تحقیق بررسی عوامل موثر بر مهاجرت جوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل موثر بر  مهاجرت جوانان  از شهر کاشمر به یزد  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر  مهاجرت جوانان  از شهر کاشمر به یزد  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱بیان مسئله    ۲
۱-۲ اهمیت و ضرورت    ۴
۱-۳ اهداف تحقیق    ۶
۱-۳-۱ هدف کلی:    ۶
۱-۳-۲ اهداف جزئی:    ۶
۱-۴ فرضیه ها    ۶
۱-۵ متغیرها    ۶
۱-۶ تعریف عملیاتی متغییرها    ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ ادبیات تحقیق    ۹
۲-۱-۱ تعاریف اصطلاحات    ۹
۲-۱-۲ تاریخچه مهاجرت داخلی    ۱۰
۲-۱-۳ انواع مهاجرت    ۱۳
۲-۱-۳-۱ مهاجرت داخلی    ۱۳
۲-۱-۳-۲ مهاجرت خارجی    ۱۳
۲-۱-۴ آثار مهاجرت نسبت به کل کشور    ۱۴
۲-۱-۵ علل مهاجرت    ۱۴
۲-۱-۵-۱ عوامل آموزشی    ۱۵
۲-۱-۵-۲ عوامل اقتصادی    ۱۵
۲-۱-۵-۳ عوامل اجتماعی    ۱۵
۲-۱-۵-۴ عوامل جمعیت شناختی    ۱۶
۲-۱-۶ دیدگاه ها و نظریات    ۱۷
۲-۱-۶-۱ دیدگاه کارکردی    ۱۷
۲-۱-۶-۲ دیدگاه وابستگی    ۱۸
۲-۱-۶-۳ نظریه نوسازی    ۱۸
۲-۱-۶-۴ دیدگاه اقتصادی    ۱۸
۲-۱-۷ انواع بیکاری    ۱۹
۲-۱-۸ انواع دیگر بیکاری    ۲۰
۲-۱-۹ عوامل بیکاری جوانان    ۲۱
۲-۱-۱۰ معرفی محل تحقیق    ۲۲
۲-۱-۱۱ مهاجرت در استان یزد    ۲۳
۲-۲ پیشینه پژوهش    ۲۵
مدل نظری تحقیق    ۲۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ تحقیق چیست    ۳۰
۳-۲ ابزارهای جمع آوری اطلاعات    ۳۰
۳-۳ جامعه آماری     ۳۱
۳-۴ حجم نمونه     ۳۱
۳-۵ نمونه    ۳۱
۳-۶ نمونه گیری تصادفی ساده    ۳۲
۳-۷ روش اجرای پژوهش    ۳۲
۳-۸ روش تجزیه وتحلیل داده ها    ۳۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۲ آمار استنباطی    ۵۱
۴-۲-۱ فرضیه اول:    ۵۱
۴-۲-۲ فرضیه دوم:    ۵۲
۴-۲-۳ فرضیه سوم:    ۵۳
۴-۲-۴ فرضیه چهارم:    ۵۴
۴-۲-۵ فرضیه پنجم:    ۵۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ بحث و نتیجه گیری    ۵۷
۵-۲ خلاصه نتایج آماری    ۵۸
۵-۳ پیشنهادات    ۶۱
۵-۳-۱ پیشنهادات کاربردی    ۶۱
۵-۳-۲ پیشنهادات پژوهشی    ۶۱
۵-۴ محدودیتهای پژوهش    ۶۱
ضمائم
منابع و ماخذ    ۶۴
پرسشنامه    ۶۶

منابع و ماخذ

۱٫    پاپلی یزدی ، محمد و ابراهیمی ،رضا(۱۳۸۱) نظریات توسعه روستایی ، چاپ اول ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی.
۲٫    تقوی ، نعمت الله (۱۳۷۱) مهاجرت های روستا  شهری ، تهران، انتشارات ستوده.
۳٫    توسلی ، غلام عباس ( ۱۳۸۵ )جامعه شناسی کار و شغل ، چاپ هشتم ، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴٫    رضایی(۱۳۸۹) رتبه بیکاری در ایران و جهان، خبرگذاری تابناک.
۵٫    رفیع پور، فرامرز(۱۳۷۲) کندوکاوها و پنداشتها، تهران، انتشارات ابتکار.
۶٫    ریفکلن، جر جی( ۱۳۸۵) پایان کار و زوال نیروی انسانی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، انتشارات افکار.
۷٫    زنجانی، حبیب الله (۱۳۷۶) تحلیل جمعیت شناختی ، تهران، سمت.
۸٫    شعبانی، محمد(۱۳۷۹) از سترون خاک تا حماسه شکفتن کویر، انتشارات بصیر، یزد.
۹٫    کوئن ، بروس (۱۳۸۲) مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰٫    کیوی، ریمون ( ۱۳۸۴) روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا.
۱۱٫    گروه مولفان( ۱۳۸۹) بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، انتشارات پیام نور.
۱۲٫    لهسائی زاده ، عبدالعلی (۱۳۷۱) نظریات مهاجرت ، انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، انتشارات نوید .
۱۳٫    مرتضوی تبریزی ، سید مسعود (۱۳۸۳) مهاجرت روستاییان به شهرها و تاثیرات اقتصادی آن در دوران پهلوی اول ، چاپ اول ، انتشارات مرکز اسناد.
۱۴٫    مرکزآمار ایران(۱۳۷۵) فرهنگ آبادی های استان یزد.
۱۵٫    مزیدی، احمد؛ زارع شاه آبادی، علیرضا(۱۳۸۵) دلایل حضور مهاجران روستایی در شهر یزد و وضعیت آنها، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره۷٫
۱۶٫    مینجر ، پل (۱۳۸۵) اقتصاد شهرنشینی ، ترجمه مهدی کاظمی بیدهندی و فرخ حسامیان ، تهران، انتشارات دوران.
۱۷٫    نیلی، مسعود( ۱۳۷۶) اقتصاد ایران، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی توسعه.
۱۸٫    وثوقی ، منصور (۱۳۸۴) جامعه شناسی روستایی ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
۱۹٫    هاشمی، سید علی(۱۳۷۵) بررسی روند اشتغال و بیکاری در ایران، مقالات جامعه شناسی نامه علوم اجتماعی، سال یازدهم، شماره۷٫

چکیده

مهاجرت هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه از پدیده های مهم اجتماعی جمعیتی محسوب می شود. این حرکت در کشورهای صنعتی به تدریج از قرن ۱۷ آغاز شد و در اوایل قرن ۲۰ به اوج خود رسید و پس از آن از شدت افتاد  اما در کشورهای در حال توسعه بر اثر برنامه های توسعه ای در مناطق روستایی و شهری  مهاجرت روستا به شهر مراحل آغازین خود را می پیماید.

در پژوهش انجام شده تحت عنوان بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی مهاجرت جوانان شهر کاشمر به یزد پرداخته شده است. روش مورد استفاده ما در این پژوهش پیمایشی( پرسشنامه) است و نمونه ۱۰۰ نفر از مهاجران ساکن یزد که اهل شهر کاشمر بوده اند،  بطور تصادفی انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار spss استفاده شده است که ابتدا جدول فراوانی و آمار توصیفی گرفته شده است. و همچنین در بخش آمار استنباطی از روش خی دو استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که اکثر مهاجرتهای بخاطر پیدا کردن کار و فرار از بیکاری و همچنین علل دافعه زیاد موجود در کاشمر می باشد.

کلیدواژه ها: مهاجرت، مهاجرت داخلی، یزد.

۱-۱بیان مسئله

 مهاجرت هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه از پدیده های مهم اجتماعی جمعیتی محسوب می شود. این حرکت در کشورهای صنعتی به تدریج از قرن ۱۷ آغاز شد و در اوایل قرن ۲۰ به اوج خود رسید و پس از آن از شدت افتاد  اما در کشورهای در حال توسعه بر اثر برنامه های توسعه ای در مناطق روستایی و شهری  مهاجرت روستا به شهر مراحل آغازین خود را می پیماید. (هاشمی، ۱۳۷۵: ۲۵).

مروری بر توزیع تاریخی جمعیت در شهرها و روستاها نشان می دهد تا سال ۱۳۳۵ ، ۶۸ درصد از جمعیت کشور ساکن روستا بوده اند. در حالی که اکنون این نسبت به نفع شهرها تغییر کرده است. (وثوقی، ۱۳۸۴-۴۹) بطوری که تنها تا اواخر دهه ۵۰ بیش از نصف جمعیت کشور ساکن شهر بودند. ( مرکز آمار ایران ۱۳۸۱). کاهش جمعیت روستایی ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شد و از سال ۱۳۶۵ وارد مرحله ای جدید گردید. یعنی برای اولین بار نسبت جمعیت بین مناطق روستایی و شهری دگرگون شد. (وثوقی، ۱۳۸۴-۴۳)

بر اساس سرشماری های ۱۳۸۵ از مجموع ۷۲/۲۵۰ میلیون نفر جمعیت کل کشور ۴۹/۶۴۰ میلیون نفر در شهرها و ۲۲/۶۱۰ میلیون نفر در روستاها ساکن هستند که این جمعیت در سال ۱۳۷۵ به ترتیب ۳۶/۸۱۸ میلیون نفر ۲۳/۲۳۷ میلیون نفر بوده است. کاهش جمعیت روستایی بدین معناست که روستاییان طی ۱۰ سال گذشته به شهرها مهاجرت نموده اند. (مرکز آمار ایران ، سر شماری، ۱۳۸۵).

هر چند مهاجرت فقط مختص بر مهاجرت روستا ، شهری نیست و مهاجرت های شهری به روستا و روستا به روستا یا حتی بالعکس نیز دیده می شود. بر اساس سر شماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ کل جمعیت جا به جا شده در کشور بالغ بر ۱۲۱۴۸۱۴۸ نفر بوده است که از این تعداد ۸۹۹۹۷۰۹ نفر مهاجرت های بین شهری و ۳۱۴۸۴۳۹ نفر مهاجرت های روستا به شهر بوده است. در این جا به دنبال بررسی پیامد های این گروه یعنی مهاجرت از روستا به شهر هستیم. همواره با صنعتی شدن و جذب نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی سیل مهاجرت (بخصوص جوانان نیروی کار ) از روستا به شهر ها شدت گرفت. (نیلی، ۱۳۷۶: ۴۲).

طبق آمار بیشتر مهاجرت ها به علت کمبود های اقتصادی انجام گرفته است. البته ازدواج نیز نقشی در این جابه جایی ها داشته است که در حقیقت مهاجرت را به صورت یک پدیده خانوادگی جلوه گر می کند. تحصیل نیز در مجموع یک صدم از مهاجرت های داخلی را سبب شده است. با این حال عوامل اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل موثر در مهاجرت است که از جمله مهمترین اجزای تشکیل دهنده این عامل عبارتند از : رکود اقتصادی در یک کشور  بیکاری و نابرابری طبقات درآمدی که بیشترین ریشه هایش را باید در عوامل انحصاری اقتصادی جستجو نمود. ( لهسائی زاده، ۱۳۷۱-۲۹)

در کشورهای در حال توسعه رشد سریع جمعیت و وسعت یابی ابعاد خانوارهای روستایی از عوامل مهم مهاجرت جوانان روستایی است. خانواده های روستایی به سبب کاهش میزان مرگ و میر کودکان در اثر بهبود بهداشت فرزندان بیشتری دارند و به دلیل کم بودن میزان آب و خاک و روبه روشدن با جمعیت زیاد نمی توانند مخارج خود را تامین کنند. و این موضوع و عوامل موثر زیاد دیگر زمینه را بیش از پیش برای مهاجرت فراهم کرده است. و با توجه به نیروی کار موجود در روستاها و عدم دسترسی بر فرایندهای شغلی عده ای از جوانان روستا ناگزیر مهاجرت می کنند. ( زنجانی، ۱۳۸۱-۴۴)

گرچه عوامل اقتصادی در مهاجرت ها اهمیت بسیار بالایی دارند با این حال نمی توان آنها را تنها عامل منحصر به فرد مهاجرت در نظر گرفت. مهاجرت گاهی برای دوری از شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده حیات انسانی انجام می گیرد و در مواردی برای سکونت در مناطق خوش آب و هوا  و یا زندگی در بطن جامعه قوم یا فرهنگ خودی که نه تنها ممکن است انگیزه های اقتصادی نداشته باشد بلکه حتی در جهت عکس آن جریان یابد. در طبقه بندی انگیزه های مهاجرتی علاوه بر عوامل ارادی که اغلب جنبه اقتصادی دارد و شامل پیدا کردن کسب و کار بهتر ایجاد مراکز صنعتی و تجاری و سایر انگیزه های شغلی است به انگیزه های متعدد چون انگیزه های مربوط به تشکیل یا الحاق بر خانوار و تغییر وضعیت زناشویی و انگیزه های مربوط به تحصیل اعضای خانوار و تحمل ناپذیر شدن محیط زیست در مبدا و تمایل به زندگی در پایتخت و یا در جای دیگر و انگیزه های سیاسی و تاریخی اشاره شده است. (زنجانی، ۱۳۸۱-۱۲۲)

مهاجرت افراد بخصوص در کشورهای پیرامونی علاوه بر آثار نامطلوب اقتصادی ، اجتماعی  فرهنگی فشارهای روانی زیادی بر روی مهاجران باقی می گذارد. به جهت دور شدن از زادگاه خود و قرار گرفتن در محیط نا آشنا و تازه مهاجران با نوعی حالت بیگانگی و انزوا مواجه می شوند که این امر می تواند زمینه ساز بروز انحرافات و آسیب های اجتماعی می باشد. ( لهسائی زاده، ۱۳۷۱-۳۲)

با توجه به سیل مهاجرت جوانان از شهر کاشمر به شهرهای بزرگ مخصوصا یزد برای پیدا کردن کار در سالهای اخیر و در دهه ۸۰ ، ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که چرا این مهاجرتها صورت می گیرد؟ چه علت یا عللی موجب می شود که جوانان کاشمری به صورت مجردی یا با خانواده هایشان به یزد مهاجرت کرده اند؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت

در همه کشورهای جهان سوم مهاجرت همواره از نواحی کم توسعه به نواحی توسعه یافته داخلی که در آن سرمایه گذاری های بیشتری صورت گرفته است عملی می شود. این وضع بر کم رشدی نواحی مهاجر فرست سرعت می بخشد و شکاف چشمگیری میان نواحی توسعه یافته و کم توسعه در داخل کشور را به وجود می آورد. همچنین مهاجرت نیروی انسانی فعال به ویژه سنین ۱۵-۲۹ سال عقب ماندگی حوزه های مهاجر فرست را تشدید می کند و آنها را از یک جریان طبیعی توسعه باز می دارد. ( شکویی، ۱۳۶۹-۱۷۹)

به علاوه از منظر سنی و جنسی به دلیل اینکه اغلب مهاجرین را جوانان واقع در سن فعالیت و مردان تشکیل می دهند ، ساختار سنی و جنسی ناحیه مهاجر فرست را با عدم تعادل مواجه ساخته و از جمعیت تولید کننده و فعال تهی می گردد ، از سوی دیگر مهاجرین در محل مهاجر فرست از بین مناسبترین افراد از نظر سن و میزان آگاهی یا تحصیلات پایگاه خانوادگی و میزان درآمد انتخاب می شوند یعنی همواره بهترین ها مهاجرت می‌کنند و چون افراد پر توان چه از نظر جسمی و چه از نظر اقتصادی اقدام به مهاجرت می کنند اغلب از طریق مهاجرت افراد و نیروهای سازنده خود را از دست داده و این عامل باعث شده که بسیاری از شهرها و آبادی ها که در اثر مهاجرت خالی از سکنه شوند. (غفاری، ۱۳۸۹ -۸ )

یزد که خود زمانی از شهرهای کوچک کشور به شمار می رفت، امروز به خاطر مهاجرت های بی رویه هر روز بر جمعیت آن افزوده می شود و حاشیه نشینی کم کم به معضلی بزرگ برای مرکز این استان تبدیل می شود. به نظر می رسد با توجه به صنعتی شدن و افزایش کارخانجات صنعتی استان یزد و فراهم شدن بستر اشتغال در این استان ، موجی از مهاجرت به سمت یزد ایجاد شده که نه تنها بر جمعیت استان افزوده بلکه زمینه اشتغال نیروهای بومی را نیز تصاحب کرده است. هر ساله ما شاهد مهاجرت تعداد زیادی از خانواده ها و جوانان از شهرمان به یزد هستیم من خودم یکی از این مهاجرین هستم و این موضوع از این نظر برای من حائز اهمیت است چون خودم هم جزء نمونه این پژوهش قرار می گیرم.

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۳-۱ هدف کلی: بررسی عوامل موثر بر  مهاجرت جوانان از کاشمر به یزد.

۱-۳-۲ اهداف جزئی:

۱-    بررسی رابطه بین اشتغال و مهاجرت.

۲-    بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی و مهاجرت.

۳-    بررسی رابطه بین عوامل طبیعی و مهاجرت.

۴-    بررسی رابطه بین تمرکز امکانات رفاهی و خدماتی مهاجرت.

۱-۴ فرضیه ها

۱-    بین منابع اقتصادی و مهاجرت رابطه وجود دارد.

۲-    بین عوامل طبیعی و مهاجرت افراد رابطه وجود دارد.

۳-    بین اشتغال و مهاجرت رابطه وجود دارد.

۴-    بین کمبود امکانات تفریحی و وررزشی و مهاجرت جوانان رابطه وجود دارد.

۵-    بین تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ و مهاجرت رابطه وجود دارد.

۱-۵ متغیرها

۱-    متغیر مستقل : منابع اقتصادی ، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل طبیعی.

۲-    متغیر وابسته : مهاجرت.

۱-۶ تعریف عملیاتی متغییرها

منظور از منابع اقتصادی: درآمد و شغل افراد می باشد.

منظور از عوامل طبیعی: خاک حاصلخیز، باغات و زمینهای کشاورزی و وجود معادن می باشد.

منظور از کمبود امکانات : امکانات تفریحی، ورزشی، خدماتی و بهداشتی می باشد.

منظور از تمرکز امکانات رفاهی در شهرهای بزرگ: امکانات بیشتر و خدمات رسانی بهتر می باشد.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مهاجرت
 • تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان
 • مقاله مهاجرت
 • مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم
 • مقاله مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.