تحقیق تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن در بیمارستانهای بوعلی وامیرالمومنین (ع) جوادیه شهر تهران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن در بیمارستانهای بوعلی وامیرالمومنین (ع) جوادیه شهر تهران    نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه و پیشینه تحقیق ۱
فصل دوم:مواد و روشها ۲۴
فصل سوم: نتایج خام ۳۰
فصل چهارم:Conclusion(نتیجه گیری) ۳۵
پیوست ها ۴۰

 

References:

1-         charls w.cummings,M.D./Otolaryngology Head & Neck Surgery / 4th edition / vol II/1169-1173.

2-         Jan Gosqath wolf J.mann/current concepts in Therapy  of chronic Rhinusinusitis and Nasal Polyposis,ORL 2005;67:125-136.

3-         One airway disease- chronic Rhinosinusitis and asthma, J Allergy clin Immunol Novamber 2003;page 818.

4-         Karuyia sarawana ms dnb; Naresh K. Panda ms DNB Frcs (Ed); Arunaloke chakrabarti md dnb; Ashim das md mrcp rajeer j Bapuraj md Allergic fungal rhinosinusitis An Attemt to Resolved the Diagnostic dillexa, archive of ofolaryngology Head and Neck surgery. F eloruary 2006 vol132 2;173-178.

5-         Ponikau Jv,sherries DA ,Kern EB Homburger HA Frigas E Gaffey ta Roberts GD the diagnosis and incidena of allergic fungal sinusitis, mayoclin proc,1999 sq ;74(q) 877-840

6-         Thakar A,Sarkar c Dhiwakar M,Bahachar s Dahiya S.Allergic Fangal sinusitis:expending the chinicopatho logic spectrum,ofolarynal Head Neck surg.2004 feb :130(2):209-16.

7-         Kennedy dw Kahn FA Hamilos dl zinceich sy butler d waris G. Phster PJ Tawakkal A T reatment of chronic rhcinosinusitis with high dose orol terbinafine a double blined, placebo controfed study, laryngoscope 2005 115(10);1793-9.

8-         Lund VJ Kennedy DW Quantificalion for staging sinusitis the staging and thrapy group ann. Otol fhinol laryngeal suym 1995;167:17-21

9-         LanzaDC,Kemedy DW Adut fhinosinasitis defined. Otolaryngof Head Neck surg 1997:117:8-7

10-     Kaliner MA osguthorpe jd fireman P,Anon J,Georgitis J, Davis Ml,etal. Sinusitis:bench to bedside. Cartent findings, future direchions. Oto laryngol Head Neck surg 1997:116:5-20

11-     Lanza dc kennealy dw adwt  rhinosinusitis definecl oto lary ngap Head Neck surg 1997: 117:5-9

12-     Collins MM,Nair sb wormald pj precwanw of noninvasive fungul sinusitis in sowth Australia, am J Rhinop 2003 may- Jun; 17(3):127-32.

13-     Jans u.Ponikau, md david a sherries md Hirohito kita md Eugene B.Kern md Intra nasal ant fungop trealment in 51 palients with chronic rhinosinusitis, J Allergy chin Immunal: Decomber 2002; volume 110 Number 6:862-866.

14-     Damante et al / chronic sinusitis unresponsive to medical therapy: a case of …/ Radiol /2006;35-213-216.

15-     S.Berrettini,A. Carabelli /Perenial allergic rhinitis and chronic sinusitis/1999; 54:242-248.

16-     Nacneet kumar,Vandana Berry/Allergic fungal sinusitis/jk science/2008/ vol10:5-8.

17-     A.Racikumar s.mohanty/Allergic fungal sinusitis a clinco pathological stady / I ndian journal of otolaryngology & Head&Neck sury/2004/vol 54 317-320.

18-     Jeanette Arnold /Acute,Chronic&fungap sinusitis from apatient’s prespective with… / Article of Intrest 2008.

19-     Jordan s. Josephson m.d/Help for chronic sins Infections/Bottom Line Publications/2004.

20-     Donald P.Dennis/chronic sinusitis:Defective T-Cells Respanding to super Antigens…/Archives of Environmental Health/2003:58:433-441.

21-         Mayo chinic/Research on chronic sinusitis//2006.

22-         Mayo clinic /mayo clinic study Implicates fungus an canse of chronic sinnsitis/ National center for Health statistics/1995 /23/A.fangi.

24-   Fungal sinnsitis/American Academy of otolaryngo logy-Head &Neck surg.

25-       Devin J.Starlangel/ chronic sinusitis:A major Perptuating factor?/2008.

26-       Hepbling /Amphotericin B Nasal spray has no effect on nasal polyps/j laryngol otoly 2006:120(12):1023-5.

27-       Ebbens f/the effect of topical Amphotricin B on Inflamatory Markers in Patients with chronic rhinsinusitis…./laryngoscope/2009 :119(2):401-8.

چکیده

سینوزیت مزمن(CRS) همیشه پس از سینوزیت حاد ایجاد می شود و تشخیص آن بر اساس شکایات پایدار بیمار برای حداقل ۱۲ هفته مطرح می شود.

CRS یک بیماری وسیع و صعب العلاج بینی و سینوسهای پارانازال می باشد که در دامنه وسیعی از علایم و تغییرات التهابی مخاطی تظاهر می یابد. این بیماری شایعترین بیماری مزمن در ایالات متحده می باشد.

مطالعات جدید پیشنهاد می کنند که بیشتر بیماران با سینوزیت غیر وایرال همزمان دچار عفونت باکتریال و قارچی هستند بطوریکه در ترشحات بینی ۹۶% این بیماران شواهدی مبنی بر وجود قارچ دیده شده است.

مطالعه ما از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی ۳۵ بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان که به درمانگاههای ENT بیمارستانهای بوعلی و امیرالمومنین (ع)تهران مراجعه کرده بودند انجام شد این بیماران یک ماه تحت درمان با آمفوتریسین B قرار گرفتند.

یافته های ما نشان داد تنها ۵ بیمار علایمشان تغییر نکرده بود در حالیکه بقیه همه کاهش علایم را گزارش کرده بودند. همچنین درمان یک ماهه کامل موجب کاهش علایم بیشتر در بیماران شده بود.

در نهایت مطالعه ما نشان داد درمان ضد قارچی با آمفوتریسین B به مدت یکماه  می تواند از شدت علایم بیماران مبتلا به CRS واضحاً بکاهد.

مقدمه:

Chronic Rhinosinusitis (CRS) همیشه پس از سینوزیت حاد ایجاد می شود تشخیص آن بر اساس شکایات بیمار مطرح شده و نیاز به پایداری علایم بیمار برای بیشتر از ۱۲ هفته متوالی دارد.

تقریبا تمامی شکایات این بیماران غیر اختصاصی می باشد پس بدون یک یافته عینی از التهاب مخاطات تشخیص بیماری صرفاً از روی علایم زیاد قابل اعتماد نیست.(۱)(شکل ۱-۱)

شکل ۱-۱

بر طبق پیشنهاد International Confrence on Sinus Dis در سال ۱۹۹۳ CRS بصورت زیر تعریف شده است:

پایداری علایم و نشانه ها بیش از ۸ هفته، یا ابتلا به بیش از ۴ اپیزود راجعه سینوزیت حاد در سال که هر کدام حداقل ۱۰ روز به طول بیانجامد همراه با تغییرات پایدار در CT scan ،۴ هفته پس از درمان طبی و بدون رخ دادن عفونت حاد(۸)

CRS یک بیماری وسیع و صعب العلاج بینی و سینوسهای پارانازال
می باشد که در دامنه وسیعی از علایم و تغییرات التهابی به صورت افزایش ضخامت پولیپوئید مخاط تاپولیپهای واضح بینی تظاهر می یابد.(۱۱و۱۰)
(شکل ۱-۲)

شکل۱-۲

قریب به ۹۰% موارد رینوسینوزیت بصورت مزمن هستند و در واقع این بیماری شایعترین بیماری مزمن به شمار می آید که حدود ۳۷ میلیون بیمار را در ایالات متحده شامل می شود.(۱۳)

در سال ۱۹۹۴ کندی گزارش کرد بیمارانی که سالانه با مشکل CRS ویزیت
می شوند از هشت میلیون نفر در سال ۱۹۸۹ تا بیست و چهار میلیون در سال ۱۹۹۲ متغیر بوده و یافته های او حاکی از افزایش ابتلا به این بیماری بود.(۲)

در مطالعه که در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسید میزان بروز بیماری در جمعیت عادی ایالات متحده ۱۴% گزارش شد که همچنان بیانگر این مسأله است که CRS شایعترین بیماری مزمن در ایالات متحده می باشد.(۱۰)

پس از سینوزیت مزمن، آرتریت،بیماریهای ارتوپدی و فشار خون به ترتیب بیشترین شیوع را در میان بیماریهای مزمن در ایالات متحده آمریکا دارند.(۲۲)

از نظر هسیتوپاتولوژی CRS با انفیلتر اسیون ائوزینوفیلها در مخاطات بینی و سینوسها تظاهر می یابد. ائوزینوفیلها در بیماران با و بدون پولیپ دیده شده است. و به نظر می رسد وابسته به وجود آتوپی باشد.

پروتئینهای گرانول ائوزینوفیلها مشخصاً برای اپتیلیوم مجاری تنفسی حالت سمی داشته و در مناطق آسیب دیده اپیتلیوم در CRS دیده می شوند. با توجه به این اطلاعات می توان گفت: احتمالا ائوزینوفیلها نقش مهمی در فیزیوپاتولوژی CRS به عهده دارند.(۲و۱۳)

شواهد نشان می دهند که باکتریهایی نظیر استافیلوکوک، استرپتوکوک، کورینه با کتریوم، باکتروئید و فوزو باکتریوم ها در مخاطات ملتهب حضور داشته و درمان آنتی بیوتیکی می تواند تأثیر مثبتی بر نتایج داشته باشد. اما همچنان نقش باکتریها در بیماریزایی در CRS مبهم می باشد همچنین گونه های بی هوازی در فرم مزمن سینوزیت شایعتر از فرم حاد می باشند.(۱)

در موکوس بینی حدود ۹۲% از مبتلایان به سینوزیت مزمن شواهدی مبنی بر وجود قارچ یافت شده است. مطالعات جدید پیشنهاد می کند که بیشتر بیماران به سینوزیت غیر وایرال، همزمان دچار عفونت باکتریال و قارچی می باشند.

بیشتر عفونتهای قارچی ناشی از قارچهای موجود در محلهای عمومی چون سینماها، ورزشگاهها و ….یا قارچهای همزیست خانگی هستند.(۱۹)

تحقیقی که در کلینیک Mayo برروی موکوس بینی ۲۱۰ بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن انجام شد نشان داد ۹۶% موارد محتوی قارچ بوده و ۴۰ نوع متفاوت قارچ از این ترشحات جدا شد. که بطور متوسط هر بیمار ۷/۲ گونه قارچ داشت.(۲۲)

از طرف دیگر قارچهایی نظیر آسپرژیلوس جزء فلور نرمال دستگاه تنفس به شمار می آیند.(۱) در نهایت شاید بتوان اینگونه گفت که در هیستولوژی سینوسها در مبتلایان به CRS مشخصا حضور ائوزینوفیلها وقارچها دیده
می شوند با وجودی که حضور قارچها به تنهایی نمی تواند توجیه کننده تمامی علایم و عوارض التهاب ناشی از CRS باشد.(۱۳)

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.