تحقیق تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱۹صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه:   ۲
فصل اول: آلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه   ۵
۲-۱ بیان مسئله:   ۶
۳-۱  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:   ۸
۴-۱ اهداف تحقیق   ۹
۵-۱  چارچوب نظری تحقیق   ۱۰
۶-۱  مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها   ۱۳
۷-۱  فرضیه‏های تحقیق:   ۱۵
۸-۱ تعریف واژه های و اصطلاحات   ۱۶
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه   ۱۹
۲-۲  مفهوم سود در سطح ساختار   ۲۱
۱-۲-۲ رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود   ۲۱
۲-۲-۲ رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود   ۲۲
۳-۲ مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)   ۲۲
۱-۳-۲ سود به عنوان معیار کارآیی   ۲۲
۲-۳-۲ سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی   ۲۳
۴-۲  مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)   ۲۵
۱-۴-۲ سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی   ۲۵
۲-۴-۲ رویکرد بازار سرمایه   ۲۶
۵-۲  مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی   ۲۷
۶-۲ سود حسابداری   ۲۷
۷-۲ سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی   ۲۷
۸-۲ حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام   ۲۸
۱-۸-۲ ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری   ۲۸
۹-۲  پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری   ۲۹
۱۰-۲  ارتباط بین سود و قیمت سهام   ۲۹
۱۱-۲ سود خالص  به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد   ۳۰
۱۲-۲  ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن   ۳۱
۱۳-۲ پیش بینی جریان های نقدی آینده   ۳۲
۱۴-۲ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها   ۳۴
۲-۱۴-۲ معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها   ۳۹
۱۵-۲سود تقسیمی ((DPS   ۴۰
۱۶-۲ پیشینه تحقیق   ۷۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه   ۸۴
۲-۳ روش تحقیق   ۸۴
۳-۳ جامعه مطالعاتی   ۸۵
۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها   ۸۵
۵-۳ نمونه و نمونه گیری   ۸۸
۶-۳ قلمرو تحقیق   ۸۹
۷-۳ روش و ابزار گردآوری اطلاعات   ۸۹
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات   ۹۰
۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:   ۹۰
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها   ۹۶
۱۰-۳ نرم افزار تحلیل آماری   ۹۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-‏ مقدمه‏:   ۱۰۰
۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها   ۱۰۰
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق   ۱۰۲
۴-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق   ۱۰۴
۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:   ۱۰۴
۲-۴- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود:   ۱۰۵
۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:   ۱۰۵
۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم   ۱۰۸
۳-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم   ۱۱۲
-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی   ۱۶۸
-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی و سه متغیرکمکی   ۱۶۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه:   ۱۷۶
۲-۵- خلاصه تحقیق   ۱۷۶
۳-۵ نتایج آزمون فرضیه ها   ۱۷۷
۱-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی اول   ۱۷۷
۱-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۱-۱   ۱۷۸
۲-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۱-۱   ۱۷۸
۳-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۲-۱   ۱۷۹
۴-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۲-۱   ۱۷۹
۵-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۳-۱   ۱۸۰
۶-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۳-۱   ۱۸۰
۲-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم   ۱۸۰
۱-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۱-۲   ۱۸۱
۲-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۱-۲   ۱۸۱
۳-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۲-۲   ۱۸۲
۴-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۲-۲   ۱۸۲
۵-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۳-۲   ۱۸۳
۶-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۳-۲   ۱۸۳
۳-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم   ۱۸۳
۱-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۱-۳   ۱۸۴
۲-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۱-۳   ۱۸۴
۳-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۲-۳   ۱۸۵
۴-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۲-۳   ۱۸۵
۵-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۳-۳   ۱۸۶
۶-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۳-۳   ۱۸۶
۴-۳-۵ نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته   ۱۸۷
۵-۳-۵ نتایج سه متغیراصلی و  سه متغیرمجازی با متغیر وابسته   ۱۸۷
۴-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق   ۱۸۸
۵-۵ پیشنهادها   ۱۸۹
۱-۵-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش   ۱۸۹
۲-۵-۵ سایر پیشنهادها   ۱۹۱
۳-۵-۵ پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی   ۱۹۱
۶-۵ محدودیت های تحقیق   ۱۹۲
پیوست ها
پیوست الف مربوط به نام شرکت های نمونه آماری   ۱۹۵
منابع و ماخذ
منابع فارسی:   ۲۰۱
منابع لاتین:   ۲۰۵
منابع اینترنتی   ۲۰۶

منابع فارسی:

آذر، عادل و منصورمؤمنی ،۱۳۸۰، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ ششم، تهران،ص ۶٫
آذر، عادل ومنصورمؤمنی ،۱۳۸۵، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص ۲۱۲-۱۸۳٫
اسلامی بیدگلی،غلامرضا،۱۳۷۰،«مروری بر تئوری ها ،سیاست ها و خط مشی تقسیم سود(۱)»،فصلنامه دانش مدیریت،شماره ۱۴،۲۹-۱۴٫
اعتمادی،حسین و پری چالاکی ،۱۳۸۴،« رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۳۸۱-۱۳۷۷»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال دوازدهم، شماره ۳۹، تهران،ص۴۷-۳۱٫
امانی ، کوروش،۱۳۷۶،« بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
بختیاری، محمود،۱۳۸۲، «بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه امام صادق دانشکده معارف و مدیریت.
برهانی، سید محمد،۱۳۸۷،« سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره پیش بینی سودهای آتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
بهرام فر،نقی وکاوه مهرانی ،۱۳۸۳،«رابطه بین سود هرسهم، سودتقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال یازدهم-شماره ۳۶،ص۴۶-۲۷٫
تقی پوریانی گیلانی،یوسف،۱۳۸۴، «ارزیابی نقش سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
تهرانی ، رضا،۱۳۸۸،«مدیریت مالی»،انتشارات نگاه دانش،تهران،ص۳۵۱٫
جهانخانی، علی و اصغرسجادی ،۱۳۷۴،«کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی»، تحقیقات مالی، سال دوم، شماره ۵ و۶ ،ص۸۶-۶۸).
حافظ نیا، محمدرضا، ۱۳۸۲، “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”،انتشارات سمت، چاپ هشتم، ص ۴۵-۴۴٫
خادم مؤخر شهرضا،علیرضا،۱۳۸۰، «بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ص۶۷٫
خاکی، غلامرضا ،۱۳۸۷، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم، ص۳۰۵-۳۰۳  .
خواجوی،شکراله و حمید الهیاری ابهری ، ۱۳۸۷،« بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،تحقیقات مالی،شماره ۲۲،ص۲۰-۳٫
خورشیدی ،م و حمید قریشی،۱۳۸۱،«مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته»، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص۲۵۴٫
خوش طینت ، محسن و نجمه حاجیان ،۱۳۸۷« تاثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران» مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال پانزدهم-شماره ۵۱،ص۱۸-۳٫
دلاور، علی،۱۳۸۸،« مبانی نظری و علمی پژوهش درعلوم انسانی و اجتماعی»،انتشارات رشد،چاپ چهارم ، تهران،ص۱۲۲٫
دوانی، غ.، ۱۳۸۴، « بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام»، نشر نخستین، چاپ چهارم،ص ۱۵۳٫
ریموند پی. نوو،۱۳۸۸،« مدیریت مالی»،ترجمه علی جهانخانی و علی پارساییان،انتشارات سمت ،چاپ پانزدهم،  تهران.
ساربانها، محمد رضا،۱۳۸۲، «اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها»، پایان نامه دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
سرمد، ز.  و همکاران،۱۳۸۱، “روش تحقیق در علوم رفتاری”، تهران ، نشر آگاه.
سیاح رزیانی، محسن،۱۳۸۸،« بررسی رابطه میان کیفیت سود و توزیع سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
شاملو، عبدالرضا،۱۳۸۹،«بررسی اثرتغییرات سود تقسیمی بر عملکرد شرکت ها»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات.
شباهنگ،رضا،۱۳۸۷،«تئوری حسابداری»،انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی،جلد اول،چاپ هفتم،تهران،ص ۱۹۱- ۱۷۸٫
صمدزاده ،محسن ،۱۳۷۲،«خط و مشی تقسیم سود و تاثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه اصفهان.
عالی ور، عزیز، ۱۳۸۱، «صورت های مالی اساسی»، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی،تهران،ص۲۵٫
عباسیان، محمد رضا،۱۳۸۰، ” اثرات خط مشی تقسیم سود برارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
علوی طبری،حسین و همکاران،۱۳۸۸،« رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال شانزدهم-شماره ۵۶،ص۱۰۶-۹۳٫
علوی طبری،حسین وآرزو جلیلی ،۱۳۸۵،« سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۳،ص۱۳۴-۱۱۹٫
علیزاده، علی،۱۳۸۰،« بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
غلامی ،سعید،۱۳۸۹،« بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۸»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک.
فلاح، رضا،۱۳۸۵،« بررسی مقایسه ای رابطه ی بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
قلی پور، علی،۱۳۷۵،«بررسی تاثیرسیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران»، تحقیقات مالی، سال سوم، شماره ۹ و۱۰ ،ص۱۱۷-۸۵).
موسوی، احمد،۱۳۷۴، «تأثیر تقسیم سود سهمی برنرخ بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نوروش،ایرج و همکاران،۱۳۸۶،«حسابداری مالی»،انتشارات کتاب نو،جلد دوم،چاپ دوم،تهران،ص۳۹٫
نیکومرام،هاشم وهمکاران،۱۳۸۸،«مبانی مدیریت مالی» ،انتشارات ترمه ،تهران، جلداول.
۳۸٫ هندریکسون،الدون اس و ون برا،مایکل اف،۱۳۸۸،«تئوری حسابداری»ترجمه علی پارسائیان،انتشارات ترمه،جلداول،چاپ سوم،تهران.
وکیلی فرد حمیدرضا و مسعود،۱۳۸۹،« مدیریت مالی»، انتشارات جنگل– علمی فوج ،جلداول ، چاپ هشتم، تهران، ص۸۶٫

منابع لاتین:

 

Barth, M., D.P. Cram, and K. Nelson. “Accruals and the Prediction of Future Cash          Flows.” The Accounting Review 76 (2001a): 27-58.
Chun-Chia (Amy) Chang-Praveen Kumar-K. Sivaramakrishnan-March 9, 2006-Dividend Changes, Cash Flow Predictability, and Signaling of Future Cash Flows University of Houston
Copeland , E .Thomas . and Westo , j. Fre . and Kuldeep , Shastri .(2005). “Financial Theory and Corporate Policy ”, Addison – Wesley.
Elisabeteveiera-Clarac.raposo-2007 Signaling with dividend?new evidence from europe  ISCA-universidade deaveiro ISCTE-business school
Gallagher,j.Timothy.and Joseph. D.Andrew.(1997).  “ Financial Management ; Principles  and Practice”, Hall International INC.
Michelle Hanlon-James Myers-Terry Shevlin-January 31, 2007-Are Dividends     Informative About Future Earnings? University of Michigan-Texas A&M      University      University of Washington
7.         Nissim, D., and A. Ziv, 2001, “Dividend Changes and Future Profitability,” Journal of Finance, 56, 2111–۲۱۳۳٫
Sava Savov, Mannheim Finance Working Paper 2006-03,July 2006,Dividend Changes, Signaling, and Stock Price Performance.
Savov, S., and M. Weber, 2006, “Dividend Increases and Dividend Initiations: What Role for Fundamentals and Market Movements,” Working paper, University of  Mannheim.
Seida,Jam.A.(1997). “The Effect of Dividend on Investor Behavior : The Dividend Clientele Hypothesis ”,Ph.D  dissertation in Texas  A & M university.

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد ۱۰۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، ۱۲ فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از ۰٫۴۹۰ برای سه متغیر اصلی به ۰٫۶۲۱ برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری،  بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه:

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است که مدیریت یک شرکت در مورد چشم انداز آینده  شرکت نسبت به سهامداران شرکت از اطلاعات  بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شرکت سود سهام بیشتری نسبت به  آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار کند،این موضوع ممکن است نشانه این باشد که چشم انداز مالی آینده شرکت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یک شرکت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان که به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شرکت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد که ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممکن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر کند.بنابراین به نظر می رسد اگر شرکتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ کند،آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است و آن دسته از سرمایه گذاران که این سیاست را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند ، اقدام به خرید سهام می کنند و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند ، سهامدار شرکت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شرکت است.بنابراین عکس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی نمایند که کسب حداکثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور گردد.در این راستا نحوه عملکرد مدیرانی که توانسته باشند علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

۱-۱ مقدمه

  وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. یکی از ویژگی های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل خود سرمایه‌گذاری کنند باید اطلاعات مربوط به طور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار داده شود. بورس باید حائز شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده و با تفسیر آن در ویژگی های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت ها و همچنین قیمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تامین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاری عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم [۱]EPS و سود تقسیمی [۲]DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل تعدادی خریدار و فروشنده است که رقابت بین فروشندگان باعث افزایش کارائی عملکرد شرکت ها می‌شود و نشانه این کارائی شرکت، در استفاده بهینه از سرمایه فراهم شده، افزایش سود و سودآوری آن شرکت منعکس خواهد شد.

 سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.

 عملکرد مدیری مطلوب و مورد پسند سهامداران است که توانسته باشد علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده باشد و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران افزوده باشد. همچنین رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است . سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شوداین سوال که آیا تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی را درباره تغییرات سودهای آتی شرکت ها در بر دارد؟ موضوعی است که توجه زیادی را در تحقیقات، به خود جلب نموده است و  به عنوان آزمونی از فرضیه علامت دهی سود تقسیمی[۳] نگریسته می شود.فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بیانگر این موضوع است که تغییرات سود تقسیمی با خود اطلاعاتی را درباره سود آوری آتی شرکت در بر دارد. به طوری که مدیران شرکت ها به منظور انتقال  چشم انداز  روشن سود آوری و جریان های  نقدی  مثبت تر  اقـدام به  افزایش سود تقسیمی می نمایند. در این تحقیق فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بررسی و آزمون شده است.

در فصل اول پس از بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق را بیان نموده و سپس چارچوب نظری  ، مدل تحلیلی و فرضیه تحقیق  را ارائه می نمائیم.

 

۲-۱ بیان مسئله:

سود سهام[۴] بازده ای است که سهامداران عادی در قبال سرمایه گذاری که در شرکت انجام داده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکتی که در دوره جاری سود سهام پرداخت نکـند این عمل شرکت بدان معنی است که، سود را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند و به این ترتیب  توانائی شرکت را جهت پرداخت سود سهام در آینده افزایش دهد.

با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط شرکت، می تواند پیام های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد. پرداخت سود کم باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و همان طور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه توانایی سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود. از طرفی برخی سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام از دید آنها علامت مثبتی نیست. این دسته احتمالاً به فروش سهام این شرکت ها اقدام خواهند کرد. به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود و یا توزیع نکردن آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختارسهامداران آن مؤثر باشد. احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که سرمایه گذاران نسبت به سود سهام بی تفاوت باشند و به خصوص با توجه به هزینه معاملات ، نسبت به آن عکس العملی نشان ندهند.(خوش طینت و حاجیان ، ۱۳۸۷ ،ص ۵-۴)

این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در رابطه با سود های آتـی می باشد،یکی ازسوالاتی است که  توجه پژوهشگران بسیاری  را  به خود جلب نموده است. و به عنوان آزمونی از فرضیه اطلاع دهی سود تقسیمی مطرح شده است. در رابطه با اعتبار تجربی فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی یک نوع عدم توافق جمعی وجود دارد. به گونه ای که گروهی از پژوهشگران اعتقاد به وجود یک رابطه مثبت و مهم مابین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی داشته  و گروهی دیگراعتقاد به عدم وجود رابطه دارند .

یکی از فرضیات مهم  حسابداری که  در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است، فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی می باشد. طی سالیان متمادی پژوهشگران  مختلفی فرضیه علامت دهی  را، که بیانگر وجود یک رابطه مابین اعلام و پرداخت سود و پیش بینی سود های آتی است،را با در نظر گرفتن متغیرهای مختلفی همچون  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی[۵]،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[۶] ، و بازده های گذشته[۷] مورد بررسی و کنکاش قرار داده اند.

قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت سود است، موضوعی که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است . یکی از مواردی که در بیانیه مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی به عنوان اهداف زیربنایی گزارشکری مالی مطرح شده، توانایی پیش بینی سود با توجه به جریان های نقدی آتی می باشد.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، متغیری که از آن  به طور وسیع در حسابداری و علوم  مالی به منظور ثبت درک بازار از فرصت های رشد آتی استفاده می شود نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار است.

بازده حقوق صاحبان سهام،یکی از متغیرهایی که به طور وسیعی توسط سهامداران جهت انجام سرمایه گذاری ها استفاده می شود نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار است.در اکثر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، ارتباط مابین جنبه ای از کیفیت سود و رفتار پرداخت سود تقسیمی و آثار اطلاعیه ها رامورد بررسی قرار داده اند. در حالی که هدف ما در این تحقیق پاسخ به سوالات زیر است:

۱) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

۱-۱) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۲-۱) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۳-۱) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۲) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

۱-۲) آیا رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۲-۲) آیا رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۳-۲) آیا رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۳) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

۱-۳) آیا رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۲-۳) آیا رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۳-۳) آیا رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت است؟

۳-۱  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

بورس اوراق بهادار از عمده ترین منابع تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه می باشد.و وظیفه آن فراهم نمودن بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار است، چنانچه بخواهیم از این بازار استفاده موثر داشته باشیم، باید روابط موجود در آن را به خوبی بشناسیم. (برهانی ،۱۳۸۷،ص ۵)از عمده ترین استفاده کنندگان صورتهای مالی شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاران بالقوه می باشند. هدف سرمایه گذاران بالقوه کسب حداکثر بازده از سرمایه گذاری خود می باشد،و در راستای برآوردن این هدف نیاز به اطلاعاتی به شرح زیر دارند:

۱) میزان سود سهامی که در آینده دریافت خواهند کرد، به چه میزان، کی، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر سود سهام مذکور در چه تاریخی به چه مبلغی و به صورت نقدی یا غیر نقدی پرداخت خواهد شد؟

۲) در زمان فروش سهام خریداری شده،عواید حاصل از فروش آن چقدر خواهد بود؟

 یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در مورد تصمیمات سرمایه گذاری، سود تقسیمی و واکنش سرمایه گذاران در برابر این پدیده می باشد به همین دلیل  هدف ما در این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه ای در مورد رابطه بین تغییرات سود تقسیمی،سود هرسهم،تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی شرکت ها بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه ها می باشد.

 در اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که در کشور ایران با توجه به اینکه دارای اقتصاد متعادلی نمی باشد، سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند ، بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند ، دارای اهمیت خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیتهای غیرمولد بسمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.

و همچنین می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سودهای آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برای ایشان میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور گردد.

 

۴-۱ اهداف تحقیق

هدف کلی: هدف ما در این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه ای در رابطه با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی است. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

 

۵-۱  چارچوب نظری تحقیق

بر مبنای فرضیه علامــــت دهی سودتقسیمی، مقدار سود تقسیمی از دید سهامداران به معانی مختلفی تفسیر می شود. چنانچه سود سهام بیش از میزان مورد انتظار سهامداران  باشد سهامداران  آن را نشانه پیش بینی بهتر سود و افق آینده روشن می دانند .در حالی که،کاهش سود سهام را نشانه پیش بینی ضعیف مدیران شرکت تلقی میکنند.

این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در رابطه با سود های آتـی می باشد،یکی ازسوالاتی است که توجه پژوهش گران بسیاری را به خود جلب نموده است.

فرضیه علامــــت دهی سودتقسیمی،دارای دو مفهوم کلیدی، در مدل خود می باشد:

نخست آنکه: فرض می شود که متعاقب تغییرات سود تقسیمی می توان یک تغییر هم راستا در قیمت بازار سهام انتظار داشت، بطوری که اگر تغییرات در سود تقسیمی بصورت افزایش سود تقسیمی باشد این امر حامل خبر خوبی می باشد،و برعکس. و این امر از آنجا ناشی می شود که یک بازار شفاف می بایست اطلاعات جدید را در یابد و بر مبنای آن ارزش شرکت را تعدیل نماید.ثانیاً:بر مبنای پیش بینی مدل این فرضیه، یک رابطه مثبت میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد شرکت وجود دارد.

بسیاری از تحقیقات تجربی، بر روی مفهوم اول فرضیه علامــــت دهی سودتقسیمی تمرکز کرده اند، یعنی آزمون عملکرد کوتاه مدت قیمت سهام، که فراهم کننده شواهد مهمی برای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی است. تعداد زیادی از این تحقیقات بیانگر واکنش مثبت قیمت سهام نسبت به تغییرات افزایشی سود تقسیمی، و همچنین واکنش منفی قویتر نسبت به تغییرات کاهشی سود تقسیمی است.

در این تحقیق تمرکز ما بیشتر بر روی بخش دوم فرضیه علامـت دهی سودتقسیمی است،که بیان می دارد که شرکت های با سود تقسیمی افزایشی، به سودهای بیشتری در دوره های بعد دست می یابند.

جدول شماره (۱-۱) تحقیقات متعدّدی را  که در زمینه سود و سودتقسیمی صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.

 ۶-۱  مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

دراین تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها  از مدل رگرسیونی به شرح ذیل استفاده می کنیم :

(چانگ و همکاران ،۲۰۰۶،ص ۱۷)

که در این فرمول:

برابر است با سود سال t

برابر است با میانگین سود در سالهای  t +1و t +2

برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t

برابر است با تغییرات سود تقسیمی سال t نسبت به سال t-1

برابر است با یک ضریب ثابت که در صورت تغییر سود تقسیمی عدد ۱ و در صورت عدم تغییر سود تقسیمی عدد صفر  می گیرد.

متغییر های مستقل:

 الف) تغییر سودتقسیمی:

برابر است با یک ضریب ثابت که در صورت تغییر سود تقسیمی عدد ۱ و در صورت عدم تغییر سود تقسیمی عدد صفر  می گیرد.

  ب)تغییرات سود تقسیمی استاندارد شده:

برابر است با تغییرات سود تقسیمی سال t نسبت به سال t-1

برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t

ج) سود هرسهم استاندارد شده :

برابر است با سود سال t

برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t

د) تغییرات سود هر سهم استاندارد شده :

برابر است با سود سال t

 برابر است با سود سال t-1

 برابر است با تغییر سود سال t  نسبت به سال t-1

برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t

متغییر وابسته :

تغییرات سودهای آتی استاندارد شده :

برابر است با سود سال t

برابر است با میانگین سود در سالهای  t +1و t +2

برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t

   این معادلات در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پایین دارند ، بررسی می گردد.

متغییرهای کنترل(مجازی) :

الف) قابلیت پیش بینی جریان های نقدی:

منـظور از جریان های نقدی ،جریان های نقدی عملـیاتی می‌باشد که به منظور پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی سال بعد ما از جریان های نقدی سال جاری و اجزای  تعهدی سود  استفاده می کنیم.

برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی:

ما به منظور برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، مدل مطرح شده به وسیله (بریتچ وهمکاران،۲۰۰۱[۱۲] (را که جریان های نقدی عملیاتی دوره بعد را با استفاده از جریان های نقدی دوره جاری و اقلام تعهدی سود تخمین می زد به شرح زیر استفاده کردیم:

که :

جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی برای شرکت iدر سال t

تغییر در حساب های دریافتنی سال  tنسبت به سال t-1

 تغییر در حساب موجودی کالای  سال tنسبت به سال t-1

 تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه های پرداختنی سال  tنسبت به سال t-1

هزینه استهلاک دارایی مشهود شرکت iدر سال t

هزینه استهلاک دارایی نامشهود شرکت iدر سال t

سایر اقلامی (به غیر از اقلام فوق)که در صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ارائه شده است.

محدوده خطا که میانگین آن صفر و واریانس آن ثابت فرض می شود.

ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری:

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم ارزش بازار هر سهم   به ارزش دفتر ی هر سهم شرکت در پایان سال به دست می آید.

ج)بازده حقوق صاحبان سهام:

بازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

 

۷-۱  فرضیه‏ های تحقیق:

برای پاسخ به سوال های تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی   ۱  : بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱ – ۱ : رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه فرعی  ۲ – ۱: رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه فرعی ۳- ۱ : رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه اصلی   ۲  : بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد.

 فرضیه فرعی ۱ – ۲ : رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه فرعی  ۲ – ۲: رابطه بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه فرعی ۳- ۲ : رابطه بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه اصلی   ۳  : بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱ – ۳ : رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه فرعی  ۲ – ۳: رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.

فرضیه فرعی ۳- ۳ : رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت است.

۸-۱ تعریف واژه های و اصطلاحات

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار، به معنی یک بازار رسمی و متشکل سرمایه است که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه، تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد دادوستد قرار می گیرد (دوانی،۱۳۸۳،ص۱۵۳) ۱.

سود (عایدی)هرسهم:نسبتی است که سود دوره ای شرکت سهامی را بر اساس هر سهم مالکان اصلی یعنی سهم عادی بیان می کند.عایدی هرسهم از طریق تقسیم سود خالص بر تعدادسهام در تاریخ ترازنامه محاسبه می شود. این نسبت تنها نسبتی است که ارائه آن در گزارش های مالی الزامی است (نوروش و همکاران ،۱۳۸۶،ص ۳۹)۲.

تغییرات سود هر سهم : تغییرات سود هر سهم از تفاضل سود هر سهم سال   tو  t-1به دست می آید.

سود تقسیمی: سودی است که درمجمع عمومی سالیانه شرکت ازطرف سهامداران جهت تقسیم، پیشنهاد می گردد. درنهایت می توان گفت، مبلغ سود دریافت شده از شرکت می باشد. لازم به یاد آوری است که ممکن است نسبت به مقدار سود تحقق یافته درپایان سال کمتر ویا حتی بیشتر باشد. طبق قانون تجارت ایران، شرکت ها در صورت وجود منافع  مکلف به پرداخت حداقل ۱۰ درصد از سودخالص هرسال، بین سهامداران خود می باشند.

تغییرات سود تقسیمی : تغییرات سود تقسیمی از تفاضل سود تقسیمی سال   tو  t-1به دست می آید.

جریان های نقدی عملیاتی: وجوه نقدی که از فعالیت اصلی شرکت کسب می شود.

قابلیت پیش بینی جریان های نقدی: منـظور از جریان های نقدی ،جریان های نقدی عملـیاتی می‌باشد که به منظور پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی سال بعد ما از جریان های نقدی سال جاری و اجزای  تعهدی سود  استفاده می کنیم.

ارزش بازار(معاملاتی)هر سهم: قیمتی که سهام به آن معامله می شود و بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود (تهرانی،،۱۳۸۵،ص۳۵۱)۳.

ارزش دفتری هر سهم: ارزش دفتری هرسهم عادی بیانگر مبلغی است که در صورت انحلال شرکت هر سهم عادی دریافت خواهد کرد.

ارزش دفتری هر سهم  =جمع حقوق صاحبان سهام   / تعداد سهام عادی (همان منبع،۳۵۱)۴

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر ی از تقسیم ارزش بازار  به ارزش دفتر ی شرکت در پایان سال به دست می آید.

بازده حقوق صاحبان سهام:

بازده حقوق صاحبان سهام = سود (پس از مالیات) / حقوق صاحبان سهام(وکیلی فرد،۱۳۸۹،ص۸۶)۱

 

1-2- مقدمه

 از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت دادوستدهای پایاپای بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند.  با ظهور شرکت‌های بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید.  با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سود نقدی،حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود اهمیت دارد. از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف۱- تخصیص بهینه منابع به ‌عنوان هدف اصلی، ۲-توزیع عادلانه درآمد و۳- تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است. از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت.

  وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، که از طریق آن جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت ها امکان پذیرباشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده، و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. یکی از ویژگی های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل و اراده خود سرمایه‌گذاری کنند، باید اطلاعات مربوط، به طور کامل و شفاف، در اختیار مردم قرار داده شود. بورس باید دارای شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده، و با تفسیر آن در ویژگی های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت ها و همچنین قیمت سهام آنها ارایه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تأمین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس ، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه اساساً به خرید سهام شرکت مربوط می‌شود، و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد: ۱-سود سهامی که سرمایه‌گذاران در آینده دریافت خواهند کرد، چه موقع؟ به چه میزان؟ و به چه شکلی؟ خواهد بود؛ به عبارت دیگر سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی و به چه صورتی (نقدی یا غیرنقدی) پرداخت خواهد شد. ۲- مزایای حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم EPS و سود تقسیمی DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل یکسری خریدار و فروشنده است که رقابت بین فروشندگان باعث افزایش کارایی عملکرد شرکتها می‌شود و نشانه این کارایی شرکت در استفاده بهینه از سرمایه فراهم شده، افزایش سود و سودآوری آن شرکت خواهد بود. سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند. عملکرد مدیری مطلوب و مورد پسند سهامداران است که بتواند علاوه بر حفظ کارایی عوامل مختلف موثر در عملکرد شرکت، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده، و از طریق افزایش ارزش شرکت، و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتی بگذارد.

 رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است . سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شود.   )شاملو،۱۳۸۹،ص۱۲-۱۱)۱

در این فصل با توجه به موضوع مورد تحقیق، ضمن آشنایی با مبانی نظری، تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. بر اساس فرضیات بازار کارآمد، تحقیقات مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است.

   در این بخش، چند مفهوم سود در سطوح ۱٫ساختار۲٫ معانی و۳٫ عمل مورد بررسی قرار می گیرد و در این بررسی کوشش می شود تا جنبه های مختلف ارتباط سود با قیمت سهام ارزیابی شود.

 

۲-۲  مفهوم سود در سطح ساختار

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.