تحقیق بررسی رابطه میزان نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه میزان نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه میزان نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده تحقیق              ۱
پیشگفتار       ۲
فصل اول              ۳
مقدمه       ۴
بیان مساله              ۶
اهمیت ضرورت و فواید تحقیق         ۷
هدف های تحقیق            ۱۰
فصل دوم              ۱۱
ادبیات پژوهش با تاکید بر مبانی نظری تحقیق     ۱۲
فرضیه تحقیق              ۱۵
تعاریف نظری              ۱۵
تعریف مذهب              ۱۹
تعریف دین              ۲۵
فصل سوم              ۲۶
روش اجرا تحقیق              ۲۷
جامعه آماری              ۲۷
روش تحقیق              ۲۷
اعتبار و روایی      ۲۸
فصل چهارم              ۲۹
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرض ها       ۳۰
فصل پنجم              ۴۶
نتیجه گیری              ۴۷
ارائه راهکارها              ۴۹
محدودیتها              ۴۹
فهرست منابع ۵۰
ضمائم       ۵۲

فهرست منابع:

۱- الهی قمشه ای، مهدی (۱۳۷۹).قرآن کریم (تهران:انتشارات جاویدان، چاپ اول)

۲- مهابادی، ناهید(۱۳۷۲).روانشناسی ازدواج و تشکیل خانواده(تهران:انتشارات حافظ)

۳- بخشی،احمد(۱۳۵۰).انسان و مذهب( تهران: انتشارات صدرا)

۴- پور افکاری، نصرت الله(۱۳۷۳). فرهنگ جامع روانشناسی،روانپزشکی( تهران: انتشارات فرهنگ معاصر)

۵- تختی، علیرضا. بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی و رضایتمندی زوجین شاغل با سطح تحصیلات دیپلم،زیر دیپلم ،و لیسانس و بالاتر، پایان نامه

۶- توسلی،غلامعباس(۱۳۶۹). ده مقاله در جامعه شناسی دینی و فلسفه تاریخ( تهران:انتشارات نشر قلم،چاپ اول)

۷- ثنایی، باقر(۱۳۷۹).مقایسه سنجش خانواده و ازدواج( انتشارات بعثت )

۸- جمالی، فریبا. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی،احساس معنا بخش بودن در زندگی و سلامت روان، پایان نامه

۹- حکمت، علی اصغر(۱۳۷۹). بی تاریخ، تاریخ ادیان (تهران:انتشارات زریاب، چاپ دوم)

۱۰- آرون، ریمون(۱۳۶۶). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام( انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، جلد دوم )

۱۱- ساروخانی، باقر(۱۳۷۰). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده(انتشارات سروش )

۱۲- سیف، سوسن(۱۳۷۷).تئوری معاصر خانواده(انتشارات انیشتین)

۱۳- سیف، سوسن(۱۳۶۸). تئوری رشد خانواده( تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا )

۱۴- صافی،احمد(۱۳۷۹).اهداف و انگیزه های تشکیل خانواده( تهران:انتشارات انجمن اولیاء و مربیان )

۱۵- مجله پیوند، آبان ۱۳۶۱، شماره ۳۷

۱۷- مجله دانشجو ، شهریور ۱۳۸۱، شماره ۶

۱۸- مطهری، مرتضی(۱۳۶۱). مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی،( تهران: انتشارات صدرا )

۱۹- نراقی، احمد، سلطانی، ابراهیم. عقل و اعتقادات دینی( درآمدی بر فلسفه دین )

۲۰- هیوم،رابرت(۱۳۶۹). گواهی ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم( انتشارات فرهنگ اسلامی )

۲۱- یونگ، کارل(۱۳۷۷).روانشناسی و کیمیا گری، ترجمه فرامرزی( مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی)

۲۲-اینترنت. چکیده پایان نامه ها، سایت گوگل

۲۳- اینترنت. سایت مقاله دات نت ( مقاله نت بزرگترین بانک مقالات دانشجویی )

 

پیشینه تحقیقات انجام شده در مورد مذهب با هر عنوانی دیگر

در تحقیق خانم کریمی (۱۳۸۲) رابطه نگرش(پایبندی) مذهبی و شیوه فرزند پروری والدین را مورد بررسی قرار دادند نتایج بدست آمده نشان داد که بین نگرش(پایبندی) مذهبی والدین و دخترانشان رابطه مثبت وجود دارد همچنین بین روشهای تربیتی والدین و نگرش(پایبندی) مذهبی آنها نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارداما بین روشهای تربیتی آنها و نگرش(پایبندی) مذهبی پسرانشان رابطه معنی دار وجود ندارد.

در یک بررسی خانم رازفر(۱۳۷۹)رابطه نگرش مذهبی و خویشتنداری نوجوانان را مورد بررسی قرار داد نتایج نشان داد بین نگرش(پایبندی) مذهبی و خویشتنداری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

در یک مطالعه ای که روی دانشجویان انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که گرایش های مذهبی می تواند نقش مهمی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان داشته باشد.(لوو هاندل ۱۹۹۵ به نقل از علم مهر جردی۱۳۸۱)

در تحقیقاتی توسط نلسون(۱۹۹۱)به رابطه بین انجام اعمال دینی و اعتقادات قلبی و رابطه آن با کمک به دیگران انجام گرفت نتایج نشان داد که مذهب دارای یک ارتباط مثبت و قوی با میل به کمک به دیگران دارد.

در تحقیقی دیگر تأثیراعتقادات مذهبی وشکل گیری منبع کنترل ونیمرخ روانی توسط خانم میرهاشمیان مورد بررسی قرار داد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتقادات مذهبی وسلامت روانی رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد .اما بین اعتقادات مذهبی و منبع کنترل رابطه معنی دار مشاهده نشد.

شلو درمن وهیون(۱۹۹۷) تحقیقی را در زمینه ارتباط بین مذهب و ارزشها و سازگاری انجام دادند نتایج این پژوهش نشان داد که داشتن روحیه مذهبی ارتباط قوی با ارزشهای اجتماعی خواهانه نگرش خوب به مدرسه ورضایت خانوادگی داشته است .

برکین، مسترز وریچاردز(۱۹۸۷) ومکین(۱۹۷۸) طی تحقیقات خود دریافتند که گرایشات مذهبی درونی شده در

بین دانشجویان ارتباط مثبتی با سازگاری ایشان دارد و هتیزمن نیز به ارتباط بین گرایشات مذهبی درونی شده و

احساس رضایت از زندگی در بین سالمندان اشاره کرد.

در تحقیقی دیگر (سهرابیان ۱۳۷۹)به بررسی تأثیر نگرشهای مذهبی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان ارگیل وبیت هلاهمی(۱۹۷۵) در پژوهشی نشان دادند که شرکت در مراسم مذهبی وانجام تکالیف دینی میتواند عامل باز دارنده از بزهکاری باشد.

ربکا جی،گلورو (۱۹۹۶)ارتباط بین سن و جنس افراد و مذهبی بودن را مورد بررسی قرار داد نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانان ۱۴تا۱۷ ساله کمتر از گروههای سنی بالاتر مذهبی هستندو بین مذهبی بودن و جنسیت هیچگونه ارتباطی وجود ندارد ولی بین مذهب و متغیرهای سازگاری و سلامت روانی ارتباط معناداری وجود دارد.افرادی که از نظر مذهبی در سطح پایینی هستند احساس بی هدفی و بیگانگی نسبت به اجتماع در بین آنان متداول تراست.

برنادت س .هیز نیز میگوید که تحقیقات مبین آن است که زنان نسبت به مردان مذهبی تر بوده و در مقابل اعتقادات مذهبی خود احساس تعهد بیشتری دارند.(همان منبع)

فرضیه اصلی  تحقیق

۱٫ به نظر می رسد بین نگرش(پایبندی) مذهبی و میزان  رضایت از زندگی زناشویی همبستگی مثبت و مستقیم وجود داشته باشد.

تعاریف نظری:

میسرون در کتاب “درباره قوانین” می گوید : دین پیوند هایی است که انسان را به خدا مربوط می کند در کتاب  “دین” در مرزهای عقل می نویسد دین عبارت از این است که ما تکالیف واجب و ضروری خود را با توجه به اینکه مبتنی بر اوامر الهی است درک نمائیم. (کتاب قوانین, میسرون)

هربرت اسپنسر در خاتمه کتاب مبادی اولیه میگوید ایمان به نیروی که نتوان مرز پایانی زمانی و مکانی آن را تصور کرد عنصر اساسی دین را تشکیل می دهد (اسپنسر, ۱۳۸۱: ۱۶)

تی یل نوشت که حقیقت دین وضعیتی روحی یا حالتی ناب و حرمت آمیز است که آن را خشیت میخوانیم. تی یل(۱۸۰۳-۱۹۰۲)

برادلی نوشت که دین بیش از هر چیز کوششی برای آنکه حقیقت کامل خیر را در تمام وجود هستی مان باز نمائیم. برادلی (۱۸۶۲-۱۹۲۴)

جیمز مارتینو مدعی بود که دین اعتقاد به خدای همیشه زنده است یعنی اعتقاد به اراده وذهنی الهی که حاکم بر جهان است وبا نوع بشر مناسبات اخلاقی دارد. جیمز مارتینو (۱۹۰۰-۱۸۰۵)

روشن است که هر کدام از این تعاریف ویژگی متفاوتی را مورد تاٌکید قرار می دهد تی یل بر خشیت تکیه می زند، برادلی دین را با خیر پیوند می دهد و مارتینو به جنبه های اخلاقی یکتا پرستی توجه می کند.

تعاریف دیگر ویژگیهای خاص دیگری را منظور می کنند : ویژگیهایی نظیرانجام مناسک دعا و ارتباط با خدایان ، به نظرمی رسد که هر کدام از این تعاریف خطی از اعتبار و معقولیت را دارند “ادیان”بسیار پیچیده هستند بنابرین شرط عقل آن است که هیچ وجه منفردی را تعریف کامل (دین) تلقی نکنیم. برای مثال ادیان ابتدائی نظیر ادیان شمنی (shamanistic ) وجود دارند که به نظر می رسد اعمال خضوع آمیزشان ناشی از ترس یا طمع است نه ناشی از احساس خشیت ناب.

بنابراین تعریفی هم که تی نل ارائه می دهد جامع نیست  همچنین ادیان قائل به چند خدائی(نظیر ادیان یونان و مصر باستان) هم وجود دارند که معتقد نیستند جهان فرمانروای واحدی دارد بنابراین تعریفی هم که مارتینو ارائه میدهد نمی تواند تمام ادیان را در برگیرد.

دین به اندازه ای ساده است که هر بچه عاقل و بالغ و یا آدم بزرگ می تواند یک تجربه دینی حقیقی داشته باشد و به اندازه ای  پیچیده است که برای فهم کامل و بهره گیری تام از آن نیازمند به تجزبه و تحلیل می باشد.دین را به عبارت ساده می توان چنین تعریف کردکه آن جنبه از تجربیات و از جمله افکار ،احساسات و فعالیتهای یک

فرد است که به وسیله آن او  کوشش می کند که در ارتباط با آنچه که خود مقدس و الهی می شمارد یعنی قدرت بسیار متعالی و باارزش که جهان را کنترل می نماید زندگی می کند.

دین به انداز ه ای فراگیر و غنی می باشد که جنبه های متفاوت آن کاملاً بحق،برای طبائع مختلف به گونه های متفاوتی مهم جلوه می کند به عنوان مثال:

۱٫ماکس مولر روی جنبه عقلانی آن تاکید کرده و می گوید:دین یک قوه و یا تمایل فکری است که مستقل است که علی رغم حس و عقل بشر را قادر می سازد که “بی نهایت “را تحت اسامی و اشکال گوناگون درک نماید. هیوم،رابرت(۱۹۶۹)

۲٫جنبه اخلاقی در دو تعریف مشهور تاریخی از امانوئل کانت و ماتیو آرنولد از دین به عمل به عمل آورده اند مورد تاکید قرار گرفته است” دین عبارتست از تشخیص همه وظائف به عنوان دستور الهی”(همان منبع)

۳٫ تاکید احساسی بر دین توسط عالم بزرگ الهی شلایر ماخربیان گردیده است .”جوهر دین عبارتست از احساس وابستگی مطلق “.

۴٫ تاکید به جنبه پرستشی دینی توسط متویس به عمل آمده است .”دین عبارتست از پرستش قدرتهای بالا به دلیل نیاز (همان منبع)

۵٫ تاکید بر نفع شخصی توسط آلبرت رویه (Ahbert Reoihe) یکی از اولین مورخین ادیان در عصر جدید به عمل آمده است “دین بیش از هر چیز، مبتنی بر نیاز بشر در پی بردن به یک ترکیب هماهنگ بین سرنوشت خود او و عوامل موثر مخالفی است که در جهان با آنها روبرو می شود “.(همان منبع)

۶٫ یکی از تاکیدهای بسیار مورد پسند جدید تاکید بر جنبه اجتماعی دین است که پروفسور ادوارد اسکروینارمز آن را اینگونه تعریف می کند “دین عبارتست از آگاهی به متعالی ترین ارزشهای اجتماعی .”(همان منبع)

۷٫تاکید دیگری که کاملاٌ با تاکیدات فوق متفاوت است،تاکید فردی که با دقت بسیار زیاد در کتاب مشهور پروفسور ویلیام جیمز شرح داده شده است بنابرین”دین همانطور که من اکنون از شما می خواهم داوطلبانه آن را بپذیرید،باید برای ما به معنی احساسات ،اعمال و تجربیات هر یک از افراد بشر در خلوت خودشان،تا جایی که خود را در رابطه با هر آنچه که الهی می پندارند و می بینند بوده باشد.” (همان منبع)

۸٫ دین به عنوان فرایند ایده ال سازی متعالی ،دیدگاهی است که توسط پروفسور استراترن عرضه گردیده است،”دین عبارتست از ادراک یک جهان نادیده که معمولاًیک صاحب عینی است،همچنین دین هر آن چیزی است که آشکارا ما را به سمت آن ادراک حرکت داده و یا از آن برگشت می نماید شاید هم بشود آن را اینطور شرح داد که دین عبارتست از کل تمایل بشر نسبت به آنچه که در نظر او بهترین و یا عظیم ترین جلوه می کند “.(همان منبع)

۹٫ تاکیدی هم که کوشش دارد تا هم تاکیدات دیگر را شامل شود به خوبی ، توسط پروفسور ویلیام آرماز براون بیان گردیده است او می گوید: دین به معنی زندگی بشر و در روابط فوق بشریت  می باشد یعنی رابطه او با قدرتی که او به آن احساس وابستگی میکند ، صاحب اختیاری که او خود را در مقابل آن مسئول می بیند ، وجود غیبی که او خود را قادر به ارتباط با آن میداند ، در آرمان وابستگی دینی، مسئولیت و ارتباط با یکدیگر متعلق اند. (همان منبع)

در لغت نامه دهخدا جلد ۲۲ واژه دین معادل کیش، طریقت مسئولیت و مقابل کفر آورده شده است.همچنین دراین لغت نامه دین به این صورت تعریف شده است: مجموعه عقاید موروث و مقبول در باب روابط انسان با مبدا وجودی و التزام به سکوت و رفتار به مقتضای آن عقاید براون دین را زندگی بشر در روابط فوق بشری و وجود غیبی قلمداد می کند که انسان خود را قادر به برقراری ارتباط با آن می بیند و آلن میتریس در تعریف دین آن را پرستش قدرتهای بالا می داند. رامز براون, ویلیام(۱۹۸۷)

تعریف مذهب

در لغت نامه دهخدا در تعریف مذهب آمده است که مذهب در اصطلاح علم کلام اسلامی طریقه ای خاص در فهم مسائل اعتقادی به ویژه امامت است که منشاء اختلاف در آن توجیه مقدسات منطقی و یا تفسیر ظاهری کتاب خدا است مانند مذهب شیعه امامی،اشعری و معتزلی.(لغت نامه دهخدا)

شهید مطهری در کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ایمان و دین را اینگونه تعریف می کند :ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی است میان انسان و آرمانهای کلی جهان.(شهید مطهری)

از نظر اریک فرم مذهب هر سیستم فکری و عملی است که به انسان چهارچوبی  برای جهت گیری و اخلاق می دهد.(فرم,اریک)

از نظر امانوئل کانت و ماتیو آرنولد دین عبارتست از تشخیص همه وظائف به عنوان دستورات الهی. (کانت, امانوئل , آرنولد, ماتیو)

و از نظر ” شلایر ماخر” دین احساس وابستگی مطلق است. (ماخر, شلایر)

به عقیده ساموئل کینگ : مذهب نیز مانند صنایع ، جنگ و مقررات وسیله حراست و حمایت بشر است و آن را می توان بیمه عملی بر علیه خطرات و تغییرات ناگهانی دانست که بشر از پی بردن به علل آن عاجز است .(جیمز ,ویلیام)۱۳۷۲)

ویلیام جیمز در کتاب تنوع تجربی ادیان که قسمتی از آن تحت عنوان ” دین و روان”ترجمه شده است ، دین را عبارت از نظم نامرئی موجود در جهان میداند که وظیفه انسان هماهنگی با این نظم است . او در بررسی های خود چیز مشترکی را در ادیان مختلف مشترک یافت که آن رهایی از ناراحتی و دستیابی به آرامش بود.

به نظر یونگ دین به میزان قابل ملاحظه ای جنبه روانشناسی دارد،یونگ دین را با توجه به ریشه لاتینی آن عبارت از تفکر از روی وجدان می داند. اریک فروم دین را نیاز به پرستش و خدا را جلوه ای از نیاز انسان به کمال و گریز از یک حالت دو گانگی در رسیدن به وحدت و تعادل می داند.

فرم معتقد است که با ایمان زیستن به معنی ثمر بخش زندگی کردن است و به نظر او ایمان دین مدار سازنده و زایاست یعنی خاصیت بار آوری دارد، او نیاز به یک نظام اعتقادی را جزءذاتی انسان می داند و اضافه می نماید از آنجا که نیاز به یک نظام جهت گیری و اعتقادی جزء ذاتی هستی انسان است ،می توان به حدت و شدت این نیاز پی برد، به راستی هیچ منبع قدرتی قویتر از آن وجود ندارد ، نیاز به دین یعنی نیاز به یک الگوی جهت گیری و مرجعی برای اعتقاد و ایمان. هیچ کس را نمی توان یافت که فاقد این نیاز باشد. او جهت گیری دین را چنین تعریف می کند :”هر سیستم فکری و یا عملی مشترک بین یک گروه که الگوی جهت گیری  و مرجع اعتقاد  و ایمان افراد آن باشد او معتقد است که در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافت نمی شود که دین به معنی وسیع تعریف فوق در آن جایی نداشته باشد و به نظر او هم نمی رسد که در آینده فرهنگی غیر از آن بتواند بوجود آید.

 مذهب و نگرش مذهبی 

مفهوم نگرش

واژه Attitude از کلمه لاتین Aptitude اخذ شده است که به معنی تناسب و استعداد می باشد و در زبان فارسی معادلهای بسیاری برای این واژه بیان شده است که تعدادی بدین شرح است:

نگرش – گرایش- وضع روانی – وضع رفتاری – باز خورد – طرز تلقی -وجه نظر- شیوه-تلقی-طرز تفکر-اعتقاد رویه-تمایل و …

ما در این بحث معادل نگرش و گرایش را برای واژه Attitude انتخاب می نمائیم پیش از پیدایش مفهوم نگرش توجه غالب روانشناسان به مفهوم غریزه معطوف بود ولی ماهیت واقعی کار،متخصصان را واداشت تا در شکل گیری رفتار اجتماعی به اهمیت آداب و رسوم و محیط پی ببرند. آنچه این متخصصان نیاز داشتند مفهوم روانشناختی جدیدی بود که ا زسویی بتواند از مفهوم کاملاًمبهم و نا معین رسوم و نیروی اجتماعی فاصله بگیرد و از سویی دیگر از فطری گرایی دوری جوید این نیاز سبب شد تا آنان بتدریج مفهوم نگرش را در میان خود بپذیرند.

آلپوت نگرش را به صورت زیر مورد شناسایی قرار می دهد : نگرش عبارتست از یک حالت آمادگی عصبی و ذهنی که توسط تجربیات گذشته، فرد سازماندهی می دهد و تاثیر مستقیم و پویا بر پاسخهای فرد به تمام اشیاء و موقعیتهایی که به وی مربوط میشوند دارد.( آلپوت)

به طور کلی میتوانیم بگوئیم آدمی در طول زندگی با چیزهایی گوناگون سو و کار دارد و نسبت به این چیزها در او شناختهای معین واحساسات بخصوص پدید می آید ونوعی آمادگی در او برای عمل نسبت به چیز معینی را نگرش شخصی به آن چیز می خوانیم.

نگرش مذهبی:

ابتدا به تعریف مفهوم مذهب می پردازیم طبق تعریف امیل دورکیم مذهب عبارتست از نظام فرهنگی از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس.(دورکیم, امیل)

امر مقدس عبارتست از هرچیزی که بیشتر به عنان بخشی از دنیای ماوراءطبیعی محسوب می شود تا دنیای معمولی، مانند چیزی که الهام بخش نفی گناه ، بی حرمتی و ترس عمیق است.

مذهب شامل مجموعه ای از باورهاست و این باورها خود توسط کلمات بیان میشوند یعنی به صورت اندیشه ای در می آیند که کم و بیش شکل دستگاه فکری به خود گرفته است و فقط با اعمال که مظاهر باورها و شیوه های تجدید آنها هستند زنده می ماند.(آرون,ریمون)

بنابراین تعاریف ، نگرش نظامداری از باورهاست و اعمال نسبت به امور مقدس است.نگرش مذهبی ایستاری است که معطوف به امر مقدس در دو بعد دین آشنایی (religiology) و دین باوری(religiosity) می شود.نگرش مذهبی را نیز میتوان از منظر بر داشتهای کارکرد گرایانه (functional) از دین تعریف کرد.

دورکیم می گوید دین نه تنها اطمینان و اعتماد خارج از حد در افراد ایجاد می کند بلکه در رابطه فرد با گروه و در تطابق افراد با جامعه نقش مهمی دارد از این رو کارکرد تازه ای برای دین قائل می شود و آن ایجاد اعتماد و اطمینان و سازگاری فرد با گروه و ارتباط آنها با یکدیگر است.(امیل دورکیم)

وون هوگل سه جزء مهم را در در مذهبی بودن تشخیص می دهد:

 ۱- جزء ستتی و تاریخی که به حواس ، تجسم ذهنی و حافظه بستگی داشته و در دورن کودکی ایجاد میگردند.

۲- جزء عقلانی و نظاممند که به همراه ایجاد توانمندی برای فکر و اندیشه ، توانمندی مباحثه و ایجاد تفکر انتزاعی بوجود می آید.

۳- جزء مشهودی و ارادی که نمایانگر پختگی تجربیات درونی و اعمال بیرونی است.( وون هوگل)

تعریف رضایت (sazisfaction)

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت
 • پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی (۱۳۵۳)
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.