تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:..   ۱
مقدمه:..   ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه :   ۴
۲-۱ بیان مسأله   ۴
۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق   ۶
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۸
۵-۱ اهداف تحقیق   ۹
۱-۵-۱ هدف کلی   ۹
۲-۵-۱ هدف ویژه   ۹
۶-۱ چارچوب نظری تحقیق   ۹
۷-۱ فرضیات تحقیق   ۱۲
۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات   ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه:   ۱۵
۲-۲ بازار مالی:   ۱۵
۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی   ۱۶
۱-۱-۲-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه   ۱۶
۲-۱-۲-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی   ۱۶
۳-۱-۲-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)   ۱۷
۴-۱-۲-۲ کاهش هزینه مبادلات   ۱۷
۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی   ۱۷
۱-۲-۲-۲ بازار پول   ۱۸
۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه   ۱۸
۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان   ۱۸
۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران   ۱۹
۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار   ۲۱
۶-۲ دارایی   ۲۲
۱-۶-۲ دارایی مالی   ۲۲
۷-۲ اوراق بهادار   ۲۳
۸-۲ سهام عادی   ۲۳
۹-۲ بازده سهام   ۲۴
۱-۹-۲ مفهوم بازده   ۲۴
۱۰-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار   ۲۴
۱-۱۰-۲ بازده تحقق یافته   ۲۵
۲-۱۰-۲ بازده مورد انتظار   ۲۵
۱۱-۲ اجزای بازده   ۲۵
۱-۱۱-۲ سود دریافتی   ۲۵
۲-۱۱-۲ سود(زیان)سرمایه   ۲۵
۱۲-۲ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت   ۲۹
۱-۱۲-۱ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت   ۲۹
۱۳-۲ شاخص های اندازه   ۳۰
۱-۱۳-۲ میزان دارایی شرکت   ۳۰
۲-۱۳-۲ میزان فروش کل شرکت   ۳۰
۳-۱۳-۲ لگاریتم فروش کل   ۳۱
۴-۱۳-۲ تعداد پرسنل شرکت   ۳۱
۵-۱۳-۲ ارزش بازار شرکت   ۳۱
۱۴-۲مفهوم ارزش   ۳۲
۱۵-۲ انواع ارزش   ۳۲
۱-۱۵-۲ ارزش اسمی   ۳۲
۳-۱۵-۲ ارزش بازار   ۳۳
۴-۱۵-۲ ارزش انحلال   ۳۴
۵-۱۵-۲ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت   ۳۴
۶-۱۵-۲ ارزش ذاتی   ۳۴
۷-۱۵-۲ ارزش منصفانه   ۳۵
۱۶-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )   ۳۵
۱۷-۲ قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی   ۳۵
۱۸-۲ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز   ۳۶
۱۹-۲ مدل های تعادلی   ۳۶
۱-۱۹-۲ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ   ۳۷
۲-۱۹-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای    ۳۹
۱-۲-۱۹-۲ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای   ۴۱
۳-۱۹-۲ مدل سه عاملی فاما و فرنچ   ۴۱
۱-۳-۱۹-۲ عامل اندازه   ۴۳
۲-۳-۱۹-۲ عامل ارزش   ۴۳
۲۴-۲ پیشینه تحقیق   ۴۴
۱-۲۴-۲ تحقیقات در خارج از ایران   ۴۴
۲-۲۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران   ۴۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه   ۵۳
۲-۳ روش تحقیق   ۵۳
۳-۳ جامعه مطالعاتی   ۵۴
۴-۳ قلمرو تحقیق:   ۵۵
۱-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق :   ۵۵
۲-۴-۳-قلمرو زمانی تحقیق :   ۵۵
۳-۴-۳-قلمرو مکانی تحقیق :   ۵۵
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق   ۵۶
۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات   ۵۸
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها   ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه:   ۶۴
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها   ۶۴
۳-۴ آزمون فرضیه ها   ۶۵
۱-۳-۴ فرضیه اول   ۶۷
۲-۳-۴ فرضیه دوم   ۷۱
۴-۴ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره   ۷۵
۵-۴ آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه   ۷۶
۶-۴ آزمون هم خطی   ۸۶
۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها   ۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه   ۹۱
۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها   ۹۱
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره   ۹۱
۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره   ۹۳
۳-۵ نتیجه گیری   ۹۳
۴-۵ پیشنهاد هایی  مبنی بریافته های  تحقیق   ۹۵
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی   ۹۶
۶-۵ محدودیت های تحقیق   ۹۷
پیوستها:
پیوست الف:   ۹۹
پیوست ب:   ۱۰۵
پیوست ج:   ۱۱۱
پیوست د:   ۱۱۷
پیوست ه:   ۱۲۳
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:   ۱۳۱
منابع لاتین:   ۱۳۳
منابع اینترنتی:   ۱۳۵

منابع فارسی:

احمد پور،الف و محمود رحمانی فیروزجانی،۱۳۸۶، “بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام “، مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره ۷۹٫
باقر زاده .س ،۱۳۸۴، “بررسی عوامل تاثیر گذاری بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، فصلنامه تحقیقات مالی ، سال پنجم،شماره ۱۵ .
تمیمی،ع،۱۳۸۲، “بررسی رابطه اندازه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “،پایان نامه کارشناسی  ارشد ،دانشگاه الزهرا (س).
تهرانی،ر. و عسگر نوربخش،۱۳۸۶،”مدیریت سرمایه گذاری” ،انتشارات نگاه دانش ،چاپ سوم.
جونز،چ.پ.، ترجمه رضا تهرانی و عسکر نوربخش،۱۳۸۴، “مدیریت سرمایه گذاری “، انتشارات نگاه دانش، تهران، چاپ دوم.
جهانخانی،ع و محمود مرادی،۱۳۷۵،”مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار“، دانشگاه    تهران چاپ سوم.
حافظ نیا، م.ر.،۱۳۸۱،”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی“، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، انتشارات سمت.
خاکی،غ،۱۳۷۵، ” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی“، انتشارات بازتاب ،چاپ هشتم
خشنود.س،۱۳۸۴، “بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد.
راعی، ر. و احمد تلنگی،۱۳۸۷،”مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته“،انتشارات مدیریت ،چاپ دوم.
رباط میلی، م ،۱۳۸۶،”مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار” ،تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س).
رضایی بلوک آبادی .ع ،۱۳۷۹،”بررسی تاثیر عوامل B/M )) و اندازه در سود آوری شرکتها“، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
ریموند،پی .نوو، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان،۱۳۸۳،”مدیریت مالی“،انتشارات سمت.
سرمد.ز و همکاران،۱۳۸۱،”روش تحقیق در علوم رفتاری“،انتشارات آگاه،چاپ ششم.
سینایی.ح ،۱۳۷۳،”سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران“،فصلنامه تحقیقات مالی، شماره دوم.
شباهنگ، ر.، ۱۳۸۰،”مدیریت مالی “، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، تهران، چاپ هشتم، جلد اول.
طارمی ، م،۱۳۸۵،”آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
منصوری.م ،۱۳۸۷، “بررسی متغیرهای مدل سه عاملی فاما فرنچ“،مجموعه مقالات همایش دانشجویان حسابداری دانشگاه الزهرا (س).
موسوی کاشانی، ز،۱۳۷۸، “بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 منابع لاتین:

Bahandari, L.C. (1988), ” Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence” , Journal of Finance 43, pp:425
Banz, Rdf, W. ، ۱۹۸۲٫”The Relation between Securities Yield and Yield- Surrogates”, Journal of Financial Economics, 2, pp: 35-50.
Bartoldy ,Jan,and Paula,Peare(2005), ” Estimation of Expected return:CAMPVs Fama and French “.Intennatinal Review of Financial Analysis.14.
Black, F., Jensen, M.C. and Scholes, M. ، ۱۹۷۲,” The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests in Jensen ، Ed”. Studies in The Theory of Capital Markets, New York: praeger.
Chan ,louis ,k,Yasushi ,Hamao and Josef Lakonishok (1991) “Fundamentals and Stok Returns In Japan”. Journal of Finance 46, pp:739-789.
Fama , E.F. & French ,K.R .(2003), ” The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence ” , Journal of Economic Perspectives 18 , pp:28-46.
Fama, E. & French, K. (1992), “The Cross Section of Expected Stock Return. “, Journal of Finance 47, no .2 , June , pp: 427-432.
Fama, E.F. and Macbeth, J. ، ۱۹۷۴٫ “Tests of Multiperiod Two Parameter Model”, Journal of Financial Economic, 1 ، ۱, pp: 43-66.
Keim,Donald.B.(1990). “Anew Look at the Effects of size E/P Ration on stock Returns”.Financial Analvasts.jornal.Vol 46.no.p:56-57.
kiem. Donald b , (1990),”A new look at the Effects of firm Size and E/P Ration on stock Returns. “ ,financial analysts journal., 146,pp. 56-57.
Lakonishok .J.and .alan .C,Shapiro.(983). “Sistematic Risk total Risk and siz asdeter minants of stok Market returns”,Jornal of Banking and Finance.(10).pp115-132.
Lam, Kenneth, ، ۲۰۰۵,”Is The Fama- French Three Factor Model Better than The CAPM? “, .
Naudis ,Hans .2003”, The CAPM ,The Fama –French model and The vassalu Model “,H comparison for the United Kingdom ,Thenis submitted To ob tain The Degree of Commericial Engineer Katholieke universitiet Leuven 78p.
Polakow, D. & Nailana, R. ، ۲۰۰۳, “Alternative Portfolio Construction The Best in Semi variance”, CADIZ Financial Strategies, November, pp: 2.
Ross, S. ، ۱۹۷۶, “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing “, Journal of Economic Theory 13, no.2, December, pp: 341-360.
Scott, William, ، ۱۹۹۷,”Accounting Theory”, First Edition, Chapter 4.

چکیده:

 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران  به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد ۵۶ شرکت  در طی دوره زمانی ۸۶–۱۳۸۲ از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه:

از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هرسرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور ،سرمایه گذاران سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند  و  بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند . یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود  نقدی  سهام  و  تغییرات  قیمت سهام  توجه  ویژه ای دارند  و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند .  در بازار های سرمایه برگ  برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی  از بازدهی  سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود . همچنین با توجه به اینکه یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها است  ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی  از عوامل  موثر در پرداخت نقدی سود سهام  و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟  به  عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان  نقدی  وجوه  یکی  از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است . سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شرکت های  مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود  نقدی  دریافتی از شرکتها می باشند زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است .  بررسی رابطه  بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (۱) سود نقدی توزیع شده بین سهام داران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (۲) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است

۱-۱-مقدمه :

یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازار های جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازار ها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازار ها می توان بازار(بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. سرمایه گذاران به تناسب سرمایه گذاری خواهان دریافت سود یا بازده هستند که در ادبیات مالی به آن مصالحه خطر پذیری و بازده گفته می شود. لذا ارائه راه کاری صحیح و قابل تعمیم در شرایط مختلف جهت رسیدن به بازده مطلوب و مورد انتظار می تواند انگیزه سرمایه گذاران را برای مشارکت در توسعه و پیشبرد اقتصاد هر جامعه  مفید دانست. این فصل با طرح مسئله تحقیق و چهارچوب نظری و مدل تحلیلی و همچنین پیشینه آن مراحل تحقیق را پشت سر می گذارد.

۲-۱ بیان مسأله

فاما و فرنچ[۱] (۱۹۹۲) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، اهرم مالی و  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در بیان انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. این محققان نتیجه گرفتــند که در فاصله زمانی سالهای ( ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۰)، اندازه و و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد.

اسلاو[۲] و لیو (۱۹۹۹) ، بیان میکنند که پرتفولیوهایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند. موضوعی چون تصمیم های سرمایه گذاری، شیوه های تأمین مالی، خط مشی پرداخت سود سهام، ساختار مالی، سرمایه و. . . ، چندین دهه است که مورد توجه متخصصان قرار دارد. از این رو پیوسته بورس های کشورهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در این میان کارایی بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که عدم کارایی در بازار باعث می شود که انتظارات سرمایه گذاران برآورده نگردد. عدم کارایی خروج سرمایه گذار را بدنبال خواهد داشت و به این نکته واقف هستیم که سرمایه عامل تعیین کننده تولید و توسعه هر اقتصاد است. از این رو نظریه بازار کارا به نوعی می توانند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کند.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به عنوان نظریه پرتفوی و یا سایر مدل های گسترش یافته این مدل همچون مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل کاهشی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و حتی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ و. . . توسط بسیاری از پژوهشگران در بازار های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیقاتی که توسط بلاک، جنسن و شولز (۱۹۷۲)[۳]، فاما و مکبث[۴] (۱۹۷۳) ، فرانسیس[۵] (۱۹۸۳) انجام گرفت نشان داد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین بازده سهام ندارد و گنجاندن عامل بازار در مدل فقط باعث می شود ؛ابعاد گوناگون ریسک تجزیه شود و این مدل نتواند ریسک هایی را توزیع کند که واحد اقتصادی با آن درگیر اند. از طرفی باسو[۶] (۱۹۷۷)، بنز[۷] (۱۹۸۱)، بهانداری[۸] (۱۹۸۸) و فاما و فرنچ[۹] (۱۹۹۲) و همچنین بارتلدی و پییر[۱۰] (۲۰۰۵) به بررسی عوامل دیگری از قبیل،  نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت، با بازده سهام  در تحقیقات خود پرداختند. با توجه به تحقیقات فوق سعی شده تا با استفاده از مدل فاما و فرنچ به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در ارتباط با بازده سهام با تشکیل سبد سهام پرداخته شود.

بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

آیا متغیر اندازه شرکت توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
آیا متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
آیا تشکیل یک سبد سهام با استفاده از اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار می تواند بازده را به نحو مطلوب تری تبیین کند؟

۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق

اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، توسط ویتز[۱۱] (۱۹۵۲) و توبین[۱۲] (۱۹۵۸) بنا نهاده شده است. ویلیام شارپ[۱۳] (۱۹۶۴) و ترینور[۱۴] (۱۹۶۱) و لینتر[۱۵] (۱۹۶۵) و بلک[۱۶] (۱۹۷۷) از جمله محققانی بودند؛ که کوشیدند از نظریه مارکوویتز برای مکانیزم قیمت گذاری اوراق بهادار بازار بطور موثری استفاده کنند. تلاش آن ها در اوایل دهه شصت به بار نشست ؛که امروزه به نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معروف است. فاما و فرنچ[۱۷] (۱۹۹۲) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، نسبت درآمد به قیمت، اهرم مالی و  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در توصیف انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. یافته های آنان نشان می دهد که در فاصله زمانی سالهای (۱۹۶۳ تا ۱۹۹۰)، اندازه و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، نسبت درآمد به قیمت، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد. در سال (۱۹۹۹ ) باری، ود و رودری گواز، در یافتند که، شرکت های کوچک و همچنین شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، متوسط بازده بالایی نسبت به بقیه شرکتها دارند. واسلاو و لیو[۱۸] (۱۹۹۹)، بیان میکنند که پرتفولیو هایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند.

جاناتان لولن[۱۹] ( ۱۹۹۹) بیان کرد که استفاده از یک مدل چند عاملی برای محاسبه بازده سهام، بهتر از یک مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. گلدریر و همکاران [۲۰] در سال (۱۹۹۹) اثر اندازه ی شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را در بازارهای سرمایه نو ظهور مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج آنها نشان می دهد، که اثر اندازه در بعضی از ماههای سال محسوس است. در حالی که اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در کل دوره مورد بررسی فراگیر و معنا دار است. هانس ناتس[۲۱] (۲۰۰۳) به مقایسه قدرت تبیین هر یک از سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فاما وفرنچ[۲۲] ، در پیش بینی بازده اوراق بهادار بریتانیا  طی دوره ( ۲۰۰۳ -۱۹۷۳) نموده است. شرکتها براساس اندازه به ۵ گروه و بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به ۵ گروه تقسیم بندی شده اند. که از ترکیب این گروه ها، ۲۵ پرتفوی تشکیل شده است ؛ رگرسیون داده ها در قالب مدل سه متغیره فاما و فرنچ، همبستگی بالای بازدهی اکثر پرتفوی ها، با متغیرهای مدل را آشکار نمود. ۱۱ پرتفوی دارای R2  بالای ۹۰درصد  بودند ؛۱۲ پرتفوی دارای R2 بین ۷۰ درصد  و۹۰درصد بودند و تنها دو پرتفوی کوچک که در طبقات۱و۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  قرار داشتند دارایR2 کوچکتر از۷۰ درصد بودند؛ که علت این امر تعداد نمونه کم و ناکافی حاضر در این پرتفوی ها ذکر شده است. این نتایج تقریباً مشابه نتایج فاما و فرنچ  در خصوص بورس آمریکا می باشد.

آندریاس و النی[۲۳] (۲۰۰۴) مدل سه متغیره فاما و فرنچ را در خصوص داده های شرکتهای ژاپنی در سال های۲۰۰۱-۱۹۹۲ مورد آزمون تجربی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که در صورت استفاده از مدل سه متغیره فاما و فرنچ متغیر های اندازه (ارزش بازار پرتفوی) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، توان تبیین پراکندگی مقطعی میانگین بازدهی سهام در بورس ژاپن را دارا می باشند. عامل بازار بتا، نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت تبیین تغییرات بازدهی سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ را دارا بود. در پرتفوی هایی که سهام با اندازه کوچک را شامل بودند ؛قدرت تبیین عامل اندازه بر قدرت تبیین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برتری داشت. عکس این موضوع در خصوص پرتفوی هایی که شامل سهام با اندازه بزرگ بودند، صادق بود.

با کنترل اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، رابطه بین اندازه و میانگین بازدهی در سهام دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و نرمال، منفی (معکوس) بود و در خصوص سهام دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، این رابطه مثبت (مستقیم ) بود ؛ با کنترل اثر اندازه، رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و میانگین بازدهی در خصوص سهام با اندازه کوچک منفی (معکوس ) بود ؛ و در خصوص سهام با اندازه بزرگ، مثبت (مستقیم ) بود. در مجموع نتایج بدست  آمده در این تحقیق نشان  می دهد، که مدل  فاما و فرنچ  در خصوص تغیرات بازده  مورد انتظار  سهام در بورس  اوراق بهادار ژاپن دارای قدرت تبیین بیشتری نسبت به مدل ارزش گذاری دارایی های سرمایه می باشد. باقر زاده، به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد؛ اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. همچنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت بیش ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کند. تحقیق ایشان در بازه زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۶انجام گرفته و با الهام از روش شناسی فاما و فرنچ[۲۴] (۱۹۹۲) برای تخمین بتای پیش رتبه بندی و پس رتبه بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی های (اندازه- بتا) شده است. هم چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک ( ضریب بتا) و اعمال آن در مدل ر رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون[۲۵] (۱۹۷۹) استفاده گردیده است.

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. پس شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کند تا به سود و بازده دست پیدا کند، می تواند بسیاری از تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا سازد) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که در دوره ۵ ساله انجام شده است.

۵-۱ اهداف تحقیق

با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و منظور خاص صورت می گیرد. اهداف این تحقیق بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می شود:

۱-۵-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۲-۵-۱ هدف ویژه

هدف ویژه این تحقیق، بررسی تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق

 چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن روابط بین عواملی که در ایجاد مساله، مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند، این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشات گرفته باشد.

بطور کلی چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر، تعدیل گر که تصور می شود شرایط مورد برای نقش دارند بپردازد. ایجاد چنین چارچوبی نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها به آزمون آن ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، ۱۳۸۲،ص۳۳)۱.

فاما وفرنچ با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی بر روی هر یک از عامل ها، ارتباط میانگین بازده ها را با  عامل هایی (خطر پذیری، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان داد که عامل اندازه ونسبت دفتری به ارزش بازار، توانایی بیشتری درپیش بینی بازده سهام دارد و شرکتهایی که از نظر اندازه، کوچک بودند و ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی داشتند، دارای میانگین بازده بالاتری نسبت به بقیه شرکتها هستند.

چارچوب نظری این تحقیق با توجه به پیشینه موضوع تحقیق تدوین شده و متغیر های اصلی و موثر تحقیق نیز با توجه به سئوال اصلی پژوهش شناسایی و بیان گردیده است. نگاره ۱-۱ ضمن بیان چهارچوب نظری تحقیق با مد نظر قرار دادن یافته های تحقیقات قبلی، چگونگی ارتباط بین متغیر های پژوهش را بیان می کند.

۷-۱ فرضیات تحقیق

با توجه به مدل ارائه شده و سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق فرضیات ذیل ارائه می گردد:

فرضیه اول:بین اندازه شرکت و بازده واقعی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات

بازده[۲۶] سهام

مجموع بازده، حاصل از سود تقسیمی و تغییرات سهام در طی سال می باشد. در محاسبه بازده سهام فرض می کنیم که سود تقسیمی بین سهامداران به طور یکنواخت توزیع شده است (نوو،۱۳۷۶، ص۳۶)[۲۷].

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )

این نسبت از تقسیم ارزش دفتری سهام عادی شرکت بر ارزش بازار آن بدست می آید. این نسبت در واقع نشان دهنده %، قیمت دفتری نسبت به ارزش بازار می باشد؛ که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه ( تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار) به دست آمده است (همان منبع،ص ۶۸)۳.

اندازه شرکت[۲۸]

برای تعیین اندازه شرکت می توان معیارهای مختلفی به کار برد؛ ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار و. . . ، نمونه هایی از این قبیل که در این تحقیق ارزش بازار سهام (حاصل ضرب میانگین قیمت بازار سهم طی سال  ضرب در تعداد سهام شرکت در پایان دوره مالی) در نظر گرفته شده است. چنانچه شرکت طی سال افزایش سرمایه داشته باشد یا سهام جایزه توزیع کرده باشد. قیمت بازار با توجه به میزان افزایش سرمایه یا سود سهمی توزیع شده تعدیل و سپس میانگین قیمت به ریسک می آید. جهت کوچک نمودن می توان از اعداد آن لگاریتم در مبنای اعداد طبیعی گرفته می‌شود (بارتلی و پیر، ۲۰۰۵،ص ۱۴)[۲۹].

ارزش دفتری هر سهم (BV)

ارزش دفتری هر سهم، بیانگر آن است که به ازای هر سهم، آورده سهامداران بر مبنای مبالغ دفتری چه میزان می باشد؛ به عبارت دیگر، ارزش دفتری هر سهم بیانگر سرمایه به کار رفته در شرکت بر مبنای مبالغ دفتری می باشد که برابر است ؛با جمع حقوق صاحبان سهام، تقسیم بر تعداد سهام در دست سهامداران است (نوو،۱۳۸۳،ص ۶۹)[۳۰].

 

روش SMB

SMB  نشان دهنده صرف اندازه است و برای اندازه گیری بازده اضافه ای طراحی شده است؛ که از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک (از لحاظ ارزش بازار) حاصل می گردد. در عمل SMB به صورت ماهیانه محاسبه می شود ( فاما و فرنچ، ۲۰۰۳،ص ۲۳)[۳۱].

 

روش HML

 HML  نشان دهنده صرف ارزشی است و عموماً به واسطه سرمایه گذاری در شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا فراهم می شود (همان منبع،ص۲۳)۵.

۱-۲- مقدمه:

 هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت در بلند مدت. زیرا آن ها به نوعی ارزش زمانی پول را می دانند و عامل تورم را نوعی کاهش ارزش در سرمایه تلقی می کنند. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. در این میان می توان به عواملی که در ارتباط با شرکت های سهامی به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری اشاره نمود: متغیر های حسابداری از جمله نسبت های مالی، بازده، نسبت قیمت به درآمد، سود هر سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، خطر پذیری و. . . . اشاره نمود. بنابراین در این تحقیق با بررسی تعدادی از متغیرهای فوق درصدد شناسایی عواملی هستیم تا رسیدن به بازده سرمایه گذاری را با اطمینان خاطر پیش بینی نماییم. در این فصل با توجه به اهمیت موضوع اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حتی بازده واقعی سهام و حتی سایر متغیر های مرتبط را در ادبیات تحقیق به آن اشاره خواهیم نمود. در پایان فصل نیز پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از ایران نیز سخن به میان آمده است.

۲-۲ بازار مالی:

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.