تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 104  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – كليات 1
عنوان تحقيق2
هدف تحقيق2
فرضيات تحقيق 2
موانع ومشكلات تحقيق 3
پيشنهادات 3
فصل دوم – پيشينه ماهيت ارتباط4
پيشينه نظري5
پژوهش درزمينه اثر رسانه ها10
تبليغات سياسي12
شرايط اجتماعي ارتباطات معاصر13
بخش اول16
مفاهيم ارتباط16
بررسي تاثير تماشاي برنامه هاي ماهواره اي برفرهنگ 20
انواع ارتباط20
رسانه هاي جمعي وزندگي اجتماعي 25
رسانه‌هاي جمعي به عنوان واسطه ارتباط 26
قدرت رسانه‌هاي جمعي 27
رسانه‌هاي جمعي وخانواده28
تكنولوژي نوين ارتباطي 29
ماهواره‌هاي ارتباطي 30
ماهواره‌هاي ثابت 31
ماهواره‌هاي مداري 31
كاربرد ماهواره‌هاي ارتباطي 32
نقش ماهواره‌ها در ارتباطات محلي ، منطقه‌اي وجهاني 35
تكنيك‌هاي نوين تلويزيوني36
بخش دوم 38
جايگاه زيست محيطي رسانه‌هاي ارتباط جمعي 38
تلويزيون 39
راديو 40
آثار روان‌تني ناشي از تلويزيون 44
تلويزيون وفرهنگ 45
آثارموسيقي برجوانان 45
ماهواره ومُد ومُدپرستي 47
هنوز در مرحله چانه‌زني 48
چه بايد كرد؟48
استفاده از برنامه هاي ماهواره اي مفيد است يا مضر 50
فصل سوم – توصيف داده‌هاي آماري52
جدول مشخصه سن افراد53
جدول مشخصه جنس افراد54
جدول مشخصه وضعيت تاهل 54
فصل چهارم – تجزيه وتحليل داده‌ها71
تجزيه وتحليل داده‌ها 72
كاربرد توزيع (X2)72
شرايط كاربرد (X2) 73
فرضيه اول 74
فرضيه دوم76
فرضيه سوم78
فرضيه چهارم80
نتيجه‌گيري83
ضمائم 86
منابع 91

منابع

طلوع ماهواره وافول فرهنگ ، تاليف دكتر صادق طباطبايي

وسايل ارتباط جمعي ، تاليف دكتر كاظم معتمدنژاد

مباني ارتباطات جمعي ، تاليف دكتر سيد محمد دادگران

جامعه‌شناسي فرهنگ ، تاليف احمد رجب‌زاده – حسين كچويان و نعمت‌الله فاضلي

تلويزيون وخانواده

مقدمه

تاثیرگوناگون رسانه‌های ارتباط جمعی موضوع مباحث گسترده ای است که در حال حاضر در کشورهای صنعتی جهان جریان دارد هر کدام از وسایل ارتباط جمعی بردریافت ها واستنتاج ها وانتقال واقعیتها به جهان انديشه ما وحتي در دگرگوني درآداب وسنن اجتماعي واخلاقي ما داراي تاثيرات ويژه‌اي مي باشد.

توسعه وفرهنگ ، دو مقوله هستند كه در تصورديرينه ما با تحرك وجابجايي وخلاقيت در ارتباطي مستقيم قرار داشتند. اما در اين روزگار ، روزبه‌روز بر شما وافرادي كه دائماً در كنجي لميده وبه تماشاي برنامه هاي ماهواره اي وتلويزيون نشسته اند افزوده مي شود. انسان فعال ومحرك وخلاق گذشته به يك تماشاچي منفعل راكد بدل شده است به ميزاني كه اين وسايل پيام رساني برسرعت جابجايي ونقل وانتقال اخبرا واطلاعات وگزارش وقايع از مكاني به مكانهاي ديگر مي افزايد ، به همان ميزان عنصر سرعت انتقال وتحرك را از بيننده خود مي‌ربايد وعاملي براي سكون وروكود منفعل بودن انسان مي گردد.

هر كدام از ابزارها و وسايل ارتباط جمعي ، به نوي معين نظم وسازمان دهي تفكر وانديشيدن ونيز جذب وهضم اطلاعات را در ما هدايت مي كنند. لذا در شكل‌دهي حوزه‌هاي خود آگاهي وهمچنين ساختار نهادهاي اجتماعي مانقش گسترده وگوناگون دارند. لذا اين امر تا آنجا به پيش مي رود كه حتي نوع رفتار ما را نسبت به استنباط وتصورات ما از جهان هستي و رويدادها متاثر مي سازددر حاليكه در عصر كتاب وكتابخواني ، مناظرات مردمي امروزه وافكار عامه غالباً هماهنگ وبرخوردار از انسجام ، جدي ومنطقي وعاقلانه بوده است. در حاليكه رسانه‌هاي تصويري والكترونيكي با برنامه‌هاي تفريحي وسرگرم كننده وشوهاي تجاري در دراز مدت ، يكسان‌سازي سلائق وذائقه‌هاي قشرهاي عظيمي از جامعه را باعث خواهد شد از اين طريق داد وستدهاي فكري را درافكار عامه وگفتگوهاي مردمي به حداقل رسانده وقدرت تفكر وانديشه را كاهش داده ونظام شكل‌گيري آراء وعقايد بيننده را مخدوش مي سازد، از سوي ديگر اين رسانه‌ها هم باعث پدايش شكافهاي جديد طبقاتي شده است وهم شكافهاي موجود اجتماعي را كه ريشه در سطح دانش عمومي وقدرت فهم وانديشه ونيز توانايي رسانه‌هاي تصويري والكتروني در دراز مدت باعث كاهش قدرت تفكر ، توانايي وتحليل وتفسير وتبيين در انسان بوده وقدرت تخيل وحافظه را نيز به مرور زمان تضعيف درك وفراگيريمسائل جديد دارد. عميق‌تر مي‌سازد. تاثير رسانه‌هاي تصويري والكتروني در درازمدت باعث كاهش قدرت تفكر ، توانايي وتحليل وتفسير وتبيين در انسان بوده وقدرت تخيل وحافظه را نيز به مرور زمان تضعيف مي‌كند.

سخني با بيننده تلويزيون

پدران و مادران خوب مي توان تغييرات روحي وحتي جسماني كودكان خود را دريابند. كودك با نشاط ، باهوش وخوشروي آنان به موجودي عبوس وگوشه‌گير ياپرخاشگر وناآرام تبديل مي شود. در دوره پيش دبستاني وسال اول حوصله كلاس درس وقدرت فهم وكار با كتاب وقلم وكاغذ را ندارد از انجام تكاليف مدرسه تا آنجا كه بتواند طفره مي‌رود. اين تغيير وتاير در كودك به ميزاني كه بيشتر به تماشاي تلويزيون بنشيند، افزوده‌تر وعميقتر خواهد بود. اين همه تازه آثار تماشاي تلويزيون خودماني است كه حتي‌المقدور از معيارها وضابطه‌هاي ارزهاي پذيرفته شده فرهنگ خودي پيروي مي كند. هنگاميكه فرياد پدران وماردان در آمريكا واروپا از محتواي تلويزيون بلند است وآنها را ويرانگر روح واخلاق وتربيت كودكان خود مي بينند. تكليف ما وحالات فرزندانمان از تماشاي اين برنامه‌ها كه از ماهواره‌ها فرستاده مي‌شوند روشن است واين درحاليكه كه فاصله وتفاوت ارزش فرهنگ حاكم ميان آمريكا واروپا، با آنچه از رسانه‌هاي تصويري‌شان پخش مي وشد با ضوابط اخلاقي و رواني وديني وفرهنگي ما در قياس نمي‌گنجد.

نكته ديگر، خطاب به كساني است كه روي آوردن وبهره‌گيري از امواج ماهواره‌اي را نشانه تجدد وآشنايي خود وفرزندانشان با جهان متمدن دانسته وبه بهانه يكنواخت بودن وخسته‌كننده تلويزيون خودي، حريم خصوصي خانواده‌هايشان را وذهن پاك وبيزنگار كودكانشان را برروي اين پيام‌آوران نامحرم وموزي گشوده‌اند.

عده‌اي هم از اين خوشحالند كه فرزندانشان سريعتر وراحت‌تر زبان خارجي را فرامي‌گيرند ودر جريان جديدترين رويدادهاي ورزشي قرار دارند وموسيقي شاد وتحرك نهفته درآن هنرموجد جوشش وتكاپوي جسمي وروحي آنان مي‌باشد.

گروهي هم هستند كه از قانون منع استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي ناراضي هستند وعليرغم آن وبدون توجه به تبعات روحي و رواني آن متوسل به اتخاذ شبكاري و روپوش و روكش حفاظتي جهت دريافت كانالهاي تلويزيوني شده‌اند.

عنوان تحقيق

بررسي تاثير تماشاي تلويزيون برنامه‌هاي ماهواره اي برفرهنگ خانواده براساس تحقيق در مورد مردم روستاي شاوور

هدف تحقيق

تحقيق وبررسي درباره آثار وپيامدهاي برنامه‌هاي ماهواره‌اي وتاثيرآن برجامعه بطور اعم وخانواده به طور اخص بوسيله تحقيق كتابخانه‌اي وپيمايشي گرفته است.

فرضيات تحقيق

كساني كه برنامه‌هاي ماهواره‌اي را پيگير هستند بيشتر از افراد ديگر در زندگي تقليد مي‌كنند(تحت تاثير تبليغات قرار مي گيرند).
كساني كه برنامهم هاي ماهواره‌اي را بيشتر تماشا مي‌كنند ، بيشتر از بقيه افراد از مدلهاي لباس وآرايش بيگانه استفاده مي‌كنند.
افرادي كه برنامه‌هاي ماهواره‌اي را مي‌پسندند كمتر از ديگران حجاب را رعايت مي‌كنند.
استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي برافت تحصيلي افراد خانواده تاثير دارد.

موانع ومشكلات تحقيق

عدم دسترسي به منابع مستقل در رابطه با موضوع تحقيق در كتابخانه دانشگاه وساير كتابخانه‌ها
نبود كارشناس آمار

پيشنهادات

از مسئولين دانشگاه خواستاريم كه كتابها ومنابع تحقيق داشنجويان بويژه در رابطه با موضوع رسانه‌اي جمعي(ماهواره) را تهيه نمايند.
معرفي كارشناس آماري براي راهنمايي وارشاد ورفع مشكلات دانشجويان در خصوص مسائل پژوهشي از طرف داشنگاه
ازاساتيد مربوطه خواستاريم به دانشجوياني كه در حال انجام كار پژوهشي هستند ونياز به راهنمايي ومشاوره دارند زمان بيشتري اختصاص دهند.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تلوزیون و سبک زندگی
 • پایان نامه تاثير برنامه هاي پر بيننده تلويزيون و رفتار اجتماعي افراد
 • مقاله نقش رسانه هاي جمعي بر بزهكاري كودكان و نوجوانان
 • تحقیق تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
 • مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی