تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش    مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش     نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق ۳
اهمیت ورزش، تربیت بدنی و آمادگی جسمانی ۴
نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش ۵
اهداف تحقیق در تربیت بدنی ۷
اهداف تربیت بدنی و ورزش ۸
اهداف تربیت بدنی در گذشته و امروز ۱۰
اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی ۱۱
محتوای تربیت بدنی و ورزش در جامعه اسلامی ۱۴
کارکرد تربیت بدنی و ورزش ۱۵
تمایز صوری تربیت بدنی و ورزش جوامع ۱۶
مراحل فعالیتهای ورزشی ۱۷
تعریف فراغت ۱۸
جامعه، فرهنگ و نقش ورزش در گذران اوقات فراغت ۲۰
تربیت بدنی و ورزش و ارتباط آن با زمینه‌های ۲۳
فرضیات پژوهش ۲۴
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۴
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ۲۵
فصل دوم : پیشینه پژوهش
تعلیم وتربیت در جوامع کهن ۲۷
اهداف آموزش و پرورش در جوامع کهن ۲۸
تعلیم وتربیت در ایران باستان ۲۹
تربیت بدنی در ایران باستان ۳۱
بررسی دیدگاه سقراط پیرامون تربیت بدنی و ورزش ۳۳
بررسی دیدگاه افلاطون پیرامون تربیت بدنی و ورزش ۳۵
دیدگاه ارسطو درباب تربیت بدنی ۳۷
ورزش از دیدگاه اندیشمندان اسلامی ۳۸
تربیت بدنی به عنوان یک پدیده اجتماعی ۴۲
چرا تربیت بدنی و ورزش یک پدیده اجتماعی است؟ ۴۲
منشاء شناخت روابط اجتماعی، تربیت بدنی و ورزش ۴۳
روابط اجتماعی و تربیت بدنی و ورزش ۴۴
تربیت بدنی و ورزش درروابط اجتماعی ۴۴
اهمیت بعد فرهنگی ورزش ۴۹
روان شناسی ورزش ۵۱
چرا روانشناسی اجتماعی ورزش را مورد مطالعه قرار می‌دهیم؟ ۵۳
تاثیر عوامل اجتماعی شدن ۵۵
تاثیرات والدین ۵۵
تاثیرات ورزش در رشد شخصیت و سازگاری اجتماعی ۵۷
ورزش و رشد شخصیت ۵۸
ورزش و سازگاری اجتماعی ۵۹
ورزش و افزایش قابلیت جسمی ۶۰
اثرات جسمی ورزش و تربیت بدنی ۶۱
حفظ سلامتی با ورزشهای ساده و آسان ۶۳
اثرات ورزش در متعادل کردن وزن افراد ۶۴
ورزش و حفظ جوانی ۶۵
آیا مغز هم احتیاج به ورزش دارد؟ ۶۶
تفاوتهای جنسی ۶۷
تفاوتهای بدنی بین جنس مذکر و مونث ۶۹
تفاوتها وشباهتهای بدنی (بین دختران و پسران) ۷۱
خلاصه‌ایی از تفاوتهای بدنی در مردان و زنان بزرگسال ۷۳
بالیدگی و نخستین قاعدگی ۷۶
اهمیت زیست شناتی قاعدگی دیررس برای موفقیت ورزشی ۷۷
اهمیت جامعه شناختی قاعدگی دیررس برای موفقیت ورزشی ۷۸
تاثیرات تمرین بدنی بر کارکرد قاعدگی ۷۸
چارچوب نظری ۸۰
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقیق ۸۲
روائی (اعتبار) تحقیق ۸۲
ابزار اندازه گیری ۸۳
اطمینان تحقیق ۸۴
فرض و انواع آن ۸۴
شیوه اجرا و مراحل انجام تحقیق ۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۸۷
بخش اول : آمار توصیفی ۸۸
بخش دوم : آمار استنباطی ۹۴
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری ۱۰۳
محدودیت ها ۱۰۶
پیشنهادات ۱۰۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱ – توصیف پاسخگویان بر اساس سن ۸۸
جدول شماره ۲- توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی ۸۹
جدول شماره ۳- توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال ۹۰
جدول شماره ۴- توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل ۹۱
جدول شماره ۵- توصیف پاسخگویان بر اساس درآمد ماهیانه خانوار ۹۳

 

منابع و مآخذ

–    آقاپور- سید مهدی. جامعه شناسی ورزش. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران- حوزه معاونت امور فرهنگی و آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش- چاپ اول ۱۳۶۸

–    نشریه نیرو ونشاط ترسیمی از تربیت بدنی در جمهوری اسلامی ایران- مباحثی در تربیت بدنی تطبیقی، انتشارات اداره کل تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول آذرماه ۱۳۶۲

–    کریستن ولز- ویژگیهای زن و ورزش- مترجم سکینه خرازی- انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران چاپ اول ۳۰۰ جلد ۱۳۷۰

–    آسوآهولا و براد هتفیلر-  روانشناسی ورزش با رویکرد روانی اجتماعی- مترجم رضا فلاحی- محسن حاجیلو انتشارات سازمان تربیت بدنی ۳۰۰ جلد چاپ اول ۱۳۷۲

–         جواد کریمی- نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهانی- مرکز نشردانشگاهی- ۴۰۰ جلد چاپ اول ۱۳۶۴

–    قنبری نیاکی عباس- تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان غرب- کمیته انتشارات ستاد تدوین نظام تربیت بدنی- انتشارات علامه طباطبایی چاپ اول

–    قنبری نیاکی عباس- تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی- کمیته انتشارات ستاد تدوین نظام تربیت بدنی- انتشارات علامه طباطبایی- چاپ اول

–    نشریه ماهانه زیور ورزش- شماره ۱۶۴- وزارت آموزش و پرورش- معاونت تربیت بدنی و تندرستی خرداد سال ۱۳۸۲

–         آندره کرسون- فلاسفه بزرگ- ترجمه کاظم عمادی- سازمان تربیت بدنی سال ۱۳۷۴

–         صالحی محمد تقی- ورزش بزرگسالان و ورزش هگانی- سازمان تربیت بدنی سال ۱۳۷۲

–    عازی زاده مهدی، سلحضور بهمن- تربیت بدنی عمومی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها- چاپ چهارم ۱۵۰۰۰ جلد.

–         دورانت ویل- تاریخ فلسفه- دکتر عباس زریالب جویی

–         صبوری حسین، ورزش در اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ اول ۱۳۷۱

مقدمه :

مفهوم تربیت بدنی و ورزش به چه چیز اطلاق می‌شود؟ آیا یک ابزار اجتماعی است یا روشی است برای اصلاح و هدایت اجتماع، مهارتی فنی است یا روشی است تربیتی، تکنیک است یا تربیت، یک شیء مادی است یا پدیده‌ای اجتماعی است، کمیت گرایی یا ماشینی بودن را طی می‌کند یا به دنبال کیفیات و محتوای انسانی است.

تک بعدی و تک ساختی است یا جامعیت و مشمولیت را در موضوع خود به همراه دارد به عبارت دیگر تنها متوجه جسم و بعد مادی انسان است یا متوجه کل حقیقت او و همه ابعاد وجودی او را در نظر دارد. علاقه‌اش به ارزشهای انسانی چگونه است. آیا تربیت بدنی و ورزش تنها به خاطر پرورش اندام، قدرتمندی جسم و جسم پروری است یا برای تقویت قوای جسمی و روحی و هم عقلی باید مورد نظر باشد و آیا می‌تواند این کارآیی مهم را از خود بروز دهد و به غیر از جسم در ابعاد دیگر انسان تاثیر بگذارد. اساساً همان گونه که اکنون در جهان معاصر مطرح می‌باشد آیا تربیت‌بدنی و ورزش برای برگزاری مسابقه و رکورد گیری فردی و گروهی، عامل سرگرمی، تفنن، قهرمان پروری، کسب شهرت و نام، منابع درآمد وپول، ربودن جایزه و کاپ و مدال و از اینگونه مسائل پرزرق و برق می‌باشد.

این سوالات اندکی از مسائلی است که دقیقاً به نوع بینش اجتماعی و ماهیت آن در جوامع مختلف بستگی تام داشته و براساس آن هویت تربیت بدنی و ورزش چهره اصلی خود را مشخص ساخته است و میزان و جهت گیری آن در تحولات انسانی و اجتماعی بروز عینی می‌یابد. با این اوصاف برای شناخت حقیقی تربیت بدنی و ورزش باید به فرهنگ اجتماعی مراجعه نمود و نوع آن را مورد شناسایی قرار داد. اگر جنبه‌های مادی فرهنگ بر جنبه‌های ذهنی و معنوی آن برتری داشته و به عنوان عامل تغییر اصلی در ساختار اجتماعی و بینش حاکم بر آن پذیرفته شود ویا مادیت فلسفی و حتی مادیت اخلاقی بر شئون فردی و اجتماعی یک جامعه حکم براند تربیت بدنی و ورزش با هر میزان و با هر کیفیت یک تربیت بدنی و ورزش صحیح نخواهد بود چرا که فرهنگ اجتماعی در نهایت لذت و رفاه هرچه بیشتر را به عنوان هدف نهایی می‌پذیرد که در حقیقت تحقیر انسان و حقارت اجتماع را در پیروی از این اهداف پست حیوانی به دنبال دارد و تربیت بدنی و ورزش نیز اهداف نهایی خویش را در همین حد نازله محصور نماید و لذا به صورت صحیح در جامعه رشد نخواهد داشت. بالعکس چنانچه جنبه‌های معنوی فرهنگ برجنبه‌های مادی آن برتری داشته و توجه به فرهنگ اجتماعی و تربیت انسانها سرفصل تربیتهای دیگر اجتماعی اعم از اقتصادی، نظامی، سیاسی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی و… قرار گیرد. یقیناً تربیت بدنی و ورزش در مجرای حقیقی و صحیح خویش هدایت شده و فصل نوینی در تاریخ پرفراز و نشیب آن آغاز می‌گردد که این دوای اصلی در تربیت بدنی و ورزش در سراسر جهان بوده و علت آن را باید دقیقاً در فلسفه اجتماعی و بینش اجتماعی و اهدافی که برای هدایت و سعادت حقیقی اجتماع و انسان اعلام می‌کند جستجو شود. بدین ترتیب این نتیجه حتمی محرز و مبرهن است که تکاپو و تلاشگری مجامع ورزشی در داخل یا خارج از کشور و در سطح جهانی برای دست یابی و تحقق تربیت بدنی و ورزش صحیح با کارکرد اجتماعی که تکامل انسانها و جامعه را به دنبال داشته باشد اگر فقط در محدوده تربیت بدنی و ورزش محدود و محصور شود و مبارزه‌ای سخت و رویارو با فرهنگ و فلسفه اجتماعی حاکم بر جهان از طریق همین پدیده انسانی و اجتماعی صورت نگیرد، از آنجا که تربیت بدنی و ورزش جزئی از فرهنگ اجتماعی و به شدت از آن متاثر می‌باشد لذا این فعالیتها برای تصیح تربیت بدنی و ورزش ثمره چندانی نداشته و عواقب زیانباری ناشی از تربیت بدنی و ورزش ناصحیح و آلت دست مجامع استکبار شرق و غرب همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، لذا باید باور نمود و برآگاهان و دلسوزان حقیقی ورزش بباورانند که حتی اگر بخواهند صرفاً تربیت بدنی و ورزش در جهان و ورزش در مسیر صحیح سوق داده شود و به مسائل حیاتی جوامع انسانی و دو قطبی شدن جهان کاری نداشته باشند، با این وجود تصحیح فرهنگ اجتماعی و بینش اجتماعی که زیربنای نوع و ماهیت تربیت بدنی و ورزش محسوب می‌شوند برای دوستاران و آگاهان آن یک وظیفه اجتناب ناپذیر بوده و لاجرم باید به مبارزه‌های بزرگ از طریق همین پدیده و اهرمهای موجود در آن یعنی مجامع ورزشی، مسابقات ورزشی و… دست یازند و بدون این مبارزه وصول تربیت بدنی صحیح و زیرساز اجتماع در واقع از عالم خیالات و ذهنیات خارج نشده و فعالیت نخواهد یافت بدین ترتیب جایگاه حقیقی آن هرگز به دست نمی‌آید.

انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق :

برای اینکه یک فعالیت پژوهشی مفید و مثبت را صورت دهیم باید موضوع آن را مشخص و واضح نماییم. معمولاً تحقیق از جایی آغاز می‌شود که پژوهشگر در مسیر یادگیری و افزایش آگاهیهای خویش و براساس سابقه ذهنی دریافته است که پاسخ سوالی یا راه حل مشکلی را ندارد و یا آنچه که در این باره می‌داند با ابهام و تردید همراه است.

بنابراین نخست باید در نهایت دقت و تعمق و بدون شتابزدگی به تنظیم و بیان موضوع خود بپردازد.

با این توضیحات موضوع تحقیق که پیش رو دارید ورزش و تربیت بدنی است و مسئله مورد تحقیق بررسی علل و یا عواملی است که می‌تواند در گرایش دانشجویان دختر در دانشگاهها موثر باشد.

اهمیت ورزش، تربیت بدنی و آمادگی جسمانی :

از اهداف بسیار مهم تربیت بدنی و ورزش پیشرفت مهارتهای حرکتی و آموزش صحیح تمرینات ورزشی برای پیشرفت در مهارتهای اجتماعی و گروهی می‌باشد و با بهره گیری از این علم کودکان امروز به جوانان سالم و فعال از نظر جسمانی، روحی و روانی در آینده تبدیل خواهند شد. علم تربیت بدنی با هدف رسیدن به سطح مناسبی از آمادگی جسمانی برسه معیار متمرکز می‌باشد:

الف:

۱)      سلامتی قلبی، ریوی، عروقی

۲)      قابلیت انعطاف پذیری عضلات، رباطها، تاندونها و مفاصل

۳)      قدرت و توان تحمل عضلانی

۴)      ترکیب بدنی

۵)      وضعیت تغذیه‌ای مناسب

ب:

۱)      کاهش استرسها و فشارهای عصبی

۲)      رهایی از افسردگی

۳)      بهبود عادات خواب

۴)      کاهش هیجان و اضطراب

۵)      بهبود وضعیت کار

۶)      توانایی لذت از زندگی

ج:

۱)      بهبود وضعیت روابط اجتماعی

۲)      پیشگیری از آلودگی نوجوانان

۳)      یادگیری احترام به قوانین و مقررات و حقوق دیگران

نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش :

حرکت وجنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه‌ای در سرشت او و عاملی برای سلامت و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه، سبب افسردگی، بروز رفتارناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می‌گردد. نیاز انسان به حرکت و فعالیت در طول حیات تاریخی او همواره با کسب تجارب و کشف روشهای جدید برای رفع آن همراه بوده است. تربیت بدنی و ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه‌های گوناگونی متجلی شده است. ورزشهای امروزی صور مختلفی از فعالیتهای جسمی و تربیت بدنی است که در چهارچوب نظام تعلیم و تربیت هر جامعه و همراه با ارزشهای فردی و اجتماعی آن موجبات پرورش فکری و جسمی کودکان و نوجوانان را فراهم می‌آورد.

تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله‌ای است برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان نباید چنین تصور شود که تربیت بدنی امری بی ارزش و تفننی است، و صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی و مشغولیت کودکان و نوجوانان است، بلکه برعکس باید آن را جزء مهمی از فعالیتهای زندگی به شمار آورد. مفاهیمی مانند تندرستی، سلامت بهداشتی، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که ملل متحد جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته‌اند و از آن در پرورش نوجوانان خود و آماده کردن آنها برای مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می‌کردند.

ارزشهای مقبول و مورد تایید در جامعه می‌تواند تعیین کننده نوع فعالیتها و روشهای اجرایی تربیت بدنی باشد. هرگاه فعالیتها و ورزشهای بومی و سنتی ملل و اقوام مختلف جهان را مورد مطالعه قرار دهیم، تنوع و صور مختلفی از بیان حرکتی را مشاهده خواهیم کرد.

شرایط اضطراری و جنگهای عقیدتی- سیاسی سلف را با استکبار جهانی، ضرورت توجه به توسعه تربیت بدنی را در بین اقشار مختلف جامعه دو چندان می‌سازد، تا آنان را در مقابله با ترفندهای استکبار جهانی هرچه بیشتر مهیا و آماده سازد. (تربیت بدنی عمومی- نمازی زاده و سلحشوز ص۱)

اهداف تحقیق در تربیت بدنی :

به دلیل آنکه مهارتهای حرکتی زیربنای مهارتها و یادگیریهای ذهنی است. تحقیق در زمینه تربیت بدنی و ورزش را اساساً در جهت تامین اهداف زیر می‌توان برشمرد:

 برای نوشتن رساله یا پایان نامه

فراهم نمودن اطلاعات ترغیب کننده برای دست اندرکاران آموزش و پرورش به لحاظ جلب حمایت آنان از برنامه‌های تربیت بدنی

فراهم نمودن اطلاعات آگاه کننده برای مسئولان اجتماعی در جهت توسعه توجه به امور تربیت بدنی در جامعه

فراهم نمودن بنیادهای فکری و علمی برای موجه و با ارزش نشان دادن مسئله‌ای ویژه از مسائل تربیت بدنی، چون رابطه وزن و موفقیت در تحصیل و مانند آن برای دست اندرکاران، والدین و به طور کلی مردم جامعه. (نشریه نیرو نشاط- اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش- شماره۷- ۱۳۶۳)

اهداف تربیت بدنی و ورزش :

۱٫ هدفهای بهداشتی و تندرستی

–         تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها

–         تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امکان و توان و رعایت جنبه اعتدال در آن

–    ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضاء و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت، سرعت، چابکی و مهارت

–         ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر شداد و سختیها

–         دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به کار انداختن ارادی آنها

–         بازسازی و نوتوانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارساییها

۲٫ هدفهای پرورشی و اخلاقی :

–         پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت، سعه صدر، همت بلند، ایثار و فداکاری

–         دستیابی به مراتب قوت قلب، جزات، شهامت، استقامت، پایداری و تقویت روحیه

–         رشد و پرورش رغبتهای مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر وکمال

–         توجه به کرامت و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانیها و مفسده‌ها

–         شناخت مسئولیتهای انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هرچه بهتر تکالیف و وظائف خود

–         افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهای سریع، عادلانه، اقتصادی و مشروع

–         رشد و پرورش توجه و دقت، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها

–         خودداری از پذیرش تحمیلی افکار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم

۳٫ هدفهای روانی و اجتماعی :

–         تقویت روان وافزایش توانمندی آن در مبارزه با هواء نفسانی و غلبه بر حسادت، خودپسندی و کینه توزی

–         تعدیل عواطف و در ضبط آوردن حالاتی چون خشم، ستیز، ترس و محبت

–         رفع عوارض روان از نگرانیها، انزواجوییها، یاسها و ترسها

–         دستیابی به شادابی و نشاط که همواره برای تداوم و رشد حیات ضروری است

–         پرورش فرد، هوش و قوه کنجکاوی و دیگر ذخایر وجودی انسان

–         محقق ساختن امکانات بالقوه موجود در انسانها و بهره‌مند کردن آنها از ذخایر وجودی خود

–         تمرین تشکل  تخرب و تن دادن به سازماندهی و تعاون برای پیشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور

۵٫     هدفهای حرکتی و مهارتی :

–         شناخت استعدادهای حرکتی و پرورش و شکوفایی آنها و دیگر قابلیتهای فطری و استعدادهای خدادادی

–         تمجید فرهنگی و تقویت حسن زیبا شناسی در حرکات

–         یادگیری مهارتهای حرکتی و ورزشی و ایجاد هماهنگی عصبی و عضلانی

–    بهره مند شدن از فعالیتهای حرکتی و جسمی در گذراندن سالم اوقات فراغت. (تربیت بدنی عمومی- نمازی زاده و سلحشور ص ۵-۶)

اهداف تربیت بدنی در گذشته و امروز :

مطالعه و تحقیق و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می‌دهد که سعی و تلاش انسان در این رابطه قدمت تاریخی دارد، تاآنجا که می‌توان گفت ادامه حیات اقوام ابتدایی بدون حرکت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای فعالیتهایی از قبیل زوبین اندازی، تیراندازی با تیرو کمان، کوه پیمایی، غارپیمایی، کشتی گیری و حتی اجرای مسابقه‌های دو که در قرآن کریم در داستان برادران یوسف از آن ذکری به میان آمده است. جملگی حاکی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملل و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه‌های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می‌آید. امروزه علل مختلف براساس جهان بینی و شناخت کلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه‌های ورزشی و تربیت بدنی می‌پردازند و این گونه برنامه‌ها را در زندگی خانوادگی و آموزشگاهی نسلهای حال و آینده خود قرار می‌دهند.

 اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت از حفظ سلامت، تعمیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، کسب شادابی و نشاط، نیل به موفقیت در وظائف حرفه‌ای و شغلی بوده است. اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اکثریت جوامع بشری ترغیب می‌شود و بر حسب ضرورت تاریخی بریک یا چند تاکید بیشتری به عمل می‌آید.

در عصر حاضر، در سایر تحولات اجتماعی و سیاسی جهان به ویژه در دنیای غرب مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی رنگ و صورتی دیگر پیدا کرده است و در بیشتر موارد به خدمت استعمار درآمده و عاملی برای تحقیر و سرگرم نگه داشتن ملل مستضعف جهان گردیده است. تربیت بدنی که در آغاز پیدایش آن صورتی فردی و در نهایت ملی داشته اینک به صورت جمعی و بین المللی درآمده تا وسیله‌ای برای بهره‌وری مقاصد سیاسی کشورهای استعمار طلب باشد. (همان منبع ص۲)

اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی :

پیش از اینکه دیدگاه اسلام در زمینه ورزش و تربیت بدنی مطرح گردد ضروری است نظر این آئین الهی درباره بدن انسان شناخته شود. در این آئین مقدس اسلام، برخلاف بسیاری از آیینهای دیگر، بدن آدمی مورد تحقیر نیست. اسلام بدن انسان را چیزی بی ارزش نمی‌شمارد، زیرا بدن انسان ابزار تکامل روح اوست. تحقیر بدن در حکم تحقیر شخصیت آدمی و کسی که مرتکب این عمل شود مستوجب کیفر وقصاص می‌باشد.

در اسلام حفظ بدن از خطرها و آسیبها و تامین موجبات سلامت و بهداشت آن وظیفه‌ای الهی است و تضعیف و یا تحقیر بدن امری ناروا و مذموم است. امام سجاد(ع) در رساله حقوق می‌فرمایند: «ان لبذنک علیک حقاً». بدن تو برتو حقی دارد و حق آن این است که آن را سالم، نیرومند، مقاوم در برابر شراید و سنتها ودر کمال نشاط نگه داری. طول عمر و صحت بدن و ایمن بودن از بلاها و رنجها از اموری است که پیشوایان دین همواره در ادعیه خود از خداوند مسئلت می‌نموده‌اند. در متون زیادی هست که در آنها بر حفظ بدن از خطر و تامین سلامت و بهداشت آن تاکید شده و طرق مختلفی برای این منظور ارائه گردیده است. ارزش بدن و سلامت آن در اسلام به حدی است که بعضی از دانشمندان اسلامی گفته‌اند: «پیامبران اسلامی در آغاز نبوت و رسالت خود باید سالم و از نقص بدنی دور و برکنار باشند.»

در بینش اسلامی، بیماری تن از مهمترین بلاها و گرفتاریها محسوب می‌شود. صدمه زدن عمومی به بدن ظلم به شمار می‌آید و آدمی را مستحق کیفر و عقوبت می‌سازد. بدن هدیه‌ای است الهی که براساس حسن و کرامت آفریده شده است و ظرافت شگفت انگیزی در آن به کار برده شده است و مطالعه و تامل در آن موجب افزایش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال می‌گردد. بدن وسیله‌ای برای به جای آوردن فرائض دینی و عبادات است. نماز، روزه، جهاد و انواع خدمتها به خلق هدا با توانایی بدن و سلامت آن میسر می‌شود. نماز شب و قیام در خلوت شب در سایه توان بدنی امکان پذیر است.

دربینش اسلامی میان بدن و روح تاثیر و ارتباط متقابل وانفکاک ناپذیر وجود دارد. سلامت یا ضعف و بیماری بدن در نشاط و فعالیت و یا افسردگی وناتوانی روح تاثیر مستقیم دارد. تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبه آن مورد توجه اسلام است و در صورتی که همراه با ذکر و یاد خدا باشد عین عبادت است. برخلاف آنچه بعضی از ناآگاهان می‌پندارند، ورزش کاری لغو نیست. کار لغو از نظر اسلام گفتار و یا رفتاری است که در آن فایده‌ای مشروع و یا عقل پسند وجود نداشته باشد، و ورزش اینچنین نیست. درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزء دعای مسلمانان است، چنان که در دعای ابوحمزه شمالی می خوانیم: «الهم اعطنی السعه فی الرزق… والصحه فی الجسم و القوه فی البدن»

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ورزش و ادیان
 • مقاله تاریخچه ورزش
 • پایان نامه روانشناسی ورزش
 • مقاله اهمیت ورزش
 • مقاله تاریخچه ورزش و اهمیت آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.