تحقیق تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه    ۱
اهداف تحقیق    ۳
بیان مسئله    ۳
اهمیت موضوع    ۴
فرضیه ها    ۴
فصل اول
تعیین متغییرها و تعاریف آن    ۷
متغییر    ۷
مستقل    ۷
وابسته    ۷
تعاریف علمی متغییرها    ۷
پیشرفت تحصیلی    ۷
تعریف علمی سطح سواد    ۷
فصل دوم: پیشینه تحقیق
تعلیم و تربیت فرزند    ۸
محیط خانواده    ۹
والدین مسدولیت پذیر در تربیت فرزند    ۱۱
تفاوت محیط زندگی دانش آموز پیشرفته یا ضعیف    ۱۱
تاثیر تحصیلات والدین    ۱۱
والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان     ۱۳
تاثیر عوامل آموزشگاهی بر پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموز    ۱۷
۱-    روابط معلم و دانش آموز    ۱۷
۲-    مهارت معلمان     ۱۷
۳-    شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی    ۱۷
۴-    تکلیف شب    ۱۷
۵-    نامتناسب بودن هدف ها و محتوای برنامه ها    ۱۸
۶-    مدت زمان یادگیری در مدرسه و منزل    ۲۲
۷-    کتاب های درسی و سواد آموزشی    ۲۳
۸-    تقویم و ساعت آموزشی    ۲۴
۹-    انتظارات مدرسه از دانش آموز    ۲۴
۱۰-    دوری مدرسه    ۲۵
تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    ۲۶
۱-    شرایط عاطفی و امنیت خانواده    ۲۶
۲-    شرایط اجتماعی و اقتصادی    ۲۷
۳-    تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده    ۲۸
۴-    تعداد اعضای خانواده    ۲۹
۵-    اشتغال کودکان    ۲۹
۶-    اشتغال مادران    ۳۱
۷-    ارتباط بین اولیاء و  مربیان    ۳۲
۸-    اشدات تلویزیون    ۳۲
۹-    حاکمیت ارزشهای مادی    ۳۲
خانواده و دوران بلوغ فرزندان    ۳۳
رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان    ۳۴
پیشینه تحقیق    ۳۵
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق    ۳۸
جامعه آماری    ۳۸
نمونه آماری    ۳۸
روش نمونه گیری    ۳۸
ایزار تحقیق    ۳۸
پایانی    ۳۹
روایی    ۳۹
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق    ۳۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    ۴۴
آمار توصیفی    ۴۴
آمار استنباطی    ۴۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتایج فرضیه های تحقیق    ۵۶
پیشنهادها    ۵۶
محدویت های پژوهش    ۵۶
بحث نتیجه گیری    ۵۸
منابع و ماخذ    ۶۲
ضمائم    ۶۳

منابع و مأخذ

۱- افروز، غلامعلی(۱۳۸۶)، مبانی روانشناختی افت تحصیلی، انتشارات مدرسه

۲- افروز، غلامعلی(۱۳۸۹)، اقتدار والدین، ماه نامه ی پیوند، انجمن اولیاء و مربیان

۳- امین فر،  مرتضی(۱۳۶۵) .« افت تحصیلی یا ائتلاف در آموزش و پرورش» ؛ فصل نامه های تعلیم و تربیت؛ سال دوم، شماره ۷ و ۸٫

۴- آرمند،محمد(۱۳۷۲)، نقش خانواده درپیشرفت تحصیلی، انجمن اولیاء ومربیان، شماره ۱۶۸

۵- اکبری، ۱۳۵۶ علل ترک تحصیل در استان سیستان و بلوچستان.

۷- بهرام زاده، هیئت الله(۱۳۶۵).« در رابطه خانواده و افت تحصیلی در کازرون» .پایان نامه فوق لیسانس؛ دانشگاه تهران

۷- برومند جزی، ناصر(۱۳۷۸) . در بررسی علل موثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی در محدوده ی شهر اصفهان» .پایان نامه ی فوق لیسانس؛ دانشکده ی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

۸- حافظی ، عشرت، ۱۳۸۱ رابطه بین انگیزش و شیوه های رویارویی یا تنیدگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشکده تربیت معلم تهران.

۹- حیدری، اکرم، بلوغ، مشکلات روانی نوجوان و جوان افت تحصیلی ، نشر گستر تهران . ۱۳۸۵٫

۱۰- خیر، محمد(۱۳۷۵) . « رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها و شرایط خانوادگی؛ مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز ؛ دوره اول، شماره ی دوم

۱۱- دهقان، هادی(۱۳۹۰) .« نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» ، مرکز تربیت معلم پاکنژاد یزد، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم.

۱۲- سعدی پور(بیابانگرد)، اسماعیل(۱۳۸۹)، روش های پیشگیری از افت تحصیلی – انتشارات انجمن اولیاء ومربیان .

۱۳- شعبانی( ۱۳۶۴).« دانش آموزان ممتاز شهر اصفهان»

۱۴- شعبانی اصفهانی(۱۳۷۰) « رابطه کم سوادی و بی سوادی والدین.»

۱۵- عطاران، محمد (۱۳۸۵). مربیان بزرگ مسلمان، درباره تربیت کودک.

۱۶- محمودی نسب(۱۳۶۴)،« بررسی علل مردودی دانش آموزان سال سوم راهنمایی کرج»

۱۷- محبی(۱۳۷۷)« سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه چهار کرج».

۱۸ -ماشینی ، جمیله (۱۳۷۰) « عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» فصل نامه ی تعلیم و تربیت ؛ سال هفتم؛ شماره ی ۱

۱۹- نیکوکار ، مهناز ( ۱۳۷۲) ، « بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و تعداد افراد خانواده در گچساران» دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰- هالت، جان(۱۳۸۷) ، زمینه یا برشکست تحصیلی، ترجمه دکتر مهشید فروغان، انتشارات قطره، چاپ سوم.

چکیده

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد که در فرضیه های فرعی نشان می دهد بین میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی هر چه میزان سطح سواد والدین در سطح دیپلم و بالاتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است و هر چه میزان سطح سواد والدین در حد سیکل و پایین تر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمتر است.

در این تحقیق در فرضیه اصلی اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشاهده می شود و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد.

جامعه آماری در این تحقیق انجام شده شامل ۶ مدرسه دخترانه سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بوده تعداد آنها ۳۰۰ نفر می باشد که از بین آنها ۹۰ نفر دانش آموزبه صورت تصادفی ساده انتخاب کرده تحقیق روی آنها انجام گرفته و همچنین از معدل نمرات دانش آموزان برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

در این تحقیق والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به سیکل، سیکل تا دیپلم، دیپلم تا لیسانس، و بالاتر تقسیم گردیده اند.

کارهای آماری انجام شده فرضیه اصلی و فرعی تحقیق را تایید کرده است. یعنی رابطه معنی داری بین سطح سواد والدین در گروههای مختلف تحصیلی با پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد . که این نتیجه تحقیق با نتیجه تحقیقات ذکر شده در پیشینه تحقیق همخوانی داشته است . وحاکی از اهمیت سطحسواد والدین و اطلاعات خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان می باشد.

واژهای کلیدی : پیشرفت تحصیلی، سطح سواد

مقدمه

پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل مقبولیت در کلاس درس است همچنین برای به دست آوردن یک شغل و درجات مختلف آن دارای اهمیت است پیشرفت تحصیلی می تواند یکی از مهمترین و عینی ترین معیارها برای بررسی کارایی نظام های تربیتی باشد با توجه به موارد فوق محققان در حیطه های مختلف روانشناسی تربیتی از دیرباز سعی در فهم مجموعه عوامل تعیین کننده و موثر در پیشرفت تحصیلی داشتند .(حافظی، ۱۳۸۱)

یکی از عوامل که بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر بسیار موثر می گذارد سطح تحصیلات والدین می باشد سطح تحصیلات والدین یکی از عوامل مقبولیت پیشرفت بشر در جهان امروز است پیشرفت تکنولوژی ، صنعت، بهداشت، و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است هر کشوری برای اینکه به بهترین پیشرفت در علم دست یابد به والدینی نیاز دارد که با درک عمیق به همه مسائل راه درست و صحیح به فرزندشان نشان دهند که جز در سایه والدین با سواد میسر نمی شود. تنها جوامعی توانسته اند که تمام مشکلات خود را در زمینه های تغذیه ، پوشاک، بهداشت و آموزش از میان بردارندکه از سطح سواد بالا برخوردار باشند.

تحصیلات والدین می تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشته باشند والدین تحصیلکرده به دلیل داشتن مشاغل مفید و بهتر از فرهنگ بالا و محیط و موقعیتی بالاتر و بهتری برخوردار هستند بهره مندی از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود تأثیر روی نگرش فرزندان نسبت به والدین و احساس امنیت و اعتماد به نفس آنها می شود و در نتیجه بهتر می توانند با محیط خود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب رشد و شکوفایی  استعدادهای آن ها می شود. در حالی که کودکی که والدین او تحصیلات خوبی ندارند نه تنها افتخار به وجود آنها نمی کنند بلکه در خود احساس حقارت می کنند. (افروز، ۱۳۸۶)

پایین بودن تحصیلات خانواده یکی از پارامترهایی است که می تواند بر افت تحصیلی تأثیر داشته باشد. افت تحصیلی یکی از نگرانی های مهم خانواده و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که این پدیده علاوه بر زیانهای هنگفت اقتصادی آثار سوء بر سلامت روانی دانش آموزان داشته، نگرانی نامطلوبی برای خانواده ها به دنبال دارد.(سعدی پور،۱۳۸۹).

یکی از روان شناسان تربیتی بر اساس یافته های علمی و تجارب تحقیقاتی خود بیان می کند . والدینی که اهل مطالعه یا علاقه مند به مباحث علمی و یافته های تحقیقاتی هستند و دوست دارند با اهل علم و اصحاب اخلاق حشر و نشر دانشته باشند

و در مهمانی رفت ها و مهمان دعوت کردن ها به این نکته اهمیت بیشتری می دهند و آن را اصلی ترین معیارهای ارتباطات اجتماعی به شمار می آورند ، فرزندانشان بیشترین موفقیت تحصیلی و نوآوری های فکری را از خود نشان می دهند. (افروز، ۱۳۸۹)

محیط خانوادگی بیش از بهره هوشی کودکان در موفقیت تحصیلی آنها موثر است. (بهرام راه (۱۳۷۲) به نقل از شاروک)

اهداف تحقیق:

هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین رابطه بین میزان تحصیلات والدین در گروههای متفاوت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان میبد.

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

بین میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان میبد رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات سیکل و دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات دیپلم تفاوت معنادار وجود دارد.

۲- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات سیکل و دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات دانشگاهی تفاوت معنادار وجود دارد.

۳- بین پیشرفت دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات دیپلم و دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات دانشگاهی تفاوت معنادار وجود دارد.

بیان مسئله

موفقیت و پیشرفت تحصیلی به عوامل زیادی بستگی دارد که این عوامل در مجموعه فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی طبقه بندی شده است. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عوامل متعددی نظیر میزان درآمد خانواده ، سطح تحصیلات، محیط مدرسه، فضای خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، معلم و رفتار معلم، محل زندگی، همکلاسی، محل مدرسه و عوامل بسیار دیگر بستگی دارد.

در این تحقیق سطح تحصیلات والدین مورد نظر است

سطح تحصیلات والدین همانند سایر عوامل به شکل های گوناگون در پیشرفت و یا افت تحصیلی دانش آموزان موثر است. ممکن است دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخور دارند و در انجام تکالیف خود دچار مشکل شوند والدین در انجام تکالیف مدرسه آنها را راهنمایی کنند اما اگر والدین بی سواد باشند نمی توانند فرزندان خودرادرامرتحصیل راهنمایی کنند.نحوه نگرش والدین به تحصیلات فرزندان نیز در پیشرفت تحصیلی آنها موثر است.(بیابانگرد، ۱۳۸۹)

اهمیت موضوع تحقیق:

اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق و بیشتر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از آنها نخست قادر به تشخیص آنها از سایر کودکان می شویم و سپس با ارائه ی راه حل های مناسب جهت رفع یا بهبود مشکلات آنها تلاش می کنیم از آن جایی که سطح سواد والدین و عوامل تأثیر گذار دیگری که قبلاً بیان شد بر سلامت روانی کودکان تأثیر دارد و سلامت روانی نیز در پیشرفت کودکان ونوجوانان در تحصیل موثر است باید شناخت عمیق تری از سطح سواد و تحصیلات و طبقات اجتماعی به دست آوریم و به اضطراب ها، تنش ها و مشکلات خانوادگی کودک پی برده و در جهت رفع آنها و خدمت به کودکان تلاش کنیم.

هر گاه در مورد وضع تحصیل و چگونگی پیشرفت تحصیلی فرزندان صحبت به میان می آید اغلب با پدر و مادرهایی برخورد می کنیم که اظهار دارند فرزندان خانواده های تحصیل کرده از پیشرفت و دانش آموزانی که دارای والدین بی سواد هستند اصولاً در تحصیل نمی توانند پیشرفت کنند همچنین پدران و مادرانی می بینیم که نگرش خاصی نسبت به مدرسه و تعلیم و تربیت کودکانشان دارند و این که تعلیم و تربیت و راه های ترقی و پیشرفت آن را فقط مدرسه می دانند و خود را در امر تعلیم و تربیت سهیم نمی دانند و فکر می کنند وظیفه ی والدین تربیت کردن و بار آوردن فرزندان است.

والدین هر چه مطلع و بصیر تر باشند و در تربیت فرزندان پر استعداد خود بکوشند، در محیط نامناسب و ناهماهنگ موفقیت چندانی نخواهد داشت درست مثل اینکه بذر اصلاح شده و مرغوب را در زمین شوره زار و غیر قابل کشت بکارند که مسلماً بارور نخواهد شد(افروز ، ۱۳۸۶)

تعیین متغیرهای تحقیق

در پژوهش حاضر

متغییرمستقل : سطح سواد والدین  در مقاطع مختلف می باشد

و متغییر وابسته: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد

تعریف اصطلاحات

پیشرفت تحصیلی:[۱] منظور از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دراین تحقیق این است که دانش آموزان بتوانند مقاطع ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه راطی کنند و منظور از سطح سواد والدین در این تحقیق سطح سواد و مدارک تحصیلی والدین می باشد.

پیشرفت تحصیلی یعنی افزایش میزان یادگیری افزایش سطح نمرات، و قبولی دانش آموز در دروس و پایه تحصیلی میباشد.

سطح سواد[۲]

به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می شود و با سطوحی که یک فرد بتواند مفهوم را بفهمد وافکار و اندیشه هایش را تاجایی که درآن سهیم باشد بیان کند.

سازمان ملل متحد(یونسکو) تعریف زیر را ارائه داده است با سوادی توانایی شناخت، درک، تفسیر، شناخت، برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از موارد چاپ شده ونوشته شده مربوط به زمینه های گوناگون است. با سوادی زنجیره آموزش را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعه دانش، پتانسیل و شرکت در جامعه ای بزرگتر را برای یک فرد فراهم می کند، در بر دارد.


[۱] -Achievement

[2] -Education

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ،سطح سواد ،شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر
 • تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.