تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان ۱۰-۲ ساله شهرستان اراک  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان ۱۰-۲ ساله شهرستان اراک  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ۱
مقدمه : ۶
بیان مسئله : ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش : ۷
اهداف پژوهش : ۷
سوال های پژوهش : ۸
فرضیه های پژوهش: ۸
تعاریف عملیاتی ۹
الف – تعریف نظری معلولیت ۹
ب- تعریف عملی معلولیت ۹
فصل دوم ۱۱
پیشینه پژوهش ۱۱
سابقه پژوهش در ایران : ۱۱
جایگاه روانشناسان در باز توانی معلولان ۲۸
سابقه پژوهش در جهان ۳۳
مبانی نظری معلولین ذهنی ۳۴
عقب ماندگان ذهنی عمیق (پناهگاهی ) با هوش ۰ – ۲۵ ۳۵
عقب ماندگان ذهنی در حد تر بیت پذیر با هوش بهره ۲۵ – ۵۰ ۳۷
عقب ماندگان ذهنی در حد آموزش پذیر با هوش بهره ۵۰ تا ۷۰ ۳۹
مبانی نظری معلولین جسمی – حرکتی ۴۰
نوع و چگونگی معلولیت ۴۱
میزان و شدت معلولیت ۴۱
زمان وقوع معلولیت ۴۱
شرایط سلامت عمومی و سن معلول ۴۱
شرایط ذهنی فرد معلول ۴۲
شرایط خانوادگی و عاطفی معلول ۴۲
شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلول ۴۲
ضایعات نخاعی و فلج مغزی ۴۲
انواع متداول فلجهای مغزی ۴۳
فصل سوم ۴۵
روش شناسی پژوهش ۴۵
جامعه آماری ۴۵
حجم نمونه (روش نمونه گیری) ۴۵
ابزار اندازه گیری ۴۵
روش جمع آوری اطلاعات ۴۶
فصل چهارم ۴۷
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۷
جدول شماره۲- توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال ۱۳۸۵ ۴۷
جدول شماره ۳- توزیع فراوانی معلول ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل تولد در سال ۱۳۸۵ ۴۸
جدول شماره ۴ – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل سکونت در سال ۸۵ ۴۹
جدول شماره ۵– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل سکونت معلولین جسمی و ذهنی ۱۰ – ۲ شهر اراک سال ۸۵ ۵۰
جدول شمار ۶ – توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال ۱۳۸۵ ۵۱
جدول شماره ۷- توزیع فراوانی جنسیت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال ۸۵ ۵۲
جدول شماره ۸– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال ۸۵ ۵۳
جدول شماره ۹ – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب جنسیت در شهرستان اراک در سال ۱۳۸۵ ۵۴
جدول شماره ۱۰- توزیع فراوانی نوع معلولیت کودکان ۱۰-۲ سال شهرستان اراک در سال۸۵ ۵۵
جدول شماره ۱۱ – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین ۱۰ – ۲ ساله شهرستان اراک در سال ۸۵ ۵۶
جدول شماره ۱-۱۱- توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال ۸۵ ۵۷
جدول شماره ۲-۱۱- توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی کودکان ۱۰-۲ سال شهرستان اراک ۵۸
جدول شماره ۱۲ – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال ۸۵ ۵۹
جدول شماره ۲۳ – توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال ۸۵ ۶۰
جدول شماره ۲-۱۲– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال ۸۵ ۶۱
جدول شماره ۱۳ – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال ۸۵ ۶۲
جدول شماره ۱-۱۳– توزیع فراوانی امکانات مراکز توانبخشی ۶۳
جدول شماره ۲-۱۳– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول از مراکز نگهداری ۶۴
جدول شماره ۳-۱۳- توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی ۶۵
جدول شماره ۱۴ – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی جهت برآورد نیازها در شهرستان اراک ۶۶
جدول شماره ۱-۱۴ – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین در شهرستان اراک در سال ۸۵ ۶۷
جدول شماره ۱۵– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی ۶۸
جدول شماره ۱-۱۵- توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی ۶۹
جدول شماره ۱۶–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین ۷۰
جدول شماره ۱۷ – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی ۷۱
جدول شماره ۱-۱۷- توزیع فراوانی علل وجود مدیران متخصص در مراکز توانبخشی ۷۲
جدول شماره ۱۸ – توزیع فراوانی اطلاع والدین کودکان معلول از وجود قوانین حمایتی ۷۳
جدول شماره ۱-۱۸- توزیع فراوانی علل عدم اطلاع والدین از قوانین حمایتی ۷۴
جدول شماره ۱۹ – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه شهرستان اراک در سال ۸۵ ۷۵
جدول شماره ۱-۱۹- توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه ۷۶
جدول شماره ۲۰ – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات در شهرستان اراک در سال ۸۵ ۷۸
جدول شماره ۱-۲۰- توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در شهرستان اراک ۷۹
جدول شماره ۲۱ – توزیع فراوانی خانواده های معلولین کمک مالی به مراکز نگهداری می نمایند ۸۰
جدول شماره ۲۲ – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات ۸۱
جدول شماره ۲۳ – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین ۸۲
جدول شماره ۲۴ – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین کودکان معلول ذهنی و جسمی ۸۳
جدول شماره ۲۵ – توزیع فراوانی مشاوره والدین کودکان معلول قبل از ازدواج ۸۴
جدول شماره ۱-۲۵ – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین کودکان قبل از ازدواج ۸۵
فصل پنجم ۸۶
نتیجه گیری ۸۶
تجزیه و تحلیل سوالات ۸۶
یافته های ‍ پژوهشی ۹۸
پیشنهادات ۱۰۰
محدودیتها ۱۰۲
چکیده انگلیسی۱۰۲
منابع فارسی و انگلیسی۱۰۳

 

منابع:

۱- دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ایران.
۲- کتاب آموزش و توان بخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش .چاپ سال ۷۳
۳- دکتر محمد کمالی استاد یار دانشکده علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
۴- کتابخانه علوم پزشکی و توان بخشی تهران دکتر مهشید کامیار اولین سمینار فلج مغزی سال ۱۳۷۵٫
۵- کتاب مقدمه ای بر روانشناسی آموزش وپروش کودکان استثنایی اثر دکتر افروز سال ۱۳۷۳٫

 

 

چکیده

اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این تحقیق بیان  نماییم باید به یکسری موارد اشاره کنیم ، معلولیتهای در ابعاد خود آنچنان گسترده اند که نیاز به ماه ها وقت و تحقیق در تمام زمینه ها مختلف معلولیت دارد، لذا طی بررسی و تحقیق بعمل آمده از علل معلولیتهای کودکان در سنین دو تا ده ساله در شهرستان اراک در سال ۸۵ به این نتیجه رسیده که بروز بسیاری از علل و ریشه های معلولیت کودکان در این سن عواملی مانند : شرایط محیطی و ساختار زندگی اجتماعی – چگونگی دسترسی به و امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی – بروز عوامل فرهنگی نژادی قومی و قبیله ای – عدم آگاهی از عواقب و پیامدهای و نتایج حاصله از به وجود آمدن کودکان معلول، کمبود امکانات در مراکز و مؤسسات نگهداری از کودکان معلول وجود تنگناهای اقتصادی خانواده ها در خصوص نوع تغذیه و عوامل محرک زا وابسته است . از سوی دیگر بروز این گونه معلولیت ها اثار و نتایج مخربی بر پیکر فردی و اجتماع می گذارد . لذا با توجه به اینکه معلولیت یک نقص در سیستم عملکرد بدن در قبال واکنش متقابل در فرد که با کندی و تا‍خیر ایجاد می نماید باید به بررسی ریشه ای این عوامل بپردازیم تا از بروز این گونه نقص و نارسایی یا ناتوانی در اندامهای جسمی ،ذهنی یا روانی فرد جلوگیری نماییم خوشبختانه طی چند سال اخیر با پیشرفته های علمی و پزشکی در سطح جوامع صورت گرفته شاهد کاستن معلولیت ها در ابعاد مختلف بوده که جای بسی امیدواری در این بخش است و نیاز آشنایی و آموزش خانواده ها و جوانان در سطوح مختلف جامعه دارد تا خانواده ها تا حدودی نسبت به این امر واقف شوند که کودکان معلول چه مشکلاتی برای خانواده و جامعه بر جا می گذارند . و از سوی دولت ها و ملت ها حمایت های همه جانبه بایستی صورت گیرد تا با امکانات پیشرفته جهانی درصد معلولیت های طبیعی که بر اثر حوادث طبیعی صورت می گیرد کاسته شود که این مهمترین اصل در جوامع در حال توسعه با توجه به زندگی ماشینی که دارند می تواند معلولیت هایی را در ابعاد مختلف بوجود آورد که باید راه و چاره اندیشی نمود که بتوانیم جامعه سالم عاری از هر گونه بیماری و نقص بر فرد  پیکر جامعه داشته باشیم .

 

مقدمه

یکی از پدیده ها و مشکلاتی که بیشتر جوامع بشری با آن دست به گریبانند مشکل انسانهایی است که قادر به برآوردن نیازهای اساسی و روزمره خود نیستند و با یکسری از محدودیتها مواجه هستند لذا با وجود پیشرفتهای علمی در سطح جهان باز هم شاهد این نارسایی ها هستیم و از طرفی نیاز به حمایتهای دولتها و ملتها دارد که در این بخش با توجه به لزوم سرمایه گذاری مادی و معنوی و همچنین آگاه سازی آحاد مردم از عواقب و پیامدهای که در آینده می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات گردد که این جز با بسترسازی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقلیل و یا ریشه کنی نمودن این نوع نقیصه های انسانی باشیم و این جز با درایت و عمق اندیشی در جهت گام برداشتن برای جامعه ای سالم و به دور از هر گونه مشکلات انسانی که می تواند سبب ساز خطرات جدی پیش روی انسان قرن حاضر بوده شاید ارائه این مباحث و طرح مسایل در این خصوص بتواند اطلاع رسانی به موقع قبل از وقوع چنین عواملی گردد.

بیان مسئله :

در بیان این مسئله بایستی به این نکات اشاره شود درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عواملی مانند بروز نابهنجاری های ارثی، ژنتیکی، عوامل دوره بارداری مادر، اشکالات موقع تولد، یا بروز بیماریها و حوادث در دوران طفولیت که باعث نقیصه هایی ذهنی و جسمی می گردد که این نقیصه یا معلولیت، گاه فقدان راه حل درمانی مناسب، در این سنین تا آخر عمر اینگونه کودکان با آنان همراه می باشند علیرغم برنامه های گسترده ای که در امر پیشگیری از معلولیت در سطوح گوناگون در جوامع مختلف اجرا می گردد. متاسفانه گویی هیچگاه نباید منتظر ریشه شدن بروز اینگونه نقیصه ها در ابنا بشر بود و یا حداقل اینکه تا کنون قدمی اساسی در این راه برداشته نشده، به همین جهت به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقیصه های جسمی و ذهنی، معمولاً در هر جامعه دو اقدام اساسی می پردازند. قدم اول سعی و کوشش هر چه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی و قدم دوم ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخشی در خدمت معلولان و خانواده آنهاست. در طی اقدامات پیشگیری برنامه بدین روال است که معمولاً تعدادی از متخصصین، در پی کشف علت معلولیتها بوده پس از کشف آنان با در اختیار گذاردن راه حلها و رهنمودهای لازم از طریق کتب مقالات مندرج در مطبوعات برنامه های رادیو تلویزیونی و غیره به جامعه و سازمانهای ذیصلاح سعی می کنند درصد بروز اینگونه عوارض را تا حد امکان کاهش دهند. اقدام اساسی دوم، ایجاد امکانات رفاهی و توانبخشی مناسب در اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمت به کودکان معلول و خانواده آنهاست تا کلیه معلولین و نیازمندان به امر توانبخشی بتواند با برخوردی از شرایط مساوی امکانات تا حد ممکن از بند معلولیت رسته به خودکفایی و زندگی مستقل نائل آیند.

اهمیت و ضرورت پژوهش :

نظر به اهمیتی که چنین موضوعات با زندگی بشری دارد و انسانهایی که در سطح جامعه زندگی می کنند نبایستی از کنار این مسایل بی تفاوت عبور نمایند. لذا با توجه به حساسیت خانواده ها و جامعه که در جهت پیشگیری از این معلولیت ها به نظر می رسد این مسئولیتها را چند برابر نموده است. لذا با توجه به اینکه کمتر در چنین مواردی موضوع پژوهش انجام گرفته است و با تحقیقاتی از مراکز در سطح استان و جمع آوری اطلاعات از کتب و ارائه نظرات کارشناسان و اهل فن در جهت شناساندن این عوامل در مرکز استان و آگاهی از نحو رسیدگی به این کودکان مورد توجه قرار گرفت که بتوان قدمی در این راستا برداشته شود و در آینده بتوان زمینه ساز جلوگیری از این معلولیتها باشد. [۱]

اهداف پژوهش :

۱- هدف از تهیه این تحقیق جمع آوری و ارائه یکسری اطلاعات کلی در مورد معلولیت ذهنی و جسمی و همچنین نحوه ارائه خدمت اعم از زمینه های رفاهی، آموزشی، توانبخشی به آنها در قالب یک طرح تحقیقاتی

۲- در اختیار قرار دادن تجربیات تحقیق به اساتید، مسئولین و دست اندرکاران واحدهای آموزشی، توانبخشی، واحدهای دانشگاهی در جهت شناساندن هر چه بیشتر معلولیتها و نحوه ارائه خدمات آموزشی به معلولین

۳- آگاه سازی نسل جوان و خانواده ها، و دوری از نگرشها و برداشتهای غلطی که در سطح جامعه به علت عدم آگاهی از نحو برخورد و رفتار با چنین افرادی که به گونه ای با آنها در ارتباط هستند

۴-بررسی و چگونگی عوامل بوجود آورنده این معلولیت و راه های مقابله با آن

سوال های پژوهش :

به بیان دیگر اگر بخواهیم به یکسری از واقعیتها بپردازیم بایستی به این سوالات پاسخ دهیم:

۱-   آیا معلولین در شهرها بیشتر هستند یا در روستاها بنویسید؟

۲-   آیا درصد معلولین  ذهنی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

۳-   آیا درصد معلولین  جسمی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

۴-   آیا خانواده ها مایل به سپردن فرزند معلول خود به مراکز نگهداری معلولین هستند؟

۵-   آیا امکانات و تجهیزات مناسب و کافی در جامعه برای ارائه خدمات به معلولین وجود دارد؟

۶-    آیا مدیران، مسئولین و مردم نسبت به معلولین در جامعه احساس مسئولیت لازم و کافی را می نمایند؟

۷-  آیا قوانین حمایتی و نظارتی و بودجه کافی برای حمایت از معلولین در  جامعه و مراکز نگهداری معلولین وجود دارد؟

۸-   آیا در مراکز مشاوره ای آموزشهای لازم قبل از ازدواج به جوانان داده می شود؟

فرضیه های پژوهش:

۱-   بیشتر معلولین جسمی و ذهنی را روستائیان تشکیل می دهند.

۲-   معلولیت های ذهنی در بین دختران بیشتر از پسران است.

۳-   معلولیت های جسمی در بین پسران بیشتر از دختران است.

۴-   با وجود مراکز نگهداری معلولین جسمی و ذهنی باز هم مردم نسبت به نگهداری آنان در منزل اقدام می نمایند.

۵-   اقدامات جدی نسبت به جمع آوری معلولین در سطح جامعه که موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی می گردد، نمی شود.

۶-    مردم و مسئولین نسبت به معلولین بی تفاوت هستند و به این قشر از افراد جامعه توجه کمتری می نمایند.

۷-  قوانین و مقررات مدونی جهت حمایت از این قشر در برنامه های اجتماعی در نظر گرفته نشده و اگر شده است کمرنگ است.

تعاریف عملیاتی

تعاریفی هستند که بهترین و دقیق ترین تعریف را از یک عبارت برای درک صحیح بیان می نمایند که به دو شاخه زیر تقسیم می شوند:

 الف- نظری                    ب- عملی

الف – تعریف نظری معلولیت

معلولیت نوعی نقص در سیستم ظاهری و باطنی فرد می باشد که فرد را از سایر افراد متمایز می سازد بطوریکه دارای درجه بندی با در نظر گرفتن نوع معلولیت مشخص می شود.

ب- تعریف عملی معلولیت

معلولیت: عبارت است از کندی در عملکرد جسمانی یا ذهنی به شکلی که با تاخیر عکس العمل بوجود آید.

کودک: به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط سنی معین که هنوز به رشد و بالندگی عقلی نرسیده و بایستی مورد توجه و آموزش قرار گیرد.

عوامل: به متغیرهایی که باعث به وجود آمدن  یکسری نارسایی و کمبود در فرد می شود و زمینه ساز نقص و کندی در سیستم عملکرد بدن را بوجود می آورد.

تعریف نظری معلولیت ذهنی: از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی عقب ماندگی ذهنی عبارت است از رشد ناقص ذهنی که شخصی را در تطابق یا سازش با محیط خود ناتوان ساخته، بطوریکه بدون نظارت و کمک غیر، قادر به زندگی نمی باشد. .

( از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی در کتاب   عباس داور منش )

تعریف نظری معلولیت جسمی: بطورکلی معلولین جسمی – حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقش جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی آسیب دیدگی نخاع – ضایعات استخوانی و عضلانی و غیره بصورت فلج، قطع عضو یا ناموزونی عضو حرکتی دست  ها و پاها نمایان می گردد.

تعریف عملی معلولیت ذهنی:  به آن دسته از معلولیت گویند که فرد برای ارضای نیازهای فکری و ذهنی وابسته به خود نباشد و نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد و از دیگران در همان راه نوعی عقب ماندگی داشته باشد.

تعریف عملی معلولیت جسمی: به نوعی معلولیت که فرد با نوعی نقص جسمانی مواجه باشد و به راحتی نتواند از خاصیت فیزیکی بدنی به نحو مطلوب استفاده نماید یا به نوعی عقب ماندگی جسمانی در ساختار حرکتی بدن داشته باشد.


پیشینه پژوهش

در اواسط قرم بیستم، بررسی عمیق و جانبی در زمینه معلولیت های ذهنی و جسمی، شکوفا یافت، بنظر می رسد به همانگونه که تولد و گسترش علم بستگی تام به نیازهای بنیادی جامعه دارد اهمیت دادن به این مهم و توجه به مسئله بر همین اساس گسترش یافت. و نیاز مبرم به پیشرفت علوم تجربی از یکسو و توجه زیادی به علوم انسانی از جمله روانشناسی و خصوصاً روانشناسی کودک و بالاخره فعالیتهای آلفرد بینه در زمینه ساختن اولین آزمونهای هوشی و جسمانی و نشان دادن این اختلالات بین انسانها به نحوی بارز تری جلب توجه نموده و این پدیده از یک دید علمی مورد پیگیری قرار گیرد در حال حاضر در اکثر جوامع و ملل این چنین کودکانی در شرایط خاص معمولاً نگهداری شده در صورت امکان با توجه به نوع نقیصه و یا میزان معلولیت تحت آموزشهای توانبخشی قرار می گیرند باید توجه داشت که در عصر حاضر نیز نوع نگرش در مورد کودکان معلول در جوامع مختلف متفاوت است  مثلاً پرل، اس، باک نویسنده شهیر آمریکایی خود یک دختر معلول داشته وقتی از خاطراتش در زمانی که در کشور چین بوده اشاره ای دارد به اینکه در آنجا چنین افرادی خیلی با ملاطفت و احترام نگهداری می شدند و تا آخر عمر بدون کوچکترین ناراحتی از آنان پرستاری به عمل می آمد هیچکس نظر ترحم و دلسوزی ابراز نکرده و به هر حال شخص یا کودک را چون فردی عادی می پذیرفتند همین خانم نویسنده  در ادامه گفتارش می نویسد «من و دخترم، (منظور کودک معلول خانم است ) در چنان محیطی به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کردیم ولی به مجرد که وارد خاک آمریکا شدیم نگاههای ترحم انگیز، تعارفهای بیجا و دور از ذهن، همدردی های احمقانه و خلاصه دلسوزی های ناشیانه از دخترم، آنچنان در ذهن اثر بد گذاشته بود که بی اختیار نسبت به دخترم و خودم احساس ترحم شدید می کردم».

سابقه پژوهش در ایران :

حال به نظری کوتاه به تاریخچه پژوهش و اقداماتی در این خصوص در ایران انجام گرفته بیافکینم.

۱- اولین ادیانی که بحث کمک، ملاطفت و همراهی با معلولین را مورد توجه قرار داد. این زرتشت بود و دین اسلام با توجه به فرامین آسمانیش توصیه های انسانی و اسلامی را متذکر شد. در چند دهه اخیر مطالعاتی در زمینه اقدام اجتماعی در خصوص کمک به این گروه از افراد جامعه ایران صورت گرفته است که می توان به حدود سی سال پیش با تشکیل اولین مدرسه به نام مرکز تربیت و هدایت معلولین تدریجاً مورد توجه و حمایت از معلولین در ایران بطور رسمی نضج گرفت.[۲]

۲- پژوهشها و مطالعاتی در خصوص تشکیل سازمانهایی چون «انجمن ملی حمایت کودکان »،  « انجمن توانبخشی ایران»، «انجمن حمایت از معلولین» و. .. همچنین بخشی از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش سعی شد تا هر چه بیشتر به مسایل چنین کودکانی مورد توجه قرار گیرد.[۳]

۳- بعد از پیروزی انقلاب با بررسی و مطالعه با ادغام و یکپارچه شدن این سازمانهای متفرق تحت یک پوشش به نام  سازمان بهزیستی کشور سعی گردید تا پس از حذف برنامه های ظاهر فریبانه و جایگزین نمودن یک برنامه واحد بمنظور سرویس دهی هر چه بهتر به معلولان جامعه، اقدامات عملی و مفیدی در زمینه های تحقیقاتی در سطح ایران به اجرا درآمد که می توان موجب توجه جدی به مسئله معلولین در ایران و همچنین مطالعاتی در جهت شناسایی این موارد داشت به نکات ذیل اشاره نمود:

الف – توجه عمیق به علوم انسانی و مطالعه روی افراد انسانی و پیدایش علم روانشناسی و در نهایت تهیه انواع آزمونهای هوشی و جسمی که موجب گردید بر اساس آن معلولین به نحوی روشنتر از افراد عادی جامعه متمایز گردند.

ب-  پیشرفت تکنولوژی و گرایش به تخصصهای که موجب شد هر فرد برای داشتن شغلی مناسب در جامعه تخصصی را احراز نماید که این خود باعث شد این افراد را که فاقد تواناییهای لازم در جهت کسب تخصص ها معرفی نمود، نمونه بارزی در حال حاضر در محیط روستاها که انجام امور به حداقل تخصص نیازمند است که معلولین در حد متوسط کمتر به عنوان ناتوان مطرح می باشند. [۴]

ج- گرایش اجتناب ناپذیر به سوی جامعه بشری از جوامع روستایی که این خود موجب شد شکل خانواده از حالت گسترده که از خصوصیات جوامع روستایی بوده و می توانست این چنین افرادی را بر اساس عواطف فامیلی در خود جای دهد جای خود را به سیستم خانواده هسته ای که فقط شامل زن و شوهر و حداقل کودک با حداقل فضای زندگی بدهد که ضرورتاً در یک چنین وضعیت جایی برای نگهداری یک نفر معلول در محیط خانواده کمتر به چشم می خورد.

د) تحول نه چندان پیشرفته علم پزشکی که موجب گردید بسیاری از کودکان ضعیف الحال، در موقع تولد و یا در بدو طفولیت از مرگ نجات یابند. ولی تا کنون قدیم جدی در مورد کاهش و از بین بردن عواقب و معلولیتهای ناشی از اشکالات مادرزادی موقع تولد اوان طفولیت برداشته نشده است.[۵]

بررسی های عمده، مشکلات در ناتوانیها و اختلالات جسمی، مشکلات رفتاری – روحی – روانی، مشکلات اجتماعی، آموزشی، نگهداری و حمایتی و اختلالات ارتباطی نشان داده است. در عین حالیکه مبتلایان به سندرم داون از بهره هوشی پایینی برخوردار بوده و مشکلات رفتاری دارند ولی مشکلات رفتاری آنان شدید و مسئله ساز نمی‌باشد.


[۱] -آموزش و توانبخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش چاپ اول جلد اول ص ۷ چاپ ۱۳۷۲

[۲] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص ۱۳ سال ۱۳۷۲٫

[۳] – همان منبع

[۴] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص ۱۳ سال ۱۳۷۲٫

[۵]  همان منبع.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مقایسه باورهای غیر منطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و مادران دارای فرزند عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.