تحقیق بیماری های هموفیلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بیماری های هموفیلی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بیماری های هموفیلی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
فصل یک: مقدمه   ۲
۱-۱ مقدمه   ۳
۲-۱ تعریف   ۶
۳-۱ ضرورت تحقیق   ۱۵
۴-۱ اهداف تحقیق   ۱۵
۵-۱ سؤالات تحقیق   ۱۶
۶-۱ تعریف عملیاتی   ۱۶
فصل دوم: تحقیقات پیشین   ۱۷
فصل سوم: روش تحقیق   ۳۵
۱-۳ جامعه آماری   ۳۶
۲-۳ گروه نمونه   ۳۶
۳-۳ روش نمونه گیری   ۳۷

۴-۳ ابزار اندازه گیری   ۳۷
۵-۳ روایی و پایایی   ۳۹
فصل چهار- یافته‌ها   ۴۲
فصل پنج: بحث یافته ها   ۵۶
محدودیت ها   ۶۰
پیشنهادات   ۶۰
منابع فارسی   ۶۱
منابع انگلیسی   ۶۲

منابع فارسی

۱-اسد خانی ،فریبا «ارتباط بین نقش جنسیتی وشیوه های مقابله با استرس درزنان شاغل متاهل»،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا،۱۳۷۸

۲-آقا جانی،سیف الله« بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی (مستعد       سرطان) با راه های مقابله با استرس دردانشجویان دانشگاه های اردبیل »پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،۱۳۷۵

۳-حسینی،مهدی ؛ بشر دوست تجلی ،فریبا«بررسی شیوه های مقابله بااسترس دربیماران هموفیل +HIV-,HIV»،چهارمین کنگره سراسری استرس ،۱۳۷۸

۴-حسینی ،مهدی ؛بشردوست تجلی ،فریبا«بررسی روش های کنارآمدن دربیماران هموفیل (۲۱-۱۱)ساله»،سومین سمینارسراسری اختلالات رفتاری کودکان ونوجوانان ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زنجان ،۱۳۷۶

۵-فهلی ،ابراهیم «مهارت های مقابله ای »،روزنامه همشهری ،سه شنبه ۱۵ شهریور۱۳۸۴ ،سال سیزدهم ،شماره ۳۷۹۳ ،صفحه ۱۰

 

منابع انگلیسی

۱-Dors Tigre da silva ,Juliana; Campio Muller,Marisa;Rangle Bonamigo,Renan “coping  strategies and stress levels in patients with psoriaris”,an.bras.dermatol.vol.81 no.2rio de janiero mar./apr.2006

2-Folkman, Susan;The many faces of psychological Reasarch in the 21th century; Edited by S.Haloen,Jane;F.Davids, Stephen;department of medicine and center for AIDS prevention studies;2001

3-Talegani,Fariba;Yecta,Zohreh parsa;Nasrabadi;Nikbakht,Alireza”coping with breast cancer in newly diagnosed Iranian women”;jurnal of advanced nursing ,volum54,number3,may2006,pp.265-272(8)

4-Dr.Wimmer,Gernot;Janda,Michaella;Wieselmann-penkner,Karin.Jakse,Norbert.polanskay,Raoul.Pettl,Christo-rf “coping with stress;itsin fluence on periodontal disease”,journal of periodontology,2002, vol.73,No.11,pages 1343-1351

چکیده

به منظور بررسی شیوه های مقابله بااسترس در بیماران هموفیلی، تالاسمی ،دیابتی ،سرطانی وکلیوی ،از هر گروه بیمار ۳۰ نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند وبه پرسشنامه شیوه های مقابله بااسترس کارور پاسخ دادند. داده های بدست آمده بااستفاده از نرم افزارSPSS  تحلیل شد .

نتایج نشان دادکه بین گروه های مجرد –متاهل ،شاغل ،غیر شاغل، درهیچ یک از شیوه های مقابله ای تفاوت معنا وجود ندارد .

همچنین یافته هانشان داد که بین دو گروه زن ومرد درشیوه مقابله ای غیر موثر تفاوت معنا دار وجود دارد.( ۰۱/۰> P).

به علاوه ضریب همبستگی پیرسون بین سن وهر یک از شیوه های مقابله ای نشان داد که بین سن وشیوه  مقابله ای متمرکز برعاطفه وبین سن وشیوه مقابله ای کمتر مفید همبستگی مثبت ومعناداراست .

همچنین تحلیل واریانس یک طرفه هریک از شیوه های مقابله با استرس درگروه های مختلف بیماران نشان دادکه فقط در شیوه
مقابله ای کمتر مفید بین گروه های مختلف بیماران ،تفاوت معناداروجوددارد.

 

      فصل یک

    مقدمه

۱-۱ مقدمه

با گسترش تکنولوژی و شرایط گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی به حجم دشواریها و رنج های انسان ها افزوده شده است و عوارضی چون اضطراب، افسردگی، خودکشی، اعتیاد، طلاق، فرار از تحصیل، احساس پوچی و …. را بیشتر از گذشته شاهد هستیم.

صرفنظر از اینکه استرس چگونه تعریف می شود، در رابطه با این عقیده که استرس در همه زندگی حضور دارد، اختلاف عقیده اندکی وجود دارد. معمولاًبیشتر مردم در اغلب روزها آن را تجربه می کنند. امّا اثرات آن بر روی سلامتی چندان آشکار نیست. یک بررسی که توسط آدلر[۱] و متیوس[۲] (۱۹۹۴) انجام شد، نشان داد در حالی که شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه استرس می تواند آسیب پذیری را نسبت به برخی بیماریها از قبیل عفونت های تنفسی، بیماریهای عفونی و مسری وعوارض بارداری افزایش دهد، امّا شواهدی در جهت اثرات آن بر آسیب شناسی سایر بیماریها از قبیل سرطان و اختلالات غدد درون ریز بدست نیامد (به نقل از فولکمن، ۲۰۰۱). امّا حتّی اگر استرس فقط بر زیر مجموعه ای از بیماریها اثرگذار باشد، باز هم بررسی اثرات آن بسیار مهم است.

بیش از ۵۰ سال پیش، کانگر[۳] (۱۹۵۶) رسماً پیشنهاد کرد که نوشیدن مشروب در پاسخ به استرس به عنوان روشی است که تنش را کاهش        می دهد. از نقطه نظر این دیدگاه، نوشیدن مشروب یک شیوه مقابله با استرس است. نوشیدن از نظر هنجاری یک پاسخ ناسازگارانه تلقی شده، چرا که نه تنها به حل مسأله کمک نمی کند بلکه حتّی مشکل را تعدیل هم نمی کند. در حقیقت مصرف الکل معمولاٌ پریشانی را افزایش می دهد و سوء مصرف الکل اثر زیان باری روی تندرستی دارد. اینکه چنین رفتارهایی در واقع پاسخی به استرس هستند در مطالعه ای بر روی مردان مشروب خوار نشان داده شد( براون [۴] و همکاران، ۱۹۹۵). آن مشروب خوارانی که سطوح بالایی از استرس را تجربه می کنند، احتمال بیشتری دارد که نسبت به افرادی که چنین استرسی را تجربه نمی کنند، دچار لغرش و خطا بشوند (به نقل از فولکمن،  ۲۰۰۱).

به هر حال استفاده از الکل و یا موارد مشابه به عنوان شیوه مقابله ای تا حدودی به این بستگی دارد که فرد به طور کلی تا چه اندازه به اشکال اجتنابی مقابله تکیه می کند و به در دسترس بودن شیوه های
مقابله ای  دیگر ، مهارت های اجتماعی و انتظارات در خصوص اثرات الکل نیز بستگی دارد ( کوپر[۵] و همکاران ، ۱۹۹۲، به نقل از فولکمن، – ۱۹) . یک سری مطالعات نشان داده اند که مقابله اجتنابی به ویژه، به طور جدی با مصرف الکل ارتباط دارد ( کرون کیت[۶] و موس [۷] ، ۱۹۸۴؛ تیمر[۸] و همکاران ، ۱۹۸۵؛ کوپر و همکاران، ۱۹۸۸؛ موس و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از فولکمن، ۲۰۰۱).

رفتارهای ناسازگارانه مانند سیگار کسیدن و رفتار جنسی پرخطر
( ام سی کوسیک[۹]  و همکاران، ۱۹۸۵؛ چزنی [۱۰] ، ۱۹۸۸) نیز به عنوان پاسخ های مقابله ای به استرس تلقی می شوند. الکل، رفتار جنسی پرخطر، مصرف تفریحی دارو به عنوان اشکال رفتاری مقابله اجتناب – گریز مطرح می شوند ( لازاروس[۱۱] و فولکمن[۱۲] ،۱۹۸۴) که مستقیماً
می توانند برای سلامتی مضر باشند   ( به نقل از فولکمن،  ۲۰۰۱) .

 

2-1 تعریف :

از دیدگاه لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) مقابله عبارت است از: تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمّل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود( دافعی، ۱۳۷۶؛ به نقل از فهلی، ۱۳۸۴).

مقابله، نیازمند بسیج و آماده سازی نیروها و انرژی فرد است که با آموزش و تلاش بدست می آید، لذا با کارهایی که به طور خودکار انجام می شود تفاوت اساسی دارد.

از آنجایی که تعریف مقابله به صورت گسترده ای استفاده شده، مفید است که برخی اختلافات جزئی آن را بفهمیم چرا که آنها بررسی ارتباط بین مقابله  و تندرستی را پیچیده می کنند.

در ابتدا، تعریف دلالت می کند بر اینکه مقابله یک فرآیند پویاست که بسته به شرایطی که شخص با آن مقابله می کند، هم در یک موقعیت پراسترس و هم از موقعیتی به موقعیت دیگر می تواند تغییر کند. طبیعت متغیر مقابله،  چالش هایی را برای محققین مطرح می کند. اگر مقابله ایستا بود، ساده تر بود که از آن به عنوان یک پیش بینی کننده برای سرانجام بیماری استفاده کنیم، زیرا که تشخیص ما پایایی بالایی داشت. امّا مقابله ایستا نیست، بلکه متغیر است و کیفیت تغییر پذیری آن در تعدادی از مطالعات اولیه نشان داده شده است. به عنوان مثال تغییرات مقابله ای وابسته به اینکه آیا حادثه آسیب، فقدان ویا تهدید است (ام سی کِرِی[۱۳] ، ۱۹۸۴، به نقل از فولکمن،      ۲۰۰۱).

حتّی یک حادثه استرس زای ساده مانند قبول شدن در امتحان نهایی نیز مراحل مختلف دارد که هر مرحله نیازهای متفاوتی را اقتضا
می کند. مثلاً یک شرایط پراسترس را در نظر می گیریم، فرض
می کنیم که امتحان یک پیش نیاز ضروری جهت فارغ التحصیل شدن است، انتظار می رود که امتحان سخت باشد و نتیجه آن مهم است زیرا رتبه نهایی را تعیین می کند. این شرایط با یک مرحله مقدماتی برای آماده سازی شروع می شود که نیاز به سازمان دادن محیط دارد که شامل برنامه ریزی برای مطالعه کردن و سپس اجرای برنامه است. بعد ازآن خود امتحان است که نیازمند مدیریت اضطراب است تا در هنگام امتحان ، یادآوری مطالب خوانده شده و دادن پاسخ های مناسب ، مداخله نکند. سپس یک دوره انتظار وجود دارد یعنی زمانی که برگه ها تصحیح می شود و سرانجام زمانی که نمره ها اعلام می شود. هر مرحله شیوه های مقابله ای متفاوتی را طلب می کند و همانطور که فرایند امتحان از مرحله ای به مرحله دیگر تغییر می کند، شیوه های مقابله ای نیز در هر مرحله متفاوت است (فولکمن ولازاروس، ۱۹۸۵، به نقل از فولکمن،      ۲۰۰۱)

دوم، مقابله چند بعدی است. اغلب مقیاس های مقابله ای چندین نوع مقابله متمرکز بر مسأله و متمرکز بر عاطفه را در بر می گیرند، معمولاً بین ۶ تا۸ و گاهی اوقات بیشتر از ۲۰ تا (ام سی کِرِی، ۱۹۸۴، به نقل از فولکمن، ۲۰۰۱).

کیفیت چند بعدی مقابله چالش هایی را برای آنالیز مطرح می کند. اگر چه انواع مختلف مقابله از نظر مفهومی از یکدیگر متمایز هستند امّا آنها به طور تجربی با هم مرتبط اند. برای مثال، در یک مطالعه توسط اسکییر[۱۴] و همکارانش( ۱۹۸۹) بر روی مردانی که به علت انسداد شرائین جراحی شدند، نشان داد که تلاش برای کنترل کردن پریشانی، یک نوع مقابله متمرکز بر عاطفه، با برنامه ریزی و تنظیم اهداف برای آینده، یک نوع مقابله متمرکز بر مسأله، مداخله می کند. (به نقل از فولکمن،  ۲۰۰۱). یا یک مثال دیگر اینکه، استفاده از ارزیابی مجدد مثبت نوعاً با مقابله مسأله مدار مرتبط است (فولکمن همکاران، ۱۹۸۶؛ کارور[۱۵]  و همکاران، ۱۹۸۹، به نقل از فولکمن، ۲۰۰۱). این فقدان استقلال برای هر نوع شیوه مقابله ای به عنوان یک پیش بینی کننده قوی و تک، مطالعه آن را مشکل تر (ونه غیرممکن) می سازد.

سوم اینکه، اغلب مقیاس های مقابله ای ذاتاً نسبت به مقیاس های سایر سازه ها، مثل نگرش ها، همسانی کمتری دارند. همسانی درونی به گستره موادی که آن مقیاس اندازه گیری می کند مرتبط می شود. هر چه همسانی درونی بیشتر باشد، پایایی آن ابزار بیشتر می شود. شخصی که یک پرسشنامه با همسانی درونی خوب مثلاً راجع به نگرش هایش در رابطه با حفظ محیط پاسخ می دهد، احتمال بیشتری است که همه موادی که با آن نگرش همسان هستند را در بر بگیرد. متأسفانه مشکل است که به سطوح بالای همسانی درونی در رابطه با مقیاس های مقابله ای دست پیدا کنیم و این به خاطر طبیعت مقابله است. اگر یک شیوه مقابله ای خاص، برای مثال  به کار دیگری مشغول شویم تا ذهنمان از فشار ناشی از مشکل رهایی پیدا کند، موفقیت آمیز باشد قاعدتاً شخص نباید در آن مقطع زمانی به شیوه مقابله ای دیگری روی بیاورد. یک شیوه به کارگرفته شده و بنابراین نیازی برای انجام کار بیشتر نیست.

این ویژگی احتمال اینکه شخص شیوه های متعددی را در طی یک زمان خاص امتحان کند، کاهش می دهد. در نتیجه همسانی درونی مقیاس کاهش می یابد. این خودش می تواند یک مشکل باشد چرا که ضریبی که همسانی درونی را بیان می کند، یک حدی را برای نیرومندی همبستگی ای که مقیاس می تواند به دست آورد، قائل  می شود.

این خصوصیات دمدمی مقابله، موانع روش شناختی را در تحقیق برروی ارتباط بین مقابله و تندرستی ایجاد می کند. بنابراین اگر ارتباطی بین مقابله، که ذاتاً متغیر و چند بعدی است، و پیامدهای سلامتی، مانند عود یک بیماری، روزهای گذرانده در بیمارستان یا بهبود مشاهده شود، آن ارتباط باید جدی گرفته شود.

مقابله فعال: فرآیندی است که شخص در طی آن به طور فعالانه برای تغییر منبع فشار روانی تلاش می‌کند.

مقابله مبتنی بر برنامه‌ریزی: در این نوع مقابله فرد برای کنترل و حل مشکل با تکیه بر فکر و اندیشه خود به ارزیابی راه حل‌های مختلف می‌پردازد و بعد از آن با انتخاب بهترین شیوه به حل مسئله اقدام می‌کند.

مقابله بردبارانه: عبارت است از خویشتنداری و اجتناب از فعالیت‌های ناپخته‌ای که منجر به پیچیده‌تر شدن مسئله و ایجاد اخلال در روند حل مسئله می‌شود.

مقابله جستجوی حمایت اجتماعی کارآمد: هنگامی که فرد خود را برای حل مسئله ناتوان می‌بیند به راحتی از کمک‌های یاورانه افراد دیگر استفاده می‌کند، این کمک به تناسب نیاز و نوع مشکل می‌تواند کسب اطلاعات از طریق خدمات راهنمایی، مشاوره و جذب امکانات مادی یا معنوی از دیگران باشد.

مقابله مبتنی بر جستجوی حمایت عاطفی: تلاش‌های فرد برای به دست آوردن حمایت اخلاقی، همدلی، همدردی و جو تفاهم و احساس درک شدن توسط دیگران را شامل می‌شود.

مقابله مبتنی بر تفسیر مجدد مثبت: ارزیابی مثبت از حوادث و موقعیت‌ها که مبتنی بر نگرش خوشبینانه به رویدادهای زندگی است، این مقابله بیشتر برای اداره و کنترل عواطف و آشفتگی روان به کار می‌رود تا مربوط به منبع استرس باشد

مقابله مبتنی بر مذهب: در این مقابله فرد برای رهایی از ناراحتی‌های خود به انجام اعمال مذهبی مثل دعا و نیایش، توکل و توسل به خداوند و معصومین(ع) روی می‌آورد. یافته‌های پژوهش مک کری و کتسا نشان می‌دهد که این نوع مقابله برای همه مردم مفید واقع می‌شود زیرا هم به عنوان منبع حمایت عاطفی و هم وسیله‌ای برای تغییر مثبت عمل می‌کند و لذا مقابله‌های بعدی را تسهیل می‌کند.

مقابله مبتنی بر پذیرش: عبارت از یک پاسخ مقابله‌ای کنشی است که در آن شخص واقعیت شرایط فشارزا را می‌پذیرد. این امر در شرایطی که منبع فشار قابل تغییر نیست (فوت یکی از عزیزان) مهم و مؤثر است.

پرداختن به احساسات دردناک از طریق تفکر آرزومندانه: این مقابله شیوه‌ای برای خنثی کردن آنچه اتفاق افتاده می‌باشد. این افکار نوعاً با عبارتی از قبیل: اگر فقط … یا ای کاش حقیقت نداشته باشد که … شروع می‌شود. گاهی اوقات این افکار به شکل آنچه باید اتفاق می‌افتاد، اگر فقط… یک روش مقابله‌ای مسکن برای طفره رفتن موقتی از رنج ناشی از حقیقت است، زیان این حالت آن است که هیچ مقدار از آرزوها جای حقایق را نخواهد گرفت و دیر یا زود واقعیت چهره خود را نمایان خواهد کرد. در این حالت زمان و فرصتی که می‌توانست برای یافتن راه‌های جدید مواجهه با واقعیت و مشکل اتفاق افتاده مورد استفاده قرار بگیرد به هدر می‌رود.

استفاده از دارو برای فرار از رنج: گاهی اوقات افراد برای رهایی از رنج ناشی از استرس‌ها و بحران‌ها از داروهایی مانند الکل، نیکوتین، تریاک، هروئین و مسکن‌های خواب آور و ضد افسردگی بدون تجویز پزشک استفاده می‌کند. استفاده از این داروها و داروهایی که اخیراً به این عوامل افزوده شده و با نام‌های مختلف به بازار وارد می‌شود مانند اکستازی خطرات زیادی را به همراه می‌آورد و ضمن مشکل‌تر کردن روند بازسازی روانی اکثراً خود منبع جدیدی برای افزایش رنج برای فرد استفاده کننده می‌شوند، مثلاً الکل موجب از دست رفتن نیروی مهار درونی یا خویشتنداری می‌شود و فرد به هنگام خشم به خشونت روی می‌آورد. استفاده نادرست از مواد بر فرایندهای ذهنی ما هم که قبلاً توسط استرس و هیجان شدید بی‌کفایت شده است به طور جانبی اثر می‌گذارد و توانایی‌هایی مانند قضاوت، برنامه‌ریزی، استدلال و تمرکز که برای حل مشکل لازم است آسیب مضاعف می‌بیند.

تفکر منفی: در این حالت فرد به طور غیر واقع گرایانه‌ای به موارد منفی مشکل تأکید کرده و مشکلات را بیشتر از آنچه هست و به صورت غیرقابل حل ارزیابی می‌کند

رفتارهای تکانشی: به شیوه خاصی از مقابله اطلاق می‌شود که طی آن فرد بدون فکر، اندیشه و ارزیابی درست از آنچه رخ داده و یا رخ خواهد داد فوراً دست به اقدام و عمل می‌زند و نوعاً منجر به بدتر شدن وضعیت می‌شود.

عدم درگیری ذهنی و رفتاری: در این مقابله فرد با انجام رفتارهای متنوع و با رفتارهای مختلف خود را مشغول می‌کند و به این وسیله سعی می‌کند به مسئله فکر نکند، مثلاً سرگرم شدن با یک فرد دیگر، پناه بردن به رویاهای روزانه، فرار از مسئله به صورت خوابیدن و یا تماشای تلویزیون و دیدن فیلم.

مقابله به صورت انکار: در این مقابله فرد به گونه‌ای برخورد می‌کند که انگار مسئله‌ای روی نداده است. انکار واقعیت رخ داده و حادثه پیش آمده بر وخامت مسئله می‌افزاید و مانع مقابله مؤثر بعدی می‌شود .

۳-۱ ضرورت تحقیق:

اگر ما معتقد باشیم که استرس بر سلامتی تأثیر می گذارد، و یاد بگیریم که چگونه با آن مقابله کنیم، پس ما می توانیم امیدوار باشیم که اثرات مضر استرس می تواند تخفیف داده شود. احتمالاً آنهایی که خوب با استرس مقابله می کنند، بیماری های کمتر، عفونت کمتر و روزهای از دست رفته کمتری نسبت به آنهایی که خوب مقابله نمی کنند خواهند داشت.

این استدلال منطقی و جالب توجه است چرا که به ما این امید را  می دهد که حتی اگر نتوانیم از استرس فرار کنیم، می توانیم یاد بگیریم که چگونه از آثار مخرب آن در امان باشیم .

۴-۱ اهداف تحقیق:

۱- مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بین بیماران هموفیل، تالاسمی، سرطان، دیابت و کلیوی.

۲- مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بین زنان و مردان.

۳- مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بین افراد شاغل و غیر شاغل.

۴- مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بین افراد مجرد و متأهل.

۵-مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بین افرادی با درجات تحصیلی متفاوت.

۵-۱ سؤالات تحقیق:

۱- آیا بین شیوه های مقابله با استرس در بین بیماران دیابت، هموفیل، تالاسمی، سرطان، کلیوی تفاوتی است؟

۲- آیا بین شیوه های مقابله با استرس بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین شیوه های مقابله با استرس بین افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت وجود دارد؟

۴- آیا بین شیوه های مقابله با استرس بین افراد مجرد و متأهل تفاوت وجود دارد؟

۵- آیا بین شیوه های مقابله با استرس بین افرادی با درجات تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد؟

۶- آیا بین شیوه های مقابله با استرس و سن رابطه ای وجود دارد؟

۶-۱ تعریف عملیاتی

منظور از تعریف عملیاتی شیوه های مقابله با استرس، همان است که پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس کارور می سنجد.

 

فصل دوم

تحقیقات پیشین

Adler-[1]

[2] – Matthews

[3] Conger

[4] Brown

[5] Cooper –

[6]– Cronkite

[7] Moos –

[8] – Timmer

[9] – MC Kusick

[10] – Chesney

[11] -Lazarus

[12] – Folkman

[13] – MC Crae

[14] – Scheier

[15] – Carver

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • استرس در محیط کار و زندگی
 • استرس شغلی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه سیاهه استرس هری
 • پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS)
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.