تحقیق تعیین ارتباط بین توانایی های ادراکی – حرکتی ، توانایی های شناختی و پیشرفت تحصیلی در کودک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تعیین ارتباط بین توانایی های ادراکی – حرکتی ، توانایی های شناختی و پیشرفت تحصیلی در کودک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تعیین ارتباط بین توانایی های ادراکی – حرکتی ، توانایی های شناختی و پیشرفت تحصیلی در کودک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-    بیان مسئلة و ضرورت تحقیق
۲-    اهداف تحقیق
۳-    فرضیه های تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-    مبانی نظری تحقیق
۲-    بررسی پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۱-    جامعة آماری
۲-    نمونه آماری
۳-    روش تحقیق
۴-    متغیرهای تحقیق
۵-    وسایل اندازه گیری
۶-    روش جمع آوری اطلاعات
۷-    روشهای آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۱-    یافته های توصیفی تحقیق
۲-    آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-    خلاصة تحقیق
۲-    نتایج تحقیق
۳-    بحث و نتیجه گیری
منابع مأخذ

منابع :

۱- علی اکبر ، سیف (۱۳۸۱) تغییر و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها، نشر روان دوران ، ویرایش سوم .

۲- سیف – علی اکبر، (۱۳۸۲)، روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش ) تهران : انتشارات آگاه

۳- کردی، محمد رضا، (۱۳۷۹) بررسی و مقایسه ی توانایی های ادراکی – حرکتی و جسمانی دانش آموزان ۹ و۱۰ ساله شمال و جنوب شهر تهران و مقایسه ی آنان با دانش آموزان هم سن آمریکایی .

۴- نشریه ی المپیک سال هشتم ، شماره ۱۵

۵- کردی ، محمد رضا، بررسی تاثیر برخی از عوامل محیطی بر وضعیت توانایی های ادراکی – حرکتی دانش آموزان منطقه ۲ شهر تهران

۶- نشریه ی حرکت سال دوم ، شماره ۴

۷- کوهن ، لویس و میشل هالیدی . (۱۳۷۵) آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی، ترجمه علی دلاور، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

۸- مجتهدی ، ح (۱۳۷۴)، ارتباط بین روندهای شناخته و یادگیری حرکتی کودکان ، مجموعه مقالات دوم کنگرة علمی ورزشی مدارس با تأکید بر دورة ابتدایی، تهران ، معاونت ادراة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

۹- ورنر – رینی (۱۳۸۰) . رشد و تقویت مهارت های ادراکی – حرکتی در کودکان : ترجمه علی حسین سازمند ، سید مهدی طباطبایی نیا ، انتشارات نشر دانش .

۱۰- هارو ، آنیتا (۱۳۶۵) طبقه بندی هدف های تربیتی حیطة روانی – حرکتی ، ترجمه علی رضا کیامنش ، انتشارات دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانة وزارت آموزش و پرورش

۱۱- هی وود ، ک .م . (۱۳۷۷) ، رشد و تکامل حرکتی در طول عمر ، ترجمه نمازی زاده و م ، اصلانخانی .ف ، انتشارات سمت تهران

۱۲- Matthews. Donald. And fox Edwend (1999). The physiological Bases of physical Education and Athletice, philadelphia: w.b.Saunders.

13- Piayet Jean.(1996),The oriyin of intelligence in children – New York: new York university prees.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین های ادراکی – حرکتی بر درمان مشکلات خواندن و نوشتن یک دانش آموز با اختلال یادگیری است که به صورت موردی انجام گرفته است. آزمودنی یک پسر ۸ ساله با هوشبر ۹۵ و در مقطع ابتدایی پایه دوم در مدرسه عادی مشغول به تحصیل می باشد. به منظور بررسی تأثیر فعالیت های ادراکی – حرکتی از مقیاس اوزرتکسی در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و با پرسش هایی که از والدین و معلم وی بعمل آمد میزان فعالیت های ادراکی – حرکتی و میزان فعالیتهای ادراکی – حرکتی و میزان پیشرفت تحصیلی خواندن و نوشتن کودک بررسی شد.

برای پی بردن به تأثیر متغیر مستقل یعنی فعالیت های ادراکی – حرکتی کودک از طرح AB استفاده شد. مدت دورة آزمایشی جمعاً ۸ هفته به طول انجامید و در هفته دو جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه با آزمودنی در زمینه فعالیت های ادراکی – حرکتی به صورت فردی کار انجام شد. نتایج نشان دادند که آموزش فعالیت های فردی می تواند در بهبود مشکلات یادگیری خواندن و نوشتن دانش آموز تأثیر داشته باشد. همچنین انجام فعالیت های ویژه  ادراکی – حرکتی این نوع کودکان را بهبود بخشد.

مقدمه

روان شناسان شناختی و نظریه پردازان و پژوهشگران این حیطه با نظریه های خود دربارة پردازش اطلاعات و روندهای شناختی یادگیری حرکتی گذاشته و آنها را به سوی روندهای شناختی و مکانیسم هایی کشانده اند که با مهارت های حرکتی کودکان ارتباط دارند.

امروزه پژوهش های بی شماری دربارة یادگیری حرکتی انجام شده است و در آن تفاوت عملکرد حرکتی دو جنس ، فعالیت های بدنی گروه های سنی مختلف ، پیشرفت و توسعه مهارت های حرکتی  درشت و آزمایش تکلیف های حرکتی در آزمایشگاه مورد تجربه و آزمایش قرار گرفته است.

 امروزه آموزش و پرورش با فراهم ساختن فعالیت های حرکتی معنا دار که دارای سازمان دهی متوالی هستند و هدفشان کمک به فراگیر در گسترش جریان یادگیری است ، از توان بالایی برخوردار است. در چندین سال گذشته ، برنامه های ادراکی – حرکتی به سرعت در مدارس ابتدایی کشورهای پیشرفته توسعه یافته است.

هدف از سازمان دهی این برنامه در آغاز کمک به بهبود برنامه آموزشی بود ؛ ولی امروزه این برنامه ها جهت فراهم ساختن تجربه های یادگیری مفید برای آن گروه از دانش آموزان که دارای مشکلات یادگیری هستند ، استفاده می شود. بیشتر این
برنامه ها بشدت بر فعالیت های حرکتی تکیه دارند که در نهایت باعث رشد ادراکی یادگیرندگان می شود. اما برخی از این پژوهشگران ، بین حرکتی فراگیر و توانایی ادراکی ، یک همبستگی مستقیم گزارش کرده اند. این توانایی های ادراکی – جهت تعبیر و تفسیر ، محرکهای ادراکی – جهت تعبیر و تفسیر محرکهای ضروری هستند. برای مثال ، در بیشتر برنامه های حرکتی – ادراکی – ، تمایز قائل شدن بین طرح و زمینه های یک توانایی ، ادراکی است که از طریق نمونه های بصری صورت می گیرد. ( کیامنش به نقل از هارو ، ۱۳۶۵ ) ارتباط نزدیک بین یادگیری و اجرای عصبی عضلانی ( حرکتی ) ، مورد تأکید پژوهشگران است. مدارک و شواهد موجود نشان
می دهد که کارایی روندهای فکری می تواند از توانایی های حرکتی بنیادی که بر آن بنا نشده اند ، بهتر نباشد. به عبارت دیگر برای بهترین اجرا در فرایند های فکری ، رشد و تکامل عصبی – عضلانی ، فقط از طریق فراهم کردن تجربه فعالیت های بدنی در یک برنامة خوب تربیت بدنی به دست می آید. فعالیتهای عصبی ، عضلانی به طور مشخص با یادگیری در کلاس درس ، همبستگی دارند ؛ بنابراین یک دلیل حیاتی برای تربیت بدنی مدارس ابتدایی وجود دارد.[۱]

هدف از پژوهش حاضر ، عبارت از اجرای مقیاس لینکلن – اوزرتسکی جهت اندازه گیری توانایی های ادراکی – حرکتی دانش آموز پسر ۸ ساله جهت تأثیر گذاری آن بر درمان مشکلات یادگیری از نوع خواندن و نوشتن می باشد.

ناتوانی های یادگیری به عملکرد بسیار پیچیده دستگاه های حسی حرکتی و روان شناختی و چگونگی رشد و پرورش کودک بستگی دارد و هر دانش آموز ممکن است در یک یا چند زمینه ناتوانی داشته باشد.

اساس روش ادراکی – حرکتی دربارة درمان ناتوانی های یادگیری است و مطابق دیدگاه رشد تحولی ، یادگیری است و مطابق دیدگاه رشد تحولی ، یادگیری اولیه فرد یادگیری حسی – حرکتی است[۲].

به واسطه تجربه های حرکتی و رفتارهای حرکتی است که کودک مطالبی دربارة دنیا یاد می گیرد. این دیدگاه توسط کپارت یکی از پیشگامان حوزة اختلالات تدوین شده است.

 پژوهش هایی که در گذشته در این مورد صورت گرفته اند عبارتند از :

پژوهشی که توسط استروانگ در سال ۱۹۹۲ روی ۱۷۴ کودک ابتدایی انجام داد؛ نتیجه گرفت که بین ضعف در خواندن و ضعف در توانایی های حرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

یک مطالعه تجربی دیگر نشان داد که برنامه تربیت بدنی گر چه تأثیری بر نمره های بهرة هوشی نداشت ولی بر نمرة پیشرفت تحصیلی تأثیر ملموس به جا گذاشت. نتایج این پژوهش ها می تواند به متولیان امر برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی ابتدایی و راهنمایی کمک رسان باشد.

بیان مسأله و ضرورت پژوهش

حرکت یکی از مهمترین شیوه های افزون آگاهی کودکان است که آن ها را در سبک مفاهیم پیچیده کمک می کند. حرکت در واقع اولین وسیله است که توسط آن کودک خود و محیط اطراف را درک می کند و همواره او را با پدیدة یادگیری روبه رو
می سازد. ناتوانی یادگیری به عملکرد بسیار پیچیده دستگاه های حسی و حرکتی روان شناختی و چگونگی رشد و پرورش کودک بستگی دارد و هر دانش آموز ممکن است در یک یا چند زمینه ناتوانی داشته باشد. یکی از عواملی که می تواند بر عملکرد شناختی و ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز تأثیر گذارد، فعالیت های ادراکی – حرکتی و ورزش و برنامه های تمرینی می باشد. گروهی از کودکان که در فعالیت های ادراکی مشکل دارند ؛ کودکان با اختلال یادگیری می باشند.[۳]

نظریه ها و پژوهش های مربوط به رشد کودک نشان می دهد که کودکان از آغاز تا بلوغ ، از مراحل مختلف رشد می گذرند . در خلال شیر خوارگی و کودکی مرحلة حسی – حرکتی را پشت سر می گذارند. در این مرحله آنان به مدد حس و جنبش و در حیطة حرکتی – دربارة محیط اطراف خود به تجربه می پردازند. کودکان با لمس کردن ، چنگ زدن و گرفتن ، رها کردن ، حفظ توازن ، سینه خیز رفتن و خزیدن ، راه رفتن و چشیدن بتدریج به سوی مرحلة ادراکی – پیشرفت می کنند. هر چند حس شنوائی و عضلانی – لمسی نیز در مرحلة ادراکی نقش مهمی دارد.اما واسطة اصلی یادگیری در این مرحله ، معمولاً ادراک دیداری است[۴].

در هر دو مرحله فوق ، پایه و اساس پیشرفت و ارتقاء کودک به سطح شناختی است، در این مرحله ، توانایی درک مفاهیم و کسب مهارت هایی نظیر : نهادی کردن ، انتزاع، بیان کلامی ، خواندن و نوشتن…… در کودک پدید می آید که همگی به تکلیف های درسی مربوط می شوند. از این رو برخورداری کودکان از یک زمینة غنی و استوار از تجربه های حرکتی – ادراکی به عنوان پایه ای برای یادگیری های آموزشگاهی دارای اهمیت بسزایی است.


[۱] . ( کیامنش به نفل از هارو ، ۱۳۶۵ )

[۲] . (پیاژه ، ۱۹۹۶ )

 [۳] . ( مجتهدی ؛ ۱۳۷۴ به نقل از کپارت ).

 [۴] . ( سازمند به نقل از ورنر ، ۱۳۸۰ )

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.