تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از منظر معلمان آن مقطع  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از منظر معلمان آن مقطع  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح کلی تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
ضرورت و اهداف تحقیق ۵
اهداف کلی تحقیق ۵
اهداف جزئی تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۶
تعریف عملیاتی واژه های تحقیق ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ادبیات نظری تحقیق ۹
– تاریخچه خط ۹
– تاریخچه خط در ایران ۹
– اهمیت نگارش ۱۰
– مراحل نگارش ۱۱
– عوامل مؤثر در نگارش ۱۳
– انواع بد خطی ۱۴
– اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی ۱۵
– عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس ۱۷
– علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی ۱۹
– بررسی ریشه بد خطی ۲۱
– تناقص در رسم الخط های موجود پایه اول ابتدایی ۲۲
– بدخطی و خوش خطی در دانش آموزان ۲۵
ادبیات پژوهشی تحقیق ۲۹
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق ۳۲
جامعه تحقیق ۳۲
روش نمونه گیری ۳۲
ابزار جمع آوری اطلاعات ۳۲
مراحل جمع آوری اطلاعات ۳۳
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق (روش های آماری) ۳۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها ۳۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۴۹
پیشنهادات ۵۲
فصل ششم: ضمائم تحقیق
پرسشنامه ۵۵
فهرست منابع و مأخذ ۵۶

فهرست منابع و مأخذ:

انوشه پور، ابوالفضل، ۱۳۶۵، روش تدریجی فارسی ابتدایی، انتشارات ایران.
تیموری، کاوه، ۱۳۷۹، علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، نشریه پیوند، انتشارات دانشگاه تهران.
حاجی آقاجانی، هادی، ۱۳۷۸، آموزش خوشنویسی برای معلم، کتاب درسی مراکز تربیت معلم، انتشارات شابک.
دلاور، علی، ۱۳۶۹، روش های آماری، انتشارات شابک.
عمید، حسن، ۱۳۷۴، فرهنگ عمید، مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران.
معین، محمد، ۱۳۷۴، فرهنگ معین، مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران.
هراتی، مهدی، ۱۳۶۷، عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس، نشریه پیوند، انتشارات آموزش و پرورش.
یاحقی، محمد جعفر، ۱۳۷۸، تاریخ ادبیات ایران، انتشارات شابک.

 

چکیده تحقیق:

با توجه به اهمیت مسئله ارتباط در جهان و همچنین خط و نوشتن به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جهان کنونی می بایست سعی فراوان صورت گیرد تا افراد با سواد با خطی خوش افکار خود را به دیگران منتقل کنند و خوشنویسی و درست نویسی را هم به عنوان یک علم و هم به عنوان یک هنر فرا گیرند. لذا می بایست با بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف افراد متخصص صورت می گیرد.

بنابراین در این تحقیق سعی شده است که عوامل موثر بر خط دانش آموزان بررسی شود.

 

فرضیه های تحقیق:

۱-   عدم آمادگی دانش آموزان در زمینه های جسمی، روحی و آموزشی موجب بدخطی دانش آموزان می شود.

۲-   نامناسب بودن روش و وسایل کار موجب بد خطی دانش آموزان می شود.

۳-   بدخطی دانش آموزان مربوط به تکالیف بیش از حد توسط معلم و یا بی توجهی خانواده ها می باشد.

۴-   بد خطی دانش آموزان تأثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد.

ادبیات تحقیق در فصل دوم مورد مسئله بدخطی و اهمیت خوشنویسی و اهمیت خوشنویسی صحبت می کند.

فصل سوم روش تحقیق است. روش این تحقیق زمینه یابی است. جامعه تحقیق ما ۱۱۶ نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان می باشد که از این تعداد ۹۰ نفر به صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که شامل دوازده سؤال و هر سؤال دارای چهار گزینه خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم است. پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

در مورد جمع آوری اطلاعات باید گفت که پرسشنامه تهیه شده در اختیار معلمان قرار گرفت. معلمان به تمامی سوالات پاسخ دادند. فراوانی و درصد هر سوال با استفاده از روش آماری مشخص و روی نمودار ستونی نمایش داده شد.

در این تحقیق از روش آماری توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل داده های تحقیق است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و اجرای آن بر روی نمونه تصادفی و نتایج اجرایی این پرسشنامه با رسم نمودار ستونی، میزان و درصد پاسخ به هر سوال را نمایش داده شده و آنگاه به تحلیل جداگانه هر سوال پرداخته شده است. لازم به ذکر است که در قسمت نمودار، فراوانی هر سوال را به صورت درصد در قسمت محور عمودی و نمودار گزینه های مربوط به هر سوال در محور افقی نمایش داده شده است.

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد داده های تحقیق است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها در مورد سوالات اطلاعات زیر بدست آمده است:

مقدمه:

«ن و القلم و ما یسطرون»

همه باغستان های با سخاوت، شهادت می دهند که انسان از آن زمان که بر آن شد تا حدیث رمز آمیز دل را به جاودانگی بر جریده عالم بنویسد و با پیچ و تاب ناز، آن را باز تلاوت کند، خط را برگزید.

ظهور خط بزرگ ترین اتفاقی است که در سپیده دم تاریخ به دست انسان صورت گرفت، چه اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمی گرفت، میراث علمی پیشینیان حفظ نمی شد، فروغ اندیشه های گذشتگان به آیندگان نمی رسید و قافله تمدن بشری به جانب قله های کمال راه نمی سپرد. حکمت و دانش بشری بسان صیدی است گریزپا که به فرموده رسول اکرم (ص) «اگر با نوشتن به آن بندی استوار زده نشود از خاطر می گریزد».

در آیین اسلام به حسن خط توجه زیادی شده است، چنانچه این معنی از تأویل حدیث شریف نبوی بر می آید که فرمود: «هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را به خطی نیکو بنگارد بدون حساب به بهشت می رود». پیامبر اکرم (ص) خود در آموختن خط و کتابت به مسلمانان اهتمام و علاقه بسیاری داشت، چنان چه گفته اند در جنگ بدر آزاد ساختن اسیران دشمن مشروط به آن دانست که آن ها خط و کتابت را به مسلمانان بیاموزند.

روایات و احادیث فراوانی در مورد خط خوب وجود دارد. آنچه از تاریخ بر می آید، در ادوار اسلامی به خط توجه زیادی می نموده اند و برای نیل به مقصود عرفانی و رسیدن به مراتب عالی کوشش های بسیاری صورت می دادند.


بیان مسئله:

خوشنویسی و زیبانویسی دارای نوعی آمیختگی با حیات فردی و اجتماعی هر انسان است این امر در جامعه ما که دارای سنت دیرپای فرهنگی در زمینه هنر خط می باشد، دارای ارزش و اعتبار مضاعف است.

رشد و شکوفایی هر جامعه ای بستگی به وجود ارتباط مناسب و قابل درک بین افراد می باشد. ارتباط بین افراد نیز از چهار طریق: گفتن، شنیدن، نوشتن و خواندن صورت می گیرد. دانش آموزان بیشترین مشکلی را در این چهار زمینه دارند در مورد نوشتن است. این مشکل هم در انشاء کلمات وجود دارد و هم در املاء کلمات.

بنابراین با توجه به این مسئله مهم در این تحقیق سعی شده است به بررسی علل بد خطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان پرداخته شود تا با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته می شود راهکارهایی برای این مسئله یافت شود.

ضرورت و اهداف تحقیق:

اهمیت درست نویسی و خوانا نویسی امری مهم و قابل ذکر است، می ارزد که درباره آن سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد وسیله ای است ارتباطی و به عنوان عامل مهمی در تفهیم و تفاهم است ارزش آن به هنگامی روشن می شود که در دو نقطه بسیار دور از هم زندگی کنند و در عین حال به ارتباط با هم نیازمند باشند.

چه بسیارند رمز و راز ها که از این طریق فیمابین افراد رد و بدل می شوند و چه بسیارند صرفه جویی در آمد و شد و هزینه ها که در سایه نوشتن و ارسال نامه ها صورت می گیرد. برای شما ممکن نیست که به ژاپن سفر کنید و با عالمی ارتباط برقرار سازید ولی از طریق نوشتن این کار امکان پذیر است.

انسان ها بویژه در دنیای امروز در شرایطی هستند که ناگزیرند از راه نوشتن و املا با هم ارتباط داشته و مسائل خود را مطرح نمایند و این امر طبعاً باید با ضوابط و مقررات همگانی و قابل قبول برای افراد باشد. اینکه شکل نوشتاری را از پیچیده ترین شکل ارتباطی می دانند بدان خاطر است که تهیه و رعایت ضوابط مورد نظر است.

 

اهداف کلی تحقیق:

۱-   شناخت علل و عوامل بدخطی دانش آموزان

۲-   بررسی علل بدخطی دانش آموزان از منظر معلمان ابتدایی.

اهداف جزئی تحقیق:

۱-   پی بردن به این که آیا استفاده از معلمان آموزش دیده جهت تدریس هنر در مقطع ابتدایی لازم است.

۲-   پی بردن به این که آمادگی دانش آموزان به چه میزان بر بدخطی دانش آموزان اثر دارد.

۳-   شناخت این که بد خطی تا چه میزان بر نمره و معدل دروس اثر می گذارد.

۴-   رفع مشکل از طریق بررسی علت بدخطی دانش آموزان.

فرضیه های تحقیق:

۱-   عدم آمادگی دانش آموزان در زمینه های جسمی، روحی و آموزشی موجب بد خطی آنان می شود.

۲-   نامناسب بودن روش و وسایل نوشتاری موجب بدخطی دانش آموزان می شود.

۳-  بد خطی دانش آموزان مربوط به تکالیف بیش از حد توسط معلم و یا بی توجهی خانواده ها نسبت به تکالیف آنان می باشد.

۴-   بدخطی دانش آموزان تأثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد.

تعریف عملیاتی واژه های تحقیق:

۱- بدخطی: (fnox)

بد نوشتن با دست ـ ناخوانا نویسی ـ مقابل خط خوش (عمید ـ ۱۳۷۴)

عدم استفاده از اصول و قواعد نگارش و اصول شکلی خط در هنگام نوشتن مانند عدم رعایت خط زمینه، کم یا زیاد گذاردن نقطه و دندانه همچنین نامشخص نوشتن کلمات به طوری که به راحتی نتوان از آن مفهوم اصلیش را درک کرد.

۲- دانش آموزان: (amooz)

کسی که بسیار کتاب می خواند و دانش می اندوزد. (معین ـ ۱۳۷۴)

کودکان شش سال تمام که قدم به مدرسه گذارده اند این افراد تا سن حدود ۱۸ سالگی و قبل از ورود به دانشگاه دانش آموز محسوب می شوند.

۳- ابتدایی: (elementary)

سرآغاز ـ اول ـ شروع کاری (عمید ـ ۱۳۷۴)

اولین مرحله از تحصیل رسمی است که شامل ۵ سال است، از ۶ سالگی آغاز می شود و تا ۱۲ سالگی ادامه دارد.

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.