تحقیق تئوری حسابداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تئوری حسابداری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تئوری حسابداری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

رابطه بین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان    ۱
تعریف دارایها    ۳
شناسایی ثبت و تعیین ارزش دارایها     ۴
حسابهای دریافتی     ۵
بدهی ها      ۷
تبدیل دارایها به اوراق بهادار     ۸
حقوق صاحبان سهم     ۹
سهام خرانه     ۱۰
تعریف سود     ۱۱
هزینه دوره و زیان غیر عملیاتی     ۱۳
شرایط اقتصادی آینده     ۱۴
خلاصه ای از رویداد های اقتصادی آینده     ۱۵
عملیات جاری در مقایسه با سود    ۱۵
تعغییر در روشهای حسابداری     ۱۷
همواره سازی سود     ۲۰
سود پیش بینی شده و شاخص های آن     ۲۲
اقلام بستانکار در صورت سود و زیاد     ۲۴
ساختار صورت جریان نقدی     ۲۶
مقایسه روش مستقیم با غیر مستقیم     ۲۶
پیچیدگی های جریان نقدی     ۲۸
مروری بر حسابهای تورمی     ۲۹
سود زیان حاصل از قدرت خرید     ۳۱
سود قابل توزیع     ۳۲
مالیات بر سود و حسابداری مالی     ۳۳
حق بیمه مشخص و مستمری مشخص    ۳۷
مفاد قرارداد بازنشستگی و بدهی قانونی     ۳۸
سایر مزایای پس از بازنشستگی     ۳۹
قراردادهای اجاره     ۴۱
مقایسه قرارداد اجاره با قرار داد خرید     ۴۲
تحقیق درباره روشهای تجمیع منافع خرید     ۴۷
روش ارزش ویژه     ۴۸
روش مبتنی بر ارزش بازار     ۴۸
بستن قرارداد اجاره     ۴۹
تبدیل ارز حاصل از حاصل عملیات خارجی     ۵۰
منابع     ۵۶

منابع:

تئوری حسابداری جلد ۲، اثر ولک ، داد و ترنی

رابطه بین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان

برای ارائه تعریفی از ارکان تشکیل دهنده صورتهای مالی و نشان دادن تغییر رابطه بین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان از دو روش استفاده شده است : وجود رابطه متقابل بین صورتهای مالی و نبودن رابطه متقابل بین انها [۱] مقصود از وجود رابطه متقابل این است که میتوان این دو صورت مالی را از دیدگاه ریاضی به شیوه ای تعریف کرد که سود خالص برابر باشد با تغییر در حقوق صاحبان سهام برای یک دوره ، با فرض اینکه هیچ نوع معامله ای در سرمایه رخ نداده باشد و یا ثبت اصلاحی مربوط به دوره قبل وجود نداشته باشد . روشی که در اجرای ان رابطه متقابل بین صورتهای مالی وجود ندارد باعث میشود که رابطه بین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ، از دیدگاه ریاضی ، قطع شود : هریک انها مستقل از دیگری تعریف و اقلام تشکیل دهنده ان محاسبه یا اندازه گیری میشود .

رابطه متقابل

از دیدگاه وجود رابطه متقابل بین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ، میتوان همه مطالعات یا رویدادهای مالی را بر اساس الگوی ارائه شده در نمودار ۱_۱۰ طبقه بندی کرد . حقوق صاحبان سهام در سه طبقه (زیر مجموعه) قرار میگیرند : سرمایه پرداخت شده ، سود انباشته و ثبت اصلاحی مربوط به سرمایه تحقق نیافته . سرمایه پرداخت شده نیز به دو طبقه تقسیم میشود : سرمایه قانونی (ارزش اسمی) و سایر منابع ایجاد کننده سرمایه (برای مثال ، صرف سهام و دارایی های اهدایی) . سود انباشته [۲] نیز در سه طبقه قرار میگیرد (دارای سه زیر مجموعه است) : حساب های صورت سود و زیان ، ثبتهای اصلاحی مربوط به دوره قبل و سود تقسیمی .

دیدگاه درامد _ هزینه

یکی از نتیجه های حاصل از دیدگاه ” درامد _ هزینه” این است که باید محصولات فرعی ،یعنی مقررات شیوه محاسبه سود را به عنوان نوعی محصول فرعی بر دوش ترازنامه گذاشت . در نتیجه ترازنامه نه تنها در برگیرنده دارایی ها و بدهی ها میشود (در جای دیگری در همین فصل اینها را تعریف خواهیم کرد) بلکه شامل اقلام بدهکار و بستانکار بسیار مبهم به نام “پیش پرداختها [۳]” و “پیش دریافتها[۴]” نیز خواهد شد .

دیدگاه دارایی _ بدهی

تغییر در خالص دارایی های شرکت (دارایی ها منهای بدهی ها) ناشی از منابعی از که تحت تملک شرکت نیست . صورت سود و زیان ، تنها از این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد که در ان تغییرات خاص رخ داده در خالص دارایی های شرکت طبقه بندی و گزارش میشوند . از انجا که دارایی ها و بدهی ها اقلام واقعی هستند ، چنین به نظر میرسد که روش معقول یا منطقی این باشد که هنگام تعیین ارزش اقلام و یا محاسبه سود توجه به انها معطوف شود . حساب حقوق صاحبان سهام یک عدد ساختگی است و بر همین اساس می توان از سیستم ثبت دو طرفه استفاده کرد . صورت سود و زیان و اجزای تشکیل دهنده ان (درامد ، سود غیر عملیاتی ، هزینه های جاری و زیان غیر عملیاتی) به عنوان عناصر یا ارکان درجه دوم مورد توجه قرار میگیرند که هدف از استفاده از انها چیزی جز گزارش کردن تغییرات رخ داده در دارایی ها و بدهی ها نمی باشد .

تعریف دارای ها

حرفه حسابداری برای تعریف دارای ها سه اقدام رسمی به عمل اورده است :

۱_ چیزی که با یک مانده بدهکار ارائه میشود که میتوان ، به شیوه ای مناسب ، پس از بستن دفاتر حسابداری و طبق مقررات یا اصول حسابداری به دوره های بعد منتقل کرد (مشروط بر اینکه ، در واقع این مانده بدهکار دارای یک مانده منفی نباشد که در مورد یک بدهی اعمال شود)، بر این مبنا که ان نشان دهنده حق مالکیت یا نوعی ارزش کسب شده است و یا مخارجی است که به مصرف رسیده و یک دارایی ایجاد کرده که میتوان ان را در اینده مورد استفاده قرار داد . از این رو ، واحد تولیدی ، حسابهای دریافتنی ، موجودی کالا و هزینه های پیش پرداخت شده ، همگی ، دارایی هایی هستند که در ترازنامه قرار میگیرند . [۵]

۲_ منابع اقتصادی یک شرکت که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی (ثبت) میشوند و ارزش انها تعیین میگردد . همچنین دارایی ها شامل اقلام خاصی از هزینه های پیش پرداخت شده می گردند که به صورت منابع (دارایی ها) نمی باشد ولی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی (ثبت) میگردند و مقدار انها تعیین می شود . [۶]

۳_ دارایی ها عبارتند از منافع محتمل اقتصادی اینده که در نتیجه رویدادهای اقتصادی یا رویدادهای مالی گذشته به دست امده یا تحت کنترل یک واحد تجاری خاص قرار گرفته اند . [۷]

شناسایی (ثبت) و تعیین ارزش دارایی ها

در مورد نخستین ثبت و تعیین ارزش دارایی ها و مقدار بدهی ها از این “اصل پذیرفته شده” استفاده کرده اند :

معمولاً نخست دارایی ها و بدهی ها را بر مبنای رویدادهای اقتصادی که شرکت این منابع را از سایر کشورها خریداری و یا تعهداتی نسبت به سایر شرکتها مینماید ، ثبت می نماید . ارزش دارایی ها و مقدار بدهی ها را بر مبنای قیمت مورد مبادله هنگام نقل و انتقال تعیین می شود . [۸]


[۱]. FASB(1976b)

 RETAINED EARNINGS.[2]

  DEFERRED CHARGES.[3]

DEFERRED CREDITS  .[۴]

[۵]. Committee on terminology (1953,para.26)

Apb(1970a,para.132).[6]

Fasb (1985,para.25).[7]

[8].APB(1970a, para.145) and FASB (1984, para.67)

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تئوری حسابداری
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.