تحقیق تأثیر سریالهای تلویزیونی ماه رمضان بر بالا رفتن ارزشهای دینی در جامعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تأثیر سریالهای تلویزیونی ماه رمضان بر بالا رفتن ارزشهای دینی در جامعه، بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تأثیر سریالهای تلویزیونی ماه رمضان بر بالا رفتن ارزشهای دینی در جامعه، بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

عنوان    الف
چکیده    ث
مقدمه    ۱
فصل اول: مقدمات و کلیات    ۵
اهمیت و ضرورت طرح پژوهش    ۶
هدف پژوهش    ۹
بیان ابعاد پژوهش    ۱۰
‌متغیرها یا واژه‌های کلیدی    ۱۲
فرضیه یا سوالات پژوهشی    ۱۳
تحلیل تئوریک    ۱۴
پیشینه تحقیق    ۲۲
تعریف اصطلاحات و مفاهیم    ۳۰
محدوده مطالعاتی    ۳۴
فصل دوم: مرور متون مطالعاتی    ۳۶
مقدمه    ۳۷
نقش دین در ساخت فرهنگ    ۴۰
فصل مشترک رسانه، فرهنگ و دین    ۴۴
فناوری و نظریه سه ‌وجهی رسانه    ۴۶
دریافت معنای دین از تلویزیون    ۴۷
رسانه‌ها و ‌شکلگیری حوزه‌های عمومی دین    ۴۹
تلویزیون دینی و مناسک جبران‌گرا در نمایش بزرگتر اجتماعی    ۵۰
نقد و بررسی    ۵۲
فصل سوم: روش تحقیق    ۵۷
نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن    ۵۸
فنون گرد‌آوری اطلاعات    ۵۹
جامعه آماری    ۶۰
‌شیوة نمونه‌گیری و حجم نمونه    ۶۱
فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۶۲
چگونگی ارائه نتایج تحقیق    ۶۳
فصل چهارم: جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۶۴
مقدمه     ۶۵
مباحث تئوریک    ۶۸
نگاهی به ساخت سریالهای مذهبی    ۷۶
آخرین گناه، شناخت مذهب در تخیل    ۷۸
سوالات مربوط به فرضیه شماره ۱    ۸۱
جدول شماره ۱    ۸۲
فرضیه شماره ۱    ۸۳
سوالات مربوط به فرضیه شماره ۲    ۸۴
جدول شماره ۲    ۸۵
فرضیه شماره ۲    ۸۶
سوالات مربوط به فرضیه شماره ۳    ۸۷
جدول شماره ۳    ۸۸
فرضیه شماره ۳    ۸۹
سوالات مربوط به فرضیه شماره ۴    ۹۰
جدول شماره ۴    ۹۱
فرضیه شماره ۴    ۹۲
سوالات مربوط به فرضیه شماره ۵    ۹۳
جدول شماره ۵    ۹۴
فرضیه شماره ۵    ۹۵
نتیجه‌گیری کلی    ۹۶
یافته‌های فرعی تحقیق    ۱۰۴
جمع بندی نتایج تحقیق    ۱۰۹
محدودیتها    ۱۱۳
پیشنهادات    ۱۱۴
ضمائم    ۱۱۶
منابع و مأخذ    ۱۱۷
نمونه برگ پرسشنامه    ۱۲۱

منابع و مأخذ:

۱- ابراهیم‌زاده، عبدالله، دین‌شناسی(۳)، تهران، انتشارات معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج، چاپ دوم، ۱۳۸۳

۲- آزاد ارمکی، تقی، درآمدی بر نظریه‌سازی در جامعه‌شناسی، تهران، انتشارات کلمه، چاپ اول، ۱۳۷۹

۳- استروی، جان، مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه، ترجمة حسین پاینده، تهران، انتشارات مرکز مؤسسه آگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶

۴- ام. هوور، استوارت و لاندبای، نات، بازاندیشی دربارة رسانه- دین و فرهنگ، ترجمة مسعود آریایی نیا، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۲

۵- اوپنهایم، آبرهام نفتالی، طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها، ترجمة مرضیه کریم نیا، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵

۶- بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران، انتشارات مؤسسه کیهان، چاپ دوم، ۱۳۷۰

۷- پور عابدی، کبری، راهنمای کارشناسی علوم تربیتی ضمن خدمت، تهران، انتشارات بدر، ۱۳۷۳

۸- تقوی، حسین، اصلاحات درونی، قم، انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۷۹

۹- خسرو شاهی، سید هادی، دو مذهب، قم، انتشارات مرکز بررسیهای اسلامی، ۱۳۷۰

۱۰- داوودی، محمد، نقش معلم در تربیت دینی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴

۱۱- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا (جلد دوازدهم)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳

۱۲- راستون، یان، درآمدی بر جامعه، ترجمة حسین بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۴

۱۳- رجب‌زاده، احمد، مطالعات اجتماعی، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چاپ نهم، ۱۳۸۶

۱۴- رشید‌پور، مجید، آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر روشها، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، ۱۳۷۳

۱۵- روشه، گی، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمة عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول، ۱۳۷۶

۱۶- ریتزر، جورج، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، چاپ هفتم، ۱۳۸۲

۱۷- سادئی، علی، روش تحقیق و آمار به زبان ساده، تهران، انتشارات شلاک، چاپ اول، ۱۳۸۵

۱۸- ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲

۱۹- سیف‌نراقی، مریم و نادری، عزت الله، راهنمایی علمی فراهم سازی طرح تحقیق، تهران، انتشارات بدر، چاپ دوم، ۱۳۷۱

۲۰- شرفی، محمدرضا، جوان و بحران هویت، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۷۴

۲۱- شریعتی، علی، فرهنگ لغت، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۷۱

۲۲- شیلر، هربرت، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، ترجمة احمد عابدینی، تهران، انتشارات سروس، ۱۳۷۶

۲۳- صادق زاده قمصری، علیرضا و حاجی ده آبادی، محمدعلی، آسیب شناسی دین، تهران، انتشارات تربیت اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰

۲۴- طالقانی، محمود، روش تحقیق نظری (رشته علوم اجتماعی)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، ۱۳۸۰

۲۵- غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل، جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، تهران، انتشارات آگرا و لویه، ۱۳۸۳

۲۶- فراستخوه، مقصود، دین و جامعه، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷

۲۷- قائم مقامی، فرهت، آموزش یا استعمار فرهنگی، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ اول، ۱۳۵۶

۲۸- قائمی، علی، روش تحقیق با تأکید بر مکتب‌شناسی، تهران، انتشارات امیری، ۱۳۷۲

۲۹- قطب، محمد، آیا مسلمان هستیم؟، ترجمة سید جعفر طباطبایی، تهران، انتشارات آسیا، ۱۳۵۲

۳۰- کاتلوگ، راهنمایی دانشگاه آزاد، دزفول در یک نگاه ویژه دانشجویان ورودی جدید، ۱۳۸۵

۳۱- کارتلج، جی و میلبرن، جی. اف، آموزشهای مهارتهای اجتماعی به کودکان، ترجمة محمدحسین نظری نژاد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹

۳۲- کازنو، ژان، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمة باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۵

۳۳- کریمی، عبدالعظیم، نکته های روان‌شناختی در تربیت دینی دانش آموزان، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز و احیای زکات، ۱۳۸۲

۳۴- کریمی، یوسف، روان‌شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳

۳۵- کوئن، بروس، درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، انتشارات توتیا، ۱۳۸۴

۳۶- کوئن، بروس، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمة غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲

۳۷- کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمة عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا، ۱۳۸۴

۳۸- ماهر زاده، طیبه، چگونگی بهره‌گیری از دعا در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت، شماره ۲، ۱۲ آبان ۱۳۵۷، صفحه ۴

۳۹- محسنان‌راد، مهدی، کاری در زمینه جامعه‌شناسی ارتباطات اجتماعی- مطالعه پدیدة اوشینیسم در ایران (پیش نویس اول)، دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۶۸

۴۰- مصباح یزدی، محمد تقی، دین و آزادی، قم، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه، چاپ اول، ۱۳۸۱

۴۱- مظلومان، رضا، تلویزیون. رادیو. جرم، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی تا

۴۲- معتمد‌نژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی در دوران معاصر، تهران، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۳۶۵

۴۳- مکارم شیرازی، ناصر، انگیزه پیدایش مذاهب، قم، انتشارات هدف، چاپ دوم، ۱۳۷۳

۴۴- منصور‌فر، کریم، آمار در علوم اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۷۴

۴۵- نبوی، بهروز، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کتابخانه فروردین، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۴

   چکیده :

هدف پژوهشگر: هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که مشخص می‌کند، چرا امروزه با توجه به گسترش ابعاد دینی در جامعه و بسط هنجارهای مذهبی، جوانان ما نتوانسته‌اند در زندگی خود هنجارهای دینی را درونی کنند. امید است بتوانیم با جواب دادن به این پرسش و ارائه راهکارهایی این مشکل را حل کنیم.

۱-    روش نمونه‌گیری: شیوه نمونه‌گیری در این تحقیق، نمونه‌گیری تصادفی است که حجم نمونه ۱۲۵ نفر می‌باشد.

۲-  روش پژوهش: چون این تحقیق، تحقیقی است که در زمان حال صورت می‌گیرد نوع روش تحقیق پیمایشی و به صورت تحلیل محتوا می‌باشد.

۳-  ابزار اندازه‌گیری: در تحقیق حاضر از تکنیک پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده می‌نمائیم و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشX2 (کی‌دو) استفاده می‌کنیم.

۴-    طرح پژوهش: با استفاده از روشهای آماری و بر اساس تحلیل تئوریک به نوشتن این تحقیق اقدام نموده‌ام.

۵-  نتیجه‌گیری کلی: با توجه به اینکه تحقیق حاضر در مورد تأثیر سریالهای مذهبی ماه رمضان بر بالا رفتن ارزشهای دینی دانش‌آموزان دختر می‌باشد، پس مشخص می‌شود که عواملی چون افزایش روابط خانوادگی، عضویت در نهادها و گروههای مذهبی، تقویت آداب و رسوم و روابط متقابل اجتماعی و همچنین ‌نحوۀ جامعه‌پذیری فرد در رشد هویت دینی تأثیر دارند.

مقدمه:

قرن بیستم، قرن اختراع پدیده‌های شگفت‌انگیز بشری است و بدون شک یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های این عصر نوظهور صنعت سینما و به دنبال آن تلویزیون است.

پرده سینما به تصاویر جان بخشید و تلویزیون این تصاویر متحرک را به اعماق اجتماع و کانونهای خانوادگی انتقال داد. جاذبه دیگر تلویزیون آنچنان بود که جعبه اسرار ‌آمیز و جادویی لقبش داده‌اند و با گذشت زمان این جعبه جادویی همه مرزها را پشت سر نهاد و سراسر جهان را تسخیر کرد به گونه‌ای که امروزه در اقصی نقاط عالم کمتر جایی را می‌توان یافت که مردم از چشم دوختن به صفحه تلویزیون لذت نبرند و ساعاتی از زندگی خود را با دیدن برنامه‌ها سپری نکنند. نفوذ تلویزیون در دنیای کنونی امری بدیهی است و نقش آن در آموزش، هدایت، جهت‌دهی و قالب‌سازی افکار عمومی جامعه انکار‌ناپذیر است، به همین دلیل تلویزیون به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در نفوذ «افکار عمومی» مورد استفاده قرار می‌گیرد. تأثیر رسانه‌های صوتی- تصویری، بویژه تلویزیون، بر افراد می‌تواند مثبت یا منفی باشد. نوع تأثیر این رسانه‌ها به نوع برنامه‌ای که از آنها پخش می‌شود و به طبیعت افرادی که در معرض آنها قرار دارند بستگی دارد. اگر محتوای ارائه شده مفید باشد، تأثیر نیکویی بر افراد می‌گذارد و اگر محتوای آن مضر باشد، تأثیر سوئی بر رفتارها، نگرشها،ارزشها، باورها و شخصیت او بر جای خواهد گذاشت. همینطور، در مورد نگرشها و آگاهی‌ها و ارزشهای دینی که تلویزیون در قالب برنامه‌های مختلف، از جمله پخش به صورت فیلم‌ها و سریالها نمایش می‌دهد و از این طریق اثرات زیادی را بر روی افکار عمومی خصوصاً نسل جوان می‌گذارند، یعنی اگر نگرشها و   آگاهی‌ها و ارزشهایی که تلویزیون ارائه می‌کند با نگرشها، رفتارها، آگاهی‌ها و ارزشهای مطلوب دینی جامعه سازگار باشد این برنامه‌ها نیز تأثیر مثبتی بر ارزشهای دینی افراد خواهند داشت اما اگر مغایر با نگرشها و آگاهی‌ها و ارزشهای مطلوب دینی جامعه باشند، تأثیری منفی بر جای خواهند گذاشت. تلویزیون به دلیل ‌گسترة وسیعی که دارد و به دلیل اینکه به آسانی در دسترس همه است، بیش از رسانه‌های صوتی و تصویری دیگر در این مورد تأثیرگذار است. (داوودی، ۱۳۸۴، ۱۱۶و۱۱۲). بنابراین رسانه‌های جمعی بویژه تلویزیون نقش مهمی خواه مثبت یا منفی در درونی‌کردن ارزشهای دینی افراد خصوصاً نسل جوان دارد. با این وجود و با توجه به تلاشهای صورت گرفته در این راستا، هنوز هم جوانان ما نتوانسته‌اند هنجارهای دینی – مذهبی را برای خود درونی سازند، واقعاً چرا ؟!

با توجه به مطالب بیان شده محقق در ‌سدد برآمده تا با نگارش تحقیق حاضر با عنوان: تأثیر سریالهای تلویزیونی ماه رمضان بر بالا رفتن ارزشهای دینی در جامعه، بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی  گامی هر چند کوچک در راستای علت‌یابی و حل این مسئله بردارد. تحقیق حاضر شامل چهار فصل است:

فصل اول که مقدمات و کلیات است به عناوینی چون: اهمیت موضوع؛ که در بالا بیان گردیده، طرح مسئله؛ در مورد اینکه: چرا امروزه با توجه به گسترش ابعاد دینی در جامعه و بسط هنجارهای مذهبی، جوانان ما نتوانسته‌اند در زندگی خود هنجارهای دینی – مذهبی را درونی کنند؟، سؤال طرح می‌کند. هدف پژوهش؛ که شناخت ابعاد دینی و هنجارهای مذهبی در جامعه را در نظر می‌گیرد و ارائه راهکارهایی برای گسترش و تفهیم هنجارهای عقلانی- دینی و ارائه پیشنهاداتی برای انسجام و بهتر درونی‌شدن و عملی‌کردن هنجارهای مذهبی در میان جوانان را ‌الزامی می‌داند. بیان ابعاد پژوهش؛ نیز در دو بعد اجتماعی و فرهنگی ذکر گردیده و آنها را از جوانب مختلف توضیح داده و ‌متغیرها را نیز بیان نموده. فرضیه یا سؤالات پژوهشی؛ که اثر عواملی چون آداب و رسوم فرهنگی، ‌نحوة جامعه‌پذیری فرد، روابط متقابل اجتماعی افراد نسبت به هم، عضویت در نهادها و گروههای مذهبی، افزایش روابط خانوادگی، را بر روی رشد هویت دینی (مذهبی) افراد بیان می‌کند و بر این اساس در فصل چهارم تحقیق به سنجش این اثرات می‌پردازد که به رد یا تأیید فرضیه می‌انجامد. تحلیل تئوریک؛ هم اندیشه‌های جامعه‌شناس مرتبط با موضوع تحقیق یعنی ‌پارسونز را مورد بحث قرار می‌دهد. به نظر ‌پارسونز افراد در ‌نتیجة یک ‌فراگرد موفق اجتماعی هنجارها و ارزشهای یک فرهنگ را ‌ملکة ذهنشان می‌سازند. وقتی هنجارها و ارزشها اینگونه شدند او دیگر ‌دربارة درستی یا نادرستی، شایستگی یا ‌ناشایستگی هنجارها و ارزشها تردیدی روا نمی‌دارند ، در این صورت شخص به خودی خود از هنجارها پیروی می‌کند و بر اثر درون ذهنی‌شدن آنها به رفتار اجتماعی خود ادامه می‌دهد. به نظر وی در جامعه ‌اسلوبهای گوناگون و متنوعی وجود دارد. ‌اسلوبهای جدید که وارد جامعه می‌شوند پس از مدتی به صورت ‌اسلوبهای قدیمی درونی می‌شوند و در جامعه باقی می‌مانند. رسانه‌های ارتباط جمعی خصوصاً تلویزیون، یکی از وسایلی است که در درونی‌کردن ارزشهای موجود در جامعه در بین افراد نقش مهمی دارد. تلویزیون به عنوان وسیله‌ای اطلاع‌دهنده و مورد توجه عموم افراد جامعه قطعاً با راههای جدیدی که در رابطه با دادن اطلاعات دارد می‌تواند بیشترین تأثیر را در مورد بهتر درونی‌شدن ارزشها و هنجارها عهده‌دار گردد. ‌پیشینة تحقیق؛ در این قسمت ابتدا نقش تلویزیون در فرهنگ عامه و بعد از آن نقش فیلم‌ها و سریالها در فرهنگ عامه و در پایان با آوردن یک نمونه عینی از این فیلم‌ها و سریالها یعنی ‌پدیدة ‌اوشینیسم در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. درآخر این فصل اصطلاحات و مفاهیم ، با در اختیار داشتن منابع مختلف تعریف شده و ‌محدودة مطالعاتی( قلمرو زمانی و مکانی) نیز ذکر گردید.

در فصل دوم با عنوان ادبیات موضوعی (مرور متون مطالعاتی) ، با استفاده از چندین مقاله، نقش دین در ساخت فرهنگ، فصل مشترک رسانه- فرهنگ و دین، فن‌آوری و نظریه سه ‌وجهی رسانه، دریافت معنای دین از تلویزیون، رسانه‌ها و شکلگیری حوزه‌های عمومی دین، تلویزیون دینی مناسک جبران‌گرا در نمایش بزرگتر اجتماعی ، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

روش تحقیق، فصل سوم پژوهش حاضر را در بر می‌گیرد. در اینجا بیان می‌شود که نوع روش تحقیق پیمایشی است و از طریق تکنیک پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، سپس جامعه آماری مورد نظر می‌باشد که شامل کل دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ‌دزفول که ۶۵۷۱ نفر هستند. از ‌شیوة نمونه‌گیری که به صورت تصادفی ساده و با حجم نمونه ۱۲۵ نفر استفاده شده است. با استفاده از روش آماری x2 (کی‌دو) به تجزیه و تحلیل اطلاعات، شرح داده شده است و در پایان نیز چگونگی ارائه نتایج بیان گردیده است.

فصل چهارم که همان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. با توجه به داده‌های بدست آمده، جداول آماری را با فراوانی و درصد‌گیری و در نتیجه با روش x2 (کی‌دو) و با استفاده از جدول و رسم نمودار میله‌ای به سنجش فرضیه‌ها پرداخته شده است که در این مرحله رد یا تأیید شدن فرضیات مشخص می‌شود. پایان این فصل نتیجه‌گیری و ذکر محدودیتها و ارائه پیشنهادات می‌باشد که از داده‌های بدست آمده و تحلیل تئوریک جهت تبیین رد یا اثبات فرضیه‌ها استفاده شده است.

می‌توان گفت که: با توجه به تلاشهای صورت گرفته از سوی رسانه‌های جمعی بویژه تلویزیون، جامعه در راستای درونی‌کردن ارزشهای دینی، به سمت هر چه بهتر و بیشتر درونی‌شدن ارزشها حرکت کرده و در این امر تا حدودی موفق بوده است. در پایان از خوانندگان محترم این تحقیق به خاطر نقایص و کاستیهای آن پوزش می‌طلبم و امیدوارم که به یاری خداوند متعال بتوانم در اثرات بعدی نقایص موجود را رفع نمایم.

اهمیت و ضرورت طرح پژوهش(طرح مسئله):

در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی – روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما – با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی بر عهده گرفته‌اند، به همین دلیل است که عصر کنونی زندگی انسان را عصر ارتباطات نام گذاشته‌اند.

(معتمد نژاد، ۱۳۶۵، ۱).

وسایل ارتباط جمعی به معنای آن دسته از وسایلی هستند که در تمدنهای جدید به وجود آمده و ویژگی اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده‌شان است. اصطلاح ارتباط جمعی مشخص کننده آن نوع ارتباطی است که هدفش برقراری رابطه با یک مخاطب یا گروه کوچک نمی‌باشد بلکه جمع را در نظر دارد. (‌کازنو، ۱۳۶۵، ۲۱). وسایل ارتباط جمعی گذشته از گسترش روز به روز و تنوع آنها و کمک به نهادهای دیگر، در جهان امروز کارکرد‌های متفاوتی هم به دنبال دارد، از جمله کارکرد‌های آنها: کارکرد آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، تفریحی، مسئولیت‌پذیری، خودآگاهی، تفکر‌خلاق و تفکر انتقادی و جامعه‌پذیری و… . یکی از کارکرد‌های خاص وسایل ارتباط جمعی، جامعه‌پذیر کردن افراد است و از این طریق باعث درونی‌شدن ارزشها و هنجارها می‌شود و جامعه را به سوی یک تعادل هدایت می‌کند. (هنجارها به باید‌ها و نباید‌هایی می‌گوییم که به رفتار افراد جهت می‌دهند. بعضی از این هنجارها بر اساس دستورات دینی است که به آن هنجارهای دینی گویند.).

تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد و شامل ابعاد و برنامه‌های: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، برنامه‌های مستند، فیلم‌های سینمایی و سریالها می‌باشد.

سریالها هم خود ابعاد گوناگونی دارند. سریالها با محتوا و مضامین مختلفی ساخته می‌شوند، با موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و دینی و… .

از میان سریالها، سریالهای مذهبی- دینی بهتر می‌توانند روی گسترش ابعاد دینی در جامعه و بسط هنجارهای مذهبی در زندگی به افراد کمک کند و باعث درونی‌شدن هنجارها و ارزشها شود. با توجه به اینکه سریالها امروزه در قالبهای بهتر و قابل قبول‌تری ساخته می‌شوند و نظر به اینکه وسایل ارتباط جمعی تأثیر زیادی روی افراد دارند و با توجه به اینکه از میان وسایل ارتباط جمعی تلویزیون در دنیای امروز طرفداران زیادی از ‌همة قشر‌ها چه پیر و چه جوان و خردسال را به خود جلب کرده و باز با توجه به اینکه از میان برنامه‌های تلویزیونی سریالها نسبت به برنامه‌های دیگر طرفداران خاص خود را پیدا کرده، به این دلیل که افراد خانواده موقع تماشای سریالها دور هم جمع می‌شوند و از یک منبع واحد اطلاع و آگاهی دریافت می‌کنند و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند و باعث درونی شدن هنجارها و ارزشها می‌شود، این مسئله طرح می‌شود که: چرا امروزه با توجه به گسترش ابعاد دینی در جامعه و بسط هنجارها و ارزشهای مذهبی جوانان ما نتوانسته‌اند در زندگی خود هنجارهای دینی – مذهبی را درونی کنند؟

در اینجا چند پرسش اساسی مطرح می‌شود که شاید بتوان با پاسخگویی به آنها جواب این مسئله برایمان روشن شود.

۱- آیا اعتقادات سنتی و عدم تغییر و نوآوری در جوانان باعث شده که هنجارهای دینی درونی                         نشوند؟

۲- آیا یکی از دلایل درونی نشدن هنجارهای مذهبی(دینی) می تواند عدم ‌مبادلة اندیشه‌ها، احساسات، بحث و گفت و شنود عقلانی ‌دربارة مسائل دینی باشد؟

۳- آیا یکی از دلایل می‌تواند این باشد که هر چه جلوتر می‌رویم افراد و خصوصاً جوانان برای قبول و درک(پذیرش) مسائل دینی- مذهبی نیاز به دلایل و ‌استدلالهای قابل قبول و محکم‌تری دارند؟

۴- آیا بودن مسائل دینی – مذهبی در چارچوبهای مشخص و تکراری و فقدان علاقه جوانان به این ‌چارچوبها می‌تواند باعث عدم درونی‌شدن هنجارهای مذهبی- دینی باشد؟

در طول تحقیق پژوهشگر در نظر دارد به پرسشهای فوق با در نظر گرفتن مراحل تحقیق و پژوهش پاسخهای مناسبی را پیدا نموده تا شاید بتواند دلایل عدم درونی‌شدن هنجارهای دینی- مذهبی را کشف کند.

هدف پژوهش:

امروزه وسایل ارتباط جمعی با ‌مبادلۀ افکار در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشر نقش مهمی بر عهده دارد و با توجه به کارکرد‌های مهم آن از جمله کارکرد جامعه‌پذیری (درونی کردن) هنجارهای دینی، به ویژه از طریق تلویزیون و از پخش سریالها خصوصاً سریالهای مذهبی که افراد و مخاطبان زیادی دارد ولی باز هم با عدم درونی‌شدن هنجارهای دینی- مذهبی از سوی افراد به ویژه جوانان مواجه هستیم.

بنابراین در راستای بیان مسئله و پرسشهای تحقیق و اهمیت موضوع مورد طرح هدف از ارائه این پژوهش توسط محقق می‌تواند به صورت ذیل بیان گردد:

۱- شناسایی هنجارهای عقلانی – دینی

۲- شناسایی راههایی برای گسترش و تفهیم هنجارهای عقلانی – دینی

۳- ارائه پیشنهاد‌هایی برای انسجام و بهتر درونی‌شدن و عملی‌کردن هنجارهای مذهبی در میان جوانان

پژوهشگر با توجه به بضاعت علمی خود در نظر دارد که با استفاده از اصول و فن روش تحقیق به اهداف مورد نظر خود هر چند به صورت نسبی دست یابد.

بیان ابعاد پژوهش:

در مورد این موضوع یعنی نقش سریالهای تلویزیونی، ما آن را در دو بعد مطرح می‌کنیم. دو بعدی که اهمیت بیشتری در رابطه با موضوع مورد تحقیق ما دارند، یعنی اثرات بعد اجتماعی و بعد فرهنگی سریالهای تلویزیونی را روی قشر جوان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 در روابط متقابل اجتماعی باعث می‌شود روابط عامیانه تنظیم شود و میزان مشارکت فرد را در هر ‌زمینة اجتماعی با تأثیر قاطع بر همدلی افزایش دهد، در مورد روابط خانوادگی، احترام به دیگر اعضای خانواده (از بزرگ گرفته تا کوچک)، و محبت آنها به همدیگر افزایش می‌یابد و در این صورت فرد احترام متقابل میان اعضای خانواده را یاد می‌گیرد و آن را رواج می‌دهد. فرد از طریق بررسی نهادها و گروههای اجتماعی رفتار خود را با توجه به الگوهای سریال تنظیم می‌کند و همین طور از این طریق فرد جامعه‌پذیر شده و هنجارها را به خوبی درک کرده و آنها را به بهترین شکل ممکن درونی می‌سازد و افراد از یک منبع واحد، هنجارهای اجتماعی را پذیرا می‌شوند و بدین وسیله فاصله‌ها را از بین می‌برد و ‌جدار بین انسانها را نیز شفاف‌تر می‌کند و باعث افزایش ساعاتی می‌شود که اعضای خانواده در کنار هم در خانه می‌گذرانند.

در بعد فرهنگی هم فرد آداب و رسوم را بهتر می‌شناسد و باعث تقویت آنها (آداب و رسوم) در فرد می‌شود و فرد به آداب و رسوم نظم می‌بخشد و باعث عقلانیت آنها می‌شود، در فرد آئین‌ها، نگرشها و بینش‌ها و مناسک قدیمی بازسازی شده و فرد رفتار خود را با توجه به آئین‌ها تنظیم می‌کند و مناسک قدیمی را فرا می‌گیرد. سنتها و میراثهای فرهنگی بسیار کهن که به دست فراموشی سپرده شده‌اند دوباره فرد آنها را برای خود زنده می‌سازد و ‌باورهایش را تقویت می‌کند و در جهت حفظ آنها کوشش می‌کند و موجب انتشار و انتقال آنها از خود به دیگران می‌شود و باعث غنی‌شدن فرهنگ می‌شود.

پس سریالها هم عامل و نشاندهنده تعلق اجتماعی فرد و هم عامل همبستگی فرهنگی او می‌باشند.

در نهایت سریالها باعث انسجام و گسترش فرهنگ می‌شوند، آن وقت است که جامعه به سمت نظم و تعادل حرکت می‌کند و موجبات پیدایی، بسط و تبلور احساس مشترک و همبستگی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم می‌سازد.

متغیر‌ها یا واژه‌های کلیدی:

به طور کلی، ‌متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که آزمایشگر آنها را دستکاری یا کنترل یا مشاهده می‌کند. (نبوی، ۱۳۷۴، ۷۴).

‌متغیرها یا مفاهیم اساسی که باید تأثیر آنها را روی هویت جوانان بسنجیم عبارتند از:

آداب و رسوم فرهنگی (بررسی باورها و سنتها)

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.