تحقیق بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۴صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده پژوهش : ۱

۱- مقدمه. ۵

۳- اهداف پژوهش… ۱۰

هدف کلی : ۱۰

هدف های جزئی : ۱۰

۴- اهمیت موضوع پژوهش… ۱۱

۵- فرضیات پژوهش… ۱۲

۶- تعریف نظری و عملیاتی متغییرها ی پژوهش… ۱۵

تحصیلات.. ۱۵

دوستان صمیمی.. ۱۷

مطالعه. ۱۷

۷- محدوده مطالعاتی پژوهش… ۱۹

۱ –  مقدمه. ۲۲

۲- تعریف سنت پذیری واصطلاحات وواژه های مترادف با سنت پذیری.. ۲۳

۳- انواع سنت پذیری.. ۳۰

۴- عوامل موثر بر سنت پذیری.. ۳۳

۱/۴٫عوامل موجود در سنت گرایی: ۳۳

۴/۲٫ ارزش : ۳۵

۳/۴٫ خانواده : ۳۷

۵/۴٫ فرهنگ : ۳۹

۶/۴٫ طبقه اجتماعی : ۴۰

۵- آثار وتبعات سنت پذیری.. ۴۱

۶- وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان.. ۴۸

۷- نظریه های مرتبط با سنت پذیری.. ۵۰

۸- چارچوب نظری.. ۶۰

۱/۸٫ نظریه ماکس وبر : ۶۰

۲/۸٫ نظریه دورکیم : ۶۰

۱-روش پژوهش… ۷۱

۲-جامعه آماری.. ۷۱

۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۱

۴-ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی ). ۷۱

۵-روش جمع آوری اطلاعات.. ۷۲

۶-روش های تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات.. ۷۲

۱- جداول یک بعدی.. ۷۷

۲ – جداول دو بعدی.. ۱۰۱

۴- نمودارها ۱۳۱

بحث و نتیجه گیری.. ۱۵۶

۲-  تنگناها و محدودیت های پژوهش… ۱۵۹

پیشنهادهای پژوهش… ۱۶۰

۴- خلاصه پژوهش… ۱۶۱

فهرست منابع.. ۱۶۳

فهرست منابع

کتاب ها :

۱)    افشار کهن ، جواد ، (۱۳۸۳) ، بازخوانی جامعه شناختی سنت گرایی و تجدد طلبی ، انتشارات آوای نور .

۲)    رفیع پور ، فرامرز ، (۱۳۸۱) ، موانع رشد علمی ایران ، شرکت سهامی انتشار.

۳)    فربد ، محمد صادق ، (۱۳۸۰) ، مبانی انسان شناسی ، انتشارات پشوتن .

۴)  گیدنز ، آنتونی ، (۱۳۷۶) ، مقدمات جامعه شناسی ، منوچهر صبوری ، نشر نی محسنی ، منوچهر ، (۱۳۸۲) ، مقدمات جامعه شناسی ، انتشارات آگاه .

۵)    هودشتیان ، عطا ، (۱۳۸۱) ، مدرنیته ، جهانی شدن و ایران ، انتشارات چاپخش

۶)    واخ، یواخیم، (۱۳۸۰)،جامعه شناسی دین،جوشید آزادگان،انتشارات سمت

۷)    مرتون، رابرت.ک، (۱۳۷۶)،مشکلات اجتماعی و نظریات جامعه شناختی، نوین تولایی، انتشارات امیرکبیر

۸)    ملکم، همیلتون، (۱۳۷۷)،جامعه شناسی دین، محسن ثلاثی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان

۱۰) کوزر، لوئیس آلفرد،(۱۳۷۰)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، انتشارات علمی

مجلات :

۱) شیلز ، ادوارد ، (۱۳۷۸) ، سنت و مدرنیته ، نشریه فرهنگ عمومی ، ترجمه حسین ایمانی جاجرمی ، بهار و تابستان ۷۸

 

۲- تعریف سنت پذیری واصطلاحات وواژه های مترادف با سنت پذیری

۱/۲٫ سنت واژه ای مبهم وچند پهلو وکثیرالاستفاده که به معانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است . معانی سنت معمولا ناظر به وضعیت های نهادینه شده ای از تفکر، احساس وعمل است که فضای زندگی آدمی را به عمومی ترین وجه شکل می دهند. انسان ها در درون سنت های خود به تفسیر رویدادها و حوادث (اعم از طبیعی واجتماعی)می پردازند ومعنا بخشی آنها به وقایع مختلف منبعث از سنتی است که در آن زیست می کنند. در این صورت می توان گفت سنت پیش فرضی برای امکان حرف معقول است . بدین ترتیب سنت عموما به امری که تاریخ دارد وواجد ارزش شمرده می شود اشاره دارد. (۱)

  *بنا بر آنچه که گفته شد می توان این نتیجه را گرغت که افراد برای معنا بخشی وقایع مختلفی که در زندگی شان رخ می دهد به سنت برمی گردند یعنی رفتار فرد منبعث از سنتی است که فرد به آن متکی است وبه آن اعتقاد دارد.

 ۲/۲٫ سنت مجموعه ای از افکار، احساسات وافعال موروثی و جا افتاده است که از سوی کسانی قانع کننده وحتی فوق سوال وچون وچرا ناپذیر تلقی می شود واز راه تاسی به اسوه گذشتگان (در منظر سنت بر خلاف مدرنیته سیر عالم رو به پیشرفت نیست)از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. در حالی که مدرنیته مجموعه ی اوصاف وخصایصی است که در تمدن جدیدی که در چند قرن اخیر در اروپا وآمریکای شمالی به ظهور پیوست وکمابیش حضور دارند. (۲)

*همانطور که گفته شد سنت مجموعه ای از عادات ورسوم گذشتگان است که موروثی به نسل های دیگر منتقل  شده بدون چون وچرا .

 ۳/۲٫ سنت گرای  آموزه ها واصول کسانی است که از قبول وتبعیت سنت دفاع می کنند وسنت را قابل اعتمادتر از افکار احساسات وافعالی می دانند که بر اثر تجربه وتفکر شخصی حاصل آمده اند . در صورتی که مدرنیزاسیون فعالیتی خود آگاهانه وخود خواسته دراین جهت که جوامعی که دارای اوصاف و خصایص مدرنیته نیستند کما بیش واجد آنها شوند. (۳)

*همانطور که گفته شد سنت گرایی رویه ی افرادی است که از تبعیت سنت دفاع می کنند و معتقدند سنت وتبعیت ازآ ن براساس تجربه ی گذشتگان بوده واشتباه نیست . درصورتی که مدرنیته را باید تجربه کرد .

۴/۲٫ طبقه ی سنتی : از ترکیب مفاهیم طبقه وسنت و با در نظر گرفتن معنای بیان شده برای هر یک، طبقه سنتی طبقه ای است که وجه نظری محافظه کارانه نسبت به قشربندی های سه گانه( تفکیک جنسی تفکیک نژادی قومی تفکیک اجتما عی) دارد واین وجه نظر نه تنها انتخابی بلکه تنها گزینه ای است که آنها از نظر ذهنی بدان آگاهی دارند. (۴)

*همانطور که گفته شد طبقه ی سنتی طبقه ای است که محافظه کارانه برخورد می کند و واین وجه نظر هم انتخابی وهم گزینه ای است . زیرا تجربه آن را ثابت کرده .

۵/۲٫ مدرنیته : مدرنیته معرف  یک عصر تاریخی است . یعنی تنها نسخه ای ادبی نیست.

بلکه نمود یک تمدن است. پس مفهومی است نه فقط فلسفی که تاریخی. بنا به گفته ی دانیل بل ، مدرنیته یک تمامیت است . عناصر تشکیل دهنده آن در علم ، درفلسفه ، در تکنیک ،

اقتصاد ، سیاست و مذهب یک مجموعه هماهنگ را شکل می دهند.این مجموعه در چار چوبه ی یک فضای کم و بیش همبسته و هماهنگ عمل می کند به شکلی که  تضادی بنیادین و پایه ای ، میان آن عناصر وجود ندارد.دو خصوصیت اصلی مدرنیته، تاریخی و تام بودن آن است. (۵)

*از مطلب فوق چنین می توان استنباط کرد که درست است که مدرنیته نمود یک تمدن است ولی تمدن هم بسیار مرتبط با سنت است و هر چه ما بخواهیم مدرنیته تر رفتار کنیم، باز سنت در آن نقش اساسی دارد.

۶/۲٫ مدرنیته یک کلیت است اما کلیتی تمام ناپذیر است . صفت کلی آن مرتبط است با هماهنگ و نه تمام ناپذیر. مدرنیته نه کامل است و نه از نظر تاریخی خاتمه یافتنی . بلکه دارای کلیتی است نسبی . مدرنیته چند گانه گراست . (۶)

*درست است که مدرنیته کلیتی تمام نا پذیر است و خاتمه یافتنی هم نیست چون با زمان پیش می رود . ولی اگر چه سنتها آنقدربه اندازه ی مدرنیته توسعه نمی یابد ولی گستردگی و گوناگونی های فراوانی دارد .

۷/۲٫ مذهب: این اصطلاح به دو مفهوم عام وخاص به کار رفته . درمفهوم خاص عبارت است از شاخه ای مخصوص ازدین مانند مذاهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام و در مفهوم عام و کلی با مفهوم دین مترادف و همسان است .

ایدئولوژی : یک تئوری کلی در باره ی جهان هستی همراه با یک طرح جامع ، هماهنگ و منسجم که راه انسان را در زندگی مشخص می کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست.

ایدئولوژی یک سری آراء کلی وهماهنگ در باره ی رفتارهای انسان است و مجموعه ای از باید ها و نباید ها در زندگی و رفتار انسان است که بینش ها و روش ها در آن شکل می گیرد. (۷)

*مذهب و ایدئولوژی بسیار با سنت در ارتباطند . چون مذهب وایدئولوژی مانند سنت راه را نشان می دهند . وافرادی که مذهب وایدئولوژی خاصی تبعیت می کنند از سنت وآاداب و رسوم گذشتگان هم به همین صورت تبعیت می کنند.

۸/۲٫ واژه ی دین ازمفاهیمی است که همواره درمیدان آرا ونظرات گوناگون صاحبنظران قرار داشته و توافق مشترک درآن وجود ندارد . به گونه ای که حتی عده ای از محققان آن را قابل تعریف نمی دانند . به هر حال می توان دین را این گونه تعریف نمود:

دین مجموعه (سیستم) حقایقی هماهنگ و متناسب ازنظام فکری (عقاید و معارف) ، نظام ارزشی ( قوانین و احکام ) و نظام پرورشی (دستورات اخلاقی و اجتماعی(  است که در قلمرو ابعاد فردی، اجتماعی و تاریخی از جانب پروردگارمتعال برای سرپرستی وهدایت انسانها در مسیر رشد و کمال الهی ارسال می گردد . (۸)

*در باره ی سنت هم مانند دین نظرات وعقاید گوناگونی وجود دارد . وتوافق مشترکی بر آن نیست. ولی سنت هم مانند دین دارای نظام مرکزی ،ارزشی وپرورشی است ومی توان نتیجه گرفت که سنت بسیار موثرتر از دین می باشد.

  معنای لغوی دین : دین واژه ای است عربی که در معاجم و کتاب لغت، معانی بسیاری برای آن ذکر شده است . درآیات قرآن نیز به معنای لغوی دین اشاره شده است وکلمه دین

در آیات به کار رفته است و در هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. مثلا در آیه ای به معنای کیش و شریعت آمده و در آیه ای دیگر به معنای توحید و یگانگی می باشد. دین عبارت است از: اطاعت ، گرایش، فرمانبرداری و تسلیم دربرابرحقیقت که در این صورت با معانی لغوی سازگاری خواهد داشت . (۹)

*همانطور که در بالا خصوصیات دین مثل اطاعت ، گرایش و … آمده ، سنت پذیری نیز مانند دین و بسیارنزدیک به دین می باشد زیرا در پذیرش سنت هم باید خصوصیاتی چون اطاعت ، گرایش فرمانبرداری و تسلیم در برابر آیین های گذشتگان باشد.

۹/۲٫ فرهنگ : فرهنگ مجموعه  پیچیده ای است که دربرگیرنده ی دانستنیها، اعتقادها ، هنرها ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات و هر گونه توانایی دیگری است که به وسیله ی انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده است. در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان شده است . فرهنگ یک میراث اجتماعی انسان است که او را از سایر حیوانات متمایز می سازد که ۴ ویژگی دارد : ۱) تفکر و قدرت یادگیری  ۲) تکلم     ۳) تکنولوژی   ۴) اجتماعی بودن

( زندگی گروهی ) (۱۰)

*شاید بتوان گفت فرهنگ همان سنت است وسنت همان فرهنگ. یعنی آن چیزی که فرد در زندگی جمعی و خانوادگی خود فرا گرفته و طبق رویه آن پیش می رود .

۳- انواع سنت پذیری

۱/۳٫ سنت پذیری روستایی: سنت پذیری در روستاها همیشه وجود داشته وغیرقابل انکار است هر روستایی برای خود یکسری رسوم وسنت های مخصوص دارد مثلادر مورد مراسم های مذهبی و یا مراسم های عروسی و جشن ها سنت وقوانین یک روستا مثلا در مازندران با یک روستا در اردبیل متفاوت است . (۱۱)

*از مطلب فوق چنین استنباط می شود که سنت بسیار متنوع است واز جایی ومکانی به مکان دیگرمتفاوت است واین دگرگونی وتنوع سنت است که بسیارجالب به نظر می رسد.

۲/۳٫ سنت پذیری شهری : در مورد سنت پذیری شهری من فکر می کنم واژه ی دیگری جایگزین آن شده و آن واژه مدرنیزه شهری می باشد یعنی اینکه به جای اینکه افراد در پذیرش سنت ها شک وتردید داشته باشند به جای آن در انتخاب پارچه ولباس وکفش ویا بهتر همان مد تردید دارند وچیزی را می خواهند که به آن نزدیکتر باشد . در شهرها حتی همسایگی ،که سنت هم نبوده، ولی قبلا بسیار وجود داشته هم از بین رفته مخصوصا در مناطق بالای شهر، فردهمسایه دیوار به دیوارش را نمی شناسد ولی اغلب درمناطق پایین شهر هنوز این روابط پا بر جاست . (۱۲)

*باتوجه به مطلب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که دیگر کمتر می توان افراد را در شهر وادار کرد به سنتی بودن و رفته رفته دنیا به سمت تکامل ومدرنیته درحرکت است .

۳/۳٫ سنت پذیری قبیله ای (قومیتی): سنت پذیری قبیله ای یعنی آداب ورسومی که از اول در قبیله ها و ایل ها و یا حتی قومیت های مختلف مثل ترک و لر و… وجود داشته و چون قبیله ای بوده افراد در پذیرش سنت راحتر به آن گرایش داشته اند و جذب آن سنت و قبیله شده اند. (۱۳)

*می توان گفت در پذیرش و گرایش افراد به سنت، سنت پذیری قبیله ای افراد را اگر هم که نخواهند به سنت پایبند باشند مجبور به آن می کنند . زیرا سنت شکنی در قبیله ها حتی با دعواها و کشمکش ها وجدایی ها و درمواردی حتی با خون وخونریزی هم همراه بوده.

۴/۳٫ سنت پذیری خانوادگی : از قدیم الایام خانواده  یک نقش هسته ای  و بسیار مهم بوده ویک نهاد اجتماعی به شمار می آمده . ممکن است در درون خانواده ای یک رسمی  یک قانونی مرسوم باشد که از گذشتگان به ارث رسیده وتا کنون کسی نبوده که در این خانواده سنت شکنی کند . پس افراد درون خانواده یا این سنت را واقعا پذیرفته اند ودرونی کرده اند ویا مجبورند یعنی بالاجبار باید آنرا بپذیرند وتبعیت کنند. چون معمولا سنت شکنی در خانواده هایی که خیلی به آداب ورسوم وسنت پایبند هستند ایجاد مشکل می کند وحتی فرد سنت شکن را طرد می کنند. (۱۴)

*همانطور که ملاحظه شد سنت پذیری خانوادگی یعنی گرایش آگاهانه و یا نا آگاهانه فرد نسبت به سنت ورسومی که جاری است وپذیرفتن بی چون وچرای آن .

۴- عوامل موثر بر سنت پذیری

۱/۴٫عوامل موجود در سنت گرایی:

– خداباوری وتاکید بر مرکزیت خداوند در جهان

– مقبولیت دین به عنوان منبع اصلی معرفت

-آخرت گرایی و پرداختن به تفسیر عالم و رازآلود دیدن آن

– تاکید بر مقوله تکلیف و گذشته نگری  و تاکید بر اصالت

– روش شناسی مبتنی بر نقل و ذهنیت پردازی

– تاکید به مابعد الطبیعه و امور متافیزیکی در تبیین حوادث و رویدادها. (۱۵)

*همانطورکه گفته شد تمامی عوامل فوق باعث به وجودآوردن واژه ای چون سنت گرایی شده و به آن معنا بخشیده .

عوامل موجود در تجدد طلبی کاملا متضاد با سنت گرایی است که فرق سنت گرایی با تجدد طلبی را آشکار ساخته و عبارتند از :

– انسان باوری و تاکید بر محوریت انسان در جهان

– مقبولیت عقل به عنوان منبع اصلی معرفت

– دنیا گرایی وپرداختن به تفسیر عالم و راز زدایی ازعالم

-تاکید بر مقوله حق و آینده نگری و تاکید بر تغییر

– روش شناسی مبتنی بر عقل و تجربه گرایی

– تاکید بر امور عینی و طبیعی در تبیین حوادث و رویدادها . (۱۶)

*از مطالب بالا چنین می توان نتیجه گرفت که همانطور که عواملی بود که واژه ی سنت

گرایی را به وجود آورد ، این تعاریف هم واژه ی مدرنیته را در ذهن تداعی می کنند که البته دو واژه ی سنت و مدرنیته بسیار با هم مرتبطند.

چرا مدرنیته جهانی است؟ زیرا شالوده اش بی نهایت است. چرا بی نهایتی؟ زیرا مدرنیته خاصیت تمدنی است که یک پایه اساسی دارد که جدایی انسان ازطبیعت است. پیش ازاین انسان درذهن وابسته بود به طبیعت، به قضا و قدر،اززمانی که انسان ازطبیعت جدا شد توانست ازقضا و قدر،ازتسلیم به قدرتهای برتروازهمه مهمترازحدغایت دوری گیرد.(۱۷)

*درست است که مدرنیته جهانی است و انسان برای مدرن شدن باید از طبیعت جدا شود ولی بازهم هر چه باشد انسان از اصل خودش نمی تواند دور شود.یعنی اگر فردی بخواهد مدرن شود باید همه سنتها را زیر پا بگذارد که این کار شدنی نیست. هر اندازه که هم فرد از سنتش دوری کند و بگوید سنتی نیستم باز هم افکار و احساساتی دارد که نمی تواند از آن جدا باشد و این همان سنت آن فرد است .

سنت گرایی یا مکتب اصالت سنت : می توان گفت نسبت سنت گرایی به سنت همانند نسبت تجدد طلبی است به تجدد . بدین ترتیب ، سنت گرایی زمینه ای است از آگاهی که برای کنش انسانی فراهم می آورد و آن را از حالت تعبدی و عبادتی خارج می سازد. بدین ترتیب سنت گرایی که گرایش آگاهانه نسبت به سنت هاست ، معمولا بعداز زیرسوال رفتن سنتها و یا محل شک واقع شدن آنها بروز می یابد و فعالیتی معرفتی نسبت به سنت را در درون خود دارد. (۱۸)

*همانطور که گفته شد سنت گرایی ، معمولا بعد از زیر سوال رفتن سنتها یا محل شک واقع شدن آنها بروز می یابد که یک نوع فعالیت معرفتی است نسبت به سنت.

۴/۲٫ ارزش :

 سنت حامل ارزشهاست و ارزشها را سنت منتقل می کند. بدون ارزشها سنتها چیزی برای انتقال ندارند و بدون سنتهای ارزشی ، ارزشها به نسلهای جدید منتقل نخواهد شد . ارزش ممکن است معیاری برای ارزشیابی باشد،  یا ممکن است حالت یا موقعیتی آرمانی باشد که معیار ارزیابی حالت یا موقعیت موجود یا ممکن قرار گیرد. ارزش ممکن است عامل یک کنش ، نگرشی ارزشیابانه یا معیاری برای درک یک کنش باشد.این معانی متعدد واژه ی ارزش همانند نیستند اما بسیار به هم مربوطند. (۱۹)

*همانطور که گفته شد ارزشها هستند که باعث به وجود آمدن سنت وانتقال آن می باشند. زیرا اگر ارزشها نبودند سنتی هم نبود که بتواند ارزشی را انتقال دهد.ارزشها آنقدر مهم هستند که معیاری برای ارزیابی یک عملکرد محسوب می شوند.

– قالب نمادینی که واژه ارزش بدان اشاره می کند هستی عینی(objective existence) دارد یعنی فاقد هستی فیزیکی  یا عصبی فیریکی است . عینیت این واژه همانند قضایای منطقی یا ریاضیات است . البته اگر ارزش در شی ء یا موقعیتی مادی متجسد شود،باز هم قالبی نمادین دارد. (۲۰)

*همانطور که گفته شد ارزش قالبی نمادین دارد که هستی عینی آن است که سنت آن را انتقال می دهد.پس در این صورت سنت هم یک نماد است که ارزش را منتقل می کند.

۳/۴٫ خانواده :

مطالعه خانواده وازدواج یکی ازمهمترین حوزه های جامعه شناختی است. عملا در تمام جوامع هر کس در زمینه ای خانوادگی پرورش می یابد و تفاوتهای زیادی در الگوهای خانواده و ازدواج در میان فرهنگهای گوناگون وجود دارد . اینکه چه چیزی خانواده محسوب می شود ، ارتباطش با خویشاوندان دیگر ، با چه کسانی می توان ازدواج کرد ، ارتباطات میان ازدواج و تمایلات جنسی همه اینها در فرهنگهای گوناگون متفاوت هستند. (۲۱)

*همانطور که گفته شد هر فرد در یک زمینه خانوادگی پرورش می یابد و با فرهنگهای گوناگون که این فرهنگ وآداب ورسوم زندگی وازدواج و … همه ازسنت ناشی می شوند.

– خویشاوندی: دراکثرجوامع غربی ارتباطات خویشاوندی معمولا محدود به تعدادمحدودی خویشاوند نزدیک است . برای مثال بیشتر مردم آگاهی اندکی از خویشاوندان دورتر از درجه اول ودوم دارند . اما درایران روابط خویشاوندی اهمیت بسیارزیادی دراکثر حوزه های زندگی دارند ، و در برخی نقاط ایران همه افراد با دیگران خویشاوند بوده یا خود را با دیگران خویشاوند می پندارند .  در شهرهای صنعتی و کلان شهر در ایران و جهان محدوده ی خویشاوندی بسیار محدود می باشد. (۲۲)

*همانطور که گفته شد روابط خویشاوندی در ایران بیشتر از جوامع غربی می باشد و این ناشی از سنتی در نزد ایرانیان می باشد که به آن صله ارحام می گویند.

۴/۴٫ تحرک اجتماعی :

اصطلاح تحرک اجتماعی به حرکت افراد و گروه ها بین موقعیت های اجتماعی- اقتصادی مختلف اطلاق می شود . تحرک عمودی به معنای حرکت به بالا یا پایین نردبان اجتماعی- اقتصادی است.افرادی که دارایی درآمد یا پایگاه اجتماعی کسب می کنند ، دارای تحرک صعودی می باشند . در حالی که کسانی که در جهت عکس آن حرکت می کنند دارای تحرک نزولی اند . در جوامع امروزی میزان زیادی تحرک جانبی وجود دارد که به حرکت جغرافیایی بین نواحی، شهرها یا مناطق اطلاق می گردد. تحرک عمودی وجانبی اغلب همراه یکدیگرند. دو راه برای بررسی تحرک اجتماعی وجود دارد:

 ۱) مشاغل آنها را در نظر بگیریم (تحرک درون نسلی)

۲) تا چه اندازه فرزندان وارد همان شغل پدران یا پدربزرگها یشان می شوند (تحرک میان نسلی) . (۲۳)

*مطلب فوق بیانگر این است که تحرک ، حرکت افراد است بین موقعیت های مختلف ، تحرک درن نسلی یعنی همان سنتی بودن ، یعنی سنت بزرگان را برگزیدن.

۵/۴٫ فرهنگ :

فرهنگ بین افراد مشترک است .هر فردی خصوصیات منحصر به فرد دارد،که ویژه است و دیگران را از آن بهره ای نیست. اینگونه خصوصیات جزء فرهنگ به شمارنمی رود مگرآنکه به وسیله افراد دیگریاد گرفته شود وبه صورت رسوم وعادات گروهی درآید و دیگران در انجام آن شرکت کنند. ازطرف دیگر فرهنگ گرد آورنده جمع است. ذخیره ی دانش انسانی ازطریق نسلهای متمادی فراهم شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. (۲۴)

*همانطور که ملاحظه گردید خصوصیات فردی هر شخص فرهنگ نمی باشد و فقط زمانی فرهنگ به شمارمی رود که به وسیله افراد دیگر فرا گرفته شود و به صورت رسم و عادت گروهی درآید. که این رسم وعادت همان سنت است که از بزرگان به ارث رسیده و جمعی است نه فردی.

 ۶/۴٫ طبقه اجتماعی :

 ارائه تعریفی دقیق و خالی از اشکال برای طبقه اجتماعی به آسانی میسر نیست . زیرا اختلاف نظر در این مورد بسیار زیاد است.  ولی اگر بخواهیم تعریف ساده ای ارائه داده که خالی ازبارایدئولوژی باشد می توان گفت که طبقه اجتماعی عبارت است از مجموعه ای از پایگاههای مشابه و یا طبقه اجتماعی که می توان عبارت از گروه بسیار وسیعی دانست که در بر گیرنده ی پایگاههای متعدد و مشابهی است. (۲۵)

*می توان گفت طبقه اجتماعی با سنت بسیارمرتبط است یعنی سنت هم طبقه اجتماعی دارد . چون هر سنتنی طبقه ای از مردم را در بر گرفته و پایگاهی مشابه دارند .

۵- آثار وتبعات سنت پذیری

۱/۵٫ جنسیت و قشر بندی :

 مطالعات قشر بندی طی سالهای زیادی جنسیت را نادیده می- گرفتند. آنها چنان نوشته می شدند که گویی زنان وجود ندارند. یا چنان که گویی به منظور تحلیل تقسیمات قدرت ، ثروت و اعتبار اجتماعی ، زنان اهمیتی نداشته و در خور توجه نیستند.هیچ جامعه ای وجود ندارد که در آن مردان در برخی جنبه های زندگی اجتماعی ، ثروت و منزلت و نفوذ بیشتری از زنان نداشته باشند. در قشر بندی اجتماعی نه تنها باید اختلافات بین موقعیت های اقتصادی یا مشاغل را در نظر بگیریم ، بلکه باید رخدادهای مربوط به افرادی که آنها را اشغال کرده اند نیز مورد دقت قرار گیرد. (۲۶)

*این مطلب که زنان در گذشته هیچ نقشی نداشتند درسنت هم به چشم می خورد و بسیاری از سنتها و رسومات هستند که به زنان هیچ بهایی نمی دهند درحالی که در زندگی مدرنیته نقش زنان بسیار پر رنگ می باشد.

چرا برخی گروهها در جامعه ثروتمندتر یا قدرتمندتراز دیگران هستند؟

جوامع امروزی تا چه اندازه نا برابرند؟  تا چه اندازه فردی از یک زمینه ی اجتماعی فروتر، بخت رسیدن به بالای نردبان اقتصادی دارد؟ چرا فقر در کشورهای ثروتمند همچنان وجود دارد؟ مطالعه نابرابریها ی اجتماعی یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی است ، زیرا منابع مادی دردسترس مردم تا حد زیادی زندگی آنها را تعیین می کند نظامهای قشر بندی اجتماعی به این سوالات پاسخ می دهد:

نا برابری ها در همه ی انواع جامعه انسانی وجود دارد .حتی در ساده ترین فرهنگها که اختلاف درثروت و دارایی موجود نیست ، نا برابری میان افراد، مرد و زن ، پیر و جوان وجود دارد . قشر بندی را می توان به عنوان نا برابریهای ساختارمند میان گروه بندی های مختلف مردم بیان کرد. جوامع را می توان متشکل از قشرهایی به صورت سلسله مراتبی در نظر گرفت که قشرهای ممتازتر در بالا و قشرهای کمتر ممتاز نزدیک به پایین قرار گرفته اند. (۲۷)

*از متن بالا می توان نتیجه گرفت که سنت ها شامل قشرهای گوناگونی هستند یعنی هر قشری برای خود سنتی دارد و این به بدین معنی است که در سنت نا برابری وجود ندارد و سنت هر نوع قشری را در بر می گیرد و این نظام های قشربندی است  که در آنها     نا برابری وجود دارد نه سنت.

۲/۵٫ فرهنگی شدن :

فرهنگی شدن در واقع هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولا به دو صورت ممکن است واقع شوند : اول به صورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است. دوم به صورت تلاقی دوفرهنگ که به طرق مختلف ممکن است که صورت گیرد. فرهنگ در بر گیرنده ی تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر می آموزیم و تقریبا اعمال انسان مستقیم یا غیر مستقیم از فرهنگ ناشی می شود و تحت نفوذ آن است. (۲۸)

*همانطور که گفته شد واقع شدن فرهنگ به یکی از طرق تدریجی است که همان رشد فرد داخل شرایط فرهنگی خاص است که این شرایط فرهنگی خاص همان سنت است. همان سنتی که فرد از ابتدای تولد در آن رشد یافته و این سنت به صورت تدریجی به فرهنگ وی تبدیل شده است.

– تطابق با همنوایی عمیق فرد باهنجارها و موازین فرهنگی یک جامعه را فرهنگ پذیری

می گویند. فرهنگ پذیری یا جریانی که طی آن فرد ، فرهنگی می شود می توان به دو دسته تقسیم نمود: یک سویه و دو سویه . فرهنگ پذیری یک سویه مربوط به کودکان می- شود و به این دلیل یک سویه است که کودک در مقابل پذیرا شدن ارزشهای جدید منفعل است در حالی که جریان فرهنگی شدن در بزرگسالان ، جریانی است دو سویه. بدین معنا که در مورد افرادی مصداق دارد که شحصیت آنها تکوین یافته و دارای فرهنگ پیش بینی باشند. در چنین حالتی فرهنگ پذیری تبدیل به جریانی پیچیده می شود و فرهنگ جدید به سهولت فرد را تحت سلطه و تاثیر خود قرار نخواهد داد. (۲۹)

*فرهنگ پذیری دقیقا مرتبط با سنت پذیری است زیرا سنت پذیری هم مانند فرهنگ پذیری تطابق عمیق فرد با هنجارها و موازین فرهنگی و قوانین و آداب و رسوم جامعه ای و یا خانواده ای است که در آن زندگی می کند و مانند فرهنگ یک سویه و دو سویه است.

۳/۵٫ روابط خانوادگی :

روابط خانوادگی در گروههای خویشاوندی برزگتر همیشه شناخته شده است.عملا در همه جوامع می توان آنچه را که جامعه شناسان ومردم شناسان، خانواده ی هسته ای نامیده اند ، تشخیص داد که شامل دو بزرگسال است که با هم در خانواده ای با فرزندان خود یا کودکانی که به فرزندی پذیرفته اند زندگی می کنند. در اکثر جوامع سنتی ، خانواده ی گسترده وجود دارد. خانواده گسترده را می توان گروهی مرکب از سه نسل یا بیشتر دانست که یا در یک مکان و یا در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند. این خانواده ممکن است شامل پدربزرگها و مادر بزرگها ، برادران و همسرانشان ، خواهران وشوهرانشان ، عمه وخاله ها ، عموها ودایی ها ، خواهرزاده ها وبرادرزاده ها باشند. (۳۰)

*همانطور که گفته شد در گذشته و در اکثر جوامع سنتی خانواده ی گسترده وجود داشته که سه نسل را در درون خود جای می داده و این در کنار هم بودن خانواده ها در گذشته یکی از سنتها و رسومی بوده که در حال حاضردر برخی روستاهای ایران این پدیده به چشم می خورد.

– تغییرات در الگوهای خانواده در سراسر جهان : انواع مختلفی از شکلهای خانواده در جوامع مختلف در سراسر جهان به جای مانده است. در برخی نواحی ، مانند نواحی دور دست آسیا ، آفریقا یا اقیانوس آرام شکلهای سنتی خانواده شامل خانواده های گسترده ، کلان ها و چند همسری ، چندان تغییر نکرده است. اما در بیشتر کشورهای جهان سوم تغییرات گسترده ای در حال وقوع است. منشا این تغییرات ، پیچیده است اما چند عامل را می توان به عنوان عوامل مهم در ایجاد این دگرگونی ها برگزید. این عوامل در درجه اول همانند دوره های پیشین در غرب شامل تاثیر صنعت وزندگی شهری امروزی می- گردد. به طور کلی این تغییرات حرکت جهانی درجهت تفوق خانواده هسته ای ایجاد می- کنند و نظامهای خانواده و گروههای خویشاوندی را از هم می پاشند. (۳۱)

*همانطور که گفته شد تغییرات گسترده ای در حال وقوع است و این تغییرات حرکت جهانی در جهت تفوق خانواده هسته ای ایجاد می کنند.

– رویه تاریک خانواده : از آنجا که روابط خانوادگی و خویشاوندی جزعی از وجود هرکسی را تشکیل می دهند ، زندگی خانوادگی عملا کلیه انواع تجربه ی عاطفی را در بر می گیرد. روابط خانوادگی میان زن و شوهر ، پدر و مادر و فرزندان ، برادران و خواهران یا میان خویشاوندان دور می تواند گرم و ارضا کننده باشد. اما این روابط ممکن است به همان اندازه مملوء از تنش هایی باشد که افراد را دستخوش ناامیدی می سازند و یا آنها را سرشار از احساس عمیق اضطراب و گناه می کنند. رویه تاریک زندگی خانوادگی بسیار گسترده است و با تصویرهای خوش بینانه حاکی از هماهنگی که بی وقفه در فیلمهای تجاری تلویزیون و در جاهای دیگر در رسانه های جمعی مشاهده می کنیم در تناقض است. (۳۲)

*همانطور که گفته شد روابط خانوادگی هم می تواند گرم باشد و هم ناراحت کننده و نا امید کننده و در برخی اوقات این گرمی و نا امیدی می تواند ناشی از سنتی باشد که خانواده آن را اجرا می کند و یا عدم اجرای قوانین و سنن موجود.

۴/۵٫از آثار و تبعات جامعه سنتی می توان این را گفت که جامعه ی سنتی جامعه ای بسته است ودرآن دمکراسی ومردم سالاری معنا ندارد. چنین جامعه ای حقوق شهر وندی دارد ولی تعریف نشده است.

– ارتباطات بین فردی چهره به چهره و غیر رسمی است.

– به استانداردها کمتر توجه می شود.

– جوامع سنتی منافع آنی را به منافع آتی ترجیح می دهند.

– در چنین جوامعی فاصله طبقاتی بسیار کم است و طبقه متوسط بیشتر در چنین جامعه ای به چشم می خورد. (۳۳)

*همانطور که ملاحظه گردید برخی ازخصوصیات جامعه سنتی آثار مثبت و برخی دیگر

آثار منفی داشتند. مثبت : ارتباطات بین افراد غیر رسمی است و منفی : اینکه جامعه بسته است و مردم سالاری در آن معنا ندارد.

۵/۵٫ فرقه:

فرقه یک حرکت اجتماعی خود انگیخته است که تحت شرایط قابل توصیف به وجود می آید.از گروه اصلی جامعه جدا می شود، از درون یک دوران توأم با کش مکش و خودآگاهی حاد که از نظر سازمانی ارزش دارد،می گذرد. از یک دوره زمانی دیگر کناره گیری و از جامعه و وحدت درونی عبور می کند که در آن احتمالا صورتی از زندگی اجتماعی برای خو پدید آورده، تدریجا با اجتماع بزرگ تماس هایی برقرار می کند و سر انجام در جهت جذب به گروه اصلی از خود گرایش نشان می دهد. (۳۴)

*فرقه های گوناگونی در هر جامعه ای وجود دارد. گرایش به سمت یک آیین یا سنت فرهنگی و یا حتی مذهبی باعث می شود گروهی خود را از بقیه جامعه تمییز داده و مبادرت به ایجاد گروهی کنند که قانون ها و آیین ویژه ای دارند و از انها تبعیت می کنند.

 ۶- وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان

۱/۶٫ تمدن های بزرگ در تاریخ غالبا دو خصوصیت داشته اند : یکی هماهنگی درونی آنهاست و آن هماهنگی چیزی نیست مگر رابطه ای کم و بیش متعادل ، کم و بیش قابل تعریف. میان عناعر و نهادهای اصلی پایه گذار هر یک از آن تمدنها. دوم وضعیت ستیز انگیز بیرونی آنهاست. درطول تاریخ غالبا تمدنها فضای جغرافیایی معینی را اشغال می- کردند. (۳۵)

*از متن بالا می توان نتیجه گرفت که خصوصیت عمده ی تمدنها در طول تاریخ هماهنگی درونی آنهاست که این هماهنگی درونی مسلما مربوط به سنتهاست یعنی مقررات و رسومی که در بین آنها رواج داشته بود.

– گفتیم که درطول تاریخ غالبا تمدنها فضای جغرافیایی معینی را اشغال می کردند ولی شکل گیری آن فضا اساسا پدیده دفاعی ، یعنی ماحصل ستیزه ها و جنگهای بیرونی با قدرتهای خارجی بود. مدرنیته نیز یک تمدن است.و آن تمدن عصر جدید غرب است. تاریخ آن از خاتمه قرون وسطی آغاز شده و تا کنون ادامه دارد و جغرافیای آن حداقل در ابتدای حیاتش اروپای غربی است. نوعی هماهنگی ، توضیح دهنده ی کلیت درونی آن است و یک وضعیت ستیزانگیز حضور بیرونی مدرنیته در سطح جهان را توضیح می- دهد. (۳۶)

*درست است که مدرنیته یک تمدن است ولی سنت هم می تواند تمدن باشد. تمدن کسانی که هنوز از آن تبعت  می کنند. به هر صورت این سنت بوده که باعث شده تمدن دیگری به نام مدرنیته پا به عرصه ظهور گذارد.

– بیش از این تا قرن نوزدهم در ارتباط با قشر بندی اجتماعی اصطلاح سلسله مراتب به کار برده می شد. در نظام فئودالی غرب سلسله مراتب مبتنی بر تابعیت زمین داران از یکدیگر بود. در راس هرم ، شاه به عنوان فئودال بزرگی که قدرت سیاسی را قبضه کرده بود ، قرار می گرفت و پس از وی به ترتیب زمین دارانی که تابعیت شاه را گردن گذاشته بودند ، تحت عناوین دوک ، کنت و شوالیه ها قرار داشتند و سپس هرم به دهقانان وابسته به زمین یا سرف ها منتهی می گشت. پایگاه هر یک از این قشرهای زمیندار مشخص بود و در هر مرتبه حقوق و وظایف هر طبقه معین شده و موقعیت اجتماعی موروثی آنها طی قرون اعصار شکل گرفته و تثبیت شده بود. (۳۷)

*همانطور که گفته شد در ارتباط با قشر بندی اجتماعی اصلاح سلسله مراتب به کار می- رود و در سنت هم ، ما همین اصطلاح را داریم . همانطور که در نظام فئودالی شاه در راس هرم قرار دارد ، در نظام سنتی هم ریش سفید و بزرگ خاندان در راس است.

۷- نظریه های مرتبط با سنت پذیری

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.