تحقیق تاثیر ارزشهای اسلامی بر بازاریابی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر ارزشهای اسلامی بر بازاریابی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر ارزشهای اسلامی بر بازاریابی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱بیان مسأله۱
۱-۲فرضیه¬های پژوهش۲
۱-۲-۱-فرضیه الف۲
۱-۲-۲-فرضیه ب۳
۱-۳- روش انجام تحقیق۳
۱-۳-۱-روش تحقیق۳
۱-۳-۲- روشهای گردآوری اطلاعات۳
۱-۳-۳ فنون تحلیل داده-ها۳
۱-۴- قلمرو تحقیق۳
۱-۴-۱-قلمرو زمانی۳
۱-۴-۲- قلمرو موضوعی۴
۱-۴-۳-قلمرو مکانی۴
۱-۵-جامعه و نمونه آماری تحقیق۴
۱-۶- اهمیت کاربردی پژوهش۵
۱-۷ تعریف واژگان۵
۱-۸ ساختار پایان نامه۵

فصل دوم:چارچوب نظری پژوهش

۲-۱- بازاریابی۸
۲-۲ تعریف ارزش۹
۲-۲-۱-ارزش از دیدگاه اسلام۱۰
۲-۲-۲- ارزش¬های اسلامی مطرح در بازاریابی۱۳
۲-۲-۳- ارزشهای اسلامی مطرح در تصمیم¬های بعد محصول۱۳
۲-۲-۴- ارزشهای اسلامی مطرح در قیمتگذاری۱۵

فصل سوم:روش انجام پژوهش
۳-۱- راهبرد پژوهش۲۰
۳-۲- روش گردآوری و تحلیل داده-ها۲۰
۳-۲-۱-نمونه¬گیری و ابزار گرداوری داده-ها۲۰
۳-۲-۲-روایی و پایایی ابزار سنجش۲۱
۳-۳-  فنون تحلیل آماری۲۳
۳-۴-ملاحظات بالقوه اخلاقی۲۴

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده¬ها
۴-۱-آزمون فرضیات پژوهش۲۶
۴-۱-۱- آزمون فرضیه اول پژوهش۲۶
۴-۱-۲ آزمون فرضیه دوم پژوهش۲۹

فصل پنج: بحث و نتیجه¬گیری

۵-۱- بحث۳۳
۵-۲ پیشنهادها۳۴
منابع۴۲

 

فهرست منابع:

ابراهیمی، ابوالقاسم رودانی، امین؛(۱۳۸۸)، نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی؛ دانشگاه شهید بهشتی.

الهیان، مجتبی (۱۳۸۳) ،آداب تجارت و احکام معامله در اسلام ، قم : انتشارات تجلی عدالت، اول.

امیرشاهی، میراحمد، قوامی،سارا(۱۳۸۶) بازاریابی اخلاقی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.

پیمانی،امیر، مدیریت اسلامی،سایت باشگاه اندیشه.

جاناتان، اچ، ترنر (۱۳۷۸)، مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه محمدفولادی و محمدعزیز بختیاری، تهران، موسسه امام خمینی ره.

دادگر کرماجانی، یدالله، (۱۳۷۸)، نگرشی بر اقتصاد اسلامی : معرفت ها ، ارزش ها و روش ها، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، اول.

رضائیان، علی(۱۳۸۸)؛ اصول مدیریت، انتشارات سمت، چاپ پنجم .

روستا، احمد و داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی ( ١٣٧٧ )؛ مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، چاپ سوم.

سرمد، زهره ؛ بازرگان، علی(۱۳۸۱). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه نشر آگه، تهران

صنوبر، ناصر،متفکرآزاد، محمدعلی، راضی، نسرین(۱۳۸۹)؛ اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی دانشگاه تبریز.

علی احمدی، علیرضا و علی احمدی، حسین(۱۳۸۸) مدیریت ارزش ی با تکیه بر    ارز شهای اسلامی ، انتشارات تولید دانش.

 

کاتلر، فیلیپ (۱۳۷۹)،کاتلر در بازاریابی، مترجم: عبدالرضا رضایی نژاد، نشر فرا، چاپ اول .

 

کاتلر، فیلیپ وگری آرمسترانگ ( ١٣٧٩ )؛ اصول بازاریابی، مترجم: بهمن فروزنده، نشرآتروپات، چاپ سوم.

کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ، (۱۳۸۶)، اصول بازاریابی ، ترجم ة بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آموخته، هشتم.

محسنی، منوچهر(۱۳۷۴)، جامعه شناسی عمومی، تهران، کتابخانه طهوری.

محمودی گلپایگانی، سیدمحمد ،(۱۳۷۹)، فقه اقتصاد اسلامی ، تهران : انتشارات گلستان کوثر، اول

مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۷۶)، پیش نیاز مدیریت اسلام ی، تهران، موسسه امام خمینی.

مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چهاردهم.

ونوس، داور و جمال خانی جزنی، (۱۳۸۲) ،« اصول اخلاق بازرگانی در اسلام » مجله دانش و توسعه، مشهد: دانشگاه فردوسی.

 

چکیده

بحث کسب وکار در اقتصاد اسلامی، ملاحظه­های ارزشی ویژه­ای دارد؛ به طوری که پایبندی به ارزش­های اسلامی به صورت توانمندی محوری برای بنگاه­های اسلامی در نظر گرفته می­شود تا تصمیم­های کلیدی سازمان از جمله تصمیم­های بازاریابی را حول این توانمندی بگیرند.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارزش­های اسلامی در بازریابی در شرکت تولیدی صنایع پلاستیک در شهرستان اقلید مبتنی بر راهبرد روابط علی میان متغیرها انجام شده است.

برای انجام پژوهش، ابتدا دو پرسشنامه تأثیر ارزش­های اسلامی بر محصول و قیمت­گذاری تدوین و پس از پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوایی آنها، در بین نمونه ۵۲ نفری از کارکنان قلمرو مکانی توزیع شد؛ برای بررسی مقدماتی روایی سازه سنجه از فن تجزیه مؤلفه‌های اصلی و به منظور اجتناب، از تهدید واریانس روش مشترک، آزمون یک عاملی هارمن اجرا شد.

نتیجه تجزیه وتحلیل داده­ها نشان داد که ارزش­های اسلامی در تصمیم­های بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.

واژه­های کلیدی: ارزش­های اسلامی، بازاریابی، محصول، قیمت.

 

مقدمه

مکتب حیات بخش اسلام با فطرت انسان پیوندی ناگسستنی داشته و انسان نیز منطبق با آن نیز بیانگر این واقعیت  زاده شده است . مطالعه سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)است که اگر ارزش های ناب اسلام در فعالیت های کسب وکار ترسیم شود ، نویدبخش رستگاری جوامع بوده و تضمین کننده دنیا و آخرت انسان خواهد شد . پیامبر اکرم (ص) خود به فعالیت های تجاری و بازرگانی اشتغال داشتند و بعد از اسلام ، جامعه ای که در آن دین با دیگر جنبه های زندگی از جمله کسب وکار، پیوندی محکم داشته باشد را پدید آورده اند. نقش بسیار اساسی بازاریابی در کسب مزیت رقابتی کسب وکارها، پژوهشگران را بر آن داشته که در صدد ارائه راهکارها و الگوهای مناسب بوده و روش های نوینی را پیش روی مدیران بازاریابی قرار دهند. در این میان در پرتو انقلاب اسلامی و رویکرد غنی سازی محتوا، توجه و بررسی بازاریابی با رویکرد اسلامی و استخراج ارزش­های اسلامی ناظر بر  تصمیم های آن، ضرورتی پرهیزناپذیر است.

 

1-1 بیان مسئله

همه مردم در زندگی خود با بازاریابی[۱] در ارتباط هستند. بازاریابی وسیله‌ای است که از طریق آن استاندارد زندگی مردم توسعه یافته است. تعداد زیادی از افراد فکر می‌کنند که بازاریابی با فروش یکی است، اما در حقیقت فعالیت بازاریابی قبل و بعد از عمل فروش نیز انجام می­شود. [ابراهیمی،۱۳۷۹] بازاریابی عملاً فعالیتهای زیادی را مانند تحقیقات بازاریابی، توسعه کالا، توزیع، قیمت گذاری، فروش شخصی و غیره را شامل شده و هدف از آن ارضای نیازهای خریدارن و همزمان نیل به اهداف سازمانی می‌باشد. از نظر مک­گرسی بازاریابی دارای عناصر متعدی است از جمله، محصول، قیمت، پیشبرد محصول و کانال‌های توزیع. در واقع محصول آن چیزی است که برای ارضای نیاز یا خواسته‌ای می‌تواند به بازار عرضه شود. در تصمیم­گیری درباره محصول بازاریاب‌ها نیاز دارند که جنبه­هایی مانند کیفیت، بسته­بندی، ویژگی­ها، بر چسب، نام تجاری و… را بررسی کنند. قیمت، مقدار پولی است که برای کالا یا خدمت پرداخت می­شود. در تعریفی جامع­تر، قیمت میزان فایده­ای است که مصرف کنندگان برای مزیت­های حاصل از داشتن یا استفاده از محصول، پرداخت می­کنند. تصمیم­های بعد قیمت­گذاری آمیخته بازاریابی شامل تصمیم­گیری در شیوه­های قیمت گذاری، خط­مشی­های تعدیل قیمت و تغییر قیمت است [کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۶ ]. بازاریابی همواره در جامعه متهم به استفاده ازدروغ، تقلب، تجاوز به حریم خصوصی افراد، آلودگیهای زیست محیطی و بی­توجهی به اقشار ضعیف وآسیب پذیر جامعه بوده در حالی که بازاریابی با هدف کمک به اقتصاد کشورها و تأمین خواسته­ های مصرف کنندگان شکل گرفته است. علت اصلی این اتهامات، غفلت اکثر شرکتها از ارزشهای اسلامی بوده است که موجب تخلفات عمده وانحراف از آرمان­های بازاریابی در راه افزایش سودآوری گردیده است پژوهش­های مختلفی درصدد برآمده­اند تا‌‌ تأثیر بسیاری از متغیر‌ها را به عنوان متغیر مستقل بازاریابی برررسی کنند. یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بازاریابی ارز‌شهای اسلامی است. که به زعم بعضی صاحب­نظران، ورود آن به عرصه مطالعات بازاریابی، موضوع بحث­انگیز قرن اخیر محسوب می­شود. خداوند متعال، قرآن را راهنمای اهل تقوا معرفی می کند[بقره، ۲][۲]. و در آیه­های متعدد راه رسیدن به تقوا را اطاعت از فر مان های پروردگار معرفی کرده و همواره ایمان همراه با عمل صالح را تذکر می­کند[همان ،۲۱].[۳] شهید صدر در وصف نظام اقتصاد اسلامی که کسب و کار مسلمانان در آن نظام تعریف و تبیین می­شود، می­نویسد: اسلام، دین دعوت و زندگی است و به دنبال پدید ساختن چنان نظام اقتصادی است که درآن روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می­شود و چنان پایگاه فکری دارد که محتوی اندیشه­ های اخلاقی و ارزشی اسلام و اندیشه­های علمی و اقتصادی است [صدر،۱۳۶۴]. پژوهش حاضر، به منظور بررسی این ادعا که ارزشهای اسلامی از جمله عدالت، تقوا، و مساوات اثر مثبت و معناداری در بازاریابی(بعد قیمت­گذاری و محصول) دارد انجام خواهد شد. و سوال و فرضیه ­های پژوهش اینگونه مطرح می­شود که:

سوال پژوهش :آیا ارزش­های اسلامی در بعد محصول و قیمت­گذاری بازاریابی تأثیر دارد؟

 

1-2 فرضیه­های پژوهش

۱-۲-۱ ارزشهای اسلامی در تصمیم­های محصول بازاریابی شرکت صنایع پلاستیک شهرستان اقلید اثر مثبت و معناداری دارد.

[۱]. Marketing

[2] .بقره ،۲

[۳] . بقره ،۲۱

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بازاریابی شبکه ای
 • پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی
 • مقاله برنامه و بودجه بازاریابی
 • تحقیق رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی
 • مقاله اصول بازاریابی تلفنی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.