تحقیق تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام    نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۶
پیشگفتار    ۸
هدف    ۱۳
پیشینه ی تحقیق    ۱۳
روش کار تحقیق    ۱۳
نقد و بررسی منابع و مآخذ    ۱۴
۱- الکامل فی التاریخ     ۱۶
۲- تاریخ جهانگشای جوینی    ۱۷
۳- سیرت جلال الدین منکبرنی     ۱۸
۴- طبقات ناصری     ۱۸
۵- جامع التواریخ رشیدی     ۱۹
۶- تاریخ بناکتی     ۱۹
۷- تاریخ گزیده     ۲۰
۸- روضه الصفا     ۲۰
۹- مجمع الانساب     ۲۱
۱۰- تاریخ حبیب السیر     ۲۱
خاستگاه و ریشه نژادی مغولان    ۲۵
صعود چنگیزخان به قدرت    ۲۹
عنوان چنگیزی چه زمانی به تموچین داده شد؟    ۳۰
۱- اوضاع سیاسی ایران پیش از حمله مغول    ۴۶
۲- نگرشی بر اوضاع سیاسی بغداد (مقارن حمله مغول)    ۴۸
خلفا و خوارزمشاهیان    ۵۱
خلیفه الناصر لدین الله در برخورد با اوضاع زمان    ۵۲
روش سیاسی الناصرلدین الله در قبال مغولان    ۵۷
روش سیاسی الناصر لدین الله در برابر سلطان جلال الدین خوارزمشاه    ۵۸
پایان الناصر لدین الله    ۵۹
حمله مغول    ۶۲
۱- کشته شدن بازرگانان و سفرای مغول    ۶۶
بررسی حیات شهری در ماوراءالنهر مقارن حمله مغول (موقعیت اقتصادی و جغرافیایی ماوراءالنهر)    ۶۸
اوضاع اقتصادی ماوراءالنهر    ۷۰
۱- بررسی حیات شهری در ماوراءالنهر مقارن حمله مغول    ۷۱
دوره اول- دوره امرای مغولی    ۷۴
دوره دوم: از تاسیس دولت ایلخانی تا به قدرت رسیدن ارغون خان    ۷۸
دوره سوم –  از حکومت ارغون تا جلوس غازان خان    ۸۴
دوره چهارم- از جلوس غازان تا مرگ الجایتو    ۸۷
مرمت و احیای شهر ری    ۹۰
حیات شهری    ۹۲
واقعه خوارزم و فتح آن در ۶۱۸    ۹۶
هلاکوخان و استقرار حکومت مغول ایلخانی در ایران.    ۱۰۶
فرمانروایی هلاکوخان    ۱۰۹
آغاز تهاجم    ۱۱۰
سقوط بغداد    ۱۱۲
اتمام حجت مغولان    ۱۱۸
تاراج بغداد    ۱۱۹
تکمیل فتوحات در عراق    ۱۲۱
نبرد عین جالوت و اهمیت آن در تاریخ آسیای غربی    ۱۳۳
پیامدهای پیکار عین جالوت    ۱۴۲
۳-۵ روابط دیپلماسی ایلخانان با اروپا    ۱۴۴
روابط دیپلماسی اروپائیان با اباقاخان    ۱۴۸
روابط دیپلماسی ایران در زمان هلاکو با اروپائیان    ۱۵۲
تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام    ۱۵۴
زمینه ها و علل تهاجم مغولان به قلمرو خوارزمشاهیان    ۱۵۶
پیامدهای اقتصادی حمله مغول    ۱۵۸
اثرات مثبت حملة مغول    ۱۵۹
نتیجه گیری    ۱۶۱
الف- آثار سیاسی حمله مغول بر ایران    ۱۶۵
ب- آثار اقتصادی حمله مغول    ۱۶۵
پیامدهای اقتصادی حمله مغول     ۱۶۷
ج- اثرات فرهنگی و اجتماعی حمله مغول    ۱۶۸
کتابنامه (منابع )    ۱۷۱

کتابنامه (منابع )

۱- ابن الاثیر، عزالدین علی، ۱۳۵۵، الکامل فی التاریخ، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول.

۲- ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، ۱۳۶۷، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.

۳- ابوسلیمان داود، فخرالدین، ۱۳۴۸، تاریخ بناکتی، به کوشش جعفر شعار، تهران، انتشارات انجمن، آثار ادبی، چاپ اول

۴- احمد خوافی، فصیح، ۱۳۴۱، مجمل فصیحی، به تصحیح و تحشیه محمود فرخ، مشهد، انتشارات طوس، چاپ اول

۵- اشپولر، برتولد، ۱۳۶۵، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

۶- اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۵۶، تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، تهران انتشارات امیر کبیر

۷- اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۸۵، تاریخ کامل ایران (بعد از اسلام)، تهران، انتشارات نگاه، چاپ آذین

۸- انصاف پور، غلامرضا، ۱۳۶۵، ساخت دولت در ایران (از اسلام تا یورش مغول)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول

۹- بارتولد، ولادیمیر، ۱۳۶۶، ترکستان نامه، ترکستان در عهد هجوم مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران، انتشارات آگاه چاپ دوم

۱۰- بارتولد، ولادیمیر، ۱۳۵۲، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

۱۱- بلخی، محمد بن خاوند شاه (میرخواند)، ۱۳۷۵، روضه الصفا، تهران انتشارات علمی تهذیب و تلخیص عباس زریاب، چاپ مهارت، چاپ دوم

۱۲- بلنتیسکی، آ، ۱۳۷۱، خراسان و ماوراءالنهر، ترجمه پرویز ورجاوند، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ آرین، چاپ دوم  ص ۲۵

۱۳- بلنتیسکی، آ، ۱۳۷۱، خراسان و ماوراءالنهر، ترجمه پرویز ورجاوند، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا

۱۴- بویل، ج، آ، ۱۳۸۱، تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان ج ۵، ترجمه حسن انوشه، تهران انتشارات امیر کبیر چاپ پنجم

۱۵- بیانی شیرین، ۱۳۸۱، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج ۲، تهران، ویراستار هادی عالمزاده انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دیبا، چاپ اول

۱۶- بیانی شیرین، ۱۳۸۱، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج ۱، تهران، ویراستار هادی عالمزاده انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دیبا، چاپ اول

۱۷- بیانی شیرین، ۱۳۸۱، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج ۳، تهران، ویراستار هادی عالمزاده انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دیبا، چاپ اول

۱۸- جعفریان، رسول، ۱۳۷۷، تاریخ ایران اسلامی (از یورس مغولان تا زوال ترکمانان) تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

۱۹- جوزجانی، قاضی منهاج سراج، ۱۳۶۳، طبقات ناصری یا تاریخ ایران و اسلام، به تصحیح و تحشیه عبدالهی حبیب، تهران، انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول

۲۰- حافظ ابرو، شهاب الدین عبدالله، ۱۳۷۰، جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول

۲۱- خلعتبری، شرفی، الهیار و محبوبه، ۱۳۸۰، تاریخ خوارزمشاهیان، انتشارات سمت، چاپ اول

۲۲- خواندمیر، غیاث الدین ابن همام الدین، ۱۳۳۳، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، تهران، خیام، جلد سوم

۲۳- دستغیب، عبد العلی، ۱۳۶۷، هجوم اردوی مغول به ایران، تهران، انتشارات علم، چاپ اول

۲۴- رازی، عبدالله، ۱۳۳۵، تاریخ کامل ایران، تهران انتشارات اقبال

۲۵- راوندی، مرتضی، ۱۳۷۴، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات نگاه، تهران، چاپ اول، جلد هشتم

۲۶- رجب زاده، هاشم، ۱۳۸۳، سرگذشت غازان خان، تهران، موسسه فرهنگی اهل قلم

۲۷- رشید الدین فضل الله، ۱۳۷۳، جامع التواریخ، به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، نشر البرز، جد اول

۲۸- رشید الدین فضل الله، ۱۳۵۸، سوانح الافکار، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

۲۹- رشید الدین فضل الله، ۱۳۸۴، سرگذشت مغولان در ایران از چنگیز تا هلاکو، بازنویسی و تلخیص کتاب جامع التواریخ به کوشش هاشم رجب زاده، انتشارات موسسه فرهنگی اهل قلم، بهار ۸۴

۳۰- رشید وو، پی نن، ۱۳۶۸، سقوط بغداد و حکمروایی مغولان در عراق (میان سال های ۱۲۵۸ و ۱۳۳۵ میلادی) ترجمه دکتر اسدالله آزاد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی

۳۱- رضایی، عبدالعظیم، ۱۳۷۸، گنجینه تاریخ ایران، تهران، انتشارات اطلس، جلد یازدهم

۳۲- رنه، گروسر، ۱۳۶۸، امپراطوری صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران، شرکت انتشارات فرهنگی و علمی.

۳۳- زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۵۳، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران انتشارات امیر کبیر چاپ دوم

۳۴- زیباکلام، صادق، ۱۳۷۶، ما چگونه ما شدیم؟ تهران، انتشارات روزبه چاپ سوم.

۳۵- ساندرز، ج.ج ، تاریخ فتوحات مغول ، ترجمه ابوالقاسم حالت ، تهران انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول

۳۶- سراج، منهاج، ۱۳۶۳، طبقات ناصری، تهران، تصحیح عبدالهی حبیبی، انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول.

۳۷- سکایا، پیگولو، ن، ویا، کوبوسکی و دیگران، ۱۳۵۴، تاریخ ایران دوران باستان تا پایان سده ۱۸ م. جلد ۲، تهران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، چاپ اول

۳۸- شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد، ۱۳۷۶، مجمع الاناب، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران، انتشارات امیرکبیر

۳۹- شعبانی، رضا مروری کوتاه بر تاریخ ایران، تهران، انتشارات سخن چاپ مهارت

۴۰- شیرازی، فضل الله بن عبدالله، ۱۳۳۸، تاریخ وصاف، تهران ابن سینا

۴۱- طوسی، خواجه نصیر، ۱۳۷۳، اخلاق ناصری به تصحیح مجتبی منیری و علی رضا حیدری، تهران انتشارات امیرکبیر

۴۲- کاشانی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد، ۱۳۴۸، تاریخ الجایتو، تهران به کوشش همبلی، انتشارات نشر کتاب، چاپ اول

۴۳- کربلائی تبریزی، حافظ حسین، ۱۳۴۹، روضات الجنان و جنات الجنان، ج اول تصحیح جعفر سلطان القرائی، تهران چاپ اول

۴۴- مرتضوی، منوچهر، ۱۳۷۲، مسائل عصر ایلخانان، تهران، آگاه چاپ دوم

۴۵- مستوفی، حمدالله، ۱۳۶۴، تاریخ گزیده به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران انتشارات امیرمبیر چاپ سوم

۴۶- مورگان، دیوید، ۱۳۷۱، مغول ها ترجمه عباس مخبر، تهران انتشارات مرکز، چاپ اول

۴۷- نطنزی، معین الدین، منتخب التوازیخ، به تصحیح ژان لوبی، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول

۴۸- هروی، سیف بن محمد بن یعقوب، ۱۳۸۳، تاریخ نامه ی هرات، تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد، تهران اساطیر

۴۹- همدانی، خواجه رشیدالدین فضل الله، ۱۳۶۳، جامع التواریخ، به کوشش بهمن کریمی، ج اول، تهران انتشارات اقبال، چاپ سوم

۵۰- ورهرام، غلامرضا، ۱۳۶۷، نظام حکومت ایران در دوران اسلام، تهران، موسسه مطالعات فرهنگی، چاپ اول

چکیده:

تهاجم مغول به ایران و بطور کلی به ممالک اسلامی، که خان بزرگ و فرزندان و سردارانش با تمام توان و نیروی مادی و معنوی خویش در آن شرکت داشتند بر اثر تزلزلی که در همه ارکان و شئون جامعه ایجاد شد، چنان می نمود که همچنانکه دولت از دست رفت دین نیز در کار از دست رفتن است.

در این پایان نامه بطور کلی عوامل چگونگی تهاجم و غلبه عنصر مغول بر ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم که این علل عبارتند از:

 ۱- تهاجم نهایی مغول به منظور گشودن کامل ایران و از بین رفتن همه کانون های مقاومت مادی و معنوی.

۲- چگونگی وضع مادی و معنوی حکومت خوارزمشاهی در ایران، فقدان جنبه مردمی آن، سیاست توسعه طلبی سراسر اشتباه و روش ناهنجار آن در قبال قدرت های رقیب و پراکندگی نیروهای موجود در برابر سیلی که در حال سرازیر شدن بود.

۳- گسترش قلمرو حکومت نوپای مغول در شرق و غرب و ایجاد نوعی کنفدراسیون در اراضی اشغالی به توسط شاهزادگان چنگیزی که سبب تجزیه امپراطوری جهانی مغول گردید و سرانجام به نفع ایرانیان برای غلبه بر عنصر حاکم تمام شد.

۴- سرانجام تشکیل حکومت مغولی ایلخانی در ایران که آغازگر بابی نو در تاریخ این سرزمین بود. و کلاً حکومت ایلخانان بعد از استیلای مغول که لطماتی بر ایران و تمدن و فرهنگ آن وارد آمد آغازی برای تجدید تمدن و فرهنگ ایرانی بود. سلاطین ایلخانی تحت تاثیر وزراء و مشاورین مسلمان به آئین اسلام گرویدند و به یک سری اقدامات فرهنگی، اجتماعی دست زدند.

از جمله سلاطین ایلخانی که اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراوانی انجام داد، غازان خان بود. اصلاحات او در این دوره با اندیشه و تدبیر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی صورت گرفت تا حدودی وضع عمومی مردم، زراعت و تجارت، شهرها و مدارس را بهبود بخشید و مراکز فرهنگی گوناگونی ایجاد شد. ولی این اصلاحات در زمان جانشینان او به طور جدی دنبال نشد و در دوره ی ابو سعید با قتل خواجه رشید الدین ضربه ای سنگین بر پیکر فرهنگ وارد آمد و زمینه را برای استیلای امرای مغول و ملوک الطوایفی فراهم آورد و سپس سلسله های چندی در ایران روی کار آمدند که ظهور تیمور به این ملوک الطوایفی پایان داد.

 

 

پیشگفتار

« قَد خَلَت مِن قَبلِکُم سُنَنٌ فَسیرُوا فی الارض فانظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَه المُکذِّبینَ»

آل عمران، آیه ۱۳۶

به حول و قوه الهی می خواهیم مقطعی از تاریخ کشورمان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم که به اعتراف اکثر مورخان متأخر و متقدم یکی از مصیبت بارترین ادوار تاریخ ایران به شمار می آید و گزافه سخن نخواهد بود که اگر گفته شود: اسلام و ایران در میان تمام ناگواری ها و بدبختی هایی که بر آن وارد آمده فاجعه ای ناگوارتر از تهاجم مغول ندیده است. با اینکه کشور کهنسال ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود حوادث تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذاشته و توانسته است به همت دلیر مردان خود به حیات سرفرازانه ادامه دهد و از کیان اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی پاسداری نماید. ایران یکی از کشورهای نادری است که قرن ها به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی مورد توجه کشورگشایان و اقوام صحرانشین واقع شده است و همین توجهات سبب هجوم و مهاجرت آنان به ایران گردید.

اقوام مهاجم بعد از آنکه عواملی را که مانع اسکان آنان بوده از بین برده و شرایط مساعد و مناسبی را چه از لحاظ جغرافیایی (اقلیم مساعد پناهگاه های طبیعی، مراتع سرسبز و خرم، جلگه های حاصلخیز)، اقتصادی، انسانی برای خود یافته اند قصد سکونت دائمی را کرده و اکثراً به علت داشتن فرهنگ و تمدن پایین تحت تاثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی –  اسلامی واقع شده و بعد از مدتی ماهیت ایرانی به خود گرفته اند.

البته هجوم صحرانشینان به جوامع متمدن و اسکان یافته همواره با ویرانی سرزمین های مفتوحه همراه بوده است اما فتوحات پی در پی چنگیزخان و جانشینان وی از بسیاری جهات با فتوحات صحرانشینان دیگر تفاوت داشت. در فتوحات چنگیزخان بی رحمی ها و ویرانی ها به صورت متشکل اعمال می شدند و تمام عناصری که ممکن بود مقاومتی از خود نشان بدهند نابود می گردیدند.

آنها پس از غارت شهرها و روستاها سپاهیان را می کشتند و افراد خانواده ایشان را به بردگی وامی داشتند. صنعتگران ماهر را بین شاهزادگان و بزرگان مغول تقسیم می کزدند و دختران و زنان جوان را به کنیزی می بردند. لشکریان چنگیر همانند بهمن سرازیر شدند و در مسیرشان تمدن اسلامی را نابود و چنان عمل کردند که گویی نه شهری بوده است و نه فرهنگی. اثرات و نتایج ویرانگری حمله مغول در تمام ابعاد زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران چنان شکننده و وخیم بوده که با گذشت چند قرن هنوز جراحات آن بر پیکره تنومند تمدن و فرهنگ ایران زمین احساس می شود و به عقیده اکثر صاحبنظران یکی از عوامل اصلی اصلی عقب ماندگی ایران و سایر بلاد اسلامی از کاروان علم و تمدن و فرا بریدن نوزائی شرق از همین ایلغار سهمگین مغولان می باشد و به حقیقت می توان آن را یکی از ناگوارترین مصائب وارده بر نژاد بشری دانست.

بازگویی حادثه دردناک یورش مغولان به شهرهای اسلامی چنان تأثرآور بود که ابن اثیر مورخ مشهور را که خود شاهد عینی واقعه بود می نویسد:

«چند سال بود که از ذکر این حادثه خودداری می کردم. زیرا آن را بسیار بزرگ و هولناک می شمردم و از یادآوری آن اکراه داشتم. آخر چه کسی برایش آسان خواهد بود که خبرگزار مرگ اسلام و مسلمانان باشد؟ چه کسی می تواند ذکر چنین واقعه ای را ناچیزی انگارد؟ بنابراین ای کاش مادرم مرا نزاده بود، یا پیش از بروز این حادثه مرده و از یاد رفته بودم. این کار یعنی تاریخ نویسی شامل ذکر چنین حادثه عظیم و بزرگی نیز هست که روزها و شب ها دیگر همانندش را نخواهد آورد و همه مردم به ویژه مسلمانان را دربر گرفت. اگر گوینده ای می گفت: (جهان از زمانی که رورگار بزرگ و منزه آدم را آفریده تا امروز چنین بلائی گرفته نشده) راست می گفت؛ زیرا در تواریخ حادثه ای که برتر از این یا نزدیک به این رویداد باشد دیده نمی شود.

موقعی که طایفه مغول به سرکردگی چنگیزخان پس از مطیع ساختن قبایل و اقوام ساکن در مغولستان و ترکستان متوجه ایران و سایر بلاد اسلامی شد وضعیت بلاد اسلامی به قرار زیر بود:

در ایران سلطان محمد خوارزمشاه بعد از یک رشته جنگ های خونین ماوراء النهر از قراختائیان (۶۰۷ هـ. ق) و افغانستان را از ملوک مسلمان غور (۶۰۹ هـ. ق) و عراق عجم و فارس و آذربایجان را از اتابکان (۶۱۴ هـ. ق) گرفته بود و تقریباً مالک تمام ایران محسوب می شد.

این وضعیت شرق اسلامی بود اما در دیگر ولایات اسلامی، جزیره، مصر و بیشتر بلاد شام زیر سلطه جانشینان صلاح الدین ایوبی بود. تقسیم دولت ایوبی پس از وفات ملک عادل برادر صلاح الدین در سال ۶۱۵ میان اولادش که با یکدیگر به جنگ و نزاع پرداختند و نیز تهدید دولت های کوچک صلیبی سوریه و فلسطین نسبت به سوریه و مصر همه از موانع ایجاد یک اتحاد اسلامی برای ایستادگی در برابر مغولان بود. از این رو سقوط دولت خوارزمشاهیان (۶۲۸ هـ. ق ) و سقوط بغداد در سال (۶۵۶ هـ. ق) اتفاقی ناگهانی نبود، بلکه نتیجه قطعی ضعف جهان اسلام و فرصت یافتن مغول برای تهاجم به سرزمین های اسلامی در سال (۶۱۶ هـ. ق) بود.

اکثر مورخان و صاحبنظران تاریخ ایلخانان مغول ادوار تسلط آنها را بر ایران که قریب ۱۴۰ سال به طول انجامیده از لحاظ تأثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سه مرحله تقسیم کرده و اتفاق نظر دارند که: نخستین مرحله از سال (۶۱۶ هـ. ق) که آغاز حمله چنگیز به قلمرو خوارزمشاهیان شروع شده و تا ابتدای سلطنت غازان خان (۶۹۴ هـ. ق) ادامه می یابد این مرحله را دوره قتل و غارت نامیده اند.

مرحله دوم: از سلطنت غازان خان مشهورترین ایلخان مغول در ایران شروع و با مرگ سلطان ابوسعید (۷۳۶ هـ. ق) به اتمام می رسد. این سال ها را دوره طلایی و مشعشع حکومت ایلخانی دانسته اند.

مرحله سوم: از ۷۳۶ هـ. ق تا ۷۵۶ (کشته شدن طغاتیمور آخرین ایلخان) که دوره ایلخانانی که دست نشانده امرای متخاصم بودند و دوره تنزل حکومت ایلخانی محسوب می شود.

درباره ارزیابی عواقب و نتایج فتوحات مغول در مسیر تکامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای مقدم و میانه در میان مورخان اختلاف است بعضی از مورخین از جمله بارتولد، اهمیت ویرانی و خرابی و سقوط اقتصادی و فرهنگی را که در واقع نتیجه قطعی هجوم مغول و متعاقب آن، فرمانروایی فاتحان صحرانشین در سرزمین های مورد تطاول ایشان بوده ناچیز شمرده و اینگونه اثبات می کنند که سودمندی فتوحات مغول بیش از زیان هایش بوده است.

هدف این رساله تنها بازگویی و روایت اخبار و حوادث تلخ قرن های هفتم و هشتم هجری و اینکه مسلمانان آن دوره چه سرنوشت شومی از سوی دشمنان خون آشام و وحشی خود داشتند نیست؛ بلکه به عنوان اینکه گذشته چراغ راه آینده است و ملتی که از گذشته تلخ و شیرین خود عبرت ها بیاموزد و بکار نبرد می تواند آینده بهتری را برای تداوم حیات با عزت و اقتدار خود رقم بزند.

 

هدف:

هدف از تحقیق در رابطه با این موضوع، تجربه ی اولین کار تحقیق به صورت علمی، به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق، مستند و علمی بر اساس منابع دست اول و مآخذ معتبر، استفاده از کتاب های موجود در این زمینه، و همچنین  استفاده از آموخته ها و دانسته های قبلی برای ایجاد اعتماد به نفس در کارهای تحقیقاتی و طرح و بررسی اهمیت این دوره از تاریخ ایران از لحاظ اجتماعی و فرهنگی می باشد.

پیشینه ی تحقیق:

در رابطه با این موضوع کتاب ها و مقالات گوناگونی نوشته شده است ولی آن گونه که باید از دیدگاه انتقادی به این دوره ای تاریخ کشورمان پرداخته نشده است. بنابراین در این رساله تا حد امکان در زمینه اجتماعی و فرهنگی سعی شده است از دیدگاه انتقادی به این دوره نگریسته شود.

روش کار تحقیق:

روش کار در این رساله بصورت کتابخانه ای بوده و در نگارش مطالب آن سعی شده است حدالامکان از منابع اصلی و در دسترس استفاده گردد و حتی ارجاعات منابع مورد بررسی قرار گرفته است تا بر دقت مطالب افزوده گردد. مطالب هر فصل به صورت جداگانه بیان شده است و در صورت لزوم سعی شده است اصلاحات و تواریخ و مکان ها توضیح داده شود.

نقد و بررسی منابع و مآخذ

مقدمه

ایران عصر مغول از نظر منابع و متون تاریخی یکی از غنی ترین ادوار تاریخ ایران به شمار می آید. درست است که در نتیجه حمله خونین مغولان و انهدام آثار تمدنی و فرهنگی سطح علم و فرهنگ در ایران تنزل کرده و در عوض آن همه آثار علمی و ادبی که در اثر ترکتازیها از دست ما بیرون رفت و با آنکه معاصرین آن بلیه عظمی خود معتقد بودند که:

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله وزرای دوره مغول
 • مقاله مغول و ایلخانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.