تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده  ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه  ۳
۱-۲- تعریف و بیان موضوع پژوهش  ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش  ۵
۱-۴-۱- اهداف تحقیق(کلی و جزئی)  ۶
۲-۱-۶-۱- افت تحصیلی  ۷
۱-۶-۲- مقطع راهنمایی  ۷
فصل دوم : ادبیات و پیشینه موضوع
۲-۱- ادبیات پژوهش  ۹
افت تحصیلی  ۱۰
عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی  ۱۱
عوامل فردی موثر بر افت تحصیلی  ۱۲
۱- هوش  ۱۳
۲- انگیزش  ۱۴
۳- توجه  ۱۴
۴- آشفتگی های عاطفی و هیجانی  ۱۴
۵- جنسیت  ۱۵
۶- نارسائی های جسمانی  ۱۶
۷- مشکلات ارتباطی  ۱۷
۸- مشکلات رفتاری  ۱۷
جایگاه اهمیت خانواده در آموزش و پرورش  ۱۸
عوامل خانوادگی موثر بر افت تحصیلی  ۲۰
۱- روابط و نظام آموزشی  ۲۱
۲- اشتغال کودکان  ۲۲
۳- فقدان والد (والدین)  ۲۳
فهرست
عنوان                    صفحه

۴- بیسوادی والدین  ۲۴
۵- غفلت والدین نسبت به نیازهای کودک  ۲۴
۶- فقر و محرومیت اقتصادی  ۲۵
۷- تعداد اعضای خانواده  ۲۵
۸- کمبود وسایل کمک آموزشی و رسانه های گروهی  ۲۶
۹- مهاجرت و انتقال  ۲۶
۱۰- عوامل منطقه ای و محلی  ۲۷
شیوه تدریس معلم  ۲۸
عوامل ترک تحصیل نوجوانان  ۳۱
پیشینه تحقیق  ۳۲
فصل سوم: راه های جلوگیری از افت تحصیلی
۳-۱- ارائه راه کارهای پیشگیری افت تحصیلی  ۳۹
شیوه کنترل دانش آموزان در مدرسه  ۴۰
تغذیه مناسب  ۴۱
ارتباط با دوستان  ۴۲
شناخت مشکلات تحصیلی نوجوانان  ۴۳
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری  ۴۷
محدودیت پژوهش  ۵۰
پیشنهادات  ۵۱
پیشنهاد برای تحقیقات آتی  ۴۲
منابع و ماخذ  ۵۳

فهرست منابع و مأخذ

امین فر،مرتضی(۱۳۸۸)، علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی آن، فصل نامه تعلیم و تربیت شماره ۷و۸
آیزمن، تاماس اون، یونسکو(۱۹۹۷) راهبردهایی برای کاهش تکرار پایه، ترجمه منصور علی محمدی، پژوهشگر تعلیم و تربیت
ثنایی، باقر(۱۳۸۴)، ازدواج و پرتگاه های آن، مجله پژوهشهای تربیتی شماره ۴
روش های پیشگیری از افت تحصیلی، نشر انجمن اولیاء و مربیان
شریفی(۱۳۹۰) عوامل موثر بر افت تحصیلی، ماهنامه روانشناسی، تهران
قائمی، لیدا(۱۳۸۹) نگرش نو به افت تحصیلی، تهران، اقامتی، چاپ اول
کاویانی(۱۳۸۹) مقاله و اینترنت
کیوز جان پی(۱۹۹۸) دنیای یادگیری درمدرسهص۴۹،ترجمه رئیس دانا، فرخ
نفیسی، فصل نامه تعلیم و تربیت سال ۸، شماره ۳، سال ۵ ، تابستان(۱۳۸۸)

۱۰٫ نجاتی۱۳۸۹، افت تحصیلی، اینترنت

۱۱٫ دانش پژوه، زهرا(۱۳۸۶) ویژگی دانش آموز ممتاز و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی آنان درمناطق نوزده گانه تهران، پژوهش نامه  آموزشی شماره ۱۸، فصل نامه خبری آموزش و پرورش.

 

چکیده:

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده ای که مانع جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می آید. موضوع تحقیق حاضر به «بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی(دختر و پسر) است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان و ارائه راهکارهای مفید و درست برای بهبود این وضعیت است. در این پژوهش روش تحقیق کتابخانه ای است. مطالب ارائه شده بر خواسته ازمطالعات انجام گرفته توط محقق در مورد موضوع یاد شده و البته پایان نامه مقطع کارشناسی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از مقاله، کتاب های فارسی و لاتین و منابع اینترنتی که بتوان آن را استفاده کرد، استفاده شده است.در نتایج به دست آمده از مطالعات عوامل فردی شامل هوش، انگیزش، توجه، آشفتگی های عاطفی و هیجانی، جنسیت، نارسای های جسمانی، مشکلات ارتباطی و رفتاری می باشد  و عوامل خانوادگی شامل روابط نظام ارزشی، اشتغال کودکان، فقدان والدین، بی سوادی والدین، غفلت والدین نسبت به نیازهای کودک، فقر و محرومیت اقتصادی، تعداد و اعضاء خانواده و… شامل می شود و عوامل آموزشگاهی شامل شیوه تدریس معلم، نامتناسب بودن هدفها و محتوای برنامه ها با نیازها، استعداد و علایق دانش آموزان، نا متناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای برنامه ها، نا متناسب بودن روش های ارزشیابی و سنجش یاد گیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  و تاکید زیاد بر امتحانات و…. که بر افت تحصیلی دانش آموزان موثر بوده اند.

واژگان کلیدی: افت تحصیلی، عوامل خانوادگی، عوامل آموزشی می باشد.

مقدمه:

یکی از مهمترین مشکلاتی که معمولاً نظام های آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند، و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزشی محسوب می گردد افت تحصیلی است که هر ساله به گونه های مختلف مقدار قابل توجهی ازمنابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی  وخانوادگی افراد مردود بر جای می گذارد و نابسامانی های اجتماعی فراوانی به وجود آورده و کارایی و باروری نظام ها را با نقصان روبرو می کند.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یک به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می کنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی به خصوص دست اندر کاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهش های پردامنه خود سعی در کاهش انواع افت تحصیلی دارند که علاوه برجلوگیری از خسارت های اقتصادی و مالی باعث تضعیف مشکلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در جامعه را سبب می شوند. امروزه در کشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اخصاص داده و موجب  تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده ها و جامعه می گردد که شناخت انواع و ابعاد این افت و تحلیل این مسئله و تجسس در علل به وجود آورنده آن و راه های مقابله با آن یکی از مهمترین موضوعات پژوهش و تحقیقی نظام های آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموزان در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند. به نظر می رسد که این تصور درست نباشد. چرا که ناتوانی کودک و در فراگیری دروس مکن است از نقصان ذهنی و محدودیت های آن ناشی شود در حالی که ناشی شود در حالی که افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانی ها و افت تحصیلی، ارائه افت تحصیلی لازم و ضروری است. افت تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیل دانش آموزان از سطحی رضایت  بخش به سطحی نامطلوب گفته می شود. توجه به این تعریف نشان می دهد که مقایسه دو بخش عملکرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است.

از آنجا که افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزشی (هدفها، برنامه های آموزشی، مواد درسی، برنامه درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روش های تدریس …) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر کشور رابطه تنگاتنگ دارد. محقق را بر آن می دارد تا درتحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

۱-۲-تعریف و بیان موضوع پژوهش

افت تحصیلی را به صورت کمی وکیفی طبقه بندی می کنند. افت کمی به صورت نسبت دانش آموزانی که وارد دوره آموزشی مذکور می شوند تعریف می شود. و افت کیفی منظور درصد معینی از دانش آموزان هستند که از عهده گذراندن امتحانات رسمی بر می آیند اما مهارت ها و توانایی های لازم را آن چنان که در اهداف آموزش و پرورش پیش بینی شده است به دست نمی آورند. (شریفی، ۱۳۹۰)

در تعریف مردودی یا تکرار پایه تحصیلی می توان گفت که «تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.(امین فر،۱۳۸۸)

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش:

امروزه یکی از مشکلات عمده نظام آموزشی کشورما پدیده مردود شدن دانش آموزان است که علاوه بر خسارات اقتصادی که رقم قابل توجه را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تاثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی دانش آموزان واجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی کرده و به دنبال آن را ارئه راه کارهای مناسب با این معضل فردی و اجتماعی مقابله کرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

۱)    موجب جلوگیریی از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسان هایی است که پس از شکست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهکاری های اجتماعی دارند.

۲)    جلوگیری از این امر با کاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد که نظام آموزشی بتواند امکانات تحصیلی در اختیار افرادی که این مردودی جای آنها را اشغال کرده است، قرار دهد.

۳)    از تراکم کلاس ها کاسته شود و کیفیت آموزش بهبود یابد.

۴)    منابع را در اختیار برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، کمک آموزشی و غیره قرار دهد که ضعف و کمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می اید.

۱-۴-۱- اهداف تحقیق(کلی و جزئی)

۱-۴-۱هدف کلی:

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی

۱-۴-۲هدف جزئی

۱٫بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان

۲٫ارائه راه های جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

۱-۵ سوالات تحقیق:

۱-۵-۱ ۱) علل افت تحصیلی دانش آموزان چیست؟

۱-۵-۲ ۲) چه راه هایی برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد؟

۱-    ۶ تعارف واژه ها:


۲-  ۱-۶-۱ افت تحصیلی :

افت از نظر لغوی به معنای کمبود، کم، کاست، نقصان است. منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب» اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیلی درنظر گرفته شده است. به عبارتی افت تحصیلی از نزول یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش

۱-۶-۲ مقطع راهنمایی:

مقطع راهنمایی سه سال است که دانش آموزان پس از گذراندن مقطه ابتدایی و قبل از ورود به مقطع متوسطه باید با موفقیت تمام کنند.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله راه های مقابله با افت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله بررسی علل افت نمرات درس ریاضی دانش آموزان در دورهٔ راهنمایی
 • تحقیق ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر
 • تحقیق علل افت تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.