تحقیق بیوگرافی روستای براآن جنوبی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بیوگرافی روستای براآن  جنوبی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بیوگرافی روستای براآن  جنوبی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده الف
علل وعوامل موثر در پیدایش سیستم ۱
ساخت ارتباطی عناصر در سیستم ۲
ضریب ویژگی ۳
ضریب مرکزیت ۱۳
تحلیل همبستگی وارتباط میان عناصر ۲۲
تحلیل رگرسیون ۲۸
روابط میان جمعیت وسرویسهای خدماتی ۲۹
روابط میان جمعیت و ضرایب ویژگی ۳۰
روابط میان جمعیت و ضریب مرکزیت ۳۴
جمع بندی ،نتیجه گیری وپیشنهادات ۴۲
منابع وماخذ ۴۸

 

فهرست جداول
جدول شماره ۱،توزیع ضرایب ویزگی به تفکیک سرویس های خدماتی ۷
جدول شماره ۲،سطح تغییرات ضرایب ویزگی به تفکیک سرویس های خدماتی ۸
جدول شماره ۳، سطح تغییرات جمع ضرایب ویزگی ۹
جدول شماره ۴، ضریب ویزگی وتعداد هر دسته از سرویس های خدماتی ۱۰
جدول شماره ۵، ضرایب قراردادی ۱۵
جدول شماره ۶، توزیع ضرایب مرکزیت به تفکیک سرویس های خدماتی ۲۰
جدول شماره ۷، سطح تغییرات جمع ضرایب یس های خدماتی ۲۱
جدول شماره ۸ ، سطح تغییرات ضرایب مرکزیت ۲۲
جداول همبستگی شماره ۹ ۲۲
جدول شماره ۱۰ ۲۳
جدول شماره ۱۱ ۲۴
جدول شماره ۱۲ ۲۵
جدول شماره۱۳ ۲۶
جدول شماره ۱۴ ۲۷
جدول شماره ۱۵ ۳۰
جدول شماره ۱۶ ۳۱
جدول شماره ۱۷ ۳۲
جدول شماره ۱۸ ۳۳
جدول شماره ۱۹ ۳۴
جدول شماره ۲۰ ۳۵
جدول شماره ۲۱ ۳۵
جدول شماره ۲۲ ۳۷
جدول شماره ۲۳ ۲۳
جدول شماره ۲۴ ۳۹
جدول شماره ۲۵ ۴۰
جدول شماره ۲۶ ۴۱

 

منابع و ماخذ فارسی  :

۱-  محمودی ، علی. دشت هشتگرد نظرآباد، بررسیهای اقتصادی اجتماعی ، تهران دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۱٫

۲-  طلا مینایی، علی اصغر. تحلیلی از ویژگیهای منطقه ای در ایران: بر اساس مطالعات منطقه نمونه اصفهان . تهران ، دانشگاه تهران ، ۱۳۵۰

۳-   مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی جهاد سازندگی، چهارچوب پیشنهادی مطالعات جامع برنامه ریزی منطقه ای روستائی « برنامه ریزی دهستانی » تهران دفتر مرکزی وزارت جهاد سازندگی، مهر ۱۳۶۴

۴-  معاونت امور مناطق دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه، نظام برنامه ریزی توسعه منطقه ای ( چهارچوب کلی مطالعات جامع توسعه استان ). تهران ، سازمان برنامه و بودجه، بهار ۱۳۶۶٫

۵-  حاج یوسف ، علی . مقدمه ای بر برنامه ریزی و تحلیلهای توسعه ناحیه ای و منطقه ای. تهران دفتر مرکزی جهاد سازندگی . آذرماه ۱۳۶۳٫

۶-  مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی جهاد سازندگی یزد. مراحل و تجارب طرح روستائی برنامه ریزی منطقه ای ( دهستانی )، یزد سازمان جهاد سازندگی یزد.

۷-   کامران، فریدون. برنامه ریزی روستائی . شیراز- دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی.

۸-  اردشیری، مهیار. تئوریهای برنامه ریزی منطقه ای . شیراز. دانشکده ادبیات و علوم، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی.

۹-  پیراسته ، حسین. سلسله مطالعاتی در شناخت نظام شهری و روستائی در چهارچوب        برنامه ریزی منطقه ای. اصفهان ، سازمان برنامه و بودجه اصفهان، واحد برنامه ریزی منطقه ای ، ۱۳۶۳٫

۱۰-صدرالدین ، سیدمحمود. برنامه ریزی منطقه ای و تعیین مکان بهینه تاسیسات خدماتی عمومی 

چکیده :

معرفی منطقه مورد مطالعه :

 دهستان  براآن جنوبی ازدهستانهای بخش مرکزی اصفهان  واقع در حوضه آبخور زاینده رود قرار دارد  که به همراه دهستان براآن شمالی جلگه براآن را تشکیل می دهند. مساحت آن در حدود۶۲۵/۳۳۴ کیلومتر مربع می باشد.این دهستان از شمال به رود خانه زاینده رود ودهستان براآن شمالی وازجنوب به کوههای کلاه قاضی وبخش مرکزی شهرستان شهرضا واز طرف غرب به دهستان کرارج از بخش مرکزی شهرستان اصفهان واز شرق به بخش جرقویه وکوهپایه محدود می شود.ارتفاع آن از سطح دریا حدود۱۵۵۰ متر می باشد واز سمت جنوب به شمال یعنی از طرف کوههای کلاه قاضی به سمت زاینده رود از ارتفاع آن کاسته می شود. مرکز این دهستان روستای قدیمی وبزرگ زیار می باشد.

بنابه عقیده اکثر دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی،موقع ومکان جغرافیایی هر کشوری اعم از موقع ریاضی (طول وعرض جغرافیایی بر روی کره زمین،یا دوری ونزدیکی به دریاها واقیانوس ها ومحاط بودن در خشکی ،همسایگان ورابطه با آنان) تاثیر قطعی وانکار ناپذیر در سرنوشت وساخت اقتصادی واجتماعی وترقی وتنزل مردمان آن ناحیه دارد.،وجالب اینکه بشر از روزگاران قدیم با اهمیت  وباز آفرینی این عامل عمده جغرافیایی آشنایی داشته است که بهترین شاهد بر این مدعا موقعیت جغرافیایی یونان قدیم،بین النهرین،ماوراءالنهر ودره نیل است.

موقعیت جغرافیایی و وضع طبیعی دهستان براآن جنوبی نیزاز این مقوله مستثناء نبوده است ودر به وجود آوردن فضای جغرافیایی وسیستم اقتصادی منحصر به خود نقش آن کاملا بارز می باشد.

موقیعت دهستان براآن جنوبی به عنوان واسط منطقه کویری جرقویه و شهراصفهان وقرارگرفتن در کنار رودخانه زاینده رود، داشتن زمینهای وسیع کشاورزی با خاکهای نسبتا خوب اراضی مسطح و قابل یکپارچه شدن، عملکرد بسیار بالای محصولات عمده کشاورزی دراین منطقه، داشتن جاذبه های کشاورزی دامداری و صنایع دستی، قابلیت احداث صنایع که به کشاورزی لطمه نمی زند، داشتن راههای ارتباطی مناسب منطقه کشاورزی با اصفهان و منطقه صنعتی با اصفهان به طور جداگانه و مشترک، نزدیک بودن روستاهای بزرگ و کوچک با یکدیگرقرار داشتن اغلب روستاهای دهستان در مجاورت و یا نزدیکی راه ارتباطی آسفالته اصفهان ـ جرقویه . اهمیت و نقش دهستان مذکور را درارایه محصولات کشاورزی و دامداری به ساکنین روستایی وشهری اصفهان مشخص می نماید.

هدف از این تحقیق رتبه بندی روستاهای منطقه مورد مطالعه به منظور سرویس دهی به آنها می باشد  .

 

فضا، سازمان فضایی وسیسنم :

فضای جغرافیایی که ما با آن در این مقوله سرو کار داریم ، فضای روستایی می باشد .مفهوم فضا در ابعاد وسیع  وجامع خودتجلی گاه رابطه میان تمام فعالیتهای انسانی است .این فعالیتها هر کدام به گونه ای متفاوت از دیگر اثرات خود را بر جای نهاده وچشم اندازهای گوناگونی را به وجود می آورند.توجیه فضا تا آنجا که به جغرافیا مربوط می شود،جایی است که  پدیده های جغرافیایی تاثیر متقابل بر هم دارندو بدین لحاظ است که می توان در یک مفهوم ساده تر گفت » فضا میدان تاثیر بخش متقابل میان پدیده هاست.  برخی نویسندگان نظیر « اولمن » فضا را مترادف با واژه  موقعیت دانسته اند،به هر حال فضا جایی است که روابط متقابل میان عوامل وپدیده ها در آن صورت می گیردوبه اعتبار دیگر هر رابطه فضایی دارای یک سازمان فضایی است.سازمان فضایی هر منطقه ای تبلور جریان والگوی ارتباطات فضایی آن منطقه است .اصولا در هر منطقه ای فعالیتهای انسانی-اقتصادی به هم پیوسته هستند،پیوستگی این فعالیتها در یک ناحیه ممکن است تا ابعاد بسیار وسیعی گسترش می یابد وتا آنجایی که کنشهای متقابل بر هم اثر می گذارندتوسعه می یابد.از این لحاظ که عوامل در طول زمان در تغییر می باشند میدان نمود سازمان فضایی تغییر می یابد واز زمانی به زمان دیگر ممکن است دگرگون شود.با توجه به مطالب فوق الذکر فضای روستایی  منطقه مورد مطالعه ترکیبی است از فعالیتها وکالبد های مربوط به آنها وروابط متقابل بین آنها. از طرفی سیستم عبارتست از مجموعه ای با ترکیبی از اشیاء وبخشهای مختلف با یک سری رابطه بین  صفات آنها  که با هم دیگر کلیتی را تشکیل می دهند ودر رابطه با اهداف معینی کار می کنند.معمولا سیستم کلیتی سازمان یافته  ومرکب است ،مجموعه یا ترکیبی از پدیده هایی که کلیتی مرکب و وحدت یافته را  تشکیل می دهد ومجموعه ای از عناصر مرتبط به هم هستند که بین آنها روابط متقابل اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و وحدت اقلیمی وجود دارد و به وجودآورنده کلیتی هستند که زندگی انسان را تضمین میکند.

  نظر به موضوع تحقیق تعداد۱۵ روستا از طریق نمونه گیری انتخاب شده است ودر ابتدا با استفاده از ضریب ویژگی که یک شاخص کمی می باشد هماهنگی سرویسهای خدماتی ورابطه آنها با یکدیگر ونیز با کل منطقه  وسایر مراکز جمعیتی نشان داده می شود ودر ادامه با استفاده از ضریب مرکزیت به شناخت آبادیها  در ارائه خدمات پرداخته می شود ودر پایان به تحلیل همبستگی و ارتباط میان عناصر پرداخته  می شود . لازم به ذکر است منظور از واژه سیستم  ازاینجا به بعد سیستم روستایی منطقه  می باشد.

علل و عوامل موثر در پیدایش سیستم :

ارتباط و همبستگی میان هر زوجی از مراکز جمعیتی تابع یک سیستم و یا نظام ارتباطی است که از تفاوتهای مکانی موجود در عرضه و تقاضای میان آن مناطق نیرو می گیرد. روند تکاملی این ارتباط متقابل و یا کنش متقابل میان هر مرکز جمعیتی، نتیجه و عملکرد سطح توسعه یافتگی آنهاست که در نتیجه چنین تغییراتی از یک سیستم ساده بر مبنای خودمختاری به یک سیستم پیچیده تبدیل می گردند بنابراین سیستم حرکتی میان مراکز جمعیتی هر منطقه ای عبارت از یک نظام ارتباطی پیچیده ای است که در طول زمان شکل گرفته و میان گروهی از متغیرها و یا میان اجزاء سازنده آن مجموعه جریان دارد.¯

روند تکاملی سیستم ارتباطی دهستان بر آن جنوبی ابتدا یک بافت ارتباطی ساده بر مبنای زندگی روستائی بوده و هر یک از آبادیها به نحوی خود کفا حداقل ارتباط را با یکدیگر داشته اند و مستقل از یکدیگر نیازهای خویش را برطرف می نموده و مازاد محصول آبادی توسط مالک آن آبادی به شهر انتقال می یافته است اما اندک اندک بر اثر رشد جمعیت و نیازهای خدماتی مختلف و سپری شدن عمر دوران ارباب و رعیتی به مفهوم سابق و همچنین به علت موقعیتی مکانی آبادیها استقرار آنها در جاده اصفهان – جرقویه و گسترش وسایل حمل و نقل آبادیها در یک ساختار ارتباطی قرار گرفته اند. گرچه در مورد خدمات سطح بالا اصفهان نفوذ بلامنازع خود را بر یک یک آبادی ها گسترده است اما در مورد سرویسهای خدماتی روزمره و ضروری آبادیهایی بر حسب موقعیت مکانی و گرهگاهی خود به مراکز خدماتی تبدیل شده و ارتباط کارکردی خاصی را پدیدار ساخته اند. و هم اکنون می توان یک سیستم سلسله مراتبی ناقصی را در دهستان مشاهده کرد. مثلاً روستای زیار به عنوان مرکز دهستان از طرف دولت به عنوان یک مکان مرکزی برای دهستان برگزیده شده و حتی طرح هادی این روستا نیز تهیه گردیده است لکن چنانچه در تحلیهای آتی مشاهده خواهیم کرد تحلیلهای فضایی و مکانی ما را به این نتیجه می رساند که روستای پیله وران از لحاظ موقعیت مکانی و پتانسیلهای مختلف مرکزیت بیشتری نسبت به زیار دارد. این تحلیلها که بر اساس مدلهای ویژگی و مرکزیت و همبستگی ورگرسیون حاصل شده است در پی می آیند.

 

ساخت ارتباطی عناصر در سیستم :

همانطور که قبلاً‌ ذکر گردید  ارتباط متقابل بین مراکز جمعیتی براساس کارکرد متقابل کراکز جمعیتی در یک رابطه سلسله مراتبی ناشی می شود. همه جریانهای ارتباطی به هر مرکز جمعیتی تابعی از متغیرهای گوناگون می باشد و رابطه تنگاتنگی با موقعیت جغرافیائی، اقتصادی، اجتماعی، نوع سرویس دهندگی ان مرکز مقیاس مرکز دارد، بنابراین هر یک از اجزاء سازنده سیستم نقش مکمل و متمم در کارکرد تمام سیستم دارد از این رو در مطالعات برنامه ریزی فضایی باید موارد ذیل مورد تامل قرار گیرد.

۱)     نوع سرویس مورد نظر و یا سرویسهای مکمل در هر مرکز جمعیتی.

۲)     مقیاس کمی هر سرویس در هر مرکز جمعیتی و تعداد آن در ارتباط با کل سیستم.

۳)     کارکرد مکان هر سرویس در رابطه جانبی با سرویسهای مکمل و کلیت سیستم¯

با عنایت بر مبانی فوق الذکر هر سرویس خدماتی براساس کارکرد خود در مرکز جمعیتی و نیز بازده آن در کل سیستم دارای کارآیی است و هر چه این کارآیی بیشتر باشد. ارتباط های کارکردی متقابل در کل سیستم افزایش یافته و سیستم از حالت بسته به سوی متکامل شدن، عدم خود مختار و سیستم باز پیش خواهد رفت، بنابراین برای مطالعه ارتباط و همبستگی میان اجزاء سیستم باید میزان کارآیی با ضریب ویژگی و مرکزیت هر یک از مراکز جمعیتی و نیز سرویسهای خدماتی محاسبه شوند.

ضریب ویژگی:

این ضریب یک شاخص کمی است که هماهنگی سرویسهای خدماتی و رابطه آنها با یکدیگر و نیز با کل منطقه و سایر مراکز جمعیتی را نشان می دهد لذا درجه و سطح سرویس دهندگی هر مرکز جمعیتی و نیز هر سرویس خدماتی با ضریب ویژگی رابطه مستقیم دارد و درجه سرویس دهندگی سرویسهای خدماتی در هر مرکز جمعیتی با همه سرویسهای موجود در منطقه رابطه متقابل دارند و با این ضریب می توان به رابطه متقابل مذکور پی برد.

ضریب ویژگی هر سرویس مانند (i    ) برای هر مرکز جمعیتی مانند (  j ) عبارت از حاصل جمع سرویسهای مختلف آن مرکز جمعیتی ( سطر مربوط به j  یا                          )

تقسیم بر جمع کل سرویس مزبور برای تمام مراکز جمعیتی (ستون مربوط به)

ضربدر مقدار سرویس (i    ) در مرکز جمعیتی ( j ) یعنی  X i j

به بیان ریاضی، ویژگی هر مرکز جمعیتی برای هر سرویس عبارت است از:

( فرمول شماره ۱)

                   = ضریب ویژگی هر سرویس در یک مرکز جمعیتی

                   = جمع سرویسهای مختلف یک مرکز جمعیتی

                   = جمع کل سرویس نوع (i    ) برای تمام مراکز جمعیتی منطقه یا دهستان

                   = تعداد سرویس نوع (i    )  برای یک مرکز جمعیتی

              i      = نوع سرویس

              j     = مرکز جمعیتی

پس از محاسبه ضریب ویژگی هر دسته از سرویس های همگون، مجموع ضریب ویژگیهای هر دسته از سرویس با عناصر خدماتی را بدست می آوریم که ویژگی یک مرکز جمعیتی خواهد بود.

ویژگی هر مرکز جمعیتی را به بیان ریاضی به صورت زیر می توان بیان نمود.

( فرمول شماره ۲)

ویژگی هر عنصر ( جزء ) در سیستم عبارت از حساس بودن موقعیت یا نوع رابطه متقابل ان جزء از سیستم در رابطه با کل سیستم است و با احتمال وقوع و تکرار آن جزء در کل سیستم رابطه معکوس دارد به عبارت دیگر هر چه تکرار آن عنصر در کل سیستم افزایش یابد از ضریب ویژگی به نسبت کاسته می شود.


¯ دکتر علی محمودی

¯  علی ، محمودی، دشت هشتگرد- نظرآباد، بررسیهای اقتصادی – اجتماعی ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۱٫

¯¯ علی اصغر، طلامینایی ، تحلیلی از ویژگیهای منطقه ای در ایران ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۵۳٫

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.