تحقیق بررسی رابطه سبك های دلبستگی با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه سبك های دلبستگی با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 16  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه سبك های دلبستگی با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکيده:   1
مقدمه :   2
روش تحقيق :   4
ابزار و مقياس‌ پژوهش :   4
شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات :   6
نتايج :   6
بحث در يافته های پژوهش :   8
يادداشت ها :   10
منابع :   11

منابع :

ـ تابع بردبار، فريبا (1383). بررسی مقايسه ای رضايت از زناشويي در ميان دانشجويان دختر و پسر متأهل ساكن در خوابگاه ، پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

ـ بشارت، محمدعلی. (1380). بررسي رابطه سبك‌های دلبستگي با مشكلات زناشويی در زوجين نابارور، فصلنامه تازه‌های روان درمانی، سال پنجم، شماره 19و20.

– حميدی ، فريده ( 1382 ) . بررسی ساخت خانواده و سبک دلبستگی در دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری حمايتی در تغيير آنها . رساله دکتری ، دانشگاه تربيت مدرس .

– دلاور ، علی ( 1374 ) . مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران، انتشارات رشد .

ـ رضازاده، محمدرضا. (1381). مهارتهای ارتباطی و همسازی زناشويي. پايان‌نامه دكترای روان‌شناسي. دانشگاه تربيت مدرس.

– سليمانيان ، علی اکبر (1376). بررسی تفکرات غير منطقی بر نارضايتی زناشويی . پايان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه تربيت معلم .

– عبادت پور ، مهناز ( 1379 ) . هنجاريابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشويی در شهر تهران در سال 79- 1378 . پايان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، تهران ، دانشگاه تربيت معلم .

– کامکار ، مهديس . جباريان ، شادی ( 1385 ) . بررسی تأثير صميميت در اختلافات زناشويی . چکيده مقالات دومين کنگره سراسری آسيب شناسی خانواده در ايران . ص 311 .

– فاتحی زاده، مريم. احمدی ، سيد احمد ( 1384) . بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و ميزان رضايتمندی زناشويی زوجين شاغل در دانشگاه اصفهان .نشريه خانواده پژوهی ، سال اول ، شماره 2 .

– مظاهری ، محمدعلی ( 1379) . نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج . نشريه روانشناسی ، سال چهارم ، شماره 15 .

– مظاهری ، محمدعلی . حيدری ، محمود . پوراعتماد ، حميدرضا ( ( 1385 ) . پيش بينی کننده های سازگاری زناشويی زوج های جوان چهارسال پس از ازدواج ، چکيده مقالات دومين کنگره سراسری آسيب شناسی خانواده در ايران . ص 336 .

 – سپاه منصور ، مژگان . مظاهری ، محمد علی ( 1385 ) . مقايسه مؤلفه های سبک های عشق بين افراد متأهل دارای رضايت و عدم رضايت زناشويی . چکيده مقالات دومين کنگره سراسری آسيب شناسی خانواده در ايران . ص 217 .

– Bowlby , J.( 1988b) . A Secure Base : Clinical APPlications of Attachment Theory . London . Routledge

-Colin, V.L.( 1996) . Human Attachment . The Mc Graw – Hill Companies, Inc.

– Coolins , N.L., & Read, S.J.( 1990) . Adult Attachment Working Models and Relationship Quality in Dating Couplels . Journal of Personality and Sotial Psychology, 58, 644-663

– Collinn, V.L.(1996). “Human Attachment.” The McGraw-Hill companies, Inc.

 

– Ellis , A.(1987) . The practice of Rational Emotive Therapy . New york : spring.

– Feeney. J.A. & Noller, P. (1991).” Attachment style and verbal Descriptions of Romantic partners”. Journal social and personal Relationships, 9, 187-215

-Feeney, J. A. (1999). “Adult Romantic Attachement and Couple Relationships” In J. Cassidy & P. R. Shaver (eds.) Handbook of attachement theory, research, and clinical applications. London, The Guilford Press

-Feeney, J. A., Noller, P. & Callan, V. J. (1994). “Attachment Style, Communication, and satisfaction in the Early Years of Marriage. ” Advanced in Personal Relationship, 5, 269- 308

Feeney. J.A.( 1999) . ” Adult Romantic Attachment and Copple Relationship. In J. Cassidy & P.R . Shaver( Eds) .Handbook of Attachment Theory, Research and Clinical Applications. London . The Guilford Press.

– Hazan, C., shaver, P.R. (1990). “Love and work: An Attachment Theoretical Perspective. “Journal of Personality and social Psychology-vol 59, No 2. 220-280.

-Horowitz, L.M, Rosenberg, S.E.& Bartholomew, K. (1993). “Interpersonal Problems, Attachment Styles, and outcome in Brief Dynamic Psychotherapy.” Journal of consulting and clinical psychology . Vol, 61. No4. 549-560

-Kobak, R.R.,& Seery, A. (1988). “Attachment in late Adolescence: Working Models, Affect Regulation, and Representations of Self and Others.” Child Development, 59,135-146.

-Mikulincer, M.(1998). “Attachment Working Models and the Sense of Trust: An exploration of interaction goals and affect regulation”. Journal of personality and social psychology. 74:1209-1224

-Olson, D. ( 1983 ) .Circumflex Model of Marital and Family Systems : VI . Theoretical Update . Family Process , 22, 69-83 .

– Simpson, J.A. Rholes, W.S. & Nelligan, J.S. (1992). Support seeking and support giving with in coples in an axiety provoking situation: The Role of attachment styles. Journal of personality and social Psychology. Vol. 62, No.3, 434-446.

– Whitaker, D.J.; steven, R. Beach, J. Page, L. (1999). “Attachment and Expectation about future Relationships: Moderation by Accessibility”. Personal ships U.S.A. university of Georgia.

-Whitaker, D. J.; Steven, R., Beach, J. Page, L. (1999). “Attachment and Expectation about Future Relationships: Moderation by Accessibility. ” Personal Ships USA. University of Georgia.

 

چکيده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبكهای دلبستگی با رضايتمندی زناشويي در دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي است.

 

بدين منظور 62 نفر از دانشجويان متأهل دانشکده علوم انسانی اين دانشگاه به تفکيک جنسيت به روش نمونه‌گيری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و آزمونهای رضايتمندی زناشويی انريچ و همچنين مقياس بازنگری شده دلبستگی بزرگسال كولنيزوريد (1990) RAAS بر روی آنها اجرا شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات از روشهای آمار توصيفي (فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار و …) و آمار استنباطی (ضريب همبستگی توافقی ، مجذور كا (x2) و آزمون t برای مقايسه ميانگين‌های مستقل ) استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه : دانشجويان متأهل با سبکهای دلبستگی ايمن ، از رضايتمندی زناشويی بالاتری برخوردارند و برعکس يعنی دانشجويانی که از سبک های دلبستگی نا ايمن اجتنابی و دوسوگرا برخورداربودند ، ميزان رضايتمندی زناشويی آنان نيز بطور معناداری کمتر از افراد ايمن بود. اين يافته با بسياری از نتايج پژوهش های پيشين مطابقت دارد بدين معنا که در وهلة‌ نخست، كيفيت روابط بهتر به وسيله همسرانی گزارش مي‌شود كه هر دو دارای دلبستگی ايمن‌اند در مرتبه بعد، توسط زوجهايي گزارش مي‌شود که يكي از آنها دارای دلبستگی ايمن است.  همچنين نتايج پژوهش نشان می دهد که بين سبکهای دلبستگی دانشجويان متأهل مؤنث با مذکر تفاوت معنی داری وجود ندارد اگرچه زنان از سطح ايمنی بيشتری در روابط بين فردی و دلبستگی برخوردارند ولی تفاوتها معنی دار نيست . از نتايج ديگر اين پژوهش ، نبودن تفاوت معنی داری بين رضايمندی زناشويی در دانشجويان بر اساس جنسيت است . بررسی ‌های قبلی  در مورد رضايتمندی زناشويی نيز عموماً نشان می ‌دهد كه وضعيت جنس افراد، پيش‌بينی  كننده رضايتمندی نمی ‌باشد .

 

 

كليد واژه‌ها : سبك های دلبستگی ( سبک دلبستگی ايمن ، سبک دلبستگی ناايمن اجتنابی ، سبک دلبستگی ناايمن دوسوگرا ) ، رضايتمندی زناشويی ، دانشجويان تربيت دبير

مقدمه :

  ” سبك دلبستگی 1 “يكی از مهمترين عوامل مؤثر در تعاملات بين فردی است كه در دوران كودكی فرد شكل گرفته و با توجه به محيطی كه در آن تحول يافته است، در سنين بعدی ادامه می ‌يابد (بالبی 2 ، 1988 و 1973و1960) . موضوع دلبستگی از زوايای مختلفی مورد پژوهش قرار گرفته است. مثلاً هازن 3و شيور4، درباره دلبستگی و عشق رمانتيك (1987) و دربارة دلبستگی و كار و حرفه (1990)، سيمپسون 5 و همكاران درباره دلبستگی و اضطراب آزمايشگاهی (1990)، هرووتيز6 و همكاران درباره دلبستگی و مشكلات بين شخصی (1993) كوبك 7 و هازن 8 (1991) درباره دلبستگی و از دواج به پژوهش پرداخته‌اند.

 سبك دلبستگی يكی از عوامل شخصی است كه بر همسازی و ناهمسازی زناشويی تأثير می ‌گذارد و تحقيقات بسياری دربارة آن انجام شده است .همچنين شواهد فراوانی گويای آن است كه زوج‌ها در جامعه امروزی برای برقراری حفظ و ارتباط صميمی و درك احساسات از جانب همسرانشان با مشكلات فراوانی درگيرند. در حقيقت اين معضل سبب پريشانی در روابط زناشويی شده است. رضايت از زندگی زناشويی به احساس عينی از خشنودی، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن و يا مرد است وقتی كه همه جنبه‌های مشترك زندگي‌شان را در نظر بگيرند (اليس 9، 1986) . يك تحول مهم در اين جهت، اين است كه تا قبل از دهة هفتم قرن بيستم، تحقيقات انجام شده در خصوص خانواده، به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی – اجتماعی آن بر اعضای خانواده متمركز بود، ولی از اين دهه به بعد، توجه محققين به مسئله نارضايتی از زندگی زناشويی و راههای افزايش احساس رضايت و شادكامی از زندگی مشترك معطوف شد كه هدف اين تحقيق نيز حركت در اين جهت است، زيرا به تعيين علل جدائيها پس از وقوع آنها نمی ‌پردازد بلكه با مشخص كردن نحوة‌ تأثير رابطه دلبستگی با رضايتمندی زناشويی، كوشش می ‌كند تا زمينه‌های روان شناختی را كه به اين رضايتمندی منتهی می ‌شود، شناسايی كند. با شناخت اين زمينه‌ها، می ‌توان در سطوح مختلف مداخله كرد. ميزان از دواجهای با خطر بالا را كاهش داد، بر رضايت و شادكامی از دواجهای  موجود افزود و از بعضی ناسازگاريها پيشگيری به عمل آورد و از اين طريق، از بسياری از نابسامانيهای خانوادگی كه منجربه هدر رفتن نيروهای عظيم انسانی می ‌شود جلوگيری كرد.

 بررسی ‌های قبلی رضايتمندی زناشويی عموماً نشان می ‌دهد كه وضعيت جنس افراد، پيش‌بينی  كننده رضايتمندی نمی ‌باشد (اسميت 10، 1985به نقل از تابع بردبار ، 1383). برای نمونه اسميت دريافت كه بين رضايتمندی زناشويی گروههای زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. با وجود اين، فاورز11 (1991) در بررسی رضايتمندی زناشويی مشاهده كرد كه مردان بيش از زنان، از دواج خود را با توجه به شاخص‌های مالی، والدينی، خانواده، دوستان و شخصيت همسر خود مثبت‌تر گزارش نمودند( همان منبع ) .

  در پژوهش ديگری با عنوان ”رابطه بين دلبستگی و روشهای حل تعارض و رضايت زناشويی (فينی 12، 1999) ايمنی دلبستگی با رضايت زناشويی زوجين همبستگی مثبت داشت. همچنين مذاكره ‌دو جانبه درباره حل تعارضها، مهمترين عامل واحدی بود كه رضايت از دواج را برای زنان و مردان پيش‌بينی می ‌كرد. در اين پژوهش، در رابطه‌ بين دلبستگی ايمن و رضايت زناشويی، الگوهای ارتباطی فقط برای زنان متغير واسطه13 (ميانجی) بود. برای مردان الگوهای ارتباطی تنها به طور جزيی واسطه بين دلبستگی ايمن با رضايت از ازدواج بود و اضطراب درباره روابط، تفاوت در رضايت زناشويي را توجيه می ‌كرد . فاتحی زاده و احمدی ( 1384 ) نيز در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و ميزان رضايتمندی زناشويی “که بر روی زوجين شاغل در دانشگاه اصفهان انجام دادند ، نشان دادند که در هردو گروه زنان و مردان همبستگی بيشتر بين رابطه سازنده متقابل و رضايتمندی ، همچنين همبستگی بين رضايتمندی زناشويی و ارتباط اجتنابی متقابل منفی بدست آمد ه است .

رضا‌زاده (1381) در پژوهشی تحت عنوان”رابطه سبك‌هاي دلبستگی و مهارتهای ارتباطی با همسازی زناشويی در دانشجويان“ ،133 زوج دانشجوی متأهل ساكن در خوابگاههای دانشجويي را به روش تصادفي ساده انتخاب کرد. در اين تحقيق از فرم تجديدنظر شده پرسشنامه رضايت زناشويی (اشنايدر، 1977) استفاده شده است، همچنين برای سنجش مهارتهای ارتباطی نيز از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی نوران (1967) و برای سنجش دلبستگی از مقياس 13 جمله‌ای سيمپسون (1990) استفاده شده است. يافته‌های اين پژوهش در گستره دلبستگی، همخواني بين سبك‌های دلبستگی زوجين (با استفاده از آزمون مجذور كا) را تآييد می نمايد. همچنين تفاوت همسازی زناشويی زوجهای دلبسته ايمن در مقايسه با زوجهای نا‌ايمن (با استفاده از آزمون t مستقل) در 3 مقياس از مقياسهای آزمون همسازی در سطح (01/0 < x) مشاهده شده است ولي در 9 مقياس ديگر تفاوت بين دو گروه از لحاظ آماری معني‌دار نبود. در نمره كل مقياس‌ها، تفاوت همسازی زوجهاي ايمن در مقايسه با ناايمن فقط در سطح  (01/0 < x) معنی ‌دار بود. تفاوت همسازی در زوجين ناايمن و زوجهای مختلط (يكی ايمن و ديگر ناايمن) از نظر آماری معني‌دار نبود.

 سپاه منصور و مظاهری ( 1385 ) در پژوهشی تحت عنوان ” مقايسه مؤلفه های سبک های عشق بين افراد متأهل دارای رضايت و عدم رضايت زناشويی ” که بر روی 50 زوج مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره ای انجام شد ، نشان دادند که افزايش صميميت و لذت در تعاملات زوجين می تواند موجب رضايت بيشتر از روابط زناشويی گردد و تعهد به تنهايی موجب بروز رضايت زناشويی نمی گردد . کامکار و جباريان ( 1385) نيز در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی تأثير صميميت در اختلافات زناشويی ” که بر روی 30 زن متأهل که به قصد طلاق و جدايی به مراجع ذيربط مراجعه کرده بودند ، نشان داد که 57% اختلال در روابط زناشويی به دليل اختلال در روابط عاطفی و صميمی بين زوجين بوده است . همچنين در پژوهشی تحت عنوان ” پيش بينی کننده های سازگاری زناشويی زوج های جوان چهارسال پس از ازدواج ” که توسط مظاهری و همکاران به روش تحقيق طولی انجام شده است ، 230 زوج از زوج های شرکت کننده درجشن های ازدواج دانشجويی دانشگاه های شهر تهران به صورت نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. در نخستين سال تحقيق ، کليه زوج ها پيش از شروع زندگی مشترک خود به طور جداگانه به پرسشنامه های دلبستگی بزرگسالان ، سلامت عمومی و رويکرد نقش جنسی پاسخ دادند . چهار سال بعد در کنار اندازه گيری های ديگری که به طور سالانه انجام می شد ، آزمون سازگاری زناشويی لاک والاس روی زوج های شرکت کننده انجام شد. تحليل رگرسيون داده ها برای پيش بينی سازگاری زناشويی زوجين نشان داد که عوامل ” نارسا کنش وری شوهران ” به صورت منفی ، و ” زنانگی مردان ” و ” زنانگی زنان ” هردو به صورت مثبت ، به طور معناداری سازگاری زناشويی مردان را چهار سال بعد از اندازه گيری اوليه ، پيش بينی می کردند .اين در حالی است که ” اضطراب مردان ” و ” افسردگی زنان ” هر دو به صورت منفی ، و عوامل ” افسردگی مردان ” و زنانگی زنان ” ( هردو به صورت مثبت ) به طور معنادار سازگاری زنان را در چهار سال بعد پيش بينی می کردند .

  در پژوهش حاضر نيز ضمن بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل رشته های دبيری ، معنی داری تفاوتهای سبک های دلبستگی و رضايتمندی زناشويی به تفکيک جنسيت نيز بررسی می گردد .

روش تحقيق :

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه بين شكيبايي و با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی