تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 28  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :   1
مقدمه :   2
سوالهای مقاله :   4
فرضیه های تحقیق :   5
تحلیل داده ها براساس مفاهیم اصول علم جرم شناسی :   7
فهرست منابع فارسی   20
فهرست منابع خارجی :   25

فهرست منابع فارسی

الف : فهرست منابع کتب

آذرخش ، حسن علی ، آفت زندگی (نقل از لکودبرناد) ، بی نا ، بی جا ، 1334 ه . ش
امامی ، اسداله ، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات دادگستری ، بی جا ،چاپ اول 1376 ه . ش
امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،جلد پنجم ، انتشارات اسلامیه ، بی جا ، 1376 ه . ش
ایزذی فرد ، علی اکبر ، حیله های شرعی ، انتشارات دانشگاه مازندران ، بی جا ،چاپ اول 1376 ه . ش

10.بر تراتد ، راسل ، زناشویی و اخلاق ، ( مهدی افشار – مترجم ) ، انتشارات کاویان ، تهرات ، 1352 ه . ش

11.بن سعد ون ، نامی ، حقوق زن از آغاز تا امروز ( عبدالرحیم مرودشتی – مترجم ) ، انتشارات کویر ، بی جا ، چاپ دوم 1380 ه . ش

12.بیرجندی ، پروین ، روانشناسی رفتار غیر عادی ، انتشارات تهران ، 1361 ه . ش

13.پیکا ، ژرژ ، جرم شناسی ( علی حسین نجفی ابرند آبادی – مترجم  ) انتشارات دانشگاه شهید بهشتی  ، تهران ، 1370 ه . ش

14.الجبلی العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، شرح المعه الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( اسداله لطفی – مترجم ) ، انتشارات مجد ، بی جا   ، چاپ اول 1380 ه . ش

15. الجبلی العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، شرح المعه الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( علی شیروانی – مترجم ) انتشارات دارالعلم ، بی جا ، چا پ اول 1376 ه . ش

16.جعفر کرمانی ، ابراهیم ، نوجوانی – بحثی در باره ی مسائل روانی اجتماعی نوجوانان ، انتشارات چهره ، تهران ، 1375 ه . ش

17.جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، بی جا ، چاپ نهم 1377 ه . ش

18.حائری شاهباغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی  ، جلد دوم ، ، انتشارات گنج دانش ، بی جا ، چاپ اول 1376 ه . ش

19.دورانت ، ویل ، تاریخ فلسفه ، (عباس زریاب خوئی – مترجم ) ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ، 1335  ه . ش

20.دورانت ، ویل ، لذات فلسفه ، (عباس زریاب خوئی – مترجم ) ، انتشارات اندیشه ، نهران ، چاپ چهارم ، 1357 ه . ش

21.ریموند گسن  ، مقدمه ای بر جرمشناسی  ، ( مهدی  کی نیا  – مترجم ) ، انتشارات مهدی کی نیا ، بی جا ، 1370 ه . ش

22.سیاسی ، علی اکبر ، روانشناسی شخصیت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، 1349 ه . ش

23.شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ، ( به کوشش محمد رضا بندر چی ) انتشارات طه ، بی جا ، چاپ اول  ، 1375 ه . ش

24.طباطبایی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ( سید محمد باقر موسوی همدانی – مترجم ) ، انتشارات جامعه مدرسین قم / دفتر فرهنگ اسلامی / دارالعلم ، قم ، 1363 ه . ش

25.عبادی ، شیرین ، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران ، انتشارات روشنگران ، بی جا ، چاپ اول 1373 ه . ش

26.عظیمی  ،  سیروس ،  اصول روانشناسی عمومی ، انتشارات ،  تهران ، چاپ دو م ،  1349  ه . ش

27. عظیمی  ،  سیروس ،  مباحث اساسی در روانشناسی  – رفتار شناسی ، بی نا ، تهران ، 1350 ه . ش

28.عظیمی  ،  سیروس ،  روانشناسی کودک ، انتشارات دهخداد  ، چاپ اول ، تهران ، 1355 ه . ش

29.قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ه . ش

30.قانون حمایت خانواده مصوب 1358 ه .ش

31.قانون مدنی مصوب 1357 ه .ش

32.قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ه . ش

33.قرآن کریم

34.قاسم زاده ، سید مرتضی ، ره پیک ، حسن ، کیانی ، عبدالله ، تفسیر قانون مدنی اسناد ،آراء و اندیشه های حقوقی ، انتشارات ، بی جا ، چاپ اول 1382 ه . ش

35.کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق خانواده ، انتشارات یلدا ، بی جا ، چاپ اول 1375 ه . ش

36. کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات نشر دادگستر ، بی جا ، چاپ سوم 1377 ه . ش

37.کی نیا ، مهدی ؛ علوم جنایی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، بی جا ، 1345 ه . ش

38.کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی  – جامعه شناسی جنایی ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم  1382 ه . ش

39.محقق داماد ، سید مصطفی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، انتشارات علوم اسلامی ، بی جا ، چاپ پنجم 1374 ه . ش

40.محمد بن حسین، ابوالحسن / سید رضی ، نهج البلاغه ،( سید جعفر شهیدی – مترجم )، انتشارات علمی فرهنگی ، چاپ پانزدهم 1378ه . ش

41.مدنی کرمانی ، عارفه ، دعاوی خانوادگی ، انتشارات مجد ، بی جا ،  چاپ دوم 1381 ه . ش

42.مرکز امور مشارکت زنان – ریاست جمهوری  ، زن و حقوق انسانی ، انتشارات برگ زیتون ،  بی جا ، چاپ اول 1380 ه . ش

43.مطهری ، مرتضی  ، حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، 1369 ه . ش

44.مطهری ، مرتضی  ، نظام  حقوق زن در اسلام  ، انتشارات قم ، بی جا ، 1369 ه . ش

45.مغز متفکر جهان شیعه ، امام جعفر صادق ، مرکز مطالعات اسلامی  استرا سبورگ  ،  ( ذبیح الله  منصوری –  مترجم ) ، انتشارات جاویدان ، تهران ، چاپ پنجم 1361 ه .ش

46.موگویی ، حاجی علی ، قاعده عسر و حرج و حق زن در طلاق ، انتشارات اطلاعات ، بی جا ، چاپ اول 1379 ه . ش

47.مهر پور، حسین ، حقوق زن از منظر: حقوق داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین المللی، انتشارات اطلاعات ، بی جا، چاپ اول 1379 ه . ش

48.میر سپاسی ، عبدالحسین ، روانپزشکی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1341 ه . ش

49.نجفی توانا ، دکتر علی ، جرم شناسی ، انتشارات خط سوم ، چاپ دوم ، تهران 1381 ه . ش

50.نجفی توانا ، دکتر علی ، نا هنجاری و بزهکاری اطفال ، انتشارات راه تربیت ، بی جا ، چاپ اول 1382 ه . ش

51.النجفی ، الشیخ محمد حسن ، جواهر کلام  ،  جلد سی و دوم ،  انتشارات اسلامیه ، تهران  ،  بی جا ، چاپ ششم ،  1368 ه . ش

52.نیک فر ، مهدی ، قانون مدنی در اراء دیوان عالی کشور ، انتشارات کیهان ،  بی جا ،  چاپ اول 1371 ه . ش

 هال کال وین اس ، روانشناسی فروید ، ( هوشنگ تیزابی –  مترجم ) ،  انتشارات آ سیا ، تهران 1343 ه . ش

 ب : فهرست مقالات و مجالات

            دوبووار ، سیمون ،  زن روز ،  شماره 527 ، سوم خرداد 1354 ه . ش

            سیاسی ، علی اکبر ، پرخاشگری ، مجله روانشناسی ،  شماره 5 ،  سال دوم ،  دی ماه 1351 ه . ش

            سیاسی ، علی اکبر، مجله روانشناسی ،  شماره 6 ،  خرداد ،  1352 ه . ش

            فصلنامه علمی ، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان ، شماره 7 و 7 ،  1380 ه . ش

            مجله سلامت فکر ،  از عقده حقارت چه می دانید ؟ ، شماره 5 ، سال یازدهم  ،  بهمن 1347 ه . ش

 پ : فهرست پایان نامه ها و سالنامه ها

            باوند پور ،  امین ، بررسی پدیده فقر اقتصادی در شهر کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ، 1382 ه . ش

            سالنامه آمار ، مرکزآمار کل ثبت احوال استان لرستان ، 1379 الی 1373 ه . ش

            سالنامه آمار ، مرکز آمار سازمان  مدیریت و برنامه ریزی  استان لرستان 1379 الی 1383 ه . ش

            سالنامه آمار ، مرکز آمار دادگستری کل استان لرستان ، 1379 الی 1383 ه . ش

            سالنامه آمار ،  مرکز کمیسیون فرهنگی بانوان استان لرستان 1379 ه .. ش

 ج : فهرست روزنامه ها

             کیهان ،  شماره ی 11187 ، 21 بهمن 1359 ه . ش

            کیهان ،  شماره ی 11167 ، 21 دی ماه 1359 ه . ش

            کیهان ،  شماره ی 19390 ، دوشنبه 24 بهمن 1356 ه . ش

چکیده :

1- هدف پژوهش : – بررسی و دستیابی به میزان طلاق در بین زوج های جوان در شهرستان خرم آباد (با استعانت از علم جرم شناسی) که منظور از جوان در این مقاله سن بین 18 تا 30 سالگی از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1383 هجری شمسی می باشد . – یافتن علل و عوامل طلاق با استعانت از علم جرم شناسی دربین زوج های جوان شهرستان خرم آباد .  دستیابی به راهکارهای مناسب جهت مبارزه با عوامل طلاق از دیدگاه علم جرم شناسی دربین زوج ها ی جوان شهرستان خرم آباد .

2- روش نمونه گیری افراد از نظر تعداد، جنس و غیره : از کل جامعه آماری تعداد 480 نفر به میزان 20% یعنی 96 شده است .

3- روش پژوهش : اجرای تحقیقات بیشتر جنبه توصیفی دارد لذا از طرح تحقیق خاص به صورت صدرصد آماری استفاده نشده است ولی می توان گفت که اساس تحقیق موجود در مقاله علی – مقایسه ای پس از وقوع تشکیل می گردد ، طرحی که درآن علت از قبل تعیین شده است و روی افراد پیاده گردیده است که بعد از ازدواج از همدیگر جدا شده اند .

4- ابزار اندازه گیری : تهیه پرسشنامه از روش دو نیمه کردن آزمون ، با استفاده از فرمول (اسپیرمن برون) استفاده شده است و برای پی بردن به معنادار بودن درصدهای موجود با عنایت به اسمی بودن مقایسه اندازه گیری از آمار استنباطی از روش مجذور X2 استفاده شده است.

مقدمه :

« خانواده بعنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی بادوام و هماهنگی است که از دیرباز در زندگی بشر وجود داشته و برآوردة مهمترین خواسته های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست ، ساخت و کیفیت روابط افراد تشکیل دهنده و شرایط حاکم برآن تأثیر انکارناپذیر در آینده کودکان امروز ، پدران و مادران فردای جامعه ، دارای رفتار ، منش ، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس و شالوده آن در محیط خانواده ریخته شده است. بعبارت دیگر این کانون خانوادگی است که تا حدود قابل ملاحظه ای طرز تفکر و روش اجتماعی آینده را تعیین می کند. سعادت و بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده او دارد .»

« منش رفتارهای بزهکار دربرابر جامعه تا حدود زیادی با توجه به ویژگیهای محیط خانوادگی او رقم زده شده است. »

« مطالعه در رابطه با اثر پاشیدگی کانون خانوادگی بر روی شخصیت و روان طفل و نهایتا” رفتارها و هنجارهای وی ، از دیرباز سابقه داشته و از قدیم الایام مورد توجه و امعان نظر متفکرین بوده است .

فقدان پدر ، گذشته از مشکلات مادی که برای خانواده ایجاد می نماید ، از جنبه تربیتی و عاطفی سخت ترین ضربات و عمیق ترین جراحات بر روان و روح طفل وارد می سازد . عدم وجود پدر بعلت کمبودی که در تربیت طفل و مشکلاتی که در رشدو نگهداری و پرورش وی ایجاد می شود ، تنها در موارد فوت حادث نمی شود ، ناسازگاری با مادر یا فرزندان بدخلقی دوری عاطفی و تربیتی ، عدم توجه به خانواده ، از جمله موارد هستند که با عوارض فقدان پدر ، درنتیجه تفاوت چندانی ندارد . کمبود مادی یا معنوی وجود مادر نیز منشاء مشکلات مشابه می گردد .

بنابراین فقدان والدین تنها بصورت فیزیکی مطرح نیست ، بلکه وجود معنوی و فعال آنها از جهات انجام رسالت بشرسازانه ، خود مد نظراست . پدر و مادر مسئول ایجاد اخلاق حسنه، ملکات نفسانی، اوصاف انسانی با ابزار تربیت در طفل می باشند، زیرا شخصیت طفل آینه تمام نمای روش تربیتی والدین است .

توفیق در ایجاد یک محیط سالم مستلزم تفاهم والدین می باشد ، زیرا حتی اگر والدین وجود داشته ولی با هم تفاهم نداشته و محیطی پر اغتشاش ، مملو از جنگ اعصاب و خالی از دوستی و صفا و صمیمیت بوجود آورند ،  وجودشان به اندازه عدمشان و شاید بیشتر به روحیه و اخلاق طفل لطمه جبران ناپذیری وارد می سازد .  طفل در یک محیط خانوادگی به چندعامل ثبات ، امنیت ، آرامش و محبت نیازمند است. مطالعه فراوانی که تاکنون بوسیله جرم شناسان بعمل آمده همگی مؤید این مطلب است که در محیط پراغتشاش و پر جنجال و خانواده فاقد ثبات و همزیستی زندگی کرده اند بیشتر به سوی بزه تمایل نشان داده اند . روانشناسان، جامعه شناسان و روانپزشکان بر این نکته که خانواده مغشوش یا جدا یا در هدایت افراد بسوی ناسازگاری انحراف نقش فعالی دارند هم عقیده اند.» و بعضی مانند هویر معتقدند که «80 تا90% بزهکاران نتیجة طلاق و از هم پاشیدگی خانوادگی می باشد .»

« در خانواده های متزلزل و از هم پاشیده ، هیجانها و اضطرابهای عصبی و تحریک مداوم که در اثر اختلافات و برخوردهای والدین ایجاد می شود حالات و رفتارهای فرزندان را شدیدا” تحت تأثیر قرار داده ، عدم رشد قوای عاطفی بصورت طبیعی ، افسردگی و ایجاد نفرت ، بی تفاوتی نسبت به اطرافیان را باعث می گردد . »

«خـانواده از هم پاشیده و متزلزل نه تنهـا باعث ایجـاد اختلالات روانی و شخصیتی طفل می گردد بلکـه سبب بسیاری از

خود کشی ها و فرارها نیز می باشد طبق آمار در فرانسه 90% از اطفال بزهکار متعلق به خانواده های نامتعادل بوده اند.»

« 28% از اطفالی که خودکشی کرده اند ازخانوادة از هم پاشیده می باشند »جرم شناسی شناخت عوامل پیچیده ، جرم زدا و ارائةراه حل مناسب برای گشودن مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی و جلوگیری از فساد و سقوط در منجلاب تبهکاری است .

سوالهای مقاله :

برای انجام مقاله زیر سوالهای زیر در نظر گرفته شده است :

1       از دیدگاه علم جرم شناسی چه عوامل تحقق طلاق در بین جوانان شهرستان خرم آباد می گردد ؟

2       از نظر اصول علم جرم شناسی چگنگی عوامل زیستی ، روانی و اخلاقی و اجتماعی می تواند در تحقق طلاق موثر باشد ؟

3    میزان تاپیر مشکلات زیستی ، روانی و اخلاقی و اجتماعی در وقوع طلاق از دیدگاه علم جرم شناسی تا چه اندازه می تواند موثر باشد ؟

سوالات فوق همواره ذهن محقق را به خود مشغول داشته که چرا علی رغم شوق فراوان جوانان به ازدواج بعد از مدت کوتاه و احیانا میان مدت و دارز مدت اینن ازدواجها به طلاق می انجامد ؟

طلاق امروزه به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی (social issues) در اغلب کشورهای جهان مطرح است و کحقق ضمن تایید اهمیت این مساله در جهان پیچیده امروز ، کشور ما ایران و استان لرستان به خصوص شهرستان خرم آباد  با کنجکاوی و دقت ذر پی شناختن متغیرهای این مساله و درک روابط بین آنهاست که این امر توجه مسئولین را به خود جلب نموده است  ، زیرا عوامل مختلف شناخته و ناشناخته  دست به دست هم داده و موجب بی رنگ شدن زندگی مشترک بشر و بالا رفتن میزان طلاق در بین انها شده است  .

فرضیه های تحقیق :

برای انجام این مقاله فرضیه های ذیل در نظر گرفته شده است :

فرضیه اول : بین عوامل زیستی و افزایش میزان طلاق دربین زوجهای جوان رابطه معناداری وجود دارد ، درتوضیح فرضیه اول باید اظهار داشت: منظور ازعوامل زیستی که موجب طلاق دربین جوانان می شود در این مقاله مواردی ازقبیل: عدم تناسب سنی ، ازدواج زودرس یا کم سالی ، بیماریهای مسری، بیماریهای طویل المدت ، کرموزوم و بزهکاری ، عقیم بودن مرد و نازایی زن ، ناتوانی مرد در نظر گرفته شده است .

فرضیه دوم : دربین عوامل روانی و اخلاقی و افزایش میزان طلاق دربین زوج های جوان رابطه معناداری وجود دارد در توضیح فرضیه دوم باید اظهار داشت : منظور از عوامل روانی و اخلاقی در این مقاله مواردی از قبیل: تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاقی ، عدم توافق اخلاقی ، فقدان محبت بین زوجین ، تحقیر یکدیگر ، خویشتن بینی یا خود مداری ، حسادت فوق العاده وبیجا ، بدبینی و بیماریهای سوءظن ، لجاجت و سخت گیری بیجا و نداشتن گذشت نسبت به یکدیگر خست بیش از اندازه مرد ، تجمل پرستی و بلندپروازیهای زن ، ناپایی یا گهگیری یا کم طاقتی ، فقدان کف نفس یا کمبود نیروی خودداری ، ناپایداری ، زودآهنگی ، ناپختگی ، زودباوری ، پیشداوریهای ناصواب  ، دروغگویی ، عدم رعایت ادب و نزاکت ، خرافات ، بی نظمی ، افسردگی و غمگینی ، خستگی روانی ، جنون ، اختلالات روانی ، ناهماهنگی روابط جنسی و عدم رعایت نیاز جنسی یکدیگر ، سرد مزاجی زن ، عیاشی و هوس بازی مرد ، انحرافات و اختلالات منش ، تندخویی و خشونت ، سادیسم ، عقده حقارت در نظر گرفته شده است .

فرضیه سوم : بین عوامل اجتماعی و افزایش میزان طلاق دربین زوجهای جوان رابطه معناداری وجود دارد ، درتوضیح فرضیه سوم باید اظهار داشت : منظور از عوامل اجتماعی در این مقاله مواردی از قبیل : شهر و روستا ، مهاجرت ، مسکن ، ناهماهنگی طبقاتی ، دخالتهای بی مورد دیگران ، دوستان ناباب ، ازدواج اجباری ، تعدد زوجات ، الکیسم ، مواد مخدر ، قمار ، رسیدن به ثروت ناگهانی ، بیکاری ، پرکاری یا اشتغال فوق العاده به کار ، محکومیتهای درازمدت ، اختلاف و تعارض ، وسایل ارتباط جمعی ، آموزش در نظر گرفته شده است . با تلاش و کوششی که بعمل آمده کل تعداد 96 پرسشنامه افرادی که بعد از ازدواج از هم جدا شده باشند تکمیل و تحویل گرفته شده سیاهه دریافت پرسشنامه های تکمیل شده افراد مزکور در جداول ذیل آورد شده است .

 

با توجه به اینکه  X2 محاسبه شده است یعنی 46/58    بزرگتر X2 جدول توزیع شده مجذور کا یعنی 81/7  با درجات آزادی 3 و احتمال 5% است لذا فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد بنابراین با 95% اطمینان میتوان گفت سن در هنگام ازدواج مستقل از طلاق نیست .

تحلیل داده ها براساس مفاهیم اصول علم جرم شناسی :

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بالاترين و پايين ترين آمار طلاق
 • تحقیق علل افزايش طلاق و پيامدهاي آن
 • پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر
 • مقاله آثار فردی و اجتماعی طلاق
 • تحقیق مهریه و میزان آن در رشد طلاق
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی