تحقیق تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده  (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده  (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بخش اول :
۱-۱ پیش گفتار ۲
۱-۲ مقدمه ۳
۱-۳ بیان مسئله ۴
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۵ هدف ها ی پژوهش ۷
۱-۶ سوالات پژوهش ۸
۱-۷ پیشینه تحقیق ۹
۱-۸ جامعه مورد بررسی ۱۲
۱-۹ روش تحقیق ۱۳
۱-۱۰ کلید واژگان ۱۴

بخش دوم :
۲-۱ فرهنگ ۱۶
۲-۲ فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی ۱۸
۲-۳ خصوصیات فرهنگ ۲۱
۲-۴ فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد ۲۳
۲-۵ فرهنگ پدیده ای فراگیر است ۲۳
۲-۶ فرهنگ امری مشترک است ۲۳
۲-۷ فرهنگ یاد گرفتنی است ۲۳
۲-۸ فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی ۲۴
۲-۹ سطح های فرهنگ ۲۵
۲-۱۰ طبقه بندی فرهنگها ۲۵
۲-۱۱ ابداع فرهنگ پذیری ۲۶
۲-۱۲ فرهنگ پذیری ۲۷
۲-۱۳ نوسازی مفهوم فرهنگ ۲۸
۲-۱۴ عناصرمهم در فرهنگ پذیری ۲۹
۲-۱۵ روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری ۳۰
۲-۱۶ انواع فرهنگ پذیری ۳۰
۲-۱۷ انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر ۳۲
۲-۱۸ آژانس های فرهنگ پذیری ۳۲
۲-۱۹ ماهیت رسانه ۳۶
۲-۲۰ رسانه و فرهنگ پذیری ۳۶
۲-۲۱ کارکردهای رسانه ها ۳۷
۲-۲۲ رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی ۳۸
۲-۲۳ طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه ۴۵
۲-۲۴ تلویزیون ۴۵
۲-۲۵ ویژگی های تلویزیون ۳۶
۲-۲۶ تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی ۴۶
۲-۲۷ تلویزیون از دید نظریه پردازان ۴۶
۲-۲۸ قدرت تلویزیون ۴۸
۲-۲۹ کارکردهای مثبت تلویزیون ۴۹
۲-۳۰ جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان ۵۰
۲-۳۱ کارکردهای منفی تلویزیون ۵۱
۲-۳۲ نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی ۵۳
۲-۳۳ کودک کیست ۵۴
۲-۳۴ ویژگی های کودک در دوره ابتدایی ۵۴
۲-۳۵ قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون ۵۶
۲-۳۶ ارتباط کودک و تلویزیون ۵۷
۲-۳۷ کودکان قربانیان تلویزیون ۵۸
۲-۳۸ چهارچوب نظری ۵۹
……. نظریه فرهنگ و شخصیت ۵۹
……. نظریه کنش متقابل نمادین ۶۰
…… نظریه کارکردگرایی ۶۱

بخش سوم :
۳-۱ مقدمه ۶۳
۳-۲ تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان ۷۰
۳-۳ تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان ۷۳
۳-۴ تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان ۷۵
۳-۵ تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه ۷۹
۳-۶ تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان ۸۰
۳-۷ سوالات پرسیده شده از والدین ۸۱
۳-۸ مصاحبه با والدین ۸۱
۳-۹ مصاحبه با مربیان ۸۶
۳-۱۰ نتیجه گیری ۸۷
فهرست منابع ۹۱
چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱: نمودار سطح تحصیلات والدین ۶۶
نمودار شماره ۲: حدود ساعات تماشای تلویزیون ۶۷
نمودار شماره ۳: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون ۶۸
نمودار شماره ۴: علت تماشای تلویزون ۶۹

فهرست منابع

الف:
۱٫ احدی، حسن، جمهری، فرهاد(۱۳۸۰) روان شناسی رشد، تهران : پردیس
۲٫ اسپردلی، جیمز پ، مک کوردی ، دیوید (۱۳۸۶)پژوهش فرهنگی، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۳٫ اسماورلاری و دیگران (۱۳۷۹) ارتباط بین فرهنگ ها ، ترجمه غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی ، تهران : باز
۴٫ آشوری، داریوش ، بهنام ، جمشید و دیگران (۱۳۸۱) مسائل و چشم اندازهای فرهنگ ، ترجمه جلال ستاری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵٫ آگ برن و نیم کوف (۱۳۸۵)زمینه جامعه شناسی ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : گسترده
۶٫ بیتس – دانیل (۱۳۷۵) انسان شناسی فرهنگی ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : علمی
۷٫ پارسا، محمد (۱۳۸۷ )روان شناسی رشد کودک و نوجوان ، تهران : بعثت
۸٫ پهلوان ، چنگیز(۱۳۸۲) فرهنگ شناسی، تهران : قطره
۹٫ ترابی، علی اکبر(۱۳۸۴)جامعه شناسی ادبیات فارسی، تبریز: فروزش
۱۰٫ حسینی، نگین (۱۳۸۵) جنگ تلویزیونی برای کودکان ، تهران : اطلاعات
۱۱٫ دادگران،سید محمد (۱۳۸۴)مبانی ارتباط جمعی تهران :مروارید و فیروزه
۱۲٫ دالگرن ، پیتر (۱۳۸۵) تلویزیون و گستره عمومی ، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات و سنجش برنامه ای
۱۳٫ دور، امه (۱۳۷۴) تلویزیون و کودکان ، رسانه ای خاص برای مخاطبین خاص، ترجمه علی رستمی ، تهران : سروش
۱۴٫ رابرتسون،یان (۱۳۷۴)درآمدی بر جامعه و با تاکید بر نظریه های کارکرد گرایی،ستیزوکنش متقابل نمادین،ترجمه :حسین بهروان،مشهد:آستان قدس رضوی
۱۵٫ ساروخانی، محمد باقر(۱۳۸۰) جامعه شناسی ارتباطات، تهران : اطلاعات
۱۶٫ سگالن ،مارتین (۱۳۸۵)جامعه شناسی تاریخی خانواده،ترجمه:حمید الیاسی،تهران :مرکز
۱۷٫ سورین،ورنروجیمزتا نکارد(۱۳۸۱)نظریه های ارتباط جمعی،ترجمه :علیرضا دهقان ،تهران :دانشگاه تهران
۱۸٫ شارون، جوئل(۱۳۷۹) ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران:نی
۱۹٫ شرام، ویلبر- لایل، جک – پارکر، ادوین (۱۳۷۷) تلویزیون در زندگی کودکان ما، ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، تهران : سروش
۲۰٫ فربد، محمد صادق(۱۳۶۹) مبانی انسان شناسی ، تهران : عصر جدید
۲۱٫ فکوهی، ناصر(۱۳۸۲) تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسان شناسی، تهران: نی
۲۲٫ کتاک ،فیلیپ(۱۳۸۶) انسان شناسی کشف تفاوت های انسانی ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : علمی
۲۳٫ گیدنز،آنتونی (۱۳۸۲) مبانی جامعه شناسی ، ترجمه منوچهرصبوری، تهران : نی
۲۴٫ مارتیتز- انریک ملون (۱۳۵۴ ) تلویزیون در خانواده و جامعه نو، ترجمه :جمشید ارجمند،تهران :سروش
۲۵٫ معینی ، جهانگیر(۱۳۷۴) نظریه و فرهنگ ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی – بین المللی
۲۶٫ مک کوئیل،دنیس(۱۳۸۲)در آمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی ،ترجمه:پرویز اجلالی،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
۲۷٫ نیکو، مینو و دیگران (۱۳۸۱) شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران : سروش و کانون اندیشه پژوهش های سیما
۲۸٫ وثوقی- نیک خلق (۱۳۷۴) مبانی جامعه شناسی، تهران : بهینه
۲۹٫ یوسفی،نریمان (۱۳۸۳)شکاف بین نسل ها –بررسی نظری و تجربی،تهران: پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی

ب:
۱٫ محمد حسین، پناهی ، (۱۳۸۳)فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره ۱۷
۲٫ محمد صادق، فربد، (۱۳۸۸) مقاله کنش متقابل فرهنگ و رسانه
۳٫ محمد صادق، فربد، (۱۳۸۶) جزوه تاریخ اندیشه های انسان شناسی
۴٫ ناصر، فکوهی ، (۱۳۸۲) جزوه تاریخ اندیشه های انسان شناسی
۵٫ محدثه، محب حسینی ، (۱۳۸۶) جزوه انسان شناسی کاربردی

 

چکیده :

  رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و  عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است  و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود  تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه،  بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از ۵۰ دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه ۳ تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

 

۱-۱پیش گفتار :

تلویزیون در دنیای امروز، گسترده ترین رسانه است به گونه ای که حتی کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت هم نتوانسته رقیب قدرتمندی برای آن باشد، امروزه این رسانه تا دور افتاده ترین روستاها راه افتاده و آنتن های آن را می­توان بر فراز آپارتمان های مرتفع تهران تا طیف خانه های پست و کوتاه روستاها مشاهده کرد، از این روست که می توان تلویزیون را یک دانشگاه وسیع با مخاطبانی در طیف های مختلف در نظر آورد که البته ، کودکان به عنوان جدی ترین و بیشترین مخاطبان برنامه های تلویزیونی مطرح می باشند و تأثیر پذیری آنان  بیش از دیگرگروههای سنی است.  کودکان ارزش ها و باورها و مفاهیم فرهنگی و روش های زندگی و واکنش به تحریکات محیطی  و غیره را از تلویزیون می آموزند و امروزه نقش رسانه ها در فرهنگ پذیری اولیه کودکان و فرهنگ پذیری دراز مدت بزرگسالان به طور گسترده مورد قبول قرار گرفته است و به عنوان عاملی مهم در فرآیند اجتماعی کردن و انتقال مفاهیم فرهنگی ایفای نقش می کند و رسانه ها برای ایجاد فرهنگ پذیری دو گونه از الگوهای رفتاری را به مخاطب ارائه می دهند: الگوهای رفتاری فردی و الگوهای رفتاری اجتماعی که منجر به جامعه پذیری می شود.

 ۱-۲ مقدمه:

شتاب فرایند پیشرفت های فن آوری در دنیای معاصر و تحول سریع درامر ارتباطات ،مرکز ثقل تحولات اجتماعی بوده و در دهه های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی و از جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، این تغییرات  را تجربه کرده و شکی نیست که رسانه گسترده ای همچون تلویزیون، در فرهنگ سازی اعضای خانواده، بالاخص کودکان ، جایگاه بسیار برجسته ای دارد و تلویزیون در کنار پدر و مادر وفرزند، فرد چهارم خانواده است و از نظر آگاهی رسانی و راهنمایی چند جانبه ، مهم ترین و نزدیک ترین و سریع ترین  ابزار درک اطلاعات به شمار می رود.

بنابراین جایگاهی که تلویزیون ،در انتقال ارزش ها و پیام ها و تثبیت یا تغییر و تزلزل فرهنگ ها و ارزش پیدا کرده است، بسیار حساس و خطیر است و گستردگی استفاده از این ابزار و داشتن مقبولیت گسترده نزد عموم مردم بر اهمیت موضوع می افزاید.

گذشته از تأثیر گذاری عمومی و اجتماعی  تلویزیون، کودکان، از اثر پذیری بیشتری نسبت به این رسانه برخوردارند و اثر گذاری آن تا آنجا است که متخصصین آن رااز ارکان مهم تربیتی میشمارند.

 


۱-۳بیان مسئله :

وسایل ارتباط جمعی ،مهم ترین شاخصه جامعه مدرن به شمار می آیند و این وسایل  می­توانند القا کننده هنجارهای فرهنگی باشند (که البته این هنجارها بسته به نوع برنامه های رادیو و تلویزیون و مجلات و روزنامه ها متفاوت است) که دراین میان نقش رسانه های تصویری،  بالاخص تلویزیون، نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر و درمقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است واین امر به خصوص آنجا تحقق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های  تلویزیونی مطرح هستند.

از آنجا که هر عنصر جدید و مجموعه های نو در فرهنگ ظاهر شود، محتوا وساخت آن را تغییر می دهد  و تکنولوژی به هر جا پا می­گذارد، دانش ها و مهارت های ویژه خود را به آن سو روانه
می کند وارزش هایی می آفریند که اغلب در تقابل با ارزش ها و آداب و رسوم و شیوه های زندگی است و یکی از  نهادهایی که رسانه، بالاخص تلویزیون، تأثیر بسزایی درآن داشته، خانواده است تا جایی که به عنوان عضواصلی خانواده پذیرفته شده و اگر در گذشته فقط خانواده وجود داشت، امروزه خانواده است به اضافه تلویزیون .از آنجا که هر وسیله کارکردی دارد، رسانه ها ازجمله تلویزیون نیز کارکردهائی دارند که یکی از مهم ترین کارکردهای  تلویزیون کمک به روند فرهنگ پذیری است و فرهنگ پذیری جریان انتقال اندیشه ها و باورها ، هنجارها و معیارها و نمونه های رفتاری موجود در فرهنگ جامعه به افراد آن است و پژوهش ها حاکی از آن است که رسانه در کنار عواملی مانندخانواده و دوستان می تواند نقش مهمی در فرآیند فرهنگ پذیری کودک داشته باشد وامروزه با ظهور وسایل ارتباط جمعی ، فرآیند آموزش از اعضای خانواده و مدرسه وآموزشگاه ها خارج شده وجهان پهناور به عرصة آموزش تبدیل شده است، البته آنچه باید به آن توجه داشت این است که جریان فرهنگ پذیری در کودکان یک سویه است. چرا که کودک در مقابل پذیرا شدن ارزش های جدید منفعل، یعنی آن که جریان تأثیر ارزش ها یک طرفه و تنها از جانب جامعه  به سوی او است و کودک مقاومتی از خود در برابر اتفاقات رسانه ای بروز نمی دهد و نمی تواند تأثیر برجامعه داشته باشد.بنابراین سؤال اساسی در این تحقیق آن است که« رابطه بین تلویزیون و فرهنگ پذیری کودکان ۷ و۸ ساله چگونه است؟» برای نیل به هدف فوق سعی شده است تا فرآیند کارکردهای تلویزیون در چگونگی فرهنگ پذیری کودکان اول و دوم ابتدائی مدارس دخترانه منطقه ۳ تهران مورد بررسی قرارگیرد که به طور اتفاقی مدرسه دخترانه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی انتخاب شد و ۵۰ دانش آموز اول و دوم ابتدایی به طور نمونه انتخاب شد که انتخاب نمونه کاملا موردی بود و برای رسیدن به این مهم از دانش آموزان مصاحبه باز به عمل امد و محقق در میدان تحقیق به مشاهده مشارکت آمیز دست زد.


۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق :

امروزه رسانه های گروهی ،در قالب های متنوعی چون رادیو و تلویزیون و نشریات و … سیطره فراگیری بر زندگی انسان دارند وباعث شده اند که چهره زندگی انسان را دگرگون سازند و از آنجا که تلویزیون به عنوان یک رسانه و تکنولوژی  دارای فرهنگ خاصی است وابزاری است که بر جریان انتقال فرهنگ وارزش های جامعه نقش بسزایی دارد واز قوی ترین وسایلی است که می تواند انسان امروز آن را به عنوان تغییر شکل دادن نه تنها جامعه بلکه در ذرات  و جوهر خود به کار بندد، باورود به خانواده، به عنوان یک نهاد کوچک اما تعیین کننده در ساخت فرهنگ، جائی که بزرگترین تأثیر در پی ریزی فرهنگ وآداب و رسوم، واعتقادات وارزش ها ،هنجارها وناهنجاری های بعدی فرد را بایستی درآنجا جستجو کرد، باعث تغییراتی در نظام باورها وارزشها و اعضای خانواده ، بالاخص کودکان که توانایی درست تشخیص دادن خوب و بد و مرز بین واقعیت و تخیل و هماهنگی خود را با فرهنگ القا شده توسط تلویزیون ندارند، می شود. بنابراین با اهمیت یافتن رسانه های گروهی در زندگی روزمره کودکان که به عنوان مخاطبان جدی و پر و پا قرص تلویزیون هستند و هدف آن ها کسب آگاهی و اطلاعات از برنامه های تلویزیون است، بر اهمیت وضرورت شناخت کارکرد های تلویزیون بر فرهنگ پذیری کودکان می افزاید.


۱-۵ هدف های پژوهش :

هدف کلی : تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده(مطالعه موردی محله خیابان دولت ،دانش آموزان اول و دوم ابتدایی دختر)

هدف های جزئی :

۱-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر درفرهنگ تغذیه در  کودکان شود؟

۲-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر در ادبیات کودکان شود؟

۳-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر سلیقه و عادت در کودکان شود؟

۴-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر درباورهای کودکان شود؟

۵-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر درالگوهای فراغت  کودکان شود؟

۶-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر در الگوهای زندگی شود؟

۱-۶ سؤالات پژوهش

۱- آیا تلویزیون توانسته  باعث فرهنگ پذیری در کودکان شود؟

۲-آیا  فرآیند فرهنگ پذیری که از طریق تلویزیون به کودکان صورت می گیرد با الگوهای فرهنگی ما تطابق دارد؟

۳-آیا تلویزیون به عنوان یک پدیدة فرهنگی در قسمت هایی از فرهنگ بیشتر تغییر می تواند ایجاد کند؟

۴- آیا برنامه هائی هستند که از طریق آن فرهنگ پذیری کودکان سریع تر صورت می­گیرد ؟


۱-۷ پیشینه تحقیق :

با ظهور هر رسانه، دغدغه آثار آن نیز بروز می کند و به دنبال آن ، دانشمندان علوم ارتباطات و اجتماعی دست به تحقیقات مختلفی در مورد اثر آن رسانه بر مخاطبانش و متغیرهایی که بر فرآیند استفاده از رسانه تأثیر گذار است می زنند. محققان این رشته به گروههای مختلف جامعه با ویژگی های متفاوت پرداخته اند، اما شاید بتوان به جرأت ادعا کرد که بزرگ ترین سهم،نصیب کودکان و نوجوانان شده است و توجه به اثر رسانه بر کوکان و نوجوانان به گذشته های بسیار دور برمی گردد، چنان که افلاطون در کتاب جمهوری، به داستان سرایان عصر خود در مورد این مسئله که کودکان قادر نیستند بین آنچه صرفا حکایت است و آنچه واقعیت دارد تمایز قائل شوند، هشدار می دهد. بنابراین باید اولین داستان هایی که کودک می شنود، اثر اخلاقی صحیح مورد نظر را بر او بگذارد. (نیکو، مینو و دیگران . ۱۳۸۱ ص۱۱۲)

نکته شایان ذکر آنکه همواره تحقیقات در مورد کودکان و رسانه ها،از دغدغه های عامه مردم در بدو ورود رسانه ریشه داشته است. در تحقیق جامع پاین(Pine) (1933) گروهی از برجسته ترین روان شناسان، جامعه شناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت آن زمان مشارکت داشتند و گزارش آنان در مورد اثر فیلم بر متغیر های مختلف رفتاری و شخصیتی کودکان، چون الگوی خوابیدن، دانش کودکان در مورد دیگر فرهنگ ها، نگرش آنان در خصوص پرخاشگری و رفتار بزهکارانه ، در ۱۲ جلد منتشر شد. و نتیجه گیری اصلی این تحقیق مبنی براین بود که اثریک فیلم بر کودکان به متغیر هایی چون سن، جنس و موقعیت قبلی، ادراک، محیط اجتماعی، تجارب قبلی و والدین بستگی دارد.

آنچه در نتیجه گیری های محققان مختلف دست اندرکارامور کودک و تلویزیون مشاهده
می شود، جنبه مشروط بودن اثرتلویزیون است و زمینه های بررسی با توجه به زمینه های مورد توجه محقق تعیین می شود. به عنوان مثال بلامر(Blomer) به زمینه های جامعه شناختی و آثار متغیرهایی چون نگرش و علایق می پردازد. زمینه های غالب در بررسی های انجام شده در زمینه کودکان و تلویزیون، پرخاشگری، عادات زندگی و خیال پردازی بوده است.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع
 • پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
 • مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری
 • تحقیق تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.