرزوهایم دست یابم » ۶۳
۴-۱-۱۶-توصیف فراوانی سوال « از شغلم احساس لذت واقعی می کنم » ۶۴
۴-۱-۱۷-توصیف فراوانی سوال « اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم » ۶۵
۴-۱-۱۸-توصیف فراوانی سوال « بهترین اوقات من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف خود هستم » ۶۶
۴-۱-۱۹-توصیف فراوانی سوال « از حقوق و درامد حاصل از شغلم راضی هستم » ۶۷
۴-۱-۲۰-توصیف فراوانی سوال « تمایل دارم که در دروز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر درامد آن ، بلکه به خاطر لذت بخش بودن کار » ۶۸
۴-۱-۲۱-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است » ۶۹
۴-۱-۲۲-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم ۷۱
۴-۱-۲۳-توصیف فراوانی سوال « هنگامی می توانم از توانایی ها و استعداد هایم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم ۷۲
۴-۱-۲۴-توصیف فراوانی سوال « تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد » ۷۳
۴-۱-۲۵-توصیف فراوانی سوال « در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد » ۷۴
۴-۱-۲۶-توصیف فراوانی سوال « از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم » ۷۵

۴-۱-۲۷-توصیف فراوانی سوال « از اینکه در جمع کار می کنم احساس لذت می برم » ۷۶
۴-۱-۲۸-توصیف فراوانی سوال « از اینکه کار من برای جامعه لازم است احساس غرور می کنم » ۷۷
۴-۱-۲۹-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم » ۷۸
۴-۱-۳۰-توصیف رضایت شغلی معلمین مورد مطالعه ۷۹
۴-۲- یافته های استنباطی ۸۰
۱- نتیجه گیری ۸۷
۲-۵- بحث یافته های تحقیق ۸۸
۳-۵-محدودیت های تحقیق ۸۹
۴-۵- پیشنهادها ۹۰
منابع و مآخذ ۹۱

 

منابع و مآخذ:

۱- آزاد ، اسدلله . (۱۳۷۵ ) . رضایت از کار ، ۱۱ ، ۲ ، ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، تابستان
۲- ازکمپ، استواررت.(۱۳۷۰)،روانشناسی اجتماعی کاربردی(فرهاد ماهر، مترجم).
۳- اکرم، دادنیا، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸٫
۴- استفن ، رابینز ، مبانی رفتار سازمانی . ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۷۶ .ص ۴۶
۵- بابا جان ، خگو گو گیته ، (۱۳۸۲ ) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خصوصیت فردی ارائه دهندگان رسمی خدمات درمانی ( پرستاران ) ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
۶- پیت ، کنت واستون ، الیزابت . (۱۳۵۳ ) . عوامل موثر در خرسندی از کار ، ترجمه پروین علومی ، ۴۰۷ ، ۴۸۸ ، ۵۱۳ ، زمستان
۷- زارعی ، متین ، ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی . (۱۳۷۵ ) ، ص ۲۶ الی ۴۵
۸- رضائیان ، علی ، رفتار سازمانی چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۸۰
۹- رندال راس ، الیزابت آلتمایر ، رضایتمندی شغلی . ترجمه غلامرضا خواجه پور
۱۰- ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره وری. چاپ دوم، موسسه نشر ویرایش ، تهران،۱۳۷۶، ص۷۰-۶۵٫
۱۱- سرداری ، احمد . (۱۳۸۳ ) . بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان
۱۲- سلطانی-ایرج.۱۳۴۱/کتاب بهره وری منابع انسانی/ اصفهان ، انتشارات ارکان، ۱۳۸۴٫
۱۳- سلطانی ، ایرج . مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی . اضفهان ، انتشارات ارکان ، ۱۳۸۴ ، ص ۷۳ و ۷۴
۱۴- شاکری نیا ، ایرج ، امنیت و رضایت شغلی کارکنان
۱۵- شفائیان منصوره، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن ، پایان نامه، ۱۳۷۵٫
۱۶- طالبان ، محمد رضا (۱۳۷۴ ) . تحلیلی اجتماعی از خشنودی شغلی . پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشکده تربیت مدرس
۱۷- طباطبایی ، شهناز (۱۳۷۸ ) ، بررسی مقایسه رضایتمندی شخصی پرستاران و پزشکان از طریق پرسشنامه رضایت شغلی براوفیلد ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا
۱۸- فصل نامه علوم و فن آوری اطلاعات،z.tahvori@yahoo.com، دوره ۲۱، شماره۲(۱۳۸۴)ص۲۵-۴۶
۱۹- کایا ، ابرو (۱۹۹۸ ) رضایت شغلی کتابداران کشورهای در حال توسعه . گزیده مقالات
۲۰- کورمن ، ابراهام . (۱۳۷۶ ) ، روانشناسی صنعتی و سازمانی . ترجمه حسن شکر کن ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات رشد
۲۱- کلهری ، محسن ، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ، سازمان تبلیغات اسلامی . پایان نامه کارشناسی ارشد (۱۳۸۴ )
۲۲- کیت ، دیویس و جان ، نیو اسورم . رفتار انسان در کار . ترجمه محد علی طوسی
۲۳- گلچین، ماهرخ، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی.
۲۴- گوهری بهبهانی ، غلامرضا . (۱۳۷۵ ) . بررسی تئوری دو عاملی هرزبرگ در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز ، پایان نامه فوق لیسانس ، شیراز : دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم تربیتی
۲۵- کینان ، کیت (۱۳۸۰ ) . چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ، ترجمه قاسم کریمی

۲۶- مقالات مدیریت،رضایت شغلی و بهره وری،a.sadegi، ۱۳۸۶
۲۷- مرادی، علی بیات و معصوم قنوتی، فاطمه، بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان ها، پایان نامه.
۲۸- مایکل ، آرمسترانگ ، راهبردهای مدیریت منابع انسانی ، ترجمه خدایار و حسن موثقی ، تهران . نشر فرایا (۱۳۸۰) ص ۲۲۲
۲۹- محمد زاده ، فرید (۱۳۷۸ ) . بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی ، تهران ، شهید بهشتی و ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
۳۰- نوری و همکاران . (۱۳۷۹ ) ، بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی پرستاران
۳۱- نایلی ، محمد علی ، انگیزش شغلی در سازمان ها ، اهواز ، انتشارات دانشگاه شهید چمران
۳۲- هومن ، حیدر علی . (۱۳۸۱ ) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی . تهران : مرکز آموزشی مدیریت دولتی

۳۳-Michel Argyte, the Psychology Of Happiness, by Foutledge, 2001. p .90,95.96

 

34-Locke,E.A.(1988)The Natureand Causes of Jop Satisfactionin M.Dunnette (ED) ,Handboukol Indnstrial and Organizational Psychology ( 2 nded ) ,palo A (to A:consulting Psychologists Press)

35-Spector,Paul E . (1985 ) . Masurement Of Human Service Staff Satisfaction: Development Of the Jop Satisfaction Survey,American Journal Of Community Psychology,13 (6) , 693 – ۷۱۳

Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology,

36- Staw, B.N.Ross,I. Stability in the midst of Change :A
Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology1985.70.469-480

37–Weaver,C.N.(1994 ) jop Satissfaction in the Unitted States in the 1980 , Journal Of applied Psych0logy,65,364,367
38-togia, A.,Koustelios, A.,& Tsigilis,N. (2004).Job Satisfaction among Greek Academic Librarians.LIS reseaech, 26(3),373-383

 

-1-1بیان مسئله:

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست چه بسیار افردی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری بگذرانند پیداست که این محیط نیز هچمون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداختند و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد.  میزان درآمد، وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه ی مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است)کلهری،۴۷:۱۳۸۴(.

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت کار، عوامل فردی.

رضایت شغلی باعث میشود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین میشود روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند(زارعی،۸۱:۱۳۷۵). عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیارنامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه ی پایین  و عدم رضایت شغلی را به طور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. از عواملی که باعث عدم رضایت شغلی می شود می توان به تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، خستگی در کار، نامساعد بودن شرایط کار اشاره کرد)سرداری،۶۷:۱۳۸۳(.

سازگاری شغلی در صورتی ممکن خواهد بود که نیازهای اجتماعی نیز ارضاء شود و آنها عبارتند از:

پول، امنیت، شرایط مساعدکار، فرصت پیشرفت، روابط شخصی، هماهنگی  با استعداد شخص، هماهنگ بارغبت ، مهارت، همکاران.

کسی که رضایت شغلی او بالاست نسبت به شغل خود نگرش مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست نگرش منفی نسبت به کار خود دارد. در متون علمی مفهوم رضایت شغلی به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته است: هم به عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم به عنوان متغیر مستقل (یعنی اثرگذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم. سوال اصلی تحقیق اینست که چه رابطه ای بین رشته تحصیلی معلمین با رضایت شغلی آنان وجود دارد؟

۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه وجود رضایت شغلی یکی از عوامل مهم مؤثر بر افزایش بهره وری و راندمان کاری در محیط های سازمان است لذا به نظر میرسد سنجش میزان رضایت شغلی آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت افزایش آن می تواند به نحو مؤثری در افزایش ارائه خدمات معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه مؤثر باشد.

بررسی و مطالعه علل و عوامل در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی به بارآوری بسیار منجر می شود و معلمین  خشنود بازدهی بیشتری دارند. بازده و عملکرد خوب یکی از عوامل مؤثر رضایت شغلی است، زیرا بازده بالا به پاداش هایی مانند درآمد بالاو ترفیع منجرشده و این عامل به نوبه ی خود موجب رضایت شغلی می شود همچنین اثرات غیرمستقیم رضایت شغلی کارکنان موجب داشتن کارکنان خشنودتر ،سالم تر،  منظم تر با وظیفه و مشتاق یادگیری می شود. همچنین رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان خود متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. همچنین عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است.

۳-۱- اهداف تحقیق

به طور کلی سنجش رضایت از کار، کار مدیران مدارس را ساده خواهد کرد. زیرا این گروه با شناخت عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی می توانند روحیه کارکنان خود را کنترل نمایند. آن را در سطحی بالا نگه دارند و شکوه ها و گلایه ها را کم کنند و درنهایت از میان بردارند.

هدف کلی : تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس رشته تحصیلی آن ها

اهداف جزیی : تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آن ها

تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی آنان

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس سن آن ها

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس وضعیت شغلی  آن ها

۴-۱-فرضیات تحقیق

۱-        بین سن معلمین و  رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.

۲-        رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آنان متفاوت است.

۳-        رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی  انان متفاوت است.

۴-        رضایت شغلی معلمین  بر اساس وضعیت شغلی آنان متفاوت است.

۵-۱-تعریف مفاهیم:

رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سازمان برای او فراهم می-کند تا چه حد سازگاری و هماهنگی دارد.

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود.

رضایت شغلی حدّی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد.

رضایت شغلی عبارت است از رضایتی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها که فرد از کار خود بدست می-آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند. (دادنیا، ۱۳۸۷)

«فیشروهانا» رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می کند. به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند. فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به خدمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد.

به منظور تعریف عملیاتی این مفاهیم در پرسشنامه ،سوالات زیر آورده شده است.

۱٫ نسبت به شغل فعلی خود بسیار علاقمند هستم.

۲٫به هیچ وجه ما یل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم.

 ۳٫احسا س می کنم که هیچ شغل د یگری  مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد.

۴٫به هیچ عنوان شغل فعلی را با شغل دیگری  عوض نخواهم کرد.

۵٫فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد.

۶٫در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم.

۷٫نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم.

۸٫از شغل خود بسیار راضی هستم.

۹٫احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست .

۱۰٫به هنگام اشتغا ل واقعاً احسا س استراحت و آرامش می کنم .

۱۱٫با شغل فعلی ام می توانم به بسیاری از امیدها و آرزوهایم دست یابم

۱۲٫از شغلم احساس لذ ت واقعی می کنم .

۱۳٫اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم .

۱۴٫بهترین اوقا ت من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف هستم .

۱۵٫از حقوق و در آمد حاصل از شغلم راضی هستم .

۱۶٫تمایل دارم که در روز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر در آمد آن، بلکه به خاطر

لذت بخش بودن کار .

۱۷٫احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است .

۱۸٫احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم .

۱۹٫هنگامی می توانم از توانایی ها واستعدادها یم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم

۲۰٫تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد .

۲۱٫احساس می کنم از امنیت شغلی ( ثبات شغلی ) بیشتری برخوردارم .

۲۲٫در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد.

۲۳٫از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم

۲۴٫از اینکه در جمع کاری می کنم احساس لذت می کنم.

۲۵٫از اینکه کار من برای  جامه لازم وضروری است احساس غرور می کنم.

۲۶٫احساس می کن یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رابطه شغل و آینده و هویت آدمی
 • پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
 • پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
 • پایان نامه بررسی میزان رضایت وعدم رضایت شغلی مربیان پرورشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.