تحقیق تاثیر کم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 و مقایسه مقادیر خون شناسی در کم خونی فقر آهن با تالاسمی مینور


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر کم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 و مقایسه مقادیر خون شناسی درکم خونی  فقر آهن با تالاسمی مینور مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تاثیر کم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 و مقایسه مقادیر خون شناسی درکم خونی  فقر آهن با تالاسمی مینور نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۳
روش بررسی   ۳
یافته ها   ۴
بحث و نتیجه گیری   ۷
منابع:   ۹
Abstract   ۱۱

منابع:

۱-Demir A, Yarali N, Fisgin T, Duru F, Kara A. Most reliable indices in differentiation between thalassemia trait and iron deficiency anemia. Pediatr Int. 2002;44(6):612-6.

2- قانعی مصطفی، موحدی مصطفی و همکاران. امکان افتراق اندکسهای خونی در تالاسمی مینور بر اساس گلبول قرمز. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۳۷۶(۶)۲۲:۶-۱٫

۳ – علی اصغر شیخ الاسلامی، همایون کبیری . شیوع آنمی فقر آهن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرقزوین، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی قزوین. ۱۳۷۸(۹): ۶۶-۶۲٫

۴- Javadzadeh Shahshahani H, Attar M, Taher Yavari M. A study of the prevalence of iron deficiency and its related factors in blood donors of Yazd, Iran. 2003. Transfus Med. 2005,15(4): 287-293.

5- غفوری مازیار ، مستعان صفت و همکاران. بررسی مقایسه ای شاخص های بتا تالاسمی مینور و کمخونی فقر آهن، فصلنامه پژوهشی خون، دوره ۲، ۱۳۸۴(۷): ۳۸۹-۳۸۵٫

۶- صدر سید فخرالدین ، افضلی حسن ، موسوی غلامعباس ، اکین چی هاجر. بررسی شیوع کم خونی فقرآهن و بتاتالاسمی مینور و مقایسه شاخص های گلبولی آنها در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به درمانگاه گلابچی کاشان طی سال های ۷۷-۱۳۷۶٫ فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان (فیض). ۱۳۷۸؛ دوره ۳، زمستان، (۱۲):۸۳-۷۸٫

۷- یوسفی محمدحسین ، آرائی نژاد فریدالدین ، صوفی زاده نسرین. غربالگری بتاتالاسمی مینور در مراجعین آزمایش های قبل از ازدواج در شهرستان سنندج: گزارش ۶ ماهه (نیمه دوم سال ۱۳۷۴)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. ۱۳۷۵؛ دوره ۱، پاییز، (۱): ۱۹-۱۵٫

۸- Joutovsky A, Hadzi _Nezic J,Nardi MA. HPLC retention time as a diagnostic tool for hemoglobin variants and hemoglobinopathies: A study of 60000 samples in a clinical diagnostic laboratory. Clin Chem; 2004; 50:1736-1747.

9-. EL_Agouza I, Abu Shahla A, Sirdah M. The effect of iron deficiency anaemia on the levels of haemoglobin subtypes: possible consequences for clinical diagnosis. Clin Lab Haematol. 2002; 24(5):285_9.

10- Madan N, Sikka M, Sharma S, Rusia U. phenotypic expression of hemoglobin A2 in beta _ thalassemia trait with iron deficiency. Ann Hematol. 1998;77(3):93-6.

11- Elghetany MT, Davey FR. Erythrocyte disorders. Henry JB. Clinical diagnosis and  management by laboratory methods. 20th ed, philadelphia, W.B Saunders company, 2001: 544-569.

12- Perkins SL. Normal blood and bone marrow value in human. Greer JB, Foerster J et al, Wintrobs clinical hematology. 11th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 2004: 2697-2702.

13-Chrobak L, microcytic and hypochromic anemias. Vnitr Lek. 2001; 47(3):166-74.

14- .Karimi M, Kadivar R, Yarmohammadi H: Assessment of the prevalence of iron deficiency anemia, by serum ferritin, in pregnant women of southern Iran, Med.Sci.Monit. 2002, 8(7): CR488-92.

15- Pigbatti CB, Galanello R. The thalassemia and related disorders: Quntitative disorders of hemoglobin synthesis, Greer JB, Foerster J et al, Wintrobs clinical hematology. 11th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 2004: 1346-1347.

16- Harthoorn _ Lasthuizen EJ, Lindemans J, Langenhuijsen MM. Influence of iron deficiency anaemia on haemoglobin A2 levels: possible consequences for beta thalassaemia screening. Scand J Clin Lab Invest.1999; 59(1):65-70.

17- Steinberg MH. Case report . effects of iron deficiency and the 88 C-T mutation on HbA2 levels in beta _thalassemia. Am J Med Sci. 1993; 305(5): 312-3.

18-Sarya AK, Kumar R, Choudhry VP, Tyagi RS, Sehgal AK. Diagnostic efficacy of haemoglobin A2 in heterozygous beta thalassemia. Indian J Med Res. 1984; 80:203-208.

19-Hinch life RF, Lilleyman JS>. frequency of coincident iron deficiency and beta _ thalassemia trait in British Asian children. J Clin Pathol . 1995; 48:594-595.

20-Kattamis C, Lagos P, Metaxoton A, Matsanioti SN. Serum iron and unsaturated iron binding capacity in beta _ thalassemia trait : their relation to the levels of haemoglobins A, A2 and F. J Med Genet. 1997; 9:154-159.

21- Andrews NC. Iron deficiency and related disorders: Greer JB, Foerster J et al, Wintrobs clinical hematology. 11th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 2004: 998-999.

چکیده

زمینه و هدف: شایعترین کم خونی های هیپو کروم _ میکروسیتر کم خونی فقر آهن و تالاسمی منیور می باشند. هر دو این بیماریها در ایران شایع بوده و تشخیص و افتراق این دو به خصوص در مواردی مانند مشاوره های  ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج برخی مطالعات که کم خونی فقر آهن به علت کاهش میزان HbA2 می تواند منجر به نتایج کاذب در تشخیص بتا تالاسمی هتروزیگوت گردد، در این مطالعه به بررسی تاثیر کم خونی فقر آهن بر روی میزان HbA2 می پردازیم. همچنین مقادیر خون شناسی موجود در CBC این دو بیماری را نیز با یکدیگر مقایسه می نمائیم.

روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر ۲۹۱ نفر، شامل گروه کنترل طبیعی، افراد مبتلا به آلفا و بتا تالاسمی مینور، افراد مبتلا به کم خونی فقر آهن و افرادی که ابتلاء توام بتا تالاسمی و کم خونی فقر آهن را داشتند مورد بررسی قراردادیم. از تمامی بیماران CBC، اندازه گیری سطح سرمی فریتین، آهن، TIBC و الکتروفورز هموگلوبین در PH قلیائی بعمل آمد. پس از آن بیماران را براساس معیارهای تشخیصی در گروه های مختلف قرار داده و با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای  آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: میزان HbA2 به ترتیب در افراد طبیعی ۴/۰±۹/۲% و در مبتلایان به کم خونی فقر آهن  و
۶/۰ ±۷/۲% بود. همچنین میزان HbA2 در افراد مبتلا به بتا تالاسمی منیور ۹/۰ ±۶/۵% و در افراد مبتلا به ابتلاء همزمان بتاتالاسمی و کم خونی فقر آهن ۱ ±۷/۴% بود. اختلافات ذکر شده در میزان HbA2 بین افراد طبیعی و افراد مبتلا به فقر آهن و همچنین بین افراد مبتلا به بتا تالاسمی مینور و افراد با ابتلاء همزمان تالاسمی و فقر آهن معنی دار می باشد. تعداد RBC و مقدار هموگلوبین، Hct، MCH و MCHC در افراد مبتلا به بتا تالاسمی مینور نسبت به کم خونی آنمی فقر آهن بصورت معنی داری بالاتر بود. اما میزان MCV بین این دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. در هر دو گروه از بیماران RDW افزایش نشان می داد اما این افزایش در کم خونی  فقر آهن بیشتر بود.

نتیجه گیری: آنمی فقر آهن میتواند منجر به کاهش میزان HbA2 گردد. این امر بویژه در موارد همزمانی توام IDA  و بتا تالاسمی مینور گاها منجر به نتایج کاذب تشخیصی می گردد. بنا بر این در صورت هر گونه شک احتمالی در تشخیص بتا تالاسمی مینور در زمینه IDA ، بهتر است الکتروفورز هموگلوبین پس از درمان کم خونی صورت گیرد.

کلیدوا‍ژه ها: هموگلوبین ، A2 تالاسمی مینور، کم خونی، الکتروفورز هموگلوبین، فقر آهن

 

مقدمه

شایعترین بیماریهای با تظاهرات کم خونی هیپو کروم _ میکروسیتر، کم خونی فقر آهن(IDA) و صفت تالاسمی (تالاسمی مینور) می باشند(۲،۱). کم خونی فقر آهن و کمبود ذخایر آهن در بدن در ایران شایع می باشد( ۴،۳). از طرفی بتالاسمی در نواحی خاص جغرافیایی از جمله منطقه مدیترانه شایع می باشد. هم اکنون بیش از ۲۵۰۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران وجود دارد(۵). شیوع صفت بتا تالاسمی در برخی نقاط ایران بین%۴-۳ است(۷،۶). بنابراین تشخیص آزمایشگاهی تالاسمی ها بخصوص به دلیل افزایش نیاز به شناسائی قبل از تولد اختلالات ساخت زنجیره گلوبین با اهمیت بوده و ارزیابی زیر گروههای هموگلوبین برای این امر مهم می باشند(۹و۸). تشخیص ناقلین بتاتالاسمی بر اساس افزایش سطح HbA2 به بیش از ۵/۳% صورت می گیرد(۱۱،۱۰،۹).

در کم خونی فقر آهن، غلظت کاهش یافته هموگلوبین ممکن است درصد زیر گروههای مختلف هموگلوبین از جمله HbA2 را کاهش دهد، بطوریکه فقر آهن یک منبع بالقوه تداخل تشخیصی در انجام این آزمایشها می باشد(۱۱). تشخیص نادرست در این موارد می تواند منجر به درمانهای غلط و عواقب جدی بخصوص در فرزندان والدین مبتلا به بتاتالاسمی مینور گردد(۸). برخی در موارد مشکوک به  همزمانی بتا تالاسمی مینور با کم خونی فقر، آهن کنترل مجددا HbA2 را پس از درمان فقر آهن توصیه کرده اند (۱۱). بنابراین هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی تاثیر آنمی فقر آهن و کاهش ذخایر آهن بدن بر روی میزان HbA2 می باشد. علاوه بر این در این بررسی شاخصهای موجود در شمارش کامل سلولی (CBC) بیماران مبتلا به کم خونی فقر آهن با صفت تالاسمی مقایسه خواهد گردید.

 

روش بررسی

در این مطالعه آینده نگر جمعا ۲۹۱ نفر که از کلینیک های خون شناسی و مشاوره ازدواج جهت بررسی کم خونی یا تالاسمی مینور به آزمایشگاه ارجاع گردیده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. از تمامی بیماران نمونه خون حاوی ماده ضد انعقاد EDTA جهت انجام CBC و الکتروفورز هموگلوبین و نمونه خون بدون ماده ضد انعقاد جهت اندازه گیری فریتین ، آهن و TIBC (Total Iron Binding Capacity) سرم گرفته شد. تمامی نمونه گیریها در صبح ناشتا و تحت شرایط استاندارد انجام پذیرفت. CBC بیماران در طی ۲ ساعت از انجام نمونه گیری توسط دستگاه سیسمکس K-21 آنالیز گردید. دستگاه مزبور توسط روشهای مرجع کالیبره و تحت برنامه منظم کنترل کیفی قرار داشت.

از تمامی افراد الکتروفورز هموگلوبین با استفاده از ژل استات سلولز در PH قلیایی بعمل آمد. نمونه هایی که در آنها HbA2 بینابین بود(۶/۳-۴/۳ HbA2=%) با استفاده از روش کروماتوگرافی تعویض کاتیون با استفاده از کیت هلنا، کشور فرانسه، میزان HbA2 کنترل مجدد گردید. ۵/۳%>HbA2 توسط هر یک از روشهای فوق افزایش یافته تلقی گردید.

اندازه گیری آهن، TIBC و فریتین روی نمونه سرمی بیماران در طی ۲۴ ساعت پس از جمع آوری صورت پذیرفت. فریتیین سرم به روش رادیوایمونواسی با استفاده از کیت کاوش یار انجام گرفت. با استفاده از این کیت فریتیین کمتر از g/Lm20کاهش یافته تلقی گردید. پس از اندازه گیری آهن و TIBC درصد اشباع ترانسفرین(Fe/TIBC×۱۰۰) برای تمامی بیماران محاسبه گردید. بیمارانی که فریتین کمتر از g/Lm20 یا درصد اشباع ترانسفرین کمتر از ۱۵% داشتند فقر آهن (Iron depleted) در نظر گرفته شدند(۱۱). بیمارانی که علاوه بر فقر آهن دچار کم خونی و کاهش MCV، MCH و MCHC نیز بودند، کم خونی فقر آهن تشخیص داده شدند. کم خونی برای آقایان هموگلوبین کمتر از ۱۴gr/dl و برای خانمها کمتر از۵/۱۲gr/dl در نظر گرفته شد. همچنینMCHC < 33 gr/dl, MCH<27 pg, MCV<80 fl کاهش یافته تلقی گردید(۱۲).

در بیمارانی که فریتین بیش از m g/L 20، درصد اشباع ترانسفرین بیشتر از ۱۵% و %۵/۳ > HbA2 داشتند تشخیص بتا تالاسمی مینور داده شد. بیمارانی که علاوه بر %۳/۵ > HbA2 همزمان دچار فقر آهن نیز بودند ترکیب  ابتلا به کم خونی فقر آهن همراه با بتا تالاسمی مینور در نظر گرفته شدند.

در بیمارانی که الکتروفورز هموگلوبین، سطح فریتیین سرم و درصد اشباع ترانسفرین در محدوده طبیعی بوده اما نمایCBC شبیه یک تالاسمی مینور بود(کمخونی هیپوکروم – میکروسیتر+ اریتروسیتوز) آلفا تالاسمی مینور تشخیص داده شدند (۱۱). .بالاخره افرادی که سابقه بیماری خاص نداشته وبه ظاهراز سلامتی کامل برخوردار بودند و  الکتروفورزهموگلوبین، میزان فریتین، آهن و TIBC سرم و همچنین CBC آنها در محدود طبیعی بود افراد سالم تلقی گردیدند.

متغییرها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تستهای آماری شاخصهای پراکندگی مرکزی و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.لازم به ذکر است که پذیره های زیربنایی استفاده از T-Test بررسی شده و برقرار می باشد. براساس این تست ۰۵/۰ P>-value معنی دار تلقی گردید.

 

یافته ها

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.