تحقیق بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان    نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۹
بیان مسئله و پرسش های تحقیق ۱۳
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش ۱۵
اهداف تحقیق ۱۸
بیان فرضیه های پژوهش ۱۸
تعریف اصطلاحها و متغییرهای پژوهش ۱۹
تعریف عملیاتی هویت ۲۲
تعریف نظری رشد اخلاقی ( قضاوت اخلاقی ) ۲۳
تعریف عملیاتی رشد اخلاقی ۲۵
پشینه نظری ۲۷
هویت یابی و بحران آن ۲۷
عوامل مؤثر بر رشد و شکل گیری هویت ۲۹
هویت و دیدگاهها ۳۲
دیدگاه روانی – اجتماعی اریکسون ۳۲
احراز هویت در برابر پراکندگی نقش در نقلی اریکسون ۳۶
هویت یابی از دیدگاه جنیرمارسیا ۳۷
رشد و ثبات هویت ۴۰
سیر تشکیل هویت مردان و زنان ۴۲
شکل گیری هویت در بین جوانان دانشگاهی ۴۴
توصیه هایی برای هویت سالم ۴۷
رشد اخلاقی ۴۸
تحقیقات انجام شده پیرامون رشد اخلاقی ۵۰
رشد اخلاقی و دیدگاه ها ۵۳
دیدگاه شناختن لارنس کلبرگ ۵۳
سطح ۱ – اخلاق پیش عرف ( از ۴ تا ۱۰ سالگی ) ۵۴
مرحله ۱ – اجتناب از مجازات ۵۴
مرحله ۲ – کسب پاداش ۵۵
سطح ۲ – اخلاق متعارف ( از ۱۰ تا ۱۳ سالگی ) ۵۵
مرحله ۳ – تحسین و تأیید از جانب دیگران ۵۵
مرحله ۴ – حفظ نظم اجتماعی ، اطاعت از قانون و انجام وظیفه ۵۶
سطح ۳ – اخلاق پس از عرف ( از ۱۳ سالگی به بعد ) ۵۶
مرحله ۵ – اخلاق قراردادی ۵۷
مرحله ۶ – پای بندی به اصول و وجدان فردی ۵۷
دیدگاه شناختی ژان پیاژه ۵۷
۱- دورۀ اخلاق دیگر پیرو ۵۸
۲- دورۀ اخلاق خود پیرو ۵۸
دیدگاه روانکاوی فروید ۵۹
دیدگاه یادگیری اجتماعی ۶۰
تفاوت رشد اخلاقی در مردان و زنان ۶۲
پیشینه تجربی ۶۳
روش پژوهش ۸۰
جامعه آماری ۸۰
روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۱
ابزارهای پژوهش ۸۱
طرز نمره گذاری آزمون DIT رست ۸۴
پایانی و اعتبار آزمون ها ۸۷
پایانی آزمون هویت شخصی احمدی ۸۷
اعتبار آزمون هویت شخصی احمدی ۸۷
پایانی آزمون DIT 88
اعتبار آزمون DIT 90
روش های آماری ۹۱
شیوۀ اجرا ۹۲
یافته های پژوهش ۹۵
آمار توصیفی ۹۵
آمار استنباطی ۱۰۱
بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
محدودیت های پژوهشی ۱۱۶
پیشنهادات ۱۱۷
منابع و مآخذ ۱۱۸

 

 

منابع و مآخذ :

۱٫ ابوحمزه ، الهام . هاشمیان ، کیانوش ( ۱۳۸۱ ) . روان شناسی رشد ، چاپ اول ، تهران : سنجش
۲٫ احدی ، محسن . جمهری ، فرهاد ( ۱۳۸۲ ) . روان شناسی رشد ۲ ، چاپ چهارم ، تهران : بنیاد نشر
۳٫ احدی ، حسن ، محسنی ، نیکچهر ( ۱۳۸۰ ) . روان شناسی رشد ، چاپ نهم ، تهران : پردیس
۴٫ امیدیان ، مرتضی ( ۱۳۸۱ ) . بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی آنها از لحاظ متغییر های وابسته برگزیده در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز ، پایان نامه دکتری . دانشگاه شهید چمران اهواز ، واحد تحصیلات تکمیلی تحقیقات عالی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
۵٫ بابازاده ، علی اکبر ( ۱۳۸۱ ) . شیوه های درمان مفاسد اجتماعی ، چاپ اول ، قم : دانش و ادب
۶٫ برک ، لورا ای ( ۱۳۸۳ ) . روان شناسی رشد ، جلد دوم ، چاپ دوم ، ( یحیی سید محمودی ، مترجم ) . تهران : ارسباران
۷٫ بنواری ؛ مریم ، خسرویان ، زهرا . عبدالهی ، مهناز . نادری نسب ، لیلا ( ۱۳۸۰ ) . مقایسه هویت یابی و رشد اخلاقی و مراحل مختلف آن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز . پایان نامه کارشناسی . دانشگاه آزاد اسلامی اهواز .
۸٫ حردانی ، زینب . مأمول زاده ، مریم . موسوی حویزه ، مریم ( ۱۳۸۲ ) . بررسی رابطه میان رشد قضاوت اخلاقی و هویت یابی در نوجوانان دختر مدارس مقطع متوسطه و شهرستان اهواز . پایان نامه کارشناسی . دانشگاه پیام نور اهواز .
۹٫ خادمعلی ، مریم ( ۱۳۸۳ ) . بررسی مقایسه میزان هویت یابی در دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجویان فنی دانشگاه چمران اهواز واحد دزفول ، پایان نامۀ کارشناسی . دانشگاه آزاد اسلامی دزفول .
۱۰٫ دژ کام ، محمود و عاطف وحید ، محمد کاظم و عزابی ، بنفشه و محمدیان ، مهرداد ( ۱۳۸۴ ) . بررسی وضعیت هویتی نوجوان تهرانی . فصلنامۀ اندیشه و رفتار ، ۴۱ ، ۱۷۵ – ۱۶۴
۱۱٫ زبلیو ، جیمز . زندن ، وندر ( ۱۳۸۳ ) . روان شناسی رشد ، ( حمزه گنجی ، مترجم ) . ( بانک میرهاشمی ، ویراستار ) ، تهران : بعثت
۱۲٫ غربهینی فراهانی ، محسن ( ۱۳۷۸) ، فرهنگ توصیفی علوم ترتیبی ، انگلیسی به فارسی ، بالعکس ، تهران : اسرار دانش
۱۳٫ قربان علی زاده ، حمیده ( ۱۳۷۹ ) . بلوغ و بحران هویت ، چاپ اول ، تهران : اقاقی
۱۴٫ کاپلان ، پاول ای ( ۱۳۸۱ ) . سفر پرماجرای کودک ، چاپ اول ( مهرداد فیروز بخت ، مترجم ) . تهران : خدمات فرهنگی رسا
۱۵٫ محمدی روزبهانی ، کیانوش ( ۱۳۷۸ ) . بررسی رابطۀ نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت یابی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز . پایان نامۀ کارشناس ارشد . دانشگاه چمران اهواز
۱۶٫ لی ، مای ( ۱۳۶۹ ) . ساخت ، پذیرآیی و تحول شخصیت ، ( محمود منصور ، مترجم ) ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران

 

 

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی  رابطۀ هویت یا بی بار شر اخلاقی در دانشجویان دختر و پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد .این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی است بر روی ۱۰۰ نفر از این دانشجویان که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند اجرا گردید . این نمونه ۱۰۰ نفری که به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شده بودند شامل ۵۰ نفر دانشجوی دختر و ۵۰ دانشجوی پسر می باشد .در این تحقیق از ۲ پرسش نامه DIT رست برای سنجش میزان رشد  اخلاقی و پرسش نامه هویت سنجی احمدی برای سنجش میزان هویت یابی استفاده شده و بعد از اجرای این پرسش نامه ها بر روی نمونه آماری ۱۰۰ نفرۀ این تحقیق به منظور تجربه و تحلیل آماری داده های بدست از نمرات خام پرسشنامه این دانشجویان از نرم افزار SPSS استفاده شد و به کمک روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها توصیف و تحلیل گردیدند.

در قسمت آمار استنباطی از آزمون T مستقل و آزمون ضریب همبستگی اسپرین استفاده شده که سطح معنی دار در این آزمون ها  ۵% در نظر گرفته شد . در این تحقیق چهار فرضیه مطرح شد که شامل موارد زیر است :

فرضیه ۱ : بین میزان رشد اخلاقی دانشجویان پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و هویت یابی آنان رابطۀ معنی دار وجود دارد .

 فرضیه ۲ : بین میزان رشد اخلاقی دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی  و هویت یابی آنان رابطۀ معنی داری وجود دارد .

فرضیه ۳ : بین هویت یابی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی  تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه ۴ : بین رشد اخلاقی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی  تفاوت معنی داری وجود دارد .بعد از تحلیل و نتیجه گیری نهایی در این تحقیق نتایج نشان داده که فرضیه ۱ و ۲ و ۳ تأیید می گردد و فرضیه ۴ رد می شود .

 

مقدمه :

هویت و نحوۀ شکل گیری آن از موضوعاتی است که مورد علاقه بسیاری از حوزه های علمی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی و حتی ادبیات و هنر است . از دیدگاه روان شناسی موضوع هویت در شاخه های مختلف چون روان شناسی اجتماعی ، روان شناسی رشد روان شناسی مرضی و روان شناسی  شخصیت مورد بحث قرار گرفته است . این موضوع از یک طرف نشان دهندۀ اهمیت موضوع و از طرف دیگر نشانه ای از وسیع بودن حوزه مورد بررسی است .

به کمک هویت است که افراد به تعریفی از خویشتن می رسند که اگر این تعریف با واقعیت اجتماعی آنها در تعارض باشد ، حالت هایی چون عدم پختگی ، فشار روانی و مشکلات رفتاری را تجربه می کنند . وجود این رفتار ها در سال های پایانی نوجوانی و اوایل جوانی از نظر بسیاری از روان شناسان  نشان دهندۀ تلاش طبیعی افراد به منظور پیدا کردن یک تعریف از خود و به عبارت دیگر هویت یابی می باشد .

جستجوی هویت همواره با سایه ای از ابهام ، نگرانی و تردید همراه است . گرچه بذر های هویت از قبل نوجوانی کاشته شده اند اما افراد تا نوجوانی مجذوب این تکلیف نمی شوند .

نوجوان درصدد است تا در دنیای پر از ازدحام و شدیداً متغییر معاصر ، جایگاه خود را بیابد . و هویتی از خویش بدست آورد . نوجوانان بر آنند تا هویت مورد نظر را آن گونه که مایل هستند به وجود آورند و به سؤال همیشگی پاسخ دهند که « ما کیستیم ؟ و برای چه زندگی می کنیم ؟ » .

فرایند هویت جویی در یک نوجوان زمانی به هدف  می رسد که نوجوان بتواند بگوید « من کیستم ؟ » و رویکرد او متوجه آینده باشد . نوجوان به این هدف نائل نمی شود مگر آن که نظام ارزشی ، مذهب و عقاید سیاسی و اهداف حرفه تعهد شود و در رابطه با زندگی خود شروع به ایجاد یک فلسفه برای زندگی خود کند ( کلانسر ، ۱۹۹۶ ) .

بی شک چنین هویتی ، غالباً محصول فرهنگ ، ترتیب خانودگی ، گرایش ها و نگرش های آنان است ، لکن باید توجه داشت که نوجوان در شرایطی بعضاً به معارضه با تأثیرات فرهنگی و خانوادگی بر می خیزد و درصدد است از نو هویتی را بیافریند . مسولیت های اجتماعی ،  مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود ، ارائه نقش های سازنده و با بعضی از مواردی است که تلاش نوجوان را برای یافتن هویت جهت می دهد و به آن انتظام می بخشد .

از طرفی سعادت و خوشبختی فرد و جامعه به آرامش روح و بهداشت روانی جامعه بستگی دارد .

اخلاق چهرۀ درون ، و انگیزۀ حرکت در جامعه در ریشه نیکی ها و خوبی ها و خمیر مایۀ سعادت فرد و جامعه است . اخلاق حد فاصل میان انسان و حیوان ، فرشته و شیطان .

قرآن مجید در آیات متعدد به نقش « فقر مذهبی و اخلاقی » اشاره نمود و مهم بزرگی از فساد های اجتماعی و اغراف های شخصی را از این عامل خانمان سوز می داند . فقر اخلاقی نه تنها صاحبش را تباه می سازد بلکه وی را تضییع حقوق مردم و گلدمان کردن شخصیت دیگران جرئت می بخشد که تا تاریخ جهان و به ویژه تاریخ اسلام شاهد گویای این ادعاست و باید اعتراف کرد که امروزه هر گونه رنج و عذابی به خاطر تزلزل مبانی اخلاقی است .

این روزها همه جا سخن از تهاجم فرهنگی است . فرهنگ به معنای وسیع کلمه شامل عقاید ، اخلاق ، ارزش ها ، آداب و رسوم ، تاریخ و ادبیات ، در واقع چهرۀ جامعه محسوب می شود ، زیبایها ورزشی های جامعه را در آینه فرهنگ هر قوم و ملتی می توان مشاهده کرد .

بنابراین منظور از تهاجم فرهنگی همان تاخت و تاز دشمنان بر ارزش های اسلامی و عقاید و اخلاق جوانان و ویران ساختن پایه های آن از طریق نشر فساد ، لاابالی گری ، بی ایمانی ، هوا  و هوس های سرکش ، بی بند باری و مانند آن است و به عبارتی کشیدن جوانان و جوامع اسلامی به دنبال فرهنگ منحط غربی یا تهی ساختن آنها از یک فرهنگ سازنده و به تعبیر دیگر از دست دادن هویت خویش و گرفتار شدن در یک عالم بی فدی روحی .

از لحاظ روان شناسی هویت ساختار شناختی – روانی تثبیت شده ایی است که در مواجه با اجتماع حاصل می شود . عامل اساسی هویت ، رشد شناختی – روانی و اجتماعی است . این دو عامل با هویت دارای ارتباط تنگاتنگ هستند به نحوی که کلبرگ (۱۹۶۴) روند اجتماعی شدن را تحت تأثیر بوجود آمدن داوری های اخلاقی می داند که طی تماس شناختی فرد با محیط اجتماعی حاصل می شود . کلبرگ معتقد است رشد اخلاقی همان ارزشهای اساس درون فرهنگی است ( به نقل از کتیبانی ۱۳۶۲ ) .

با توجه به مطالب گفته شده اهمیت تشکیل هویت و ارتباط آن با رشد اخلاقی آشکار می گردد و از این رو بدیهی است که پیش بینی کنیم  رشد هویت با رشد قضاوت اخلاقی همراه است ( مارسیا ، به نقل از اکبر زاده ، ۱۳۷۶ )  و شاید بتوان یکی از مهم ترین دلایل بی هویتی نوجوان را ناشی از فقدان رشد اخلاقی در آنها دانست در این تحقیق که به بررسی رابطه هویت یابی با رشد اخلاقی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر پرداخته می شود ما بر آنیم تا بواسطه آن ماهیت هویت و عوامل مؤثر در هویت یابی و نقش اخلاق و قضاوتهای اخلاقی در هویت یابی را روشن نماییم . امید است تا با استعانت از پروردگار متعال بتوانیم گامی مؤثر در بر خورد با بحران هویت و اخلاق که دامنگیر بیشتر نوجوان و جوان شده است به پیش نهیم .

بیان مسئله و پرسش های تحقیق

در این طرح تحقیقی رابطه رشد اخلاقی با هویت یابی در دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر  مورد بررسی قرار می گیرد . ۲ متغیر هدف اصلی این تحقیق را مشخص می سازد ، یکی متغییر رشد اخلاقی و دیگری متغیر  هویت و هدف اصلی تحقیق روشن ساختن نوع رابطه میان این دو متغییر در مقطع تحصیلی دانشگاهی است .

با توجه به اینکه دو مقوله هویت یابی و رشد قضاوت اخلاقی هر دو به نوعی با شکل گیری شخصیت و نشر افراد مرتبط هستند و به نوعی با هم دارای تعامل و تداخل می باشند پس مسائل مهم ،متنوع و بی شماری از آنها را می توان مطرح نمود و در جهت بررسی آنها به پژوهش پرداخت اما سؤالات اساسی ما در این تحقیق به شرح زیر می باشد :

پرسش اصلی :

۱٫ آیا بین هویت یابی با رشد اخلاقی دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر رابطه معنی داری وجود دارد ؟

پرسش های فرعی :

۲ .  آیا بین هویت یابی با رشد اخلاقی دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر رابطۀ معنی داری وجود دارد ؟

۳٫ آیا بین هویت یابی با رشد اخلاقی دانشجویان پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر رابطۀ معنی داری وجود دارد ؟

۴ . . آیا بین هویت یابی دانشجویان دختر و پسر  رشته علوم     اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر تفاوت  معنی داری وجود دارد ؟

۵ . . . آیا بین رشد اخلاقی دانشجویان دختر و پسر  رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر تفاوت  معنی داری وجود دارد ؟

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

موضوع علم روان شناسی به عنوان یک علم پایه قبل از هر چیز کشف حقایق نهفته در روان آدمی است به همین دلیل بزرگترین فایده یک تحقیق بنیادی نیز رسیدن به یک حقیقت است . اما از دید کاربرد با توجه به تغییر و تحولات جهانی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی بخصوص از نظر  اجتماعی و ترکیب جمعیتی ، نگاه جهانیان به برخی موضوعات اجتماعی از جمله جوانان تغییر یافت . در دهۀ ۸۰ میلادی پس از افزایش جمعیت جوان جهان سازمان ملل متحد و دولت های ملی به فکر حل چالش های نوینی می افتند که گریبانگیر نسل جوان است که به دنبال آن قطعنامه هایی نوشته و اجلاس ها و کنفرانس هایی تشکیل می گردد .

نکته قابل توجه اینکه چهار حوزه اصلی مورد تأکید در اجلای پکن ، یعنی حوزه های آموزش ، بهداشت ، اشتغال و مشارکت به عنوان بزرگترین معضلات جوانان آسیا و اقیانوسیه که کشور ما را نیز در بر می گیرد ، مستقیماً به مسائل عمدۀ هویت یابی یعنی هویت شغلی هویت جنسی و هویت فکری و عقیدتی و هویت ملی و قومی مرتبط است چرا که دو نوجوان و جوانی با « هویت و هویت یابی » و کسب خویشتن شناسی و این که بداند کیست ؟ و چه می خواهد بکند ؟ رو برو بوده است و برای این سوالات به دنبال پاسخ است . از طرف دیگر کشور ما با یکی از جوان ترین ترکیب جمعتی در سطح جهان و پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشکلات بیشتری در زمینه جوانان روبروست . با توجه به بحران بی هویتی که بسیاری از جوانان و نوجوانان ما را تهدید می کند و این نوجوانان و جوانان فاقد آگاهی های لازم و تجربیاتی هستند که بتوانند به واسطۀ آن از هزاران دام رنگارنگی که بر سر راهشان قرار دارد نجات یانبد بنابراین برخود لازم دیدیم که از طریق تحقیق علمی و با توسل به یافته های علمی پژوهش گران در این زمینه جستجو کنیم .

هویت باختگی یکی از مسائلی که امروزه جامعه ما با آن درگیر است که نشانه های آن به ویژه در آموزشگاهها بسیار نمایان است بطوری که برخی از نوجوانان فرهنگ بیگانه را پذیرفته اند و در انتخاب سبک زندگی از روش های غربی تبعیت می کنند و بدین ترتیب از ارزش های اخلاقی و هنجاهای جامعه اسلامی فاصله گرفته اند ( منصور و دادستان ، ۱۳۶۹ ) .

توجه به رشد اخلاقی و جایگاه والای آن در آیین الهی به عنوان هدف زندگی و مسئولیت خطیر انسان ، همچنین تأثیر آشکار و انکار ناپذیر رشد اخلاقی بر رشد و امنیت و سلامت یک جامعه که نیازی به توضیح دربارۀ آن نیست .  ما را بر آن وا می دارد که در این زمینه به جستجو و تحقیق بپردازیم .

در جهان امروز ، توجه واقعی به جوانان که حاصل آن راه کارهای علمی و سرمایه گذاری بلند مدت است ، سرنوشت آینده کشور های جوانی چون کشور ما را رقم می زند و این خود بزرگترین انگیزه برای گسترش تحقیقات همه جانبه در تمام زمینه های علمی مرتبط با جوانان است . تحقیق حاضر این افق را پیش روی خود دارد .

اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت هویت یابی و اینکه یکی از مشکلات جوامع امروز بحران هویت و هویت باختگی است و همینطور با در نظر گرفتن اهمیت اخلاق در زندگی بشر که جلوه های درخشان طبیعت انسان را در عالی ترین مظاهر آن تجسم می نماید و نیز تأثیر رشد اخلاقی بر هویت یابی ، هدف اصلی این پژوهش آن است تا رابطۀ هویت یابی و رشد اخلاقی را در دانشجویان دختر و پسر مشخص نماید و در واقع مشخص نماید که آیا دانشجویانی که دارای رشد اخلاقی بالایی هستند در مقایسه با کسانی که رشد اخلاقی پاینی دارند از هویت یابی بالاتری برخورداند ؟  و هدف تحقیق اینست که دانشجویان دختر و پسر را از لحاظ هویت یابی و مراحل مختلف رشد اخلاقی مورد مقایسه قرار دهد بعبارت دیگر هدف تحقیق این است که نشان دهد آیا بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ دستیابی به مراحل بالا تر رشد اخلاقی و از لحاظ هویت یابی تفاوتی وجود دارد ؟

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هویت فردی بردبار
 • مقاله هویت
 • تحقیق بررسی چگونگی تغییر یافتن رشد اخلاقی (تفکر وفعالیت های جامعه پسندانه) کودکان در حال رشد پیش دبستانی و پنجم ابتدایی
 • مقاله آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان
 • مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.