تحقیق تاسیس مدارس عشایری و تاثیر آنها بر زندگی مردم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاسیس مدارس عشایری و تاثیر آنها بر زندگی مردم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تاسیس مدارس عشایری و تاثیر آنها بر زندگی مردم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیدة تحقیق   ۱
طرح مسئله و اهمیت آن   ۳
پیشینة تحقیق   ۵
پرسشهای تحقیق   ۵
مفاهیم تحقیق   ۶
روش شناسی تحقیق   ۷
«یافته های تحقیق»   ۹
فصل اول: جغرافیای طبیعی و انسانی کهگیلویه و بویر احمد   ۹
فصل دوم: نگاهی کوتاه به نقش عشایر در تاریخ سیاسی معاصر   ۱۱
فصل سوم: آموزش و باسوادی عشایر   ۱۴
الف- مدارس قدیم در میان عشایر   ۱۴
اولین مدارس عشایری   ۱۶
فصل چهارم: زندگی عشایر پس از باسوادی   ۲۳
ساختار اقتصادی   ۲۳
ساختار اجتماعی و نظام قشربندی   ۲۶
ساختار سیاسی   ۲۷
ساختار فرهنگی   ۲۸
نتیجه تحقیق و نظر شخصی   ۳۱
منابع   ۳۳

منابع

۱- افشار سیستانی، ایرج،‌۱۳۶۸، چادر نشینان و طوایف عشایری ایران،‌ جلد دوم، تهران،‌نسل دانش.

۲- امان الهی بهاروند، سکندر،‌۱۳۶۰، کوچ نشینی در ایران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر.

۳- بلوکباشی، علی، ۱۳۸۳، جامعه ایلی در ایران، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی

۴- بهمن بیگی،‌ محمد، ۱۳۸۴، بخارای من ایل من،‌شیراز،‌تخت جمشید.

۵- بهمن بیگی، ۱۳۷۷،‌اگر قره قاچ نبود، تهران، باغ آیینه.

۶- بهمن بیگی، ۱۳۸۲، به اجافت قسم (خاطرات آموزشی)، شیراز، نوید شیراز.

۷- بهمن بیگی، ۱۳۸۱، عرف و عاد در عشایر فارس،‌شیراز، نوید شیراز.

۸- بهمن بیگی، ۱۳۷۰، مصاحبه با بهمن بیگی، کلک ، ۱۳٫

۹- بیات، کاوه، ۱۳۶۴، شورش عشایری فارس، تهران.

۱۰- صفی نژاد،‌ جواد، ۱۳۶۸، عشایر مرکزی ایران، تهران، امیرکبیر.

۱۱- غفاری، هیبت اله، ۱۳۶۸، ساختارهای اجتماعی عشایربویراحمدی، تهران، نشر نی.

۱۲- کیاوند (رخش خورشید)، عزیز، ۱۳۸۰، سیاست حکومت و عشایر، تهران، صنم.

۱۳- تروتبسکوی، و.و، سیروس ایزدی، ۱۳۵۸،‌نقش قبیله های اسکان یافته – کوچ نشین ایران در دوران نوین، تهران، نشر بیگوند.

۱۴- مصاحبه نگارنده با بهمن بیگی، ۶ آذر ۱۳۸۴، شیراز.

چکیدة تحقیق

در تحقیق پیش رو به روند باسوادی عشایر بویراحمد و تحولات پس از باسوادی آنان پرداخته شده است.

در ابتدا با مروری بر جغرافیای طبیعی و انسانی این مردم، به مدارس قدیم و شیوه تدریس در مکتب خانه ها پرداخته شده است. در ذیل همین عنوان به مواد درسی و کتبی که در مکتب خانه ها تدریس می شده اشاره شده و شیوة اداره این مدارس و حقوق و مزایا و دستمزد مکتب داران و روش پرداخت دستمزد آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

در همین بخش و ذیل عنوان مدارس جدید به دارلتربیه عشایری که در زمان رضا شاه امر تعلیم دانش آموزان عشایر را بعهده گرفت اشاره ای رفته و آنگاه مدارس سیار عشایر و چگونگی تأسیس آنها به پیشنهاد محمد بهمن بیگی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در همین بخش به تلاشهای شبانه روزی او و همکارانش در تشکیلات مدارس عشایری اشاره شده است تا اینکه موفق شده اند این مدرسه ها را به دورترین نقاط زندگی عشایر اعم از قشقایی و بویراحمد و سایر استانهای کشور ببرند، تا همه عشایر از این نعمت برخوردار گردند.

در فصل بعدی زندگی عشایر پس از باسوادی آنان و پیامدهای باسوادی آنها با استفاده از چهار شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است ۱- ساختار اقتصادی ۲- ساختار اجتماعی و نظام قشربندی ۳- ساختار سیاسی ۴- ساختار فرهنگی – در این بخش هم آثار مثبت این تحول مورد نظر بوده است و هم آثار و تبعات منفی آن.

البته در این تحقیق برخی از ابعاد زندگی عشایر مورد بررسی قرار نگرفته است و این بدلیل جلوگیری از گستردگی مطلب و منحرف نشدن از هدف اصلی تحقیق بوده است.

از جمله مطالبی که می توانست مورد توجه جدی تر قرار گیرد دلایل سیاسی اسکان عشایر و ضرورت جلوگیری از تحرک این اجتماع بوده است که امیدواریم در مجالی دیگر به آن پرداخته شود.

کلید واژه:

•    ایل

•    بویر احمد

•    بهون

•    خان

•    عشایر

•    قشلاق

•    مال

•    مدرسه سیار

•    ییلاق

•    بهمن بیگی

طرح مسئله و اهمیت آن

جوامع گوناگون به دلایل مختلف در حال دگرگونی است. سرعت این دگرگونی ها و تحولات و نیز، خلق تحولات تازه سبب ساز دست یابی انسان به شرایط زیستی بهتر است و هر جامعه ای تلاش می کند که به بهترین نحو از این تحولات بهرمند گردد.

برای شناخت بهتر این تحولات در هر جامعه، نیازمند شناخت روابط علت و معلولی حاکم بر آن تحولات هستیم. همچنین در راه شناخت بهتر این تحولات باید تا حدودی به مطالعة ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن جامعه پرداخت.

در مورد جامعة عشایری ایران مطالعات زیادی صورت گرفته است. بعضی از این مطالعات دقیق و علمی بوده اند و پاره ای از آنها هم فقط جنبة توصیفی صرف داشته اند و از دقت علمی کافی برخوردار نیستند. بسیاری از این تحقیقات بعد از انقلاب ۱۳۵۷ صورت   گرفته اند.

هم اکنون بخش عظیمی از جمعیت روستاهای کشور، مخصوصاً در حوزه دامنه های زاگرس را عشایر اسکان یافته تشکیل می دهد. بنابراین مطالعة زندگی عشایر، اعم از اسکان یافته و کوچنده به شناخت بهتر این طبقه اجتماعی کمک خواهد کرد.

تاریخ سیاسی ایران هم نشاندهنده این واقعیت است که در دورانی نسبتاً طولانی، اقوام مختلفی اعم از ایرانی نژاد و یا غیر ایرانی که با شیوة عشایر امروزی می زیسته اند، بر ایران حکومت کرده اند.

عشایر در ایران از اقوام مختلفی شکل گرفته اند، اما از نظر شیوة زندگی و معیشت و نحوة ادارة امور سیاسی و ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و کسب و درآمد و تولید و توزیع ثروت شباهتهایی به یکدیگر دارند.

بنابراین هر نوع نتیجه گیری از این تحقیق می تواند تا حدود زیادی قابل تعمیم باشد.

– یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار برزندگی عشایر ایجاد مدارس سیار عشایری و با سوادی فرزندان عشایر از سال ۱۳۳۵ شمسی به بعد بوده است. تحقیق پیش رو برای روند با سوادی مردم بویراحمد و تأثیر آن برزندگی آنان و تحولات پس از آن در زندگی جمعی و فردی آنان است.

پیشاپیش یادآور می شوم که بعضی از دگرگونی ها در زندگی عشایر بویراحمد معلول چند عامل دیگر همانند پیش رفت تکنولوژی در کل جهان و همچنین ایجاد راههای مواصلاتی و ارتباط با مراکز فرهنگی و رفت و آمد به مناطقی خارج از حوزة سکونت آنان نیز می باشد و با سوادی به تنهایی نمی توانسته این دگرگونیها را ایجاد نماید، البته سرعت این تحولات از زمان ایجاد مدارس عشایری و شوق به دانستن و یادگیری در نزد این مردم بیشتر از هر زمان دیگری بوده است.

پیشینة تحقیق

در مورد باسوادی عشایر تحقیق جامعی که منحصراً به این موضوع پرداخته باشد در دست نیست البته در ضمن تحقیقات دیگر مثل شیوه های کوچ نشینی و تحقیقات متفاوتی که راجع به زندگی سیاسی یا ساختار سیاسی ایلات و عشایر صورت گرفته به اختصار به مسئله باسوادی آنان نیز اشاره کرده اند.

– دکتر سکندر امان الهی بهاروند در کتاب «کوچ نشینی در ایران» به اختصار به این مسئله پرداخته است.

– محمد بهمن بیگی در یکی از آثار خود بنام «اجاقت قسم» خاطرات آموزشی خود را بیان کرده است اما در واقع در ضمن خاطرات خود به چگونگی آغاز کار و راه یافتن مدارس عشایری به ایلات سخن گفته است اما به تحولات ایجاد شده در زندگی عشایر اشاره ای نکرده است.

پرسشهای تحقیق

– آیا تأسیس مدارس عشایر برزندگی عشایر تأثیر گذاشته است؟

– آیا تأسیس این نوع مدارس و رونق باسوادی در میان عشایر آثار منفی هم داشته است؟

– آثا تحولات ایجاد شده در زندگی عشایر صرفاً محصول باسوادی بوده است یا ترقی علوم تجربی و پیشرفت تکنولوژی هم روند این تحولات را تسریع کرده است؟

مفاهیم تحقیق

الف- عشایر؛ جمعیتی متشکل از گروههای متمایز خویشاوند یا غیر خویشاوند هستند که معیشت آنها برپایه دامداری و کوچ استوار است و مشاغل دیگر در میان آنها جنبة ثانوی دارد مثل کشاورزی و صنایع دستی و بافندگی.

ب- ایل؛ سازمان اجتماعی، سیاسی، اداری و اقتصادی جماعت یا گروه خویشاوند و غیر خویشاوند است که شیوه معاش عشایری دارند و در یک محدودة جغرافیایی خاص به زندگی مشغولند.

ج- مدرسه عشایری؛ مدرسه ای که به هنگام کوچ ایل معلم همراه آنها جابجا می شده است و محیط مدرسه هم عبارت بوده است از یک چادر سفید و یک زیلو و یک تخته سیاه که براحتی قابل جابجایی بوده است. این مدارس تا سال ۱۳۵۷ بطور مداوم به کار خود ادامه داد.

روش شناسی تحقیق

این پژوهش به دو روش میدانی و کتابخانه ای یا اسنادی انجام گرفته است. همچنین بنده بنا به یک مناسبت و با قصدی دیگر سال گذشته جهت ارائه گزارش کلاسی در مورد خدمات محمد بهمن بیگی در تاریخ ۶/آذر/۱۳۸۴ در شیراز با او ملاقات کردم و بخشی از اطلاعات را بصورت حضوری از ایشان اخذ نموده ام.

برای مصاحبه، مطلع ترین شخص در رابطه با آموزش عشایر و روند باسوادی آنان بهمن بیگی بوده است.

– در استفاده از منابع کتابخانه ای، از سه نوع منبع استفاده کرده ام. الف- منابع فرعی: این آثار پس از تأسیس مدارس عشایری تألیف شده اند و به همة مسائل عشایر به صورت گذرا پرداخته اند مثل ۱- «کوچ نشینی در ایران» اثر امان الهی بهاروند ۲-  «شورش عشایری در فارس» اثر کاوه بیات ۳- «سیاست، حکومت و عشایر» اثر عزیز کیاوند (رخش خورشید). این آثار در مورد مسائل سیاسی و جغرافیایی انسانی ایلات مطالب ارزشمند و دست اولی دارند، اما در مورد روند باسوادی عشایر اطلاعات چندانی بدست نمی دهد. (البته امان الهی بهاروند به این مسئله تا حدودی توجه نموده است).

ب- منابع اصلی: این آثار مستقیماً در ارتباط با عشایر و ابعاد زندگی آنها و ساختار های اجتماعی و فرهنگی نگارش یافته اند. این آثار عبارتند از: ۱- «به اجاقت قسم» ۲- «بخارای من ایل من» ۳- «اگر قره قاچ نبود» ۴- «عرف و عادت در عشایر فارس» که هر چهار اثر از بهمن بیگی است. ۵- «عشایر مرکزی ایران» اثر جواد صفی نژاد. صفی نژاد به دلیل ارتباط نزدیک با عشایر تقریباً به تمام زوایای زندگی عشایر بویر احمد آگاه است. چ- منابع خارجی: ۱- «مالک و زارع» اثر خانم لبتون که به جامعه شناسی ایلات جنوب کشور پرداخته ۲- کتاب «نقش قبیله های ساکن و کوچرو در تاریخ ایران» اثر و.و.تروتسبکوی ترجمه سیروس ایزدی.

یادآوری می شوم که بنده با بعضی از کهنسالان هم در تابستان ۸۵ و هم در اسفند ۸۵ در مورد مسائل مختلف زندگی عشایر اطلاعاتی را بدست آورده ام که بدون ذکر نام آنان و به دلیل تکراری بودن بعضی از این اطلاعات و مطلع بودن خودم از بسیاری از آنها، از ذکر نام صرف نظر کرده ام.

در ضمن آثاری از نویسندگانی دیگر همچون تاریخهای محلی مانند «تاریخ سیاسی کلهگیلویه» اثر مصطفی تقوی مقدم و «ناگفته هایی از تاریخ» اثر ساعد حسینی، مورد مطالعه قرار گرفته اند اما بعنوان منبع مستقیم در فهرست منابع به آنها اشاره ای نشده است.

«یافته های تحقیق»

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.