تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیات تحقیق ۶
۱-۶- تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق ۷

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ – مقدمه ۱۲
۲-۲- ماهیت هوش ۱۲
۲-۳- انواع هوش ۱۵
۲-۴- هیجان و اجزاء آن ۱۶
۲-۵- نقش هیجانها در هوش ۱۸
۲-۶- تاریخچه و تعریف هوش هیجانی ۱۹
۲-۶-۱- تعاریف هوش هیجانی ۱۹
۲-۶-۲- نگاهی اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی ۲۱
۲-۷ – هوش هیجانی و بهره هوشی ۲۶
۲-۸ – مدلهای هوش هیجانی ۲۹
۲-۸-۱- ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی ۳۰
۲-۸-۲- مدل بار – آن ۳۲
۲-۹- در حال حاضر هوش هیجانی چگونه اندازه گیری می شود؟ ۳۳
۲-۱۰- آموزش هوش هیجانی ۳۳
۲-۱۱- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی ۳۴
۲-۱۲- چگونه می توان هوش هیجانی معلمان را افزایش داد؟ ۳۵
۲-۱۳- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی ۳۷
۲-۱۳-۱- ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی ۳۷
۲-۱۴- رسالت ها و وظایف آموزش عالی ۳۹
۲-۱۵ – نقش دانشگاه ها در تحقق وظایف آموزش عالی ۴۰
۲-۱۶- مفهوم و تعاریف اثربخشی ۴۰
۲-۱۷- تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگو های مرتبط با آن ۴۳
۲-۱۷-۱- اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدفها ۴۵
۲-۱۷-۲- اثربخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه ۴۵
۲-۱۷-۳- اثربخشی به عنوان تأمین رضایت گروه ذینفع ۴۶
۲-۱۷-۴- اثربخشی به عنوان رعایت استاندارد های آموزشی ۴۶
۲-۱۷-۵- اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی آموزشی ۴۷
۲-۱۸- الگوی کرک پاتریک : رهیافت جامع در ارزشیابی اثربخشی ۴۷
۲-۱۸-۱- سطح عکس العمل۴۸
۲-۱۸-۱- سطح یادگیری ۴۹
۲-۱۸-۲ – سطح رفتار ۴۹
۲-۱۸-۳- سطح نتایج ۴۹
۲-۱۹ – هدف و ضرورت اثربخشی آموزشی در دانشگاه ها ۴۹
۲-۲۰- ارزیابی اثربخشی استاد ۵۰
۲-۲۰-۱- طراحی سیستم ارزیابی استاد ۵۲
۲-۲۰-۲- ارزیابی اثربخشی استاد در کلاس درس ۵۳
۲-۲۱- چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای ۵۵
۲-۲۲- خصوصیات معلمین اثربخش ۵۷
۲-۲۳- چگونه می توان اثربخشی معلمان را افزایش داد ؟ ۵۸
۲-۲۳-۱- رهیافتها ۵۸
۲-۲۳-۲- حمایت از تلاشهایی که به اصلاح می انجامد۶۰
۲-۲۳-۳- دستورالعملهای برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی ۶۰
۲-۲۴- هوش هیجانی شاخص جدیدی برای سنجش عملکرد اثربخش ۶۱
۲-۲۵- ارتباط هوش هیجانی با اثربخشی ۶۲
۲-۲۵-۱- تفاوت میان هوش هیجانی و اثربخشی ۶۳
۲-۲۶- هوش هیجانی و اثربخشی سازمان ۶۳
۲-۲۶-۱- هوش هیجانی در محیط کار ۷۰
۲-۲۶-۲- ابعاد هوش هیجانی در محیط کار ۷۱
۲-۲۷- تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی و اثربخشی ۷۲
۲-۲۷-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۷۲
۲-۲۷-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۷۶
۲-۲۸- جمع بندی تحقیقات ۸۳
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۸۵
۳-۲- روش تحقیق ۸۵
۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۸۵
۳-۴- نمونه آماری ۸۵
۳-۵- متغیرهای تحقیق ۸۶
۳-۶- ابزار های اندازه گیری تحقیق ۸۷
۳-۶-۱- پرسشنامه ویژگیهای شخصی نمونه ها ۸۷
۳-۶-۲- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ۸۷
۳-۶-۳- پرسشنامه اثربخشی اعضای هیأت علمی۸۹
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ها ۸۹
۳-۷-۱- روایی ۸۹
۳-۷-۲- پایایی ۹۰
۳-۸ – روش های آماری ۹۲
فصل چهارم – یافته ها و نتایج تحقیق
۴-۱- مقدمه ۹۴
۴-۲- توصیف ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی۹۴
۴-۲-۱ – سن ۹۴
۴-۲-۲ – سابقه خدمت ۹۶
۴-۲-۳- وضعیت تحصیلی و مرتبه علمی ۹۷
۴-۲-۴-گروه های آموزشی۹۷
۴-۳- آزمون فرضیه ها ۹۸
۴-۳-۱- آزمون فرضیه شماره ۱ ۹۹
۴-۳-۲- آزمون فرضیه شماره ۲۹۹
۴-۳-۳- آزمون فرضیه شماره ۳ ۱۰۰
۴-۳-۴- آزمون فرضیه شماره ۴۱۰۰
۴-۳-۵- آزمون فرضیه شماره ۵۱۰۲
۴-۳-۶- آزمون فرضیه شماره ۶۱۰۲
۴-۴- یافته های جانبی پژوهش ۱۰۳
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۰۷
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۰۷
۵-۳- یافته های تحقیق ۱۰۹
۱-۵-۳- یافته های توصیفی ۱۰۹
۵-۴- بحث و نتیجه گیری فرضیه ها ۱۰۹
۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۲۱
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۱
۵-۷- محدودیت های تحقیق ۱۲۲
۵-۷-۱- محدودیت های در کنترل محقق ۱۲۲
۵-۷-۲- محدودیت های خارج از کنترل محقق ۱۲۲
منابع ۱۲۴
فهرست منابع فارسی۱۲۴
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۹
پیوست ۱۳۴

منابع

منابع داخلی:

– آراسته حمیدرضا و محمودی راد ، مریم . (۱۳۸۲) . آموزش اثربخش : رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان . مجله علمی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جلد پنجم ، ویژه نامه آموزش پزشکی ، پائیز و زمستان ۱۳۸۲

– اسماعیلی معصومه، احدی حسن,دلاور علی,شفیع آبادی عبداله. (۱۳۸۶) . تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان . تهران ، نشریه جهاد دانشگاهی ،صص۱۶۵-۱۵۸  

– آقاملایی ،تیمور و عابدینی ، صدیقه . (۱۳۸۶) . مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمز گان توسط دانشجویان با خودارزیابی استادان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، بهار و تابستان ۸۶ .

– آقایار، سیروس و شریفی درآمدی،پرویز . (۱۳۸۶) . هوش هیجانی ((کاربرد هوش درقلمرو هیجان)) .انتشارات سپاهان اصفهان ، چاپ دوم ،بهار .

اچ.اس.بولا.(۱۳۷۵).ارزشیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه : ابیلی خدایار،انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان.
-اندرسون ،لورین . (۱۳۸۴) . افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس . ترجمه : محمد امینی . تهران ،انتشارات مدرسه . چاپ چهارم . (انتشار به زبان اصلی ، ۱۹۹۸). 

– اکبر زاده، نسرین.(۱۳۸۳) . هوش هیجانی، دیدگاه سالووی و دیگران،انتشارات فارابی.

– اچ.اس.بولا. (۱۳۷۵) . ارزشیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه. ترجمه : خدایار ابیلی، انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان .

– بنکداری، نسرین . (۱۳۸۴) . بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 

– برادبری، تراویس، گریوز، جین.( ۱۳۸۴) . هوش هیجانی، مهارت ها و آزمون ها . ترجمه: مهدی گنجی، تهران ،انتشارات ساوالان . (انتشار به زبان اصلی ، ۲۰۰۵  ) .

– پاشا خوارزمی، رقیه . (۱۳۸۰) . بررسی مبانی سبکهای رهبری مدیریتی و میزان اثربخشی آنان درمدیریت آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد . مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– پورافکاری، نصرت­الله . (۱۳۸۲). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی . تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.

– ترابی، منوچهر. (۱۳۸۲). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران میان گروه هتلهای هما، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

– جویبار، منوچهر. (۱۳۸۴). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی ، میانی ، پایه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های تابعه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی . موسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .

– حسنخوئی ، سیما. (۱۳۸۵).  به بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارشغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس شهر بیرجند در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره . دانشگاه الزهراء ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

– خائف الهی، احمدعلی. دوستار، محمد. (۱۳۸۲) . «ابعاد هوش هیجانی»، مدیریت وتوسعه، ، شماره ۱۸، ص۵۲-۶۲٫

– خسروجردی، راضیه . (۱۳۸۳) . بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه .

– خشنودی فر، مهرنوش. (۱۳۸۴) . هوش هیجانی وتعلیم وتربیت ، فصلنامه نواندیش، شماره چهارم.

– دهشیری ، غلامرضا . (۱۳۸۳) . بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد . تازه های و پژوهشهای مشاوره ،جلد ۴ ،شماره ۱۲٫

– سرمد زهره ، بازرگان عباس ، حجازی الهه . (۱۳۸۵) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم .

– سلطانی ،ایرج . (۱۳۸۵). تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش درسازمانهای یادگیرنده . اصفهان ، انتشارات ارکان دانش .

– شعبانی بهار ،غلامرضا وهمکاران. (۱۳۸۳). ارتباط ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاهای سراسر کشور.نشریه علوم حرکتی و ورزش،ج اول ،ش ۳ ،بهار ۱۳۸۳  ،صص۱۲-۳۰٫

– صالحی ،شایسته . (۱۳۸۰) . تدریس اثربخش . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ، دوره سوم ،شماره دوم ، صص۲۱-۱۲ .

– صالحی، سید محمد . (۱۳۸۱). بررسی اعتبار، روایی، عملی بودن و هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

– طبائیان ،احمد . (۱۳۸۱) . رابطه بین پایگاه های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور . رساله دکترای تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تربیت معلم تهران

– طیبی ،سید جمال .(۱۳۷۳) . نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی . فصلنامه پژوهش برنامه ریزی در آموزش عالی ، ش۷و۸ ،صص۲۳-۲۲ .

 – عزیزی، علیرضا. (۱۳۷۷). ارزش شعور عاطفی در مدیریت سازمان‏ها. مجله تدبیر، شماره ۸۹: ۵۸ـ ۵۶٫

–  علاقه بند، علی. (۱۳۷۵). مدیریت عمومی. نشر روان.

– عیدی ، امیرحسین . (۱۳۸۶) . بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی (دولتی) تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران .

فتحی و اجارگاه کورش،دیبا واجاری طلعت . (۱۳۸۴) . ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی(براساس الگوی کرک پاتریک) تهران ،انتشارات آییژ،چاپ اول .

فرقدانی، آزاده . (۱۳۸۳) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

– قورچیان ،نادر قلی . (۱۳۸۵) . جزئیات روشهای تدریس .تهران : انتشارات فراشناختی اندیشه،چاپ چهارم .

– کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین.(۱۳۷۹). بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

– کرمدوست ، نوروز علی . (۱۳۸۳ ). بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از تدریس   با میانگین نمرات آنان از درس  در سالهای تحصیلی ۷۸-۷۷ و ۸۰-۷۹ ، مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،سال ۳۴، شماره ۱ ،صص۷۶-۵۷ .

– گلمن، دانیل. (۱۳۸۳). هوش هیجانی در کار. ترجمه: بهمن ابراهیمی، محسن جوینده. انتشارات بهین دانش.

– گلمن، دانیل.(۱۳۸۲). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. انتشارات رشد

– مختاری ،پورمرضیه,سیادت سیدعلی,امیری شعله . (۱۳۸۶) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان .

– مرادی، محمد. (۱۳۸۴) . بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

مهانیان خامنه، زهرا . (۱۳۸۰) . بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی معلمان زن شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

منصوری، بهزاد . (۱۳۸۰). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیسبر یا شرنیک در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه­‏های دولتی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

– معین ،م.(۱۳۵۳).فرهنگ فارسی . تهران .انتشارات امیر کبیر.

– نجفلوی ،محمد .(۱۳۷۱). برسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان. دانش مدیریت.شماره ۱۸٫ص۹۰٫

– وین .ک. هوی وسیسل ج .میسکل .(۱۳۸۲) . تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی . ترجمه : میرمحمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، چاپ چهارم .

– هریس ، آلما . (۱۳۸۳) . آموزش و یادگیری در مدارس اثربخش . ترجمه : محمد نریمانی ، اسماعیل ولی زاده حقّی . اردبیل ،انتشارات باغ رضوان .انتشار به زبان اصلی ، ۱۹۹۹). 

منابع لاتین :

– Al-Hamdan, Jasem .(2007). Higher Education Classroom Management: Kuwait University Students’ Views. Project Innovation, Inc. P.O. Box 8508 Spring Hill Station, Mobile, AL36689-0508. Journal Articles; Reports – Research.

                                                                                                                                     – Bar-on. R. & Parker. J. D. A. (2000). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Josse – Bass.

– Baker, Wendy. (2002). Mentoring – Improving The quality of work life and organizational effectiveness: A Case Study of a Formal Mentoring Program Implemented in Higher Education Organization.

– Barsade,S. G.(2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT Yale University press.

– Caruso, D. R,.&Wolff, C.(2001). Emotional intelligence in the workplace In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press .

– Capobinaco, S., Davis, M.H. and Kraus, L.A. (2003). Managing Conflict Dynamics:A Practical Approach. St. Petersburg, FL: Eckerd College Management DevelopmentInstitute.

– Cherniss, Cary. (2001). Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness. Annual Meeting of society for Industrial and organizational Psychology New.  Chapter one. LA, Aprill 15.

– Cherniss, Carry ,Ph.D..(2002). The” Business Case for Emotional 

 

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان  است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مدیران گروه آموزشی  که به ترتیب به تعداد ۴۵ نفر،۲۰۵۴ نفر و ۵  مدیرگروه آموزشی که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری به ترتیب ۴۰ ، ۸۰۰ و ۵ نفر می باشد ؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است . برای جمع آوری اطلاعات ازچهار نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید . در این تحقیق با توجه به موضوع ، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی ها ، رسم نمودارها ، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های ۱،۲،۳،۴،۵،۶ از همبستگی پیرسون و از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای پیش بینی استفاده شده است.

      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و اثربخشی اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد ) ۰۵/۰p< (  ، و نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان ۵ مؤلفه هوش هیجانی ، سه مؤلفه آن یعنی خودانگیختگی ، همدلی و مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی اعضای هیأت علمی هستند .

۱-۱ مقدمه

در سال‌های اخیر هوش هیجانی[۱] به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است.

هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی[۲] در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۹۵، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن[۳]، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (۱۹۹۸)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است (کی یرستد[۴]، ۱۹۹۹).

به نظر می رسد هوش هیجانی یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی اعضای هیأت علمی می باشد. هوش هیجانی در زمینه‌هایی از قبیل بکارگیری ، حفظ و نگهداری کارکنان ، روحیه و تعهد کارکنان ، نوآوری ، کارایی ، بهره‌وری ، وفاداری مشتریان ، کیفیت خدمات و … با اثربخشی هیأت علمی ارتباط دارد. با وجود این اختلاف نظرهای زیادی در رابطه با مفهوم هوش هیجانی وجود دارد. طرفداران هوش هیجانی معتقدند هوش هیجانی متفاوت از بهره هوشی است و تأثیر آن بر موفقیت فرد از بهره هوشی بیشتر است.

به نظر می‌رسد اعضای هیأت علمی یک دانشگاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی آن دانشگاه ایفاء نمایند، بنابراین سنجش میزان هوش هیجانی این اعضاء به عنوان یکی از عوامل اثربخشی آنها در دانشگاه از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان می‌پردازد. در این تحقیق سعی بر این است که بدانیم آیا هوش هیجانی اعضای هیأت علمی می‌تواند با اثربخشی  آنها در دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت داشته باشد یا خیر.

۲-۱ بیان مسئله

تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی را درباره ی پیش‌بینی عوامل مؤثر بر موقعیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‌کند که تکمیل‌کننده علوم شناختی نیز می‌باشد. قابلیت‌های هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است. گُلمن(۱۹۹۵) اظهار می‌دارد که هوش شناختی (IQ)[5] در بهترین شرایط تنها ۲۰ درصد از موفقیت‌ها را باعث می‌شود و ۸۰ درصد از موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارت‌هایی است که هوش هیجانی (EQ)[6] را تشکیل می‌دهد. در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت‌ افراد با ضریب هوشی بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین می‌کند. یعنی افرادی با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق‌تر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا و هوش هیجانی پایین دارند . به نظر گُلمن (۱۹۹۵) هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم عناصر بیرونی ، عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ، خودانگاره ، احساس استقلال و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت می‌باشد.

عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می‌شود. او مفهوم هوش هیجانی را در پنج حوزه قرار می‌دهد ۱٫ آگاهی از هیجانات خود ۲٫ کنترل هیجانات ۳٫ خودانگیختگی ۴٫ تشخیص هیجانات در دیگران ۵٫ کنترل روابط .

امروزه پیچیدگی محیط های شغلی، سازمان‌ها را ملزم به بکارگیری مدیران ماهر و توانا که دارای هوش هیجانی و اثربخشی رهبری بالایی باشند می‌کند. اگرچه هوش شناختی ممکن است برای مدیران مهم و ارزشمند قلمداد شود ، اما همیشه تضمین‌کننده و کافی نیست ، بلکه عامل مهم دیگری تحت عنوان هوش هیجانی برای ارتباط مؤثر با زیردستان مورد نیاز می‌باشد (ویزینگر[۷]، ۱۹۹۸).

با توجه به اینکه دانشگاه ‌ها نقش مهم و اساسی را در تأمین نیروی انسانی متخصص و اثربخش در تمامی زمینه‌ها دارند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان مجموعه ای که در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارا و اثربخش در کشور نقش مهمی ایفاء می‌کند ، مقوله هوش هیجانی اعضای هیأت علمی  می‌تواند به عنوان یک عامل اثربخش به شمار‌آید . در این راستا محقق بر آن شد که به بررسی هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و ارتباط آن با اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی بپردازد، بنابراین با توجه به مطالب بیان شدة فوق سؤال اصلی تحقیق این است که :

آیا بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان ارتباطی وجود دارد؟

۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق

در دهة اخیر، شاهد ظهور و گسترش بی‌سابقه تحقیقات علمی درباره ی هیجانات و عوامل مختلف (عشق، ترس، نفرت …) بوده ایم. علت این تمرکز ویژه را شاید بتوان بیش از هر چیز، حساسیت و اهمیت نگران‌کننده این موضوع در سال‌های اخیر دانست.

همة ما افرادی را می‌شناسیم که در تحصیل موفق بوده اما در زندگی شکست خورده‌اند ، همة ما مردمانی را می‌شناسیم که دارای خلاقیت و عقل سلیم بوده ، اما در آزمون‌های علمی موفق نبوده‌اند. آنها همواره به ما یادآور می‌شوند که موفقیت‌های مهم‌تر از این نیز وجود دارد. ما هنوز به این واقعیت پی نبرده‌ایم که هوش شناختی تنها ۴ درصد از سهم موفقیت در دنیای واقعی را به خود اختصاص می‌دهد(گلمن ،۱۹۹۸)

به عبارت دیگر، بیش از ۹۰ درصد از موفقیت‌ها مرهون انواع دیگر شعور است. به طور خلاصه‌ دارای استعدادهای نهفته‌ای بیش از آنچه تصور می‌کنیم هستیم. ما هرگز نباید این واقعیت را نادیده انگاریم که آنچه در دنیا اهمیت دارد ، کندذهنی نیست بلکه عدم شناخت و استفاده از هوش هیجانی است (عزیزی ، ۱۳۷۷).

بنابراین انتظار می‌رود که هوش هیجانی اعضای هیأت علمی پیش‌شرط لازم برای اثربخشی آنها باشد و به اعضاء کمک کند به طور مؤثری با احساسات و عواطف دیگران برخورد کنند و نیازهای افراد را تشخیص داده وآنان را به طور مؤثری برانگیزانند. با توجه به گرایش‌ها و توجهات روزافزونی که نسبت به روابط انسانی در سازمان‌ها می‌شود و این نکته که هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اثربخشی آنها تأثیرگذار می‌باشد و از آنجا که این تحقیق موضوع جدیدی در ایران است ، ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌گردد.

۴- ۱ اهداف تحقیق

هدف کلی

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

اهداف اختصاصی

تعیین رابطه خودآگاهی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه خودتنظیمی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه خودانگیختگی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه همدلی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه مهارت‌های اجتماعی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان.

۵-۱ فرضیه‌های تحقیق

فرض کلی

بین هوش هیجانی و واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد.

فرض های اختصاصی

بین خودآگاهی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد.

بین خودتنظیمی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد.

بین خودانگیختگی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد.

بین همدلی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد.

بین مهارت‌های اجتماعی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد.

 ۶-۱ تعریف متغییر ها

ـ اثربخشی[۸]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

تعریف نظری:

اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده ، نتایج موردانتظار حاصل شده است (کاظمی و ابطحی ، ۱۳۷۹، صص ۱۰-۹).

تعریف عملیاتی

     در این تحقیق منظور از اثربخشی اعضای هیأت علمی نمره ای  است که آزمودنی ها  اعم از دانشجویان ، مدیران گروه و اعضای هیأت علمی که به ترتیب ۲۰سئوال ،۱۰سئوال و ۱۰سئوال با پرسشنامه ای جداگانه کسب کرده باشند.

پرسشنامه های اثربخشی اعضای هیأت علمی ، شامل ۴ حیطه اعم از: برنامه ریزی و آمادگی ، محیط کلاس ، آموزش و مسولیت های حرفه ای که بر گرفته ازکتاب جزئیات روشهای تدریس حرفه ای دکتر نادر قلی قورچیان است ، می باشند.

حیطه اول توسط اعضای هیأت علمی آزمون می شود که شامل مولفه های زیر می باشند :

۱-نشان دادن دانش محتوا و آموزش

۲-نشان دادن دانش مربوط به یادگیرندگان

۳-انتخاب اهداف آموزشی

۴- نشان دادن مربوط به منابع

۵-طراحی آموزش منسجم و قابل فهم

۶-ارزیابی یادگیری فراگیران

حیطه دوم(محیط کلاس ) و سوم(آموزش)  توسط دانشجویان آزمون می شود که شامل مؤلفه های زیر می باشند:

۱-  ایجاد محیط توأم با احترام و صمیمیت

۲-  ایجاد فرهنگ یادگیری

۳-  روشهای کلاسداری

۴-  مدیریت رفتار یادگیرندگان

۵-  سازماندهی فضای فیزیکی

۶- برقراری ارتباط واضح و درست

۷- استفاده از تکنیکهای پرسش و پاسخ و مباحثه

۸- درگیرکردن یادگیرندگان در یاد گیری

۹- دادن بازخورد به یادگیرندگان

۱۰- حساسیت و انعطاف پذیری نشان دادن

حیطه چهارم توسط مدیران گروه  دانشگاه آزمون می شود که شامل مؤلفه های زیر می باشند :

۱- تفکر در امر تدریس

۲- نگهداری گزارشهای درست

۳- برقراری ارتباط با خانواده ها در صورت لزوم

۴- همکاری با گروه ، دانشکده و دانشگاه

۵- رشد و توسعه حرفه ای

۶- نشان دادن مهارتهای حرفه ای

ـ هوش هیجانی[۹]

تعریف نظری:

عبارتند از توانایی تشخیص و درک احساسات خود و دیگران به منظور برانگیختن خود و کنترل بهتر احساسات خود و کنترل داشتن بر روابط خود با دیگران( گلمن،۱۹۹۸) .

تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از هوش هیجانی نمره‌ای است که فرد در آزمون سیبریا شرینگ کسب کرده است.

ـ خودآگاهی[۱۰]

تعریف نظری:

توانایی‌ این که بفهمیم در یک لحظه خاص ما چه احساسی داریم و بتوانیم از آن به عنوان راهنمایی در تصمیم‌گیری استفاده کنیم(گلمن ،۱۹۹۸).


[۱]- Emotional Intelligence

[2]- John D. Mayer and Peter Salovey

[3]- Daniel Golman

[4]- Keirstead

[5]- Intelligence Quotient

[6]- Emotional Quotient

[7]- Weisinger

[8] – Effectivness

[9]- Emotional Intelligence

[10]- Self – awarnece

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • پرسشنامه هوش هیجانی شات
 • پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
 • مقاله هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت
 • تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.