تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۵
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۷
پیشینة تحقیق ۸
سؤالات تحقیق ۹
روش تحقیق ۹
روش جمع‌آوری اطلاعات ۱۰
جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود) ۱۰
ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود) ۱۱
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده ۱۱
تعریف مفاهیم ۱۱
شرح خدمات گزارش ۱۲
عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری ۱۶
۱- نقش منافقان داخلی در خارج کردن جوانان از صحنه ۱۶
۲- ولنگاری ، بی بندوباری و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسی ۱۶
۳- تاثیر پذیری جوانان از تبلیغات دشمن ۱۷
۴- تلاش برای منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف نظام ۱۸
بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری ۱۹
عملیات‌روانی ۱۹
تقسیم بندی عملیات‌روانی ۱۹
الف – تبلیغات سیاه ۲۱
محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه ۲۳
بخش سوم : فشارهای عملی و روانی در عملیات روانی ۲۴
فشارهای عملی ۲۵
فشارهای سیاسی ـ دیپلماتیک ۲۹
فشارهای فرهنگی و اجتماعی ۳۰
فشارهای روانی ـ تبلیغی ۳۰
امکانات و تجهیزات کشور مبدأ ۳۳
بخش چهارم : عملیاتی‌سازی عملیات روانی ۳۶
بخش اول : فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان ایرانی با تاکید بر تبلیغات رسانه های بیگانه ۴۱
بخش دوم : محور یابی عملیات روانی ۵۵
بخش سوم : اطلاعات کمی محوریابی عملیات روانی رسانه های بیگانه علیه جوانان ۷۴
الف) موضوعات و مسائل اجتماعی ۷۶
ب) متغیر های اقتصادی ۸۹
پ) متغیر مسائل سیاسی ۹۷
ت) متغیر مسائل فرهنگی و مذهبی ۱۰۹
ث) سایر موضوعات ( غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه ) ۱۲۱
ث) سایر موضوعات ( غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه ) ۱۲۱
ت) مجموع کل فراوانی مؤلفههای عملیات روانی ۱۲۴
بخش چهارم : شگردهای تبلیغی ۱۳۴
بخش اول : فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف ۱۴۱
فرصت ها و تهدیدات خارجی ۱۴۱
نقاط قوت و ضعف داخلی ۱۴۱
بخش دوم : راهبردهای مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه: ۱۴۴
راهبرد ۱۴۴
راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن علیه جوانان ۱۴۴
منابع ۱۴۸
پیوستها ۱۵۱

 

منابع

۱٫ مجموعه مقالات همایش علمی بررسی نقش تبلیغات در جنگ – تهران : حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( دافوس ) معاونت روابط عمومی ۱۳۷۹ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین
۲٫ گامی در راه مدیریت تبلیغات جنگ : محورهای محتوایی مقالات دومین همایش بررسی کاربرد تبلیغات در جنگ – تهران : حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( دافوس ) معاونت روابط عمومی ۱۳۸۱ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین
۳٫ مدیریت تبلیغات جنگ : مجموعه مقالات دومین همایش بررسی کاربرد تبلیغات در جنگ – تهران : حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( دافوس ) معاونت روابط عمومی ۱۳۸۰ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین
۴٫ مجموعه مقالات تبلیغات و جنگ روانی / تالیف جمعی از نویسندگان – گردآوری و ترجمه حسین حسینی – تهران دانشگاه امام حسین (ع) پژوهشکده علوم دفاعی ۱۳۷۷ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین
۵٫ روشهای جنگ روانی ۱ اخبار و تحقیقات در پرده – فرهاد کاظمی – نشر حم
۶٫ روشهای جنگ روانی ۲ اخبار و تحقیقات در پرده – فرهاد کاظمی – نشر حم
۷٫ روشهای جنگ روانی ۳ اخبار و تحقیقات در پرده – فرهاد کاظمی – نشر حم
۸٫ جنگ روانی نوشته حسین متفکر – انتشارات زمزم هدایت
۹٫ گزارش جریان سازی خبر – محرمانه – اداره کل پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما
۱۰٫ گزارش امپریالیزم خبری – محرمانه – اداره کل پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما
۱۱٫ گزارش چینش خبر – محرمانه – اداره کل پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما
۱۲٫ گزارش نقش رسانه ها در مدیریت بحران – محرمانه – اداره کل پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما
۱۳٫ گزارش دولت نهم و سیاست گذاری رسانه ای آن – محرمانه – اداره کل پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما
۱۴٫ جنگ / اطلاعات / امنیت – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم – موسسه فرهنگی – هنری پردازش هوشمند علائم وابسته به نیروی انتظامی
۱۵٫ عملیات روانی ، اصول و مطالعات موردی – ناشر یاقوت – چاپ اول ۱۳۸۴ معاونت فرهنگی سپاه پاسداران – مرکز مطالعات فرهنگی
۱۶٫ چشم انداز عملیات روانی۱ –معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه پاسداران – موسسه صبا
۱۷٫ چشم انداز عملیات روانی۲ –معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه پاسداران اداره عملیات روانی و مقابله با تهدیدات نرم – موسسه صبا
۱۸٫ عملیات و جنگ روانی ۱ تالیف رضا عاصف – معاونت ستاد مشترک سپاه پاسداران و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح چاپ اول تابستان ۱۳۸۴ چاپ دفتر انتشارات اسلامی قم
۱۹٫ عملیات و جنگ روانی ۲ تالیف رضا عاصف – معاونت ستاد مشترک سپاه پاسداران و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح چاپ اول تابستان ۱۳۸۴ چاپ دفتر انتشارات اسلامی
۲۰٫ ـ حسینی، حسین (۱۳۷۲)؛ مجموعه مقالات تبلیغات و عملیات روانی؛ انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
۲۱ـ زورق، حسن (۱۳۶۸)؛ مبانی تبلیغ؛ انتشارات سروش.
۲۲ـ سبیلان اردستانی، حسن (۱۳۸۲)؛ عملیات روانی در اشغال عراق؛ انتشارات اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما ج ۱۱٫
۲۳ـ سلطانی‌فر، محمد؛ هاشمی، شهناز (۱۳۸۲)؛ پوشش خبری؛ انتشارات سیمای شرق
۲۴ـ شیرازی، محمد (۱۳۷۶)؛ عملیات روانی و تبلیغات [مفاهیم و کاربردها]؛ انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 

مقدمه

در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در کشور عزیز اسلامی ایران نیز جوانان برمند اسلام چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین ۸ سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر اسلام، یاری کننده رسول مکرم اسلام بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی اسلام را حفظ کرده اند و هم اکنون نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار اسلام ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام اسلامی را حافظ بوده و خواهند بود .

در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.

با قدری تامل در حجم برنامه‌های منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند، می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران اسلامی و ناامید کردن جوانان از شرایط موجود و آینده روشن می‌باشند.

هر چند در عدم درستی این رسانه ها و سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران اسلامی شکی نیست اما به نظر می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن هستند ونیز اثبات اهداف مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.

بیان مسئله:

دشمن در برنامه ریزی میان مدت و درازمدت خود با تکیه بر تخریب نسل جوان کشور سعی می کند تا با ترویج اقسام فساد و فحشاء و سرگرم کردن آنها به امور از پیش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رسالت اصلی خود بازدارد و آنها را به عناصری لاابالی ، بی تفاوت و بی اراده تبدیل کند تا از جوانان به عنوان ابزاری بر علیه منافع کشور خودشان استفاده نماید . دشمن با سوء استفاده از شرایط سنی و خصوصیات روحی و روانی جوانان سعی می کنند آنها را آلت دست خود در بازی های سیاسی قرار داده و بر علیه آرمانهای  ملی کشور خود بشوراند .

دشمنان جهت دستیابی به  اهداف فوق از روشهای مختلفی از جمله تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوانان از طریق استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغاتی  بهره خواهند گرفت .

شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاریها و رادیو های وابسته به دشمنان انبوهی از اخبار را منتشر  می نمایند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بیش از ۲۴۶۰ دقیقه برنامه فارسی فقط از رادیوهای بیگانه در فضای کشورمان پخش می شود .  با توجه به محتوای برنامه ها و سابقه دست اندرکاران آنها، هیچکدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب  نمی شوند و قصد تضعیف نظام اسلامی را از طریق سست کردن اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .

رسانه‌های غربی با دست یازییدن به ظرایف تهیه، تنظیم ونشر خبر و دیگر عوامل نشر اندیشه‌ شفاهی از جمله گزارش، مصاحبه و… در تلاشند تا در میان جوانان ایران اسلامی جایگاهی مناسب برای خود ایجاد کنند و در دراز مدت با تاثیرات خود بر قشر جوان مایه دلسردی آنان را در خصوص دین و کشور مهیا نمایند.

از طرف دیگر، از آنجایی که مقاصدی که این دستگاه های سخن پراکنی و خبرگزاریها تعقیب می کنند و همچنین اهداف تبلیغی آنها، بخصوص در زمینه امور جوانان، تا کنون مورد مطالعه دقیق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در این پژوهش برآنیم به رفع آن مبادرت ورزیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

از آنجایی که قدرت رسانه ای کشورهای بیگانه بیشتر از قدرت رسانه ای کشورمان می باشد و با توجه به قدرت اثرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی و به ویژه اثرات مخرب عملیات روانی ای که از طریق رسانه ها صورت می گیرد، به نظر میرسد که جهت هدایت جوانان خود و خنثی کردن توطئه های دشمن، در درجه اول نیازمند شناخت نوع عملیات و اهداف آنها می باشیم که بدین دلیل تحقیقی مهم جهت مدیریت جوانان کشور در راهی صحیح می باشد.

از طرف دیگر، با توجه به لزوم توسعه مادی و معنوی پایدار کشور،  برنامه ریزی صحیح و استفاده از این نیروی عظیم جوانی در ساختن ایرانی آباد موضوعی مهم به شمار می آید. در واقع، در راستای این موضوع نیز، ضرورت مطالعه و شناخت دقیق محورهای عملیات روانی دشمن به منظور خنثی نمودن این نوع عملیات و متقابلا کشف فرصت ها و راهبردهای عملیات روانی خودی نمایان می شود.

اهداف تحقیق:

این طرح، در راستای بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله، اهداف زیر را دنبال می کند :

۱-    مشخص نمودن محورهای عملیات روانی دشمن و دسته بندی تبلیغات جهت دار آنها پیرامون نسل جوان ایرانی

۲-    شناخت مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان ایرانی در رسانه های بیگانه

۳-    کشف فرصتهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان

۴-    شناخت نقاط قوت و آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور

۵-    کشف راهبردهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان

پیشینة تحقیق:

مرتبط با موضوع محوریابی عملیات روانی طرح هایی در سازمان ها و دستگاههای دولتی پیش بینی و اجرا گردیده است، از جمله موارد زیر :

۱-  طرح محوریابی عملیات روانی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اجرا می باشد . نتایج این طرح مطالعاتی در سه بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) جریانات داخلی همسو با دشمن ، طی یک بولتن (با مقطع بررسی هفتگی) هر هفته در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

۲-  طرح محوریابی عملیات روانی در صنعت نفت . این طرح مطالعاتی در پنج بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) محوریابی آسیب های صنعت نفت د) محوریابی نقاط قوت صنعت نفت ه) محوریابی قدرت نرم و بازیگری صنعت نفت ، اجرا می شود و طی یک بولتن (با مقطع بررسی ماهانه) هر ماه در اختیار مدیران ارشد صنعت نفت قرار می گیرد.

۳-  طرح محوریابی و بررسی گفتمان تبلیغی رسانه های بیگانه که توسط اداره پردازش و تحلیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود . نتایج این طرح مطالعاتی در چهار بخش اصلی شامل الف) سیاسی داخلی ب) سیاسی خارجی ج) فرهنگی – اجتماعی د) اقتصادی ، ارائه می شود . در این طرح در ذیل هر محور : فضای کلی ، استراتژی ها و شگردهای تبلیغی دشمن ، مهمترین گزاره های تبلیغی و نیز تحلیل هر محور ارائه می گردد. این بولتن عموما با مقطع بررسی هفتگی هر هفته یکبار توزیع می شود .

۴-  طرح محوریابی عملیات روانی که توسط وزارت کشور در حال اجرا می باشد . این طرح در بخش های الف) سیاسی داخلی ب) سیاسی خارجی ج) فرهنگی – اجتماعی د) اقتصادی ، با مقطع بررسی ۲۴ ساعته هر روز در اختیار مدیران وزارت کشور و سازمان های تابعه قرار می گیرد . .

سؤالات تحقیق:

این طرح پژوهشی جهت نیل به اهداف تحقیق، در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد :

۱-    مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان کشور در رسانه های بیگانه چیست؟

۲-    فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور چیست ؟

۳-    محورهای آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟

۴-    محورهای نقاط قوت در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟

۵-    محور های عملیات روانی نظام سلطه (تهدیدات) علیه جوانان کشور کدام است؟

۶-     فرصت های عملیات روانی خودی  در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای کدام است؟

۷-    راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان چه باید باشد؟

روش تحقیق:

این طرح مطالعاتی از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است که با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیل محتوی انجام می شود .

در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوی اجزاء متن در جعبه های مختلف مقوله بندی می شود و مطابق با دیگر مراحل آن روش محورهای متن استخراج می شود . لازم به ذکر است که واحد ثبت، در این تحقیق موضوع و مضمون مرتبط با مقوله های انتخاب شده می باشد.

از آنجایی که در این پژوهش محقق بدون دخالت در متغِیرها و اطلاعات ، آنها را بصورت طبقه بندی شده و در راستای سوالات و هدفهای پژوهشی ارائه می کند، این طرح در زمره طرح های توصیفی قرار می گیرد .

روش جمع‌آوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با روشهای زیر گردآوری می‌شود.

برای مرور تحقیقات مرتبط، مطالعه نظریات و الگوهای عملیات روانی، و تدوین بخش تئوریک از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

جمع آوری اطلاعات سایت های اینترنتی ، بررسی اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ماهواره ای بیگانه و روزنامه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.

روش نظرخواهی کارشناسی  : جهت جمع‌آوری نظریات، دیدگاهها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحبنظران عملیات روانی در راستای کشف راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود):

در این پژوهش جامعه آماری شامل مقاله ، اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ماهواره ای بیگانه در مورد امور جوانان کشور می باشد .

از آنجایی که این پژوهش یک قلمرو زمانی ۶ ماهه (مرداد تا دی ماه ۱۳۸۶) را مورد بررسی قرار می دهد و در واقع این پژوهش برای هر ماه تکرار می شود. انتخاب نمونه آماری توسط محقق بر اساس فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور و به روش تصادفی در هر ماه صورت می گیرد .

برای تحلیل محتوای اخبار فارسی زبان رسانه های بیگانه نیز، مدت شش ماه (۲۴ هفته)، هر هفته دو شب از برنامه‌های رادیوی فارسی زبان رسانه های بیگانه ، هر یک به مدت یک ساعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در تعیین  و گرفتن بازخورد در مورد راهبرهای مقابله با عملیات روانی از نظرات صاحبنظران استفاده شد. در واقع، برای انتخاب صاحب‌نظران از روش در دسترس استفاده شد. برای این منظور راهبردهای مقابله با عملیات روانی ، در اختیار ۵ کارشناس و صاحب‌نظر علوم سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، عملیات روانی، روان‌شناسی و ارتباطات قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا بر اساس آن، به اظهار نظر بپردازند.

ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود):

در این پژوهش ابزار اندازه گیری شامل فرم ها و چک لیست هایی است که بر اساس آنها مقوله های اصلی و ویژه از متن نمایان می شود. علاوه بر آن پرسشنامه معکوس(این پرسشنامه را از آنرو که داده ها (اخبار ، مقالات و . . . ) در اختیار محقق هستند و صرفا استخراج پاسخ از آنها مورد توجه قرار می گیرد پرسشنامه معکوس می خوانند) از دیگر ابزار اندازه گیری در این تحقیق می باشد.

به منظور اعتبار ابزار اندازه گیری از روش اجماع در مقوله بندی استفاده می شود و به منظور روایی ابزار اندازه گیری از شیوه آزمون – آزمون مجدد استفاده می شود.

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده:

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده می شود. به این منظور با گرفتن میانگین نظر خبرگان پس از مطالعه مکرر اسناد توسط آنها ، محورهای اصلی استخراج می شود . جهت استخراج نهایی راهبردها نیز از روش دلفی استفاده می شود.

تعریف مفاهیم

عملیات روانی عبارت از مجموعه اقدامات تبلیغی و روانی یک کشور یا گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولت ها و مردم در جهت مطلوب، به پشتیبانی زمینه ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. تفاوت تعریف مذکور و دیگر تعاریف جنگ روانی این است که آن تعاریف دیگر، زمینه ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را به کلی نادیده گرفته اند و بیشتر بر ابزارهای تبلیغی – روانی تاکید ورزیده اند، در صورتی که پایه و اساس هرگونه تبلیغاتی، زمینه های موضوعی در آن عرصه است و در جنگ ها و عملیات های روانی، این زمینه ها اکثراً سیاسی و نظامی، همراه با چاشنی های اجتماعی و فرهنگی است.

عملیات روانی استراتژیک : این نوع عملیات روانی شامل فعالیت های گسترده و بلند مدتی است که با استفاده از نقاط آسیب پذیری سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و غیره علیه بخش عمده و یا تمامی مردم  یک جامعه به کار می رود و باعث سستی عقاید و آرمان های آن جامعه می شود و ملت ها را نسبت به فرهنگ، تمدن و اصولی که بر اساس آن حرکت می کنند، به شک و تردید می اندازد. به عبارت دیگر اراده یا روحیه ملی را خدشه دار و شکننده می کند و از بین بردن اراده ملتی را که قصد پایداری دارد، بسیار با ارزش تر و مهم تر از قدرت و توانایی های مادی او محسوب می نماید

تبلیغات، ابزار اصلی عملیات روانی

عملیات روانی بر خلاف جنگ های دیگر از قدرت زور استفاده نمی نماید بلکه از قدرت شرطی کننده یا نامریی برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود استفاده می کند. در این جنگ ابزارهای نظامی بیشتر جنبه صوری و ظاهری را در تکمیل جنگ روانی دارند و قدرت اصلی در  فعالیت های تبلیغاتی نهفته است.

نقاط قوت: به مجموعه توانمندی ها و منابع سازمانی اطلاق می شود که سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند.

نقاط ضعف: به مجموعۀ محدودیتهای داخلی اطلاق می شود که مانع رسیدن سازمان به اهدافش می باشد.

فرصتها:  به مجموعه نقاط و امکانات بالقوه در بیرون از سازمان اطلاق می شود که با شناسایی و بهره گیری از آنها توانمندی سازمانی افزایش یافته و امکان تحقق اهداف بیش از پیش فراهم می گردد.

تهدیدات: به مجموعه عوامل مؤثر و مداخله گر خارج از سازمان اطلاق می شود که به عنوان عوامل مزاحم عمل نموده و مانع از اجرای برنامه ها و در نتیجه تحقق اهداف سازمان می شود.

شرح خدمات گزارش

محور های عملیات روانی نظام سلطه (تهدیدات) علیه جوانان کشور

فرصت های عملیات روانی خودی  در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای

محورهای آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه

محورهای نقاط قوت در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه

مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان کشور در رسانه های بیگانه

جمع بندی و استنتاج بر مبنای موارد فوق (فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور)

کشف راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان بر مبنای موارد فوق

مقدمه

زمانی که انسان پا به عرصه وجود گذاشت دریافت که می تواند هم بر اطرافیان خویش اثر بگذارد هم از آنها اثر بپذیرد. زیرکی، هوشمندی، آگاهی از سرنوشت افراد و حدس و گمان نخستین وسایلی بودند که انسان را در آگاهی یافتن از روان و اذهان دیگران یاری نمودند. کشف اسراری که رفتار و گفتار افراد را تحریک می کنند.  نیز یکی از وسایل موثر شمرده می شد. قضات، حقوقدانان، سیاستمداران و فرماندهان نظامی در قدیم از توانایی های فوق برخوردار بودند. بطور کلی هدف از این نوع تاثیر گذاری،  چیرگی بر عقل و روان انسانها بدون بکارگیری نیروی نظامی و خون ریزی برای تحت تاثیر قرار دادن اندیشه ها، باورها، افکار، احساسات و روحیه  ملتها می باشد. با این هدف و رویکرد است که انسان با بر پا کردن « جنگ روانی » تمامی امکانات علمی و توانائیهای فنی، سیاسی و اقتصادی جهان و نظایر آن را در این راه بکار گرفته است .

این جنگ همان جنگی است که ما را به ورطه آشفتگی و تنش کشانده و اسیر«اضطراب روانی» کرده است.

در یک نگاه کلی می‌توان جنگ روانی را در دو سناریوی مختلف تحلیل کرد. یا جنگ روانی ابزار اصلی غرب برای مدیریت جنگ نرم علیه ایران و ابزاری برای تغییر رفتار ایران تلقی می‌شود یا ابزاری مقدماتی است برای مهیا شدن شرایط جهت اقدامات بعدی و تندتر علیه ایران. با استناد به شواهد و مدارک فعلی می‌توان نوع اول جنگ روانی غرب را پیرامون قشر جوان بیش تر محتمل دانست و آن را روندی طولانی برای به چالش کشیدن حاکمیت ایران دانست، که در نهایت منجر به براندازی حکومت اسلامی از داخل شود

جنگ روانی و دیپلماسی رسانه‌ای در اصل به دو روش اعمال می‌شود. یکی تاسیس رسانه‌های ویژه و با اهداف تعریف شده است و دیگری هدایت جریان رسانه‌های موجود در کشور یا در سطح جهانی به سمت اهداف مطلوب. بررسی ها نشان میدهد کشورهای غربی با بکار گیری هر دو روش سعی در تخریب نسل جوان و تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوانان را  دارند .

 

بخش اول

عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری

۱- نقش منافقان داخلی در خارج کردن جوانان از صحنه

در همگامی  با استکبار و دشمنان خارجی، منافقین نیز به همراهی پرداخته و سعی در خارج  نمودن جوانان از صحنه های انقلاب را دارند  :

        ‹‹ در داخل هم متاسفانه کسانی هستند که در این جهت کار می کنند ، همان کاری را می کنند که درست دشمن دنبال آن کار است ، ایمان جوانان را تضعیف کردن ، پیوند آنها را با نظام و با مسولان کشور سست کردن ، آنها را نسبت به محیطی که در آن زندگی می کنند بی اعتقاد کردن، این کارها متاسفانه دارد انجام می گیرد. ››

در جای دیگری نیز معظم له می فرمایند :

         ‹‹ مدتهاست دارند برای مخاطبین جوان برنامه ریزی می کنند ممکن است ما غفلت کرده باشیم اما دشمن ما غفلت نکرده است . سعی دارند به وسیله رادیو ها ، جزوه ها ، ابزارها و روش هایی که متناسب با طبیعت جوان و شهوات قشرهایی از جوانان هست ، دلها و فکرهای آنها را متوجه و تسخیر کنند و در آنها اعمال نفوذ کنند . این هم دلیل دیگری است که باید توجه بیشتر شما به جوانان باشد. ››

۲- ولنگاری ، بی بندوباری و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسی

سوء استفاده از سن جوانی و امور مورد علاقه طبیعت جوانی و پاشیدن بذر فساد و ابتذال در بین جوانان از دیگر توطئه های دشمن است . دشمن می خواهد با این وسیله سرمایه مهم انقلاب را از آن جدا کند .

مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند :

‹‹ دشمن می خواهد جوانان را به فساد بکشاند . از لحاظ رفتار اجتماعی ، از لحاظ رفتار فردی ، تبلیغاتشان اینها را دچار آلودگی می کند . ››

معظم له در جای دیگری می فرمایند :

 ‹‹ سرگرم کردن جوانان به مسائل جنسی ، سرگرم کردن جوانان به مسائل شخصی ، آلوده کردن جوانان به و و مسکر و … متوجه کردن آنها به اهداف جزئی و صنفی و امثال اینها  ، متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اسلام ، متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اصول انقلاب و حتی امام ، و نیز هر چیزی که در راه این مبارزه عظیم به کار گرفته شود وجودش لازم است ، آن را در چشم نسل جوان بی رنگ و بی اثر و بی فایده و مهمل جلوه دادن ، اگر شما چیزی در این مفهوم دیدید ، در کتابی خواندید ، در رمان ترجمه شده یا نوشته شده ای مشاهده کردید ، حتی در تظاهرات به اصطلاح جسورانه و پر خشمی چیزی از این قبیل دیدید ، متهم کنید ، بدانید تصادفی نیست .  ››

همچنین می فرمایند :

               ‹‹ ولنگاری تهدید است ، بی بندوباری تهدید است ، و تهدید است ، بی اهمییتی به علم و درس و کار تهدید است ، سرگرم شدن جوانان به مناقشات اجتماعی بیهوده تهدید است . ››

۳- تاثیر پذیری جوانان از تبلیغات دشمن

مقام معظم رهبری تبلیغات دشمن را موجب سستی و بی تفاوتی جوانان دانسته و   می فرمایند :

         ‹‹ بیشترین چیزی که روی ذهن جوانان اثر می کند دوعامل است : یکی  تبلیغات گوناگون دشمن است ، تبلیغاتی که جوانان را نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی که در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه ها و ستون های اصلی اعتقادات شناخته شده سست و بی تفاوت کند . ››

۴- تلاش برای منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف نظام

  همواره سعی دشمن بر  این است که ذهن جوانان را آرمانهای انقلابی منحرف ساخته و به مسائل پیش پا افتاده و غیر اصلی معطوف دارد و رفته رفته آنها را از صحنه انقلاب خارج نماید .

مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند :

‹‹ جوانان ایران اسلامی بدانند که استکبار برای بیرون راندن آنها از صحنه این مبارزه ای که در آن فتح و پیروزی حتما نصیب ملت ماست و لا غیر ، مشغول پول خرج کردن و طراحی انواع نقشه هاست . هدف این نقشه ها شما جوانان مومن و انقلابی و شجاع هستید که ایستاده اید تا هدف های انقلاب و امامتان را تا آخرین رقم به تحقق برسانید و هر مانعی را از سر این راه بردارید ››

مقام معظم رهبری در جای دیگری منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف نظام را از برنامه های حساب شده آمریکا می دانند که ممکن است نمودهای مختلفی داشته باشد .

معظم له همچنین با توجه به نقش جوانان در مبارزه با استکبار می فرمایند :

‹‹ دشمنان نظام چون چوب جوانان ما را خورده اند ، قصد دارند جوانان را از این صحنه خارج کنند . جوانان ما در دوران دفاع مقدس شجاعانه وارد میدان شدند ، اعم از زنان ، دختران و دانشجویان و با نقش آفرینی و حضور در جبهه ها در جبهه ها دشمنان را با شکست روبه رو کردند .

بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری

عملیات‌روانی:

 عملیات‌روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانات به منظور تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و رفتار گروههای دوست، دشمن و بیطرف، برای دستیابی به اهداف ملی.

عملیات‌روانی دارای دوبعد است:

۱- ماهیت و منطق درونی که عبارت است از تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و نهایتاً رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعی.
۲- منظور و کاربرد این تأثیرگذاری و تغییر رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان(دوست، دشمن و بی‌طرف) است.
اهداف مورد نظر در عملیات‌روانی عبارتند از:
۱- اهداف سیاسی، نظیر تبلیغات فارسی رادیوهای غربی با هدف ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی ایران
۲- اهداف نظامی، نظیر تبلیغات دستگاه جنگ روانی یک واحد نظامی براس سست کردن انگیزه نبرد در نفرات نیروی مقابل
۳- اهداف سیاسی- نظامی، که منظور از آن، اهدافی است که جنبه‌های سیاسی و نظامی در هم آمیخته و نمی‌توان آن را در یکی از دو نوع جای داد، نظیر تبلیغات زمان جنگ یک کشور برای کشور دیگر با هدف اعمال فشار بر تصمیمات دفاعی رهبران آن.

تقسیم بندی عملیات‌روانی:

 الف- عملیات‌روانی استراتژیک و ب- عملیات‌روانی تاکتیکی
غیر از تقسیم بندی فوق‌الذکر که بر مبنای نوع هدف عمومی مورد تعقیب صورت گرفت، تقسیم‌بندیهای دیگری نیز از عملیات‌روانی بعمل آورده‌اند. معمول‌ترین آنها، تقسیم عملیات‌روانی به عملیات‌روانی استراتژیک و عملیات‌روانی تاکتیکی است

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.