تحقیق بررسی همگرایی عملکرد کودکان ۵ تا ۱۰ ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی در تست نقاشی آدمک رنگی با چک لیست رفتاریCSI-TV و تشخیص روانپزشک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی همگرایی عملکرد کودکان ۵ تا ۱۰ ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی در تست نقاشی آدمک رنگی با چک لیست رفتاریCSI-TV  و تشخیص روانپزشک (مصاحبه بالینی)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی همگرایی عملکرد کودکان ۵ تا ۱۰ ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی در تست نقاشی آدمک رنگی با چک لیست رفتاریCSI-TV  و تشخیص روانپزشک (مصاحبه بالینی)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ج
فصـــل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
اهداف پژوهش ۵
فرضیه های پژوهش ۶
تعاریف اصطلاحات ۷
فصـــل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه ۸
الف: پیشینه پژوهش ۹
روی آوردهای کنونی در گستره ی نقاشی کودکان ۹
مبانی نقاشی کودک ۹
مراحل تحول نقاشی ۱۰
رشد ترسیم آدمک ۱۵
نقاشی و بیان ۱۵
توجه روانشناسان به نقاشی کودکان ۲۰
ارزشیابی هوش و عواطف به وسیله نقاشی ۲۱
نقاشی وفرافکنی ۲۴
قسمت دوم : معرفی چند اختلال ۲۷
اختلال پیش فعالی ۲۷
علائم پیش فعالی ۲۷
اختلال ترس ۲۸
انواع ترس ۲۹
اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان ۳۱
عوامل مؤثر در اضطراب نوجوان ومقابله با آن ۳۳
انواع اضطراب ۳۴
اختلال شب ادراری ۳۵
عامل روانشناختی شب ادراری ۳۶
اختلال وسواس ۳۶
ب: مروری بر تحقیقات ۳۸
الف: تحقیقات در ایران ۳۸
ب: تحقیقات در خارج ازایران ۳۹
فصـــل ســـوم : روش پژوهش
مقدمه ۴۰
روش پژوهش ۴۱
جامعه آماری ۴۱
حجم نمونه ۴۱
روش نمونه گیری ۴۲
ابزار اندازه گیری ۴۲
معرفی تست آدمک رنگی ۴۳
معرفی تست علائم مرضی کودکان Csi-4 44
روایی واعتبار تست آدمک رنگی ۴۶
روایی و اعتبار چک لیست رفتاری ۴۷
روش اجرای پژوهش ۴۷
روش آماری ۴۸
فصـــل چهـــارم: یافته های پژوهش
مقدمه ۴۹
الف: توصیف داده ها ۵۰
ب: بررسی استنباطی داده ها ۵۹

فصـــــل پنجـــم : نتایج پژوهش
مقدمه ۶۰
بحث و بررسی نتایج ۶۰
محدودیت ها ۶۲
پیشنهادات ۶۳
منــــــــــــابــع
منابع فارسی ۶۴
منابع لاتین ۶۵
منابع اینترنتی ۶۵
پیــــوســت
نمونه نقاشی کودک
مشخصات آزمونی ۶۶
نمونه تکمیل شده ورقه ی نمره گذاری تست آدمک رنگی
فهرست جزئیات تحولی و هنجارهای نمره گذاری آدمک رنگی
ورقه ی نمره گذاری تست آدمک رنگی
جداول هنجارگزینی چارکی در پسران و دختران
فرم تست CSI-4 والدین
ورقه نمره گذاری تست CSI-4

 
فهـــرست جـــداول
جدول ۴ـ ۱ توزیع چک لیست رفتاری CSI-4 با تست آدمک رنگی ۵۱
جدول ۴ـ ۲ توزیع چک لیست رفتاری CSI-4 با تست آدمک رنگی به تفکیک جنس ۵۲
جدول ۴ـ ۳ توزیع کمینه، پیشینه، میانگین و انحراف معیار بهره عقلی ۵۳
جدول ۴ـ ۴ مقایسه میانگین نمره بهره عقلی آزمونهای پسرودختر ۵۳
جدول ۴ـ ۵ مقایسه تست نقاشی آدمک با اختلال پیش فعالی درچک لیست رفتاری ۵۴
جدول ۴ـ ۶ مقایسه تست نقاشی آدمک با اختلال وسواس در چک لیست رفتاری ۵۵
جدول ۴ـ ۷ مقایسه تست نقاشی آدمک با اختلال ترس مرضی خاص درچک لیست رفتاری ۵۶
جدول ۴ـ ۸ مقایسه تست نقاشی آدمک با اختلال شب ادراری درچک لیست رفتاری ۵۷
جدول ۴ـ ۹ مقایسه تست نقاشی آدمک با اختلال اضطراب جدایی درچک لیست رفتاری ۵۸

فهـــرست نمـــودارها
نمودار ۴ـ ۱ توزیع چک لیست رفتاری CSI-4 با تست آدمک رنگی ۵۱
نمودار ۴ـ ۲ توزیع چک لیست رفتاری CSI-4 با تست آدمک رنگی به تفکیک جنس ۵۲
نمودار ۴ـ ۳ مقایسه میانگین نمره بهره عقلی آزمونهای پسرودختر ۵۳
نمودار ۴ـ ۴ مقایسه تست نقاشی آدمک بااختلال پیش فعالی درچک لیست رفتاری ۵۴
نمودار ۴ـ ۵ مقایسه تست نقاشی آدمک بااختلال وسواس در چک لیست رفتاری ۵۶
نمودار ۴ـ ۶ قایسه تست نقاشی آدمک بااختلال اضطراب جدایی درچک لیست رفتاری ۵۸

 

چکیده

هدف ازاین تحقیق بررسی تفاوت معنا داری نسبت تشخیص اختلالات روانشناسی در سه شیوه تست نقاشی وچک لیست CSI.TVوتشخیص بالینی بود.

تشخیص نقاشی به عنوان ملاک معیار در نظر گرفته شد و نسبت به تشخیص اختلالات

روانشناسی در دو شیوه دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. ۴۰کودک ۱۰-۵ ساله مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی ومشاوره کودک مراکز مشاوره به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده وبه سه شیوه موارد بالا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

فرضیات تحقیق وجود تفاوت معنا دارتشخیص اختلالهای وسواس بیش فعالی ،ترس مرضی خاص ،شب ادراری واضطراب جدایی در تست نقاشی با تشخیص بالینی با P>0/5 رد شد وفرض صفرتأیید گردید.(P>0/5)یعنی تشخیص باتست نقاشی وچک لیست رفتاری CSI.TV تفاوتی وجود نداشت.

کلید واژه ها: نقاشی کودک – اختلالات کودکان – علائم مرضی کودکان

مقدمه

با توجه به گسترش جدید پژوهش های تجربی در زمینه روانشناسی کودک , و به ویژه به کمک دانش رفتاری و داده های اساسی که روان شناسی سنجش در مورد پرورش سیستم های عصبی مرکزی ارائه داده اند نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتار کودکان دست خوش تغییراتی مختلفی شده است.

امروزه تمام روان شناسان تجربی متقاعد شده اند که رفتارهای گوناگون کودک در دوران های مختلف پرورش کودک چه به صورت غریزی و چه به صورت اکتسابی همانند دورانی که کودک رفتاری ساده و ذاتی یا پیچیده و همبسته دارد و بستگی کامل به تحولات ارثی و رشد نظام های مغزی وی دارد . تجربیات دیگری بیانگر این نکته است که شالوده های عصبی گوناگون, در اولین ماهها و سالهای زندگی کودک رشد می کند و مرکب می شوند و فقدان یا افزایش محرکات می تواند باعث تسریع یا کندشدن پرورش این شالوده ها باشند. دنیای کودکان و گرایش کودک به دویدن, بازی کردن, خط خطی کشیدن و نقاشی کردن را امری غریزی یا وابسته به دنیای مخصوص و رویایی کودکان دانسته اند نقاشی نیز در تشکیل شخصیت وروان کودک اهمیت بسزایی دارد و نه تنها به او امکان می دهد تا مسائلی را که به صورت نامنظم از هر طرف برایش مطرح می شود به شکل صورت بندی شده منظم کند.

بنابراین با وجودتکرار باید متذکر شد که نقاشی کودکان فقط یک وسیله پرورش خلاقیت و پختگی کودک و یا شاخص تکامل نیست و آن را باید به عنوان یک وسیله تحقیق و مبادله با محیط اجتماعی – با دنیای بزرگسالان که در اطراف کودک هستند وهمانند نشانه حالات عاطفی کودک درنظرگرفت.(اولیور فراری,۱۳۷۰)

 بیان مسئله

پسر۵ ساله ای به نام آرش به وسیله والدینش به یک مرکز روانشناختی ارجاع داده میشود. علت ارجاع ترس مرضی خاص.اضطراب زیاد.وابستگی کامل به مادروسکوت اوبود. در ۳سالگی به همراه مادروپدرخود ودوستان خانوادگی به پارک می روندوشاهد کتک کاری بین زن وشوهری می شود.بعد از این ماجرا علائم بالا در آرش پیدا می شودو والدین او تصمیم به مشورت با یک روانشناس را می گیرند.

اگربخواهیم که آرش را مورد ارزیابی قرار دهیم ومشکلات او را بررسی کنیم از دو شیوه تست نقاشی و تشخیص بالینی می توان استفاده کرد و در مراحل بعدی رفتارآرش را مورد مشاهده قرار می دهیم یا از آزمونهای روانشناختی استفاده می کنیم. به راستی در مقابل این کودکان چه کار باید کرد؟

به نظر روانشناسان مهمترین عامل شناخت مشکلات کودک از راه مصاحبه بالینی است. همانطور از شیوه های دیگرهمچون استفاده از ارزیابی رفتاری وآزمونهای روانشناختی که از این طریق به افکارواحساسات کودک پی میبریم.(وزیرینا.۱۳۸۰)

ارزیابی رفتاری بر عینیت گرائی ومشاهده تأکید دارد.جمع آوری اطلاعات درباره رفتار کودک به دو روش انجام می گیرد.  الف:سوالاتی درمورد رفتار کودک از والدین ومربیان کودک    ب:مشاهده مستقیم رفتار کودک

ازجمله این آزمونها می توان به چک لیست رفتاری CSI.TV اشاره کرد که از کاربردی ترین وسایل ارزیابی کودک است و براساسDSM.TV در سال۱۹۹۴ تنظیم شده است ودارای ۲فرم والدین ومعلم است که ۱۷بیماری را با توجه به یک نمره معیار مشخص می کند.

نام این چک لیست در ایران باعنوان پرسشنامه علائم مرضی کودکان شناخته شده و هنجار یابی آن توسط دکتر کلهری انجام شده.

یکی دیگر ازموارد ارزیابی کودک نقاشی است.کودک از راه نقاشی،خود ونیازهایش را بیان می کند وبا دیگران ارتباط برقرار می کند ونقاشی نشان دهنده روحیه کودک است.

هر چند به نقاشی که یک تست فرافکن است انتقادهایی شده ولی هنوز روانشناسان برای شناخت روحیه وعواطف کودک از آن استفاده می کنند(سیف نراقی.۱۳۷۱)

در واقع نقاشی کودک نوعی بیان هنری وغیرمستقیم است که کودک از آن راه احساسات وافکار خود را به بزرگترها منتقل می کند.

وبا توجه به این مطالب گفته شده لازم دیدیم که در این تحقیق میزان همگرایی عملکرد کودک درآزمون نقاشی وچک لیست رفتاری CSI.Tومصاحبه بالینی (تشخیص روانپزشک) بپرداریم.

  

اهمیت و ضرورت پژوهش

دنیای کودکان دنیای ناشناخته ای است وروانشناسان با توجه به نقاشی به دنیای کودکان راه پیدا کردند وما دراینجا به اهمیت این تحقیق اشاره می کنیم.

۱-      پی بردن به روایی چک لیست رفتاری CSI.TV وتست فرافکن(نقاشی)

۲-      کارایی چک لیست رفتاری CSI.TV بر نقاشی برای پی بردن به عواطف کودک برای عملی کردن این روشها

۳-      وشاید با توجه به نتایج این تحقیق وتحقیقات مشابه بتوان از این شیوه ها (نقاشی وچک لیست رفتاری)که هزینه زیادی ندارد برای شناخت دنیای کودک استفاده کرد.

۴-      واهمیت وجود والدین درشناختن عواطف کودک با توجه به چک لیست رفتاریCSI.TV

5-      واهمیت دیگر این تحقیق استفاده زیاد از نقاشی دردوره های بعد واستفاده ازترسیم نقاشی آدمک رنگی ژاکلین روآیه[۱] برای پی بردن به ویژگی شخصیتی رفتاری وروانی کودکان است.

۶-      اهمیت دیگراین تحقیق به خاطر تلاشهای کم در این زمینه (شناخت اختلال کودکان ) با استفاده از چک لیست رفتاری CSI.TV ونقاشی آدمک برای شناخت مشکلات کودکان استفاده شد.

 اهداف پژوهش

 اهداف اصلی

تعیین همگرایی تست آدمک رنگی با چک لیست رفتاری  [۲]CSI.TV در کودکان

 اهداف فرعی

تعیین همگرایی علائم مرضی کودکان CSI.TVبا تست نقاشی آدمک

تعیین همگرایی بین تست نقاشی آدمک ومصاحبه بالینی(تشخیص روانپزشک)

تعیین همگرایی علائم مرضی کودکان  CSI.TVومصاحبه بالینی(تشخیص روانپزشک)

 

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

بین نسبت تشخیص بدست آمده آدمک رنگی و تست CSI-TV  و تشخیص بالینی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی

۱-      بین نسبت تشخیص بدست آمده آدمک وتشخیص بالینی تفاوت معنا داری وجود دارد

۲-      بین نسبت تشخیص بدست آمده از نمره گذاری چک لیست رفتاری CSI.TV و تشخیص بالینی تفاوت معنا داری وجود دارد.

۳- بین نسبت تشخیص بدست آمده ازنمره گذاری چک لیست رفتاری CSI.TV  و تفسیر نقاشی آدمک رنگی تفاوت معنا داری وجود دارد.

 

تعاریف اصطلاحات

نقاشی

الف: تعریف نظری

نقاشی کودکان: در حقیقت میدانی برای تجلی قدرت خلاقیت  کودک است وبه وسیله آن کودک کبوتر اندیشه خود را به دور دست ها پرواز می دهد وبا نیروی خود اشیاء وموجودات مورد علاقه را حاضر کرده ودرآن تغییراتی می دهد تا مطابق میل خودش باشند.

ب: تعریف عملیاتی

نقاشی که کودک طبق تست آدمک رنگی ترسیم می کند وطبق مقیاس های تست نمره گذاری می شود.

عملکرد اختلال کودک

الف: تعریف نظری

عملکرد اختلالهای کودک در تست CSI.TV :منظور ۱۷ اختلال مورد نظردرتست CSI.TV که با توجه به پاسخ های والدین یا معلم اختلال درکودک تشخیص داده می شود.

ب: تعریف عملیاتی

عملکرد اختلالهای کودک درتست CSI.TV:با توجه به نمره های معیاردرنظرگرفته شده در چک لیست رفتاری مشخص می شود که کودک دچارچه اختلالی است.

عملیات کودک در تشخیص بالینی

الف: تعریف نظری

منظور ازعملیات کودک درتشخیص بالینی:منظورتشخیصی است که توسط یک متخصص (دراینجا روانپزشک) وبر اساس معیارها ی DSM.TV از کودک به عمل می آید.

ب: تعریف عملیاتی

درتشخیص بالینی از مصاحبه وآزمونهای فرافکن استفاده میشود.

 مقدمه

کودک مجموعه ای از خواسته ها امیال و ویژگی های شخصیتی از قبیل ستیزه جویی, ناسازگاری, نافرمانی , مهربانی , عطوفت و غیره است و نقاشی کردن یکی از روشهائی است که به کودک امکان می دهد تا تمامی این خواست ها و امیال را به صورتی بی ضرر و دور از خطر از خود دوره کرده و یا تکامل بخشد . کودک با نقاشی کردن انگیزهایش را متعادل می سازد. در دیدگاه نظریه روانکاوی , کودکان از طریق نقاشی آنچه را در ضمیر ناخودآگاه دارند واحتمالاً باعث ناراحتی و اضطرابشان می شود را بیان می کنند آنها معتقدند که کودکان به هنگام کشیدن یا رنگ کردن تصویر, ناخودآگاهانه گوشه ای از وضع عاطفی خود را بیان می کنند و نقاشی آنها دریچه ای به جهان اندیشه آنان است و بیانگر اندوه ها, شادی ها و آرزوهای آنها است . به همین دلیل , تحلیل و بررسی نقاشی کودکان, یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین راه های شناخت روان کودکان است و به والدین و مربیان کودکان در شناخت مشکلات و گره های شخصیتی آنها کمک زیادی می کند.

 

الف: پیشینه پژوهش

روی آوردهای کنونی در گستره نقاشی کودکان

نقاشی کودک نوعی بازی است: درتمام دوره کودکی و تا مرزهای نوجوانی, اکثر کودکان منظماً به مجموعه ای از فعالیت های ترسیمی می پردازند و بدین ترتیب روابط متکثری با واقعیت ها برقرار می سازند. کودکان با استفاده از شیوه های مختلف, تصور خود را از جهان به نوعی ترسیم می کنند. با این فعالیت , همانند دیگر فعالیت های لهوی، لذت، اکتشاف و تجربه آنچه ممکن است همراهند.

نقاشی، بازی، طنز وهنر به یک خانواده رفتاری تعلق دارند. بدیهی است که این فعالیت ها ابزارهائی را به کار می بندند که در دیگر فعالیت ها به کار بسته می شوند و به این دلیل به منزله انعکاس مجموعه ساخت هائی هستند که کودک در دسترس خود دارد. اما در هر حال این فعالیت ها در چهارراه جهان برونی (واقعیت برونی) و جهان درونی(واقعیت درونی) قرار دارند و زمینه را برای بیان تعارض ها یا تضادهای بین این دو دسته واقعیت فراهم می سازند. (دادستان،۱۳۸۹)

مبانی نقاشی کودک

از حدود پایان نخستین سال زندگی، بسیاری از کودکان، فعالیتی که می توان آنرا ترسیم یا دقیق تر بگوئیم «نگاره گری» نامید از خود نشان می دهند. در فرهنگ متداول جهان کنونی ، ابزار این نگاره گری غالباً یک مداد یا قلم است. اما ممکن است کودک از  انگشت، اسفنج، یک تکه زغال، یک تکه گچ، یک تیره چوب و یا هر شیء دیگر نیز استفاده کند. هرچند این نگاره گری یا ترسیم ترجیحاً بر صفحه ای از کاغذ نقش می بندد اما ممکن است صفحات کتاب یا سطوح دیگر از قبیل لوازم خانه، دیوارها ، پارچه ها و غیره صحنه عمل باشند و تعارض های بسیاری با بزرگسالان به وجود آورند. غالباً تولید لکه ها مقدم بر تولید این خطوط یا نگاره هاست.

بدین ترتیب، در مبنای ترسیم وحتی قبل از نخستین خط خطی کردن ها و پدیدآوری خطوطی که ظاهراً واجد معنائی نیستند، مجموعه پیچیده ای از رفتارهای حرکتی، توحید یافتگی های ادراکی و کاربرد اطلاعاتی که از این آثار دوام دار و مشاهده شدنی به منزله تداوم بدن حاصل می شوند، قرار دارد.

مؤلفانی به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین این فعالیت «پیش ترسیمی» و «صوت پردازی» های کودک پرداخته اند. اصواتی که کودک تولید می کند زودگذرند اما به عنوان وسیله ارتباط جزئاً سازماندهی می شوند. به عکس، نگاره ها بلااثرند، دارای معنای تمایز یافته ای نیستند اما معرف «مضاعف سازی» بدنی ارادی هستند. به عبارت دیگر، این نگاره ها در شمار آثاری قلمداد می گردند که از عملی که به تولید آنها می انجامد ، جدا می شوند.

این نگاره گری های عمدی یا ارادی، از دومین سال زندگی به منزله ترسیم خطوط در هم برهم اند و بتدریج به یک مهار کردن حرکتی- ادراکی رکاب می دهند. یعنی پس از مرحله ای که کودک از دست خود تبعیت می کند در یک مرحله بعدی، چشم به هدایت دست می پردازد. به نظر اکثر مؤلفان در جریان سومین سال زندگی است که نخستین نگاره های تقلیدی ظهور پیدا می کنند ودوران خط خطی کردن پشت سر گذاشته می شود.

مراحل تحول نقاشی

در بین فعالیت های کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی وا جتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاسی وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود.

مؤلفان متعددی مشاهدات بسیار گوناگون خود را درباره مراحل تحول نقاشی کودکان به صورت خصیصه های اجمالی مرحله های پی در پی در بیان کرده اند و می توان به اتکای مطالعات پیشرفته ای که از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۸۰ در این باره به عمل آمده اند خط تحول نقاشی را اجمالاً به دست داد.

– قبل از دو سالگی می توان به وجود نگاره هائی ناشی از فعالیت حرکتی، بدون مهارگری دیداری اشاره کرد. یعنی فعالیتی که بسیار کم سازمان یافته است . این مرحله ، مرحله خط خطی کردن است، مرحله ای که در میمون ها طراز عالی یعنی شامپانزه ها نیز مشاهده می شود.

– از ۲ تا ۳ سالگی ، تقلید از موقعیت ها(نوشتن) همراه با چندعنصر تجسمی (گردی به منزله توپ) و اجرای دستورالعمل (نگاره هائی که کم و بیش بر حسب یک الگو دارای جهت اند) ، سیمای مرحله جدیدی را تشکیل می دهد. این مرحله به منزله مرحله آغاز حرکت ترسیمی به معنای واقعی کلمه است.

– از ۳ تا ۵ سالگی، قصد یک شکل پردازی آشکار همراه با تدارک یک نحوه بیان ترسیمی به چشم می خورد. کودک این مرحله تا حدی به الگو توجه می کند اما غالباً طرحی اجمالی و قالبی را جانشین آن می سازد.


[۱] – j-Royer

[2]- Children symptom inventory _children screening inventory

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقاشی کودکان
 • مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.