تحقیق بررسی میزان رضایت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات سازمان تامین اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان رضایت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات سازمان تامین اجتماعی   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی میزان رضایت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات سازمان تامین اجتماعی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ( الف )
پیش گفتار ( ج )

فصل اول ( ۱ )
مقدمه ( ۳-۲ )
بیان مسئله ( ۵-۴ )
اهداف مسئله ( ۷-۶ )
اهمیت مسئله ( ۹-۸ )

فصل دوم ( ۱۰ )
چهارچوب تئوریکی ( ۲۷-۱۱ )
پیشینه تحقیق ( مرورتحقیقات پیشین ) ( ۳۵-۲۸ )
تئوریهای مرتبط با بازنشستگی ( ۴۳-۳۶ )
فرضیه های تحقیق ( ۴۴ )

فصل سوم ( ۴۵ )
طرح اصلی و روش تحقیق ( ۴۷-۴۶ )
متغیر های تحقیق ( ۵۲-۴۸ )
جامعه آماری (۵۳ )
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ( ۵۴-۵۳ )
متغیر های تحقیق جدول شماره ( ۱ ) ( ۵۵ )
ابزار تحقیق ( ۵۶ )
اعتبار و روایی ( ۵۶ )
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ( ۵۶ )

فصل چهارم ( ۵۷ )
توصیف متغیر ها و جداول فراوانی ( ۶۸-۵۸ )
آزمون فرضیه ها ( ۶۹ )
بررسی فرضیه اول ( ۷۰ )
بررسی فرضیه دوم ( ۷۰ )
بررسی فرضیه سوم ( ۷۱ )
بررسی فرضیه چهارم ( ۷۲ )
بررسی فرضیه پنجم ( ۷۳ )
بررسی فرضیه ششم ( ۷۴ )
بررسی فرضیه هفتم ( آخر ) ( ۷۵-۷۴ )

فصل پنجم ( ۷۶ )
مقدمه ( ۷۶ )
مراحل انجام تحقیق ( ۷۶ )
نتایج تحقیق ( ۷۸-۷۷ )
محدودیتهای تحقیق ( ۸۰-۷۹ )
پیشنهادات ( ۸۱ )

 

منابع

۱-   فصلنامه تأمین اجتماعی شماره / ۱۱  سال چهارم / زمستان ۱۳۸۱

۲-   تأمین اجتماعی و توسعه / محمد عبدعلی / تهران ، چاپ دوم ۱۳۷۵ / انتشارات مؤسسه زحل چاپ

۳-   ارزیابی اقتصادی صندوق های بازنشستگی در ایران / علی شکری / تهران ۱۳۷۵ / چاپ مؤسسه زحل چاپ

۴-   روان شناسی کار / دکتر محمود ساعتچی / نشر مؤسسه نشر ویرایش / تهران چاپ هشتم / تابستان ۱۳۸۵

۵-   جامعه شناسی کار و شغل / دکتر غلام عباس توسلی / سمت / ۱۳۸۰ تهران

۶-    روان شناسی کار / دکتر حمزه گنجی / نشر ارسباران / ۱۳۷۹ تهران

۷-   مدیریت منابع انسانی و روابط کار / دکتر ناصر میر سپاسی / ۱۳۷۷ انتشارات میر / تهران چاپ ۱۶

۸-   بازنشستگی (شناخت مسائل و مشکلات بازنشستگان و طریق مشاوره با آنان / یوسف اردبیلی / تهران / کویر ۱۳۷۹

۹-   مدیریت عمومی / دکتر سید مهدی الوانی / نشر نی / تهران ۱۳۷۱

چکیده

امروزه تأمین اجتماعی یکی از سازمان های مؤثر در ارائه خدمات حمایتی است که بزرگترین هدفش تحت پوشش قرار دادن همه مردم است . هر کشوری با توجه به توان خدمت رسانی و درجه پیشرفت فنی و فرهنگی خود علاقند است تا تعداد بیشتری از شهروندان را زیر چتر حمایت های اجتماعی اش قرار دهد . در ایران نیز به دلایل مختلف از دهه های پیش در این مسیر گام هایی برداشته شده است . اگر چه هنوز تأمین اجتماعی در بین آحاد افراد فراگیر نشده است ، اما این خدمات با در برداشتن ابعاد مختلف حمایتی پشتوانه بسیار مطلوبی برای بیمه شدگان و بازنشستگان و خانواده آنها بشمار می رود . حال دراین تحقیق سعی شده با توجه به خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی  به بیمه شدگان ارائه داده از نظرات بازنشستگان در خصوص رضایت شان در این باره بهره مند گردیم تا بتوانیم گام های مؤثری در خصوص ارائه خدمات بهتر و رضایت بیشتر بیمه شدگان و بازنشستگان برداریم .

موضوع این تحقیق بررسی میزان رضایت بازنشستگان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی می باشد که هدفش یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است :

تأمین اجتماعی با توجه به امکانات موجود و خواسته های بیشمار افراد تحت پوشش و بازنشستگان تا چه حد موفق بوده و اینکه میزان رضایت بازنشستگان در شهرستان شبستر تا چه حد بوده است ؟

تأمین اجتماعی تا چه اندازه در اطلاع رسانی به بازنشستگان و بیمه شدگان موفق بوده است و آیا بازنشستگان از برنامه ها و قوانین سازمان آگاهی کامل دارند یا نه ؟

ارزیابی روابط متغیرهای مرتبط با رضایت افراد بازنشسته جهت پیشگیری و یا بهسازی تنگناها و اقدام لازم در مورد حل آنها .

ما در این تحقیق از پرسشنامه خود ساخته برای سنجش رضایت و نیز از روش نمونه گیری تصادفی برای تعیین حجم نمونه که در کل ۱۰۰ بوده است استفاده نموده ایم  .

نتایج زیر بعد از پایان مراحل تحقیق بدست آمدند :

بنابراین فرضیه بین جنسیت و میزان رضایت رابطه معنی داری بدست آمد ، میزان رضایت در بین زنان بیش از مردان است

بنابر فرضیه ۲ بین میزان تحصیلات بازنشستگان و میزان رضایت رابطه معنی داری وجود ندارد

بنابر فرضیه ۳ بین نوع مسکن و میزان رضایت رابطه معنی داری بدست آمد . رضایت افراد اجاره نشین بیش از افرادی بود که مسکن شخصی دشتند .

بنا به فرضیه ۴ رابطه معنی داری بین سن افراد بازنشسته و میزان رضایت آنها از خدمات سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد .

بنا به فرضیه ۵ بین درآمد و میزان رضایت همبستگی وجود دارد .

بنا به فرضیه ۶ بین امکانات و میزان رضایت همبستگی وجود دارد . هرچه امکانات بیشتر ، رضایت بیشتر است .

بنا به فرضیه ۷ بین آگاهی و میزان رضایت همبستگی وجود نداشته است .

 

پیشگفتار

سازمان تأمین اجتماعی گسترده ترین و اصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است که به صورت یک دستگاه عمومی غیر دولتی ، و با هویت اجتماعی ، اقتصادی و متکی بر ساز و کارهای بیمه اجتماعی و استقلال اداری و مالی اداره می شود .

این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در چهارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای و رعایت اصل عدالت و نگاه بلند مدت ، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهوبد مناسبات اقتصادی – اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تأمین اجتماعی را ایفا   می نماید .

در این راستا در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی در ایجاد بستری برای افزایش اعتماد بین سازمان و بازنشستگان کشور ، برنامه های مختلفی را به مورد اجرا گذاسته است . از مهم ترین این برنامه ها تعامل و ارتباط رو در رو با نمایندگان کانون بازنشستگان می باشد . تفراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات میزان درآمد یا صرفاً بخاطر ملاحظات احتیاطی در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می رود ، عمل می کنند . این تفاوت شامل مراتب و مراحلی متفاوت است و عمدتاً به درجات آموزشی ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود . در هر مرتبه و مرحله فرض بر این است که افراد باید برای دوران سالخوردگی از طریق شکل های متفاوت پس انداز و برنامه ریزی کنند تا اطمینان یابند که درآمد بازنشستگی آنها تا جای ممکن  به درآمد دوران اشتغال آنان نزدیک باشد . از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد ، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند و این هدف را از طریق کسور دریافتی و انتقال وجوه تحقق می بخشد .

جهل جامعه ، یا بی تفاوتی آن نسبت به نظام تأمین اجتماعی می توانند موجب نوعی کوته بینی شود . به معنای فقدان دوراندیشی نسبت به سال های بدبختی و از دست دادن درآمد است . در اینجاست که تأمین اجتماعی با گونه ای برخورد (پدرانه) ظاهر می شود و افراد و گروه هایی که دارای شکل های گوناگون پس انداز هستند را حمایت می کند .  

مقدمه

تأمین اجتماعی ؛ یک ضرورت حیاتی برای بشر

مقوله تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت جوامع در دنیای امروز رابطه نزدیک و عینی در رعایت اصل کرامت انسانی و شکوفایی آن دارد که خود می تواند در ایجاد و تقویت عزت نفس ، خود باوری ، ایجاد نگرش و انگیزش مثبت و تلاش پویایی مؤثر باشد . با توجه به اینکه اصل کرامت انسانی در آیات ، روایات و آموزه های دینی ما مورد تأکید قرار گرفته و بیانگر حفظ هویت ، استقلال و حریت همه انسان هاست . آینده نگری بر پایه برنامه ریزی علمی ضرورت و شاخص هرجامعه تحول یافته و در حال رشد است جامعه ای که در خود این نیاز را احساس کند باید زمان (حال) را با بهره گیری از اندیشه و علم روز یا زیربنایی سالم و مطمئن به زمان (آینده) پیوند دهد ، ساخت آینده ای روشن و شفاف در جهت  تضمین و تأمین زندگی کارکنان ، ویژگی سازمانی پویا ، صادق در پاسخگویی به تلاش و سپاس از به کارگیری فکر و توان علمی است و حفظ شأن و حرمت آنان که با ارزش ترین سال های عمر خود را در راه خدمت مفید و مؤثر در پیشبرد هدفهای آن سازمان به کار گرفته اند .

عامل این مهم در هر سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی صندوق بازنشستگی است و رسالت آن تأمین حقوق و رفاه کارکنان در دوران بازنشستگی ، از کارافتادگی و حقوق اعضای خانواده پس از فوت آنان است . این وظیفه و رسالت زمانی تحقق می یابد که صندوق با به کارگیری ابزارهای متنوع و مطمئن  و برنامه ریزی برای ذخایر و کسور بازنشستگی کارکنان توان حفظ قدرت پولی و ثبات ارزش آتی آن را داشته باشد و صندوقی خود کفا و بدون اتکا به بودجه عمومی تشکیل دهد و از عهده انجام به موقع هزینه های آتی خود برآید .

بیان مسئله

شکسپیر : «خانه من بر ستون ها و زندگی من بر کارم استوار است ، با داشتن ستون های خانه و با برکناری از کار ، زندگی ام را از من می گیرند» .

«بازنشستگی» به عنوان پدیده ای اجتماعی ، واقعیت مهمی است که لاجرم در زندگی شغلی نیروی انسانی اتفاقی می افتد و ممکن است به عللی مختلف زودتر از موعد مقرر حادث شود . این پدیده دارای ابعاد و تبعات مختلف فردی ، اجتماعی و اقتصادی است که معمولاً (غیر ا ز کارافتادگی ، بازنشستگی زودهنگام ) با پدیده سالمندی قرین و همراه است .

پدیده سالمندی به تبع آن مقوله بازنسشتگی نه تنها با امنیت شغلی و امنیت از جهت درآمد مرتبط است ، بلکه سلامت شرایط زیست انسانی را برای فرد بازنشسته متأثر می سازد . رسیده به دوره بازنشستگی به عنوان بخشی از زندگی انسان در صورتی که با تدابیر اصولی و برنامه های متناسب با شرایط فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی جامعه همراه نباشد ، زمینه نگرانی و اضطراب را برای بازنشستگان به ارمغان می آورد . بدیهی است که سیاست های اعمال شده در خصوص افراد بازنشسته باید ضمن حفظ شأن و منزلت انسانی آنها و مراقبت های شرافتمندانه از بازنشستگان از سیاست های اعمال شده و خشنودی آنها از زندگی خواهد بود . و عدم توجه به این قشر از جامعه و عدم وجود ابعاد مختلف حمایتی که پشتوانه بسیار مطلوبی برای بازنشستگان و خانواده آنها به شمار می رود نه تنها زمینه امنیت و رضایتمندی آنها فراهم نمی شود بلکه موجب  دلسردی و عدم انگیزه شغلی برای نیروی شاغل تحت پوشش سازمان خواهد شد . با یان توصیف در این تحقیق سعی شده است میزان رضایت بازنشستگان از خدمات مختلف سازمان تأمین اجتماعی در شاخه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نظرات و انتظارات آنها نسبت به عملکرد کارگزاران امور بازنشستگی و برنامه ها و اقدامات سازمان مشخص گردد .

حال با افزایش چشمگیر پیران و سالمندان در سراسر دنیا از جمله در ایران که بر اساس آمار و سرشماری سال ۷۵ حدود ۷۰۳/۹۳۶/۳ نفر سالمند بالای ۶۰ سال (۲/۶ درصد جمعیت کل کشور) در کشور زندگی می کنند و با توجه به افزایش شمار سالمندان و بازنسشتگان در کل جمعیت ایران ، جامعه ما در چند دهه آینده با یک بحران بعنوان پیری و بازنشستگی مواجه خواهد بود . به همین دلیل ، ضرورت دارد که متفکران علوم انسانی و اجتماعی و دست اندرکاران رفاه اجتماعی ، بخشی از مطالعات خود را به مشکل سالمندان اختصاص دهند تا بتوانند به این طریق قسمتی از مشکلات سالمندان و بازنشستگان را رفع و رضایت مندی آنان را از سازمان های ارائه دهنده خدمات ، که آسایش را در دوران بازنشستگی تأمین می کنند ، بالا ببرند که در غیر این صورت  …

اهداف مسئله

هدف از این تحقیق ، نظر خواهی یا بعبارت دقیق تر ، سنجش رضایت بازنشستگان نسبت به سازمان تأمین اجتماعی است اما از آنجا که در طرح مسئله انتظار ، بررسی جامع وجود داشت بنابراین هدف از سنجش رضایت به عنوان موضوع مرکزی فراتر می رود و علل و عوامل مؤثر بر رضایت نیز می بایست جستجو شوند . زیرا به قول آقای بولتکن (Boltken 1983) واقعیت ها ممکن است از سوی افراد و گروه ها به گونه ای مختلف ادراک تجربه و ارزیابی شوند . اهمیت بیشتر همواره باید برای علل و عوامل بوجود آورنده این ارزیابی قائل شد تا صرفاً (ذکر آرزوها یا رضایت) زیرا در آن صورت و این نکته بسیار حایز اهمیت است . این خطر وجود دارد که سیاست و سیاستگذاری صرفاً به یک وسیله و ابزار ارضاء نیاز تنزل یابد و در مسیر نیازهای کاذب جهت گیری نماید . بولتکن بنابراین در آن صورت هر کس که نیازهای کاذب مصرفی اش ارضاء نشود ، گرایش منفی نسبت به کار خواهد داشت و از آنجا که ارضای نیازهای کاذب پایان ناپذیر است کوشش سیاستمداران در جهت ارضاء آنگونه گروه ها هم چون دویدن به سوی سراب است .

به طور خلاصه در یک بیان کلی ، پژوهش حاضر در راستای تحقق اهداف زیر طراحی شده است :

سنجش میزان رضایت بازنشستگان نسبت به خدمات سازمان تأمین اجتماعی

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی بازنشستگان نسبت به خدمات سازمان تأمین اجتماعی

شناخت مسائل و مشکلات بازنشستگان

شناخت نظرات بازنشستگان نسبت به پدیده بازنشستگی و عملکرد کارگزاران امور بازنشستگی و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی

شناخت انتظارات بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.