تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
بیان مسئله ۲
ضرورت واهمیت پروژه ۳
اهداف پژوهش۴
محدودیت ها ومشکلات تحقیق۵
سوال ها یا فرضیه های اهم ۶
محدودیت ها و مشکلات تحقیق۶
تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی۶
فصل دوم
بخش اول۹
مدیریت درجهان۹
مدیریت درایران۱۱
بررسی اجمالی مدیریت۱۲
ویژگیهای مدیران۱۴
وظایف مدیران۱۶
مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی۱۷
شیوه هاواصول مدیریت۱۸
۱ اصل مشورت۱۸
۲ اصل برابری افراد در برابر قانون۱۸
۳ اصل استفاده ازتشویق وتنبیه۱۸
۴ تحریم استبداد۱۹
خصوصیات مدیرنمونه۱۹
۱ اعتقاد و تعهد در کار۱۹
۲ تخصص ومهارت۲۰
۳ وسعت نظروانعطاف پذیری ودوری ازخودمحوری۲۰
۴ انصاف وبی غرضی۲۰
۵ قدرت تفکروابتکار۲۱
خوش رفتاری وصبروشکیبایی۲۱
۶ قاطعیت،شهامت،اعتمادبه نفس۲۱
ویژگیهای مدیران موفق درمدارس۲۲
مشکلات اساسی مدیران۲۳
بخش دوم۲۵
پیشینه تحقیق۲۵
مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی۲۸
تحلیل وبررسی انجام شده۳۰
فصل سوم
روش جمع آوری اطلاعات ۳۲
روش تحقیق ۳۲
روش نمونه گیری ۳۲
جامعه آماری ۳۲
روش آماری ۳۲
توصیف شاخصهای مورد استفاده ۳۳
روش تجزیه وتحلیل۳۳
فصل چهارم و پنجم
توصیف و استنباط نتایج مربوط به هر یک ا ز فرضیه ها۳۳
فرضیه (۱)۳۵
فرضیه۲ ۴۱
فرضیه ۳ ۴۷
فرضیه ۴۵۳
تحلیل کلی موضوع به روش آمار توصیفی۵۹
تحلیل کلی موضوع به روش آمار استنباطی (خی دو)۶۰
مقایسه خی دوهای هر یک از فرضیه ها با جدول کای اسکوئر۶۵
فصل ششم
نتیجه گیری ۶۷
پیشنهادات ۶۸
الف) کاربردی۶۸
ب) برای محققان ارجمند ۶۸
منابع و مآخذ ۷۰
پیوستها۷۱

 

منابع و مأخذ

۱ پور ظهیر ، دکتر علی تقوی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات آگاه ، چاپ نهم ، تابستان ۷۵
۲ دلاور ، دکتر علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ف انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، مرداد ۱۳۶۸
۳ رسولی ، ابراهیم ، تحقیق در بررسی ساخت شخصیتی در ایران و تاثیر آن در کارایی معلمان ۷۱
۴ علاقه مند ، دکتر علی ، مقدمات در مدیریت آموزشی ، انتشارات پیام نور ، ۶۹
۵ علاقه مند ، دکتر علی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، انتشارات فروردین ، چاپ ۶۷
۶ عسگریان ، مصطفی ، سازمان مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ، ۶۳
۷ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سالهای ۷۱ – ۷۲ – ۷۳
۸ فیلیپ کومبر ، ترجمه حسن و کوکب صفاری ، بحران جهانی تعلیم و تربیت
۹ محمدی ، جمیله و لغزشی ، مریم ، تحقیق در مورد برخورد مدیران با معلمان و تاثیر آن در کارآیی معلمان
۱۰ هدایتی ، مجید ، بررسی سبکهای مدیریت ، ۷۴
۱۱ مجله پزوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۲
۱۲ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش زمستان سال ۷۷
۱۳ خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش ، روش های تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم ، انتشارات یادواره

 

بیان مسئله 

..نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش وپرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد).

دراین تحقیق سعی شده است درخصوص چگونه گی عملکرد مدیراموزشگاه دررابطه بامعلمان موردبحث وبررسی قرارگیرد.تامشخص گردد چقدراخلاق ورفتارمدیر،کارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمیدهد ویااینکه میزان آشنایی مدیربااهداف آموزشی ونحوه برنامه ریزی دقیق مدیربااستفاده ازاصول برنامه ریزی ویاثبات مدیریت واستفاده ازروابط انسانی شایسته درکارآیی معلمان موثرمی باشد وتا ثیرآنهاچقدرمی تواندباشد.تابااستفاده ازراه کارهای مناسب مدیریت مدرسه باچشمانی بازوآگاهی بیشتر درجهت رسیدن به اهداف سازمان همراه باایجاد فضای مناسب جهت رضایت معلمان حرکت نماید.وتا بتواند دیگر مدیران راهم در چگونه گی اداره مدرسه راهنمایی های لازم را ارائه نماید.

ضرورت واهمیت پروژه 

تحقیق گرانبهاترین امر،برای آنانی است که به آزادی نائل شده اند،

آنان که دلی دردمند دارند،بامحیط خویش درتعاملندودربرخوردبا موقعیت های مسئله ای ،به آسانی از کنار آن نمی گذرند ودر تلاش حل مسائل ودستیابی به حقایق ،روزوشب می گذرانند،محققان واقعی را رقم می زنند[۱] ودر این تحقیق سعی شده است در رابطه بااهمیت وحساسیت کار مدیرت وچگونگی تاثیرگذاری عملکردمدیر برروی کار آیی معلمان ،به صورت عملی هرچند بطور جزئی بحث وبررسی گرددتا به مدیران زحمتکش که به دنبال پیدا کردن راههای علمی وجهت خدمت به نظام آموزشی همگام با رضایت معلمان هستندراه کارهای نشان داده شود.

اهداف پژوهش 

اهداف اصلی دراین پژوهش عبارت است از:

بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنا ن .

محدودیت ها ومشکلات تحقیق

کمبودمنابع مورداستفاده درزمینه مدیریت

هزینه بالای چاپ وصحافی

عدم همکاری دقیق بعضی ازمعلمان درپاسخ گویی به سوالات پرسشنامه

مشکلات ومسئولیت های زندگی وشغلی محقق

سؤال ها یا فرضیه های اهم

تاچه حدتوجه به روابط انسانی درمدرسه درکارآیی معلمان تاثیر دارد

۲٫ثبات درمدیریت تاچه اندازه موجب برقراری تفاهم میان مدیروکارکنان می شود؟

۳٫میزان آشنایی مدیران بااهداف آموزش وپرورش چه تاثیری برمیزان تحقق هدفها توسط معلمان دارد؟

۴٫برنامه ریزی دقیق به وسیله معلمان تاچه حدکارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمی دهد؟

– محدودیت ها و مشکلات تحقیق

 تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی

۱٫آموزش پرورش: فراگردی است که به واسطه آن افراددروضعیت های سازمان یافته اجتماعی درمعرض آموزش منظم دانشها به مهارات ها،رفتارها وگرایش های خاص قرار می گیرند.[۲]

۲٫سازمان: سازمان عبارت است ازهماهنگی معقول تعدادی ازافراد که برای تحقق هدف یامنظورمشترکی ازطریق تقسیم وظایف وبرقراری وروابط منظم ومنطقی به طورمستمرفعالیت میکنند.[۳]

۳٫برنامه ریزی: برنامه ریزی عبارت است ازتعیین نمودن هدف های اختصاصی وخطوط بزرگ عملیاتی سازمان وآماده نمودن امکانات لازم ازنظرمادی ونیروی انسانی دررابط بابرآوردهدفها.[۴]

۴٫مدیریت آموزش پرورش: مدیریت آموزش پرورش عبارت است ازایجادزمینه وفراهم ساختن وسیله به منظوربروزوبکارگیری استعدادهای دانش آموزان ودانشجویان،تحکیم بخشیدن به روابط انسانی اتخاذروش وتعیین خط مشی اصولی درکلیه اموربرای بارورساختن هدفهای تربیتی. [۵]

۵٫سازمان دهی: تعیین صریح حدودواختیارات وتفکیک وظایف مسئولان وبرقراری روابط منظم ومنطقی بین افرادبه منظورانجام دادن کاروتحقق هدفهای معین.[۶]

۶٫هماهنگی: یعنی هم سووهم جهت کردن ووحدت بخشیدن به فعالیت های واحدهای سازمان درجهت هدفهای آن.[۷]

۷٫مشکل:به معنای تفاوت بین عمل کردواقعی وعمل کردمطلوب.[۸]


۱٫ خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم

۱٫ علاقه مند ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، سال ۶۷ ، ص ۲۷

۲٫ علاقه مند ، مقدمات مدیریت آموزشی ، ۱۳۶۹ ، ص ۱۵

۳٫ سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ، عسگریان ، ص ۳۳

۱٫ همان منبع ، ص ۸۷

۲٫ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، پاییز ۷۱ ، ص ۲۰

۳٫ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، پاییز ۷۱ ، ص ۲۱

۴٫ نیک نامی ، دکتر مصطفی ، نظارت و راهنمایی آموزشی ، ناشر ، سمت

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.