تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه از دیدگاه منطقه خور و بیابانک  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق ررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه از دیدگاه منطقه خور و بیابانک   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده تحقیق    ۱
مقدمه    ۲
بیان مسئله    ۵
اهمیت موضوع    ۶
هدف کلی    ۶
هدف جزئی    ۶
فرضیه های تحقیق    ۷
تعریف مفاهمی و اصطلاحات    ۸
توسعه اقتصادی    ۸
کیفیت در آموزش و پرورش    ۸
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم    ۸
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه    ۹
تربیت و هدایت مردم فکر و عمل پیشوایان معصوم    ۹
ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی    ۱۰
آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی    ۱۰
آموزش و پرورش و توسعه    ۱۱
توسعه و ابعاد آن    ۱۳
توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه همه جانبه    ۱۴
آموزش و پرورش و توسعه    ۱۵
خلاقیت و توسعه    ۱۶
آموزش و پرورش ایران و خلاقیت    ۱۸
روش تحقیق    ۲۰
جامعه آماری    ۲۰
روش نمونه گیری    ۲۱
ابزار تحقیق    ۲۱
روش جمع آوری اطلاعات    ۲۲
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۲۲
تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۲۳
بحث و نتیجه گیری    ۵۶
فرضیه اول    ۵۶
فرضیه دوم    ۵۷
فرضیه سوم    ۵۹
فرضیه چهارم    ۶۰
فرضیه پنجم    ۶۱
فرضیه ششم    ۶۲
پیشنهادات و راهکارها    ۶۵
محدودیتهای تحقیق    ۶۶
فهرست منابع و مأخذ    ۶۷
پاسخنامه    ۶۸

فهرست نمودارها
نمودار (۴-۱): فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال(۱)    ۲۳
نمودار (۴-۲) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲)    ۲۴
نمودار (۴-۳) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۳)    ۲۵
نمودار (۴-۴) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۴)    ۲۶
نمودار (۴-۵) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۵)    ۲۷
نمودار (۴-۶) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۶)    ۲۹
نمودار (۴-۸) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۸)    ۳۰
نمودار (۴-۹) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۹)    ۳۱
نمودار (۴-۱۰) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۰)    ۳۲
نمودار (۴-۱۱) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۱)    ۳۴
نمودار (۴-۱۲) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۲)    ۳۵
نمودار (۴-۱۳) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۳)    ۳۶
نمودار (۴-۱۴) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۴)    ۳۷
نمودار (۴-۱۴) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۴)    ۳۸
نمودار (۴-۱۶) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۶)    ۴۰
نمودار (۴-۱۷) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۷)    ۴۱
نمودار (۴-۱۸) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۸)    ۴۲
نمودار (۴-۱۹) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۱۹)    ۴۴
نمودار (۴-۲۰) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۰)    ۴۵
نمودار (۴-۲۱) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۱)    ۴۶
نمودار (۴-۲۱) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۱)    ۴۷
نمودار (۴-۲۳) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۳)    ۴۸
نمودار (۴-۲۴) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۴)    ۵۰
نمودار (۴-۲۵) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۵)    ۵۱
نمودار (۴-۲۶) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۶)    ۵۲
نمودار (۴-۲۷) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۷)    ۵۳
نمودار (۴-۲۸) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (۲۸)    ۵۴

 

فهرست منابع و مأخذ

–        قرآن کریم

–        نهج البلاغه ، ترجمه شادروان جواد فاضل، قم، انتشارات پارسایان، (۱۳۷۸)

–        وصیتنامه سیاسی ،الهی امام خمینی(ره)

پان روکسی ، جامعه شناسی توسعه ونظریه های توسعه، تهران، انشارات امور خارجه، ۱۳۷۴

حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، تهران، موسسه چاپ ونشر عروج، چاپ نهم، ۱۳۷۸

راسخ، شاپور، تعلیم و تربیت در جهان امروز، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۰

علاقه بندی، علی، جامعه شناسی آموزش وپرورش ، تهران، موسسه انتشارات بعثت، ۱۳۷۹

–        مشایخ، فریده، فرآیند برنامه ریزی آموزش تالیف مشاوران یونسکو، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، بهار ۱۳۷۲

–        معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۶

–        هوشمند ، احسان، ریشه های توسعه نیافتگی وآموزش وپرورش ایران، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول، ۱۳۸۲

 

چکیده تحقیق

هدف از این تحقیق عبارت بود از: بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه  جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور وبیابانک

روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد نظر کلیه معلمان مرد وزن خود که از بین آنها ۱۰۰ نفر با شیوه تصادفی ساده انتخاب و به سوالات مورد نظر که ۲۸ سوال بود پاسخ داده اند. این ۲۸ سوال باتوجه به شش فرضیه که پیرامون موضوع فوق بود، طرح شده وبعد از پاسخ دادن معلمان به سوالات پرسشنامه ها جمع آوری و با استناد از روش درصد فراوانی و k2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق این بود که پیشرفت ونوسازی جامعه در گرو علمی درگو توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش می باشد و اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه در بعد اقتصادی خواهد شد، پیشرفت و نوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش وپرورش میسر خواهد بود، توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز رشد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد وپیشرفت همه جانبه خواهد شد. توجه بیشتر مسئولین به آموزش و پرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه  جانبه جامعه ایرانی در جهان خواهد شد و رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش و پرورش می باشد.

لازم به ذکر است که تحقیق در پنج فصل جداگانه گردآوری شده که به ترتیب در فصل اول طرح تحقیق ، فصل دوم: پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق، فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.

امید است که مطالب و نتایج به دست آمده از تحقیق مورد نظر ما بتواند هر چند گامی در راه پیشرفت و اعتلای نظام آموزش و پرورش وپیشرفت و نوسازی همه جانبه کشورمان باشد.

 

مقدمه

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم

خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند.

(ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید                              تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند)

در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر و عصر فن آوری و تکنولوژی وپیشرفت سریع  اطلاعات گرایش شدید و توجه به مسائل آموزش و پرورش جالب توجه است چون نهادآموزش و پرورش بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه نوسازی و توسعه کشور به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را ایفا می کند. این نهاد وظیفه انتقال دانش،‌ارزش و توانایی ما را به انسانها بر عهده دارد تا از این طریق بتواند بر سرنوشت خود-  جامعه خود و جامعه جهانی موثر باشد. نظام آموزش و پرورش هر کشور کانون تبلور، نوآوری علمی، بازگشت به منابع ون یروهایی درونی و تجلی هویت فرهنگی جامع در زمان فعلی است بر همین اساس است که بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت و نوسازی خود را در گرو سیاستگذاریهای اصولی و برنامه ریزی های مدون در عرصه نظام آموزش و پرورش خود می دانند. بررسی تاریخ آموزش و پرورش در اسلام هم به آسانی روشن می نماید که همواره بین علم و  ایمان هماهنگی بوده و در موسسات آموزش اسلامی علوم عقلی به موازات علوم نقلی تعلیم و تعلم می شده است و انجام این حرکت باعث گردیده که در پرتو برنامه ریزی آموزش و پرورش اسلامی علمایی بزرگ و اندیشمندانی توانمند تربیت نمایند که به نوبه خود در پیشرفت و نوسازی جامعه زمان خود نقش بسزایی را ایفا نموده اند. شخصیتهای بی نظیری همانند ابوریحان بیرونی، ابن میثم، ابوعلی سینا، ملاصدرا، رازی همه انسانهایی هستند که تحول نورانی به وجود آورده اند پیشرفت و نوسازی جامعه یک حرکت بنیادی است که درگرو دانش و دانایی ملی است و دانش و دانایی ملی یعنی حذف اندیشه های سنتی در فرهنگ، تفضیلی شدن اندیشه های جدید و نهاد سازی که بذر نوسازی هستند در زندگی امروز همه اندیشمندان و جامعه شناسان در اولویت بودن آموزش و پرورش نسبت به سایر فعالیتهای اجتماعی اتقاق نظر دارند و ازآن بعنوان شاخص و معیار رشد یاد می نمایند. تسلط انسان بر طبیعت، مهر کردن تاریکی، فاصله، سرما و گرما، کشف علل بیماریها و یافتن راههای پیشگیری و مبارزه با آن، ابداع و خلق نمودن وسایل و ابزار آلات علمی و صنعتی و آزمایش گاهی، تحولات فرهنگی همه نتایجی هستد که به تدریج و با سیر تکمیلی خاصی از راه آموزش و پرورش بدست آمده است و این را ثابت نموده است که تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و پیشرفت سریعتر است.

در جوامع جهان سوم پیشرفت علمی و فنی گام نهادن به سوی نوسازی جامعه بر سرمحور اتکا دارد. آموزش تحقیق – فن آوری ، ولی امروزه آنچه باید توجه کافی شود مسئله آموزش است که درا همیت آن همین اندازه کافی است گفته شود که انسان خمیر مایه ای است که باآموزش شکل می گیرد. توجه به مسئله آموزش زمینه تربیت انسانهای مشخص است که میتواند چرخه اقتصادی و فرهنگی و توسعه بخشهای خدماتی را فراهم آورند. پیشرفت جوامع توسعه یافته بدون تردید مدیون اهمیتی است که برای آموزش و پرورش قائل هستند لذا اهمیت این موضوع ایجاب می نماید که در حد توان در موردآن سرمایه گذاری کرد. اختصاص دادن این سرمایه نه تنها اتلاف منابع مالی نیست بلکه باعث افزایش کمی و کیفی تولید می وشد به هر صورت باید محتوای آموزش در یک جامعه انقلابی به گونه های باشد که انسانها را با نظام فکری و اعتقادی مناسب بااهداف و نیازهای جامعه و روح انقلابی آن تربیت کند انسانهای که تولید کنند ومسئول باشند. محتوای آموزش باید به گونه ای باشد که بچه هایی که دارد مدرسه می شوند تفهیم شود که برای مدرک تحصیل نکنند بلکه هدف آنها آماده شدن برای ارائه خدمت به مردم و جلب رضای خدا باشد. طبیعت سرشار از منابع و ثروتهای عظیمی که بالقوه در اختیار بشر است اما دسترس به آنها همه و همه در گرو توجه به مسئله آموزش و پرورش می باشد که عمق دریاها و قله کوهها را در می نوردد. سرمایه گذاری در بخش کار آموزش و پرورش و تحقیقات بندرت حائز اهمیت است که حتی انسانها باید قسمتی از هزینه کار غیر ضروری خود را کاهش و صرف تعلیم و تربیت نمایند.

در پایان مقدمه را با بیان فرمایشاتی از بنیانگذار از جمهوری اسلامی ایران و رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی به اهمیت آموزش وپرورش وتوسعه آن در پیشرفت و نوسازی جامعه مزین می نماییم.

از مدارس علمی و دانشگاهی که در حقیقت کشور تپنده و نبض زننده این قلب هستند شروع می کنیم. می دانید که این دو مرکز در حقیقت دو شاخه اند از یک شجره طیبه و دو بازو از مقام انسان روحانی که اگر به اصلاح گرایند و تعهد روحانی خود را حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد درخدمت به خلق باشند ملت را با کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می رسانند و آزادی و استقلال خود را حفظ می کنند و چون سنگری محکم و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ و فساد ایستاده و کشور را با قامت راست و یک جهت افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می دهند و خدایی ناخواسته اگر در هر یک از وظایف ملی خود انحراف پیدا کنند بر سرملت آن می آورند که دانشگاه ودر رژیم سابق آورد وشک نیست که بنیه کشور و ملت اسلامی مادچار گرفتاریهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آثار شوم دانشگاهی مبتلا به غرب و شرق زدگان ضد اسلامی و ملی است. بی انگیزه نبود کوشش بیش از حد تربیت شدگان در مکاتب غرب و شرق و نیز مدعیان ملی گرایی در ایجاد عداوت بینی دو قشر بسیار موثر روحانی و دانشگاهی منظور از طول کلام آن است که ملت عزیز عموما و معتمدان و متخصصان به خصوص دولتمردان بالاخص به این دستگاههای آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهمیت ویژه ای دهند وبا جان و دل در تقویت و تهذیب آن بکوشند و حوزه های منظم علمیه و اساتید هنر درکنار تعلیم قرآن وفقه مقدماتی تهذیب اخلاق و معرفت اسلامی را که اساسی است با عنایت خاص مورد توجه قرار دهند. و در پایان موضوع تحقیق ما این است که درباره پیشرفت و نوسازی آموزش و پرورش به بررسی نظارات معلمان منطقه خور و بیابانک بپردازیم.


بیان مسئله

باتوجه به اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در نوسازی وپیشرفت همه جانبه برآن شدیم تابا استفاده از بررسی نظرات و کسب تجارب همکاران و نظرات خود  پیرامون موضوع ،پژوهش را به انجام برسانیم تا دریابیم که توجه به چه عواملی در آموزش و پرورش باعث پیشرفت و نوسازی در زمینه های مختلف در کشور خواهد شد تا ضمن شناخت عوامل موثر به تقویت آن موارد پرداخته و با شناخت عوامل ضعف و مواردی که باعث عقب افتادگی کشور درزمینه های مختلف خواهد شد به رفع آن نقاط ضعف پرداخته تا انشاالله درآینده نه چندان دور کشوری پیشرفته در تمام زمینه ها در دنیا داشته باشیم. مسئله مورد تحقیق پژوهشگر عبارت است از: رابطه پیشرفت و نوسازی همه جانبه کشور و آموزش و پرورش چیست؟

 

 اهمیت موضوع

نوسازی وپیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان در بین سایر کشورهای جهان یکی از مهمترین دغدغه های هر ایرانی دلسوز ومسئولین نظام مقدسمان می باشد، بنابراین لازم است که علل و عواملی که باعث این پیشرفت ها خواهد شد بررسی و مشخص گردد تا معلوم شود که چه عواملی پیشرفت همه جانبه ونوسازی کشور و چه عواملی باعث عقب افتادگی کشور در زمینه های مختلف خواهد شد. و چون تحول درآموزش وپرورش به عنوان رکن بنیادی تحول جامعه محسوب می شود لذا بررسی آموزش وپرورش در توسعه ونوسازی همه جانبه از دیدگاه دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت مهم می باشد.

هدف کلی

بررسی نظرات معلمان درمورد نقش آموزش وپرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

هدف جزئی

بررسی میزان کارایی و اثر بخشی آموزش و پرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

 

فرضیه های تحقیق

۱-    پیشرفت و نوسازی جامعه در زمینه علمی در گرو توجه به نقش آموزش و پرورش می باشد.

۲-    اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه دربعد اقتصادی خواهد شد.

۳-    پیشرفت ونوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش میسر خواهد بود.

۴-    توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز شد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد و پیشرفت همه جانبه خواهد شد.

۵-    توجه بیشتر مسئولین به آموزش وپرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه جانبه ایرانی در جهان خواهد شد.

۶-    رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش وپرورش می باشد.

 

 تعریف مفاهمی و اصطلاحات

نظام آموزش و پرورش :  الگوی کلی نهادها، موسسات و سازمانهای رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن، پرورش همه جانبه خرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارند. اصطلاحا نظام آموزش و پرورش نامیده می شود. (علاقه بند، ۱۳۷۰)

برابری: یعنی افراد بشر در مقابل قانون مساوی هستند و در یک مفهوم کمی وسیع عبارت است از برابری در مقابل قانون، برابری در انتخابات ،برابری درداشتن فرصتهای فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی مشابه، (امام خمینی ره ، ۱۳۷۸)

توسعه اقتصادی

فرآیندی است که طی تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر و نابرابری اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید. (امام خمینی ره ۱۳۷۸)

توسعه : فرآیندی هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی است که دریک جامعه زندگی می کنند.(مشایخ، ۱۳۷۲)

کیفیت در آموزش و پرورش

کیفیت در بافت های آموزشی به وسیله ارزشیابی برون داد آموزش شناسایی می شود مثلا هنگامی که از کیفیت مدرسه سخن می گوییم مسائل از قبیل سازماندهی دروس ازسوی معلم، استفاده کار آمد از کتب درسی، به کارگیری فرآیند های یاد دهی و یادگیری دانش آموز محو و چگونگی زمان صرف شده برای آموزش مورد نظر است.(رابسون، ۱۳۷۵)

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیه آیاته

«اوست آنکه بر انگیخت در میان امی ها پیامبری را از آنها که می خواند برایشان آیات خدا را وتزکیه می کند آنها او تعلیم می دهد ایشان را کتاب و حکمت و بدرستی که پیش از بعثت در گمراهی آشکار بودند. (قرآن کریم سوره مبارکه جمعه)

آنچه که امروز به قطعیت رسیده است این نکته می باشد که بشر می تواند منتهای بسیاری از معلومات ذهنی به زندگی انسانی خود ادامه دهد ولی او هرگز نمی تواند با داشتن همه معارف و تکنیک ها منتهای تزکیه و تربیت صحیح به زندگانی انسان دست یابد و اگر تزکیه از تعلیم جدا گردد. زمینه های سقوط و نابودی کشور قریبا فراهم خواهد گشت تعلیم و تربیت صحیح می تواند به رشد و ارتقا جسمانی و روحانی انسان مدد نماید و نیازهای فردی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی او راتامین کند و در واقع تمام امور زندگی بشر چه مستقیم و چه غیر مستقیم با تربیت صحیح در ارتباط است.

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آموزش و پرورش در فرانسه
 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
 • تجربیاتی مدون پیرامون آموزش و پرورش ، خانواده و دانش آموزان
 • مقاله رئالیسم و آموزش و پرورش
 • مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.