تحقیق تأثیر جو روانی و اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تأثیر جو روانی و اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی ( پایه پنجم ابتدائی ) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تأثیر جو روانی و اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی ( پایه پنجم ابتدائی ) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
۱) عنوان پژوهش ۸
۲) بیان مسئله ۸
۳)سؤالات پژوهش ۹
۴)اهداف پژوهش ۱۰
۵)فرضیه های اصلی پژوهش ۱۱
۶) تعارف مفاهیم و واژه ها ۱۱
الف _ تعارف نظری یا مفهو می ۱۱
۷)متغیرهای پژوهش ۱۲
۱-۷) متغیر مستقل ۱۲
۲-۷)متغیر وابسته ۱۲
۳) متغیر تعدیل کننده ۱۳
ادبیات تحقیق ۱۵
مروری به تحول و پیشرفت تحقیقات در زمینة موضوع ۱۶
پیشینه تحقیق ۱۶
جوهای تحصیلی مدارس ۱۹
شناخت ازاشیاء ۲۱
۲) جایگاه علمی موضوع ۲۴
۳) بررسی مؤلفه های جو روانی _ اجتماعی کلاس ۳۴
۱-۳ مؤلفه مشارکت ۳۴
۲-۳ مؤلفه دلبستگی متقابل بین دانش آموزان ۳۹
۳-۳ مؤلفه برخورداری ازپشتیبانی معلم ۴۲
۴-۳ مؤلفه اهمیت دادن به کاروتکالیف ۴۶
۵-۳ نظم وسازماندهی مطالب ۴۷
۶-۳ بکاربستن مقررات ۴۸
۷-۳ مؤلفه نوآوری آموزشی ۴۹
تحقیقات انجام شده در ایران ۵۷
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۰
۱) روش پژوهش ۶۴
۲) جامعه پژوهش (آماری ) ۶۴
۳ ) نمونه و روش نمونه گیری ۶۵
۴ ) ابزار پژوهش ۶۵
۵) روش اجرا ۶۶
۶) ویژگیهای گروههای نمونه ۶۷
۷) روش های تجزیه و تحلیل آماری ۶۷
تجزیه و تحلیل داده های آماری ۷۳
خلاصه و نتایج ۷۸
نتایج فرعی تحقیق ۷۹
محدودیتها ۸۲
پیشنهادات ۸۳
منابع فارسی ۹۱

 

منابع

منابع فارسی
۱ ) امین فر( ۱۳۶۷) علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن ،فصلنامه تعلیم و تربیت
۲ ) ایلینگورث ، رونا لوس ( ۱۹۷۳ )
کودک و مدرسه ، ترجمه نوای نژاد شکوه ( ۱۳۶۸) ، انتشارات رشد
۳ ) بال ، ساموئل ( ۱۹۷۷) انگیزش در آموزش و پرورش ، ترجمه مدد علی اصغر ( ۱۳۷۳) انتشارات دانشگاه تهران
۴ ) بهاری ، منوچهر( ۱۳۷۲) مدیرت کلاس ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره …… ۶ جو آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه الزهرا؛
۵ )بست ـ جان، روش تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر نرگس طالقانی، انتشارات رشد، سال ۱۳۷۱٫
۶) مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی ، شواره ۹-۱۰ ص ۱۲۹-۱۷۶
۷) طوسی ، محمد علی ( ۱۳۷۱ ) مدیریت مشارکت جو ، فصلنامهمدیریت آموزش و پرورش
۸) عباس زاده ، میر محمد ( ۱۳۷۱) معلمان و روشهای کنترل کلاس ( مجله علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شماره ( ۱ و ۲ ص ۹۷ – ۱۱۳ )
۹) دکتر شریفی ـ حسن پاشا ـ دکتر نجفی زند ـ جعفر ـ روشهای آماری در علوم رفتاری، انتشارات دانا، سال۱۳۷۳٫
۱۰) دلاور، علی(۱۳۶۷)روشهای آماری در علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور
۱۱) کریمی ، یو سف ( ۱۳۷۳ ) روان شناسی اجتماعی آموزش و پرورش ، نشر ویرایش
۱۲ ) مقدم ، بدری ( ۱۳۶۴ ) کاربرد روان شناسی در آموزشگاه ( انتشارات سروش )
۱۳ ) میر کمالی ، محمد ( ۱۳۷۲ ) روابط انسانی در مدرسه فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش
۱۴ ) منصور، محمود (۱۳۵۸) «احساس کهتری» تهران، انتشارات رشد.
نصر اصفهانی ، احمد ( ۱۳۷۱ ) عوامل مؤثر در بهبود کیفیت تدریس ، فصلنامه تعلیم و تربیت

منابع انگلیسی
۱٫ Ferry, Gillesavec – les Colaboration de bluet Christine
CHALX Maric claure et leger yannett (1968)

2. Byrne , Daniele B . Hatticsohn .A. Fraser Barry (1986)

 

مقدمه

بنابر نظرات ، متخصصان تعلیم وتربیت دورة ابتدایی یکی ازمهمترین سطح آموزشی است که درحقیقت ارکان وبنیان آموزشهای کلاسیک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقیمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ویافرهنگ شخصی واجتماعی تقسیم می شود.

آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غیرازسواداست اماباید توجه داشت که جهان بینی وبینش انسان به وسیله آن شکل ونشأت می گیرد هیچ کس رانمی توان بدون فرهنگ دانست . زیراروانشناسان ، جامعه شناسان وزیست شناسان براین عقیده اندکه حتی جانوران هم برای خودفرهنگی دارند که درمراحل پایین قراردارند .

باید توجه داشت که تحصیلات درمدرسه که خود یک محیط اجتماعی است فرهنگ شخص راارتقاء می دهد وطبعا” وقتی آحادملت دارای فرهنگ وبینش بالاتری باشندمنحنی فرهنگ اجتماعی قوس صعودی رامی پیماید .وقتی می گوییم مدرسه مکانی است که بابرنامه مشخص وزمان تعین ومعلم تعیطن شده درتعلیم وتربیت وآموزش تحصیل نقش اساسی دارد واین بدان معناست که درآن تغییررفتاریایادگیری ایجادمی شود ، بنابراین بایداذعان نمودکه خودجامعه سبب آموزش می شودومدرسه نیزیک محیط اجتماعی است ووقتی که تغییررفتاردراولیای محصلین انجام شدوباسوادشدند،دارای فرهنگ وبینشی خواهندشدکه نسبت به سرنوشت فرزندان خودبی تفاوت نباشندوهمکاری وهمیاری بااولیاء مدرسه ومعلمین راسرلوحه کارشان قرارمی دهند وازاین ارتباط یکی ازراههای مهم پیشرفت تحصیلی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( سیف ، ۱۳۶۵ )

پیشرفت تحصیلی دریک واحدآموزشی موجب می گردد تاحس رقابت درسایردانش آموزان برانگیخته شودمسایلی ازاین قبیل درمجموعه باعث می گردد تاجوحاکم برمحیط آموزشی دارای روند پیاباشدودروضعیت زمینه های لازم برای رشد روحیه کنجکاوی ودقت دربین دانش آموزان فراهم می گرددکه درصورت هماهنگی سایرمسائل بااین وضعیت ، آینده نویدبخش ودرخشانی برای دانش آموزان متصوراست ( پورشافعی  ، ۱۳۷۰ )

دربعداجتماعی مسئله پیشرفت تحصیلی می تواندموجبات نشاط محیط خانوادگی وابراز رضایت آنان را ازنهادآموزشی جامعه فراهم سازد واطمینان بیشترآنان رابه دست اندرکاران امرآموزشی جامعه بیشترکنداین امرنیز به نوبه خودموجب می گرددتاپیشرفت تحصیلی دانش آموزان که دراصل به معنای ایفای نقش محول به آنان است ، می توان درتعادل نظام اجتماعی نیز مؤثرواقع شود.وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی ازشاخص های مهم درارزشیابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها وکشش های این نظام ، درواقع جامة عمل پوشاندن،بدین امرتلقی می شودبه عبارتی جامعه به طورویژه نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودک ، رشدوتکامل موفقیت آمیز وجایگاه او درجامعه علاقمندونگران است وانتظاردارد، ازپیشرفت تحصیلی به عنوان یکی ازابعادپیشرفت درنظام آموزش وپرورش ، مفهوم انجام تکالیف وموفقیت دانش آموزان درگذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص یاموفقیت دانش آموزان درامریادگیری مطلب درسی مستفادمی شود(پورشافعی ، ۱۳۷۰ )

موضوع موردبررسی ماادراک انتظاردانش آموزان (دختروپسر) ومعلمان شان  ازجوروانی _ اجتماعی موجوددرکلاس وهمچنین جوروانی _ اجتماعی موردتمایل درکلاس است که چقدرارتباط باپیشرفت تحصیلی داردبنابراین درصدد بررسی آن هستیم که معلمان به ویژه دانش آموزان چه برداشتی ازجوروانی _اجتماعی کلاس باجوآموزشی کلاس داردبه نظرآنان این جوچگونه باید باشد؟ این مسئله درجایگاهی موردبررسی قرارمی گیرد که دارای اهداف آموزش وپرورش است .

۱) عنوان پژوهش :

 تأثیرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی ( پایه پنجم ابتدائی )

۲) بیان مسئله :

بنابراین درپهنه موردمطالعه یک طرف معلم ودانش آموزان وازطرف دیگر آموزش مطرح است دراین موردمی توان گفت آموزش به هرگونه فعالیت یاتدبیرازپیش طرح ریزی شده گفته که هدف آن ایجاد یادگیری در یاد گیرندگان است .آموزش مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر معلم و متعلم است .(سیف ،۱۳۷۵ )

در آموزش ،بر قراری رابطه با شاگردان مهم است و برای اینکه شاگردان خبر ما را دریافت کنند لازم است که به چند نکته توجه شود واین به طور اجمال عبارتند از :خبر متناسب باشد :در بیانیه قابل فهم و معنا را ذکر شود و واکنش های دانش آموزان در مقابل آن متناسب و مثبت باشد و بین معلم و دانش آموزان رابطه متقابل وجود داشته باشد .

۳)سؤالات پژوهش

سؤالات مورد مطالعه در این تحقیق بارتند از :

۱) آیا بین ادراک و انتظار ،دانش آموزان و معلمین از جو روانی _اجتماعی تفاوتی  وجود دارد؟

۲)آیا رابطه بین ادراک و انتظار دانش آموزان از جو روانی _اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی وجود دارد ؟

۳)آیا رابطه ای بین ادراک و انتظار معلمین از جو روانی _اجتماعی کلاس ،با پیشرفت تحصیلی  وجود دارد ؟

هر قدر متغیرها  یا ادراک و انتظار که عوامل سازنده جو کلاس درس هستند به هم نزدیکتر باشند جو مناسب تر است و در نتیجه پیشرفت تحصیلی بهتر خو اهد بود بنابراین در این مورد می توان گفت :در محیط آموزشی ،شناسایی این متغیر ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمین از جو _اجتماعی کلاس ،معلمان را در رسیدن به اهداف آموزشی و تفکر دربارة شیوه های فعالیت آنها ما یاری می دهد واین پرسشنامه به نحوی مؤثر بازده دروس مختلف را بنابر کار برد مؤلفه های جو پیش بینی کند و یک ابزار معتبری برای پیشگیری بازده آکادمیک دروس مختلف همانند تست ها بهره هوشی است .این پرسشنامه می تواند به تنهایی همانند تستها ی بهره هوشی مورد استفاده قرار گیرد و یا اگر می خواهیم پیشگویی رابهبود بخشیم می توانیم آن را ه را ،با تستهای بهره هوشی بکار بریم .

۴)اهداف پژوهش

برای اینکه مسئله ممکن باشد لازم است که مؤلفه های سازنده ادراک و انتظار جو کلاس معین گردد سه مؤلفه کلی برای جو روانی _اجتماعی کلاس تعیین می کنند .۱- بعد تعامل افراد مشارکت ،ارتباط معلم شاگرد و ارتباط شاگرد با شاگرد .۲_ بعد تحولی و به پیشرفت تحصیلی توافق شده به کار و به هدف ۳_ بعد نگهداری مستقیم چیزی که به سازمان دهی مقررات و تغییر وابسته است (سیر کمالی ،۱۳۷۲ ).مؤلفه های که برای گروه بندی جزئیات مشمول جو روانی _ اجتماعی کلاس ذکر کرد به قرار زیر است مشارکت ، دلبستگی مقابل شاگرد _ شاگرد ، برخورداری از پشتیبانی معلم ، اهمیت به کار و تکلیف ،نظم و سازندهی ،مقررات ،نو آموزی ،و بر ضرورت تحقیق در این نهفته است که آموزش بر اساس علاقه به دنبال خود موفقیت و کسب لذت همراه دارد و این موفقیت به دنبال خود موجب پیشرفت تحصیلی می گردد و پیشرفت تحصیلی موجب علاقه دانش آموزان به تحصیل و ادامة آن می شود .

۵)فرضیه های اصلی پژوهش

فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتست از :

۱_ بین ادراک و انتظار دانش آموزان و ادراک جو روانی _ اجتماعی و انتظار معلمین این دانش آموزان جو روانی _اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

۲)بین ادراک و انتظار دانش آموزان (از جو روانی _ اجتماعی کلاس ) با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .

۳)بین ادراک و انتظار معلمین از جو روانی _ اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد .

۶) تعارف مفاهیم و واژه ها

الف _ تعارف نظری یا مفهو می

۱-۶)جو روانی[۱] :عبارت است از رابطه عاطفی بین معلم و شاگرد در چارچوب کلاس (میرکمالی ،۱۳۷۲ ).

۲-۶)جو اجتماعی[۲] :عبارت است از محیطی که در آن محیط شاگردان به فراگیری علم و درک روابط اجتماعی می پردازند (  میر کمالی ،۱۳۷۲ )

۳-۶) پیشرفت تحصیلی :به رتبه و راندمان کار دانش آموزان به صورت معیار عددی در هر سه ماهه دوره تحصیلی و به خصوص در انتهای سال اطلاق می شود (بهاری ،۱۳۷۲ ).

۷)متغیرهای پژوهش

۱-۷) متغیر مستقل :

متغیر مستقل مورد بررسی این تحقیق جو روانی _ اجتماعی کلاس است و به عبارت دیگر ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمینشان از جو روانی _ اجتماعی کلاس است .

۲-۷)متغیر وابسته :

متغیر وابسته در مطالعه با پیشرفت تحصیلی است .واژه پیشرفت یعنی تغییرات ایجاد شده  در جهت مطلوب و مساعد در رابطه با مسائل آموزشی پیشرفت و درجه موفقیت دانش آموزان در رسیدن به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده  بر روی رفتار دانش آموزان اعمال می شود و جنبه هایی از آنها قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است تغییرات حاصل شده می تواند در هر کدام از سه حیطه شناختی عاطفی و یا روانی _حرکتی جایگزین می شود با اینکه این سه حیطه اجزاء جدا نشدنی از همدیگر ند ولی به دلیل فقدان از ابزار های دقیق اندازه گیری برای تمام وسایل عاطفی عملا” قادر به بررسی هر گونه تغییربوجود آمده در رفتار دانش آموزان نیستم تا از شدت وضعف ویا در واقع از کیفییت تغییرات بوجود آمده آگاه باشیم .(صالحی  حسینی ،۱۹۹۳ )

۳) متغیر تعدیل کننده :

۳-۷)متغیر تعدیل کننده در مطالعه ما چنین است که شامل دانش آموزان دختر و پسر است .

۴-۷) متغیر مورد کنترل :در مطالعه حاضر پایه تحصیلی دانش آموزان سال پنجم ابتدایی است

۵-۷) متغیر مداخله گر :متغیر مداخله گر در مطالعه حاضر امر یادگیری است.


۱- psgcho – Atmoshere

[2] – Atmoshere socla

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.