تحقیق تنوع و پراکنش انگلهای میکسوسپوره آ از شاخه میکسوزوآها در بین انگلهای جانوری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تنوع و پراکنش انگلهای میکسوسپوره آ از شاخه میکسوزوآها در بین انگلهای جانوری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تنوع و پراکنش انگلهای میکسوسپوره آ از شاخه میکسوزوآها در بین انگلهای جانوری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

خلاصه فارسی  ۱
مقدمه  ۳
فصل اول  ۴
مروری بر تحقیقات گذشته  ۴
بخش اول  ۵
اطلاعات کلی در مورد اکو سیستم های خوزستان  ۵
با تاکید بر رودخانه کارون  ۵
۱-۱ بوم‌شناسی ایران با تاکید بر آشنایی با منطقه خوزستان  ۶
۲-۱ فون مزوپوتامیان (بین النهرین)  ۶
۳-۱- رودخانه کارون  ۷
۴-۱ آشنایی با حوزه دجله و فرات  ۹
۵-۱- ویژگیهای منطقه مورد مطالعه  ۱۰
۶-۱- اهمیت باربوس ماهیان  ۱۱
بخش دوم  ۱۸
تاریخچه انگل شناسی و تحقیقات میکسوبولوس ها در ایران و جهان  ۱۸
۱-۲-تاریخچه انگل شناسی در ماهیان ایران  ۱۹
۲-۲- تاریخچه میکسوبولوسها و گزارشات جهانی از تحقیقات میکسوبولوس  ۲۰
۳-۲- طبقه‌بندی  ۲۱
۴-۲-  کلاس میکسوسپوره‌آ Class Myxosporea (Buetschli 1881)  ۲۳
۵-۲- جنس میکسوبولوس Genus Myxobolus  ۲۵
۶-۲- گزارش میکسوبولوسهادربافت کلیه وروده:  ۳۸
فصل دوم:  ۵۲
مواد و روش تحقیق  ۵۲
۱-۲- اهداف تحقیق  ۵۳
۲-۱-۲- هدف اصلی  ۵۳
۳-۱-۲-  هدف نهایی  ۵۳
۲-۲- مواد و روش کار  ۵۴
۳-۲- مراحل صید ونحوه نمونه برداری  ۵۷
مراحل تهیه  اسلاید  ۵۹
فصل سوم  ۶۲
نتایج تحقیق  ۶۲
۳- نتایج:  ۶۳
۱-۳-مشخصات اسپورهای مشاهده شده در روده  ۶۳
فصل چهارم  ۷۵
بحث ،نتیجه گیری  و پیشنهادات  ۷۵
۱-۴- بحث و نتیجه‌گیری  ۷۶
۲-۴- پیشنهادات  ۷۹
منابع:  ۸۱

منابع:

۱- ابراهیم‌زاده، الف، نبوی، م (۱۳۵۴): بررسی کرمهای دستگاه گوارشی و عضلات ماهیهای خوزستان و ارتباط آنها با آلودگیهای انسانی، انتشارات جندی شاپور. شماره ۱۴/۱۱۰- ص ۲۲

۲- اخلاقی، م (۱۳۷۶) : اهمیت عرضه صحیح و بهداشتی آبزیان و فرآورده های آنها در تغییر الگوی مصرف غذایی خانوار مجموعه مقالات کنفرانس ششم شیلات ایران بازاریابی آبزیان ص ۷۳۸ .

۳-اسکندری،غ.صفی خانی ،ح،دهقان،س. اسماعیلی ،ف.امیری نیاء ،س. (۱۳۷۹):هماوری وتغذیه ماهی گطان در رودخانه کرخه  و هورالعظیم . اولین همنشست ملی باربوس ماهیان  ایران . (خلاصه مقالات ) .مرکز تحقیقات شیلاتی استان خوزستان . اهواز ص۱۹٫

۴- بدیعی، ر. (۱۳۷۳): جغرافیای مفصل ایران. جلد ۱ و ۲ چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران ص ۲۶۴٫

۵- جلالی، ب( ۱۳۶۱): فون انگلهای ماهیان دریاچه سد  ارس- انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران .بندر انزلی .

۶- جلالی، ب (۱۳۷۷): انگلها و بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین ایران- انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران ص ص ۵۶۴٫

۷- خلفه نیل ساز-ر  (۱۳۷۴) : بررسی لیمنولوژیک رودخانه کارون مجله علمی شیلات ایران شماره ۴ سال چهارم .

۸- شریف زاده، الف (۱۳۸۱) : نقش رویکردهای ترویجی در راستای توسعه فرهنگی مصرف محصولات و فرآورده های آبزی پروری در کشور – همایش علمی نقش آبزیان در سلامت ص ۵۴۳ .

۹- عبدلی، ا. (۱۳۷۸): ماهیان آبهای داخلی ایران، انتشارات نقش مانا تهران ص ص ۳۷۷-۱٫

۱۰-غفله مرمضی ، ج(۱۳۷۳) : بررسی  اکولوژیک بعضی از ماهیان رودخانه  زهره ، مجله علمی شیلات ایران. شماره ۲٫  سال سوم  سازمان تحقیقات  شیلات ایران ص ص ۵۴-۵۱٫

۱۱- غفله مرمضی ،ج و همکاران (۱۳۷۹): وضعیت پراکنش ،تغذیه و تولید مثل سه گونه از باربوس ماهیان هورشادگان (بنی ، شیربت ،حمری) .اولین  همنشست ملی باربوس ماهیان ایران (خلاصه مقالات ). مرکز تحقیقات  شیلاتی استان خوزستان  . اهواز ص۲٫

۱۲-کیوان ،م. (۱۳۸۰): شناسایی و مورفولوژی ۶ گونه ازباربوس ماهیان دررودخانه کارون . پروژه کارشناس شیلات دانشگاه اصفهان ص ص ۷۰-۱٫

۱۳- کیانی، م (۱۳۶۴) : گزارش مطالعه آمار رودخانه کارون و مارون، انتشارات وزارت آب و برق مرکز تحقیقات و لابراتوار هیدرولیک – تهران ص ۱۵ .

۱۴-معاضدی، ج (۱۳۷۹): تکثیر مصنوعی و پرورش منوکالچر ماهی بنی در استخر خاکی، اولین هم نشست ملی باربوس ماهیان ایران- (خلاصه مقالات) مرکز تحقیقات شیلات استان خوزستان، اهواز ص ۳۹٫

۱۵- معاضدی، ج- مرتضوی، ع (۱۳۷۵): پرورش ماهی بنی در سیستم مونو کالچر. سازمان تحقیقات شیلات ایران ص ۲۱-۱٫

۱۶-معصومیان ،م.پازوکی ،ج . (۱۳۷۷). آلودگی برخی از ماهیان استان های گیلان و مازندران به انگلهای میکسوسپوره آ (Myxosporea) . مجله  علمی شیلات . سال هفتم  شماره ۳ . ص ص ۷۴-۷۵

۱۷-  معصومیان، م- پازوکی، ج (۱۳۸۰): بررسی آلودگی‌های تک‌یاخته‌ای در ماهی استرلیاد     Acipenser ruthenusl.. پژوهش و سازندگی شماه ۵۳ ص ۸۸-۸۴٫

۱۸- معصومیان، م- پازوکی، ج- قاسمی، ر (۱۳۸۲): آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (۱۳۸۲) دوره ۵۸ شماره ۴ ص ۳۳۴-۳۲۹٫

۱۹- معصومیان، م- مهدیزاده، ا- یحیی‌زاده، ی (۱۳۸۱): آلودگی به انگلهای کوکسیدیا و  میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد. مجله علمی شیلات سال یازدهم، شماره ۲ ص ۹۰-۷۹٫

۲۰- مغینمی، ر- عباسی، س (۱۳۷۰): بررسی آلودگیهای انگلی ماهیان تالاب هورالعظیم گزارش نهایی. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران ص ص ۱۰۷-۱٫

۲۱- مناف‌زاده، ع (۱۳۸۲): بررسی سیتوژنتیک دو گونه از باربوس ماهیان مهم استان خوزستان بنی B.sharpeyi و شیربت B.grypus پایان نامه دکترای دامپزشکی ص ص ۹۷-۱٫

۲۲- منصوری، ف (۱۳۷۶) : استعمار بریتانیا و مسئله اروند رود موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ص ۳۰۱ .

۲۳ – موحد دانش، ع (۱۳۷۰) : هیدرولوژی آبهای سطحی ایران – سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهها، تهران ص ۱۳۰ تا ۱۶۳ .

۲۴- نجف پور، ن (۱۳۷۹): معرفی باربوس ماهیان استان خوزستان با تأکید بر گونه جدید اولین هم نشست ملی باربوس ماهیان ایران مرکز تحقیقات شیلاتی استان خوزستان اهواز ص ۳۶٫

۲۵- نیک‌پی،. م (۱۳۷۵): گزارش نهایی پروژه بررسی بیولوژیکی ماهی شیربت و ماهی بنی سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران ص ص ۲-۱ ۶۲-۶۰٫

۲۶-وثوقی، غ، مستجیر،م (۱۳۷۵): ماهیان آب شیرین چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران ص ۳۱۷-۱٫

۲۷- یزدی‌‌پور، ع- معاضدی، ج- مرعشی، ج.(منتشرنشده) پروژه تکثیر مصنوعی شیربت سازمان تحقیقات شیلات ایران.

۲۸- Alderman, D.J. (1959;), Whirling disease chemotherapy Bull. Ass. Fish pathol. 49: 3-215;

 ۲۹-Ali, M.A.  Al –Rashedi , K.A. S. Sakran, T .Abdel –Baki ; A.Z. Abdel  –  Ghaffar , F.A .(2001): Some species of the genus Myxobolus (Myxozoa : Myxosporea)infecting freshwater fish of the River . Nile, Egypt, and the impact on their hosts. Parasitology Research, 88 (1) pp 9-15.

 ۳۰-Al- Salim , N.K.(1986) : Myxobolus pfifferi , a new record from  Carasobarbus  Luteus (Heckel 1873)  (family : Cyprinidae)form shatt Al-Arab River. Basrah. Irag. Dirasat – sci 13:163-166

 ۳۱- Andree, K.B. Gresoviac, S.J.Hedrick, R.P. (1997): Small subunit ribosomal RNA sequences unite alternate actinosporeum and myxosporean stages of Myxobolus cerebralis, the causative agent of whirling disease in salmonind fish, J Euk Microbiol 44: 208-215.

 ۳۲- Arnat, R.Ewagner, E.J. (2003): filtering Myxobolus cerebralis triactinomyxons from contaminated WATER USING RAPID SAND FILTRATION Aquaculturd Engineering 29: 77-91.

 ۳۳- Baska, f. Masommian, M (1996): Myxobolus molnari sp.n and myxobolus mokhayeri sp.n. (Myxosporea, myxozoa) infecting a Mesopotamian meospotamian fish, capoeta truttla Heckel 1843. Act protozologica 35:151-156

 ۳۴- Basu, S.Haldar D.P. (2003) three new species of Myxobolus butschli, 1882 from different food fish of west Bengal. India, Acta protozool 42: 245-251.

 ۳۵-Brinkhurst, R. O (1996): On the role of Tubificid oligochaetes in relation to fish disease with special reference to the myxozoa. Annual review of Fish Diseases Vol. 6, PP 29-40.

 ۳۶- Bush. A.o.fernandez, Jc. Esch. G.W.seed zool parasitism: the diversity and ecology of animal parasites Cambridge University press pp1-516.

 ۳۷- Coad B-W. (1993), Fresh water fishes of Khuzestan, university ft, Colorado state pp. 212-unpublished.

38-El- mansy, A. Szekly , C.S and Molnar , K.(1998 a): Studies on the  occurrence of actinosporean stages of Myxosporeans in lake Balaton, Hungary With descriprion of Triactinomyxon, Beaabia ,and Aurantinomyxon types . Acta Veterinaria Hungarica Vol. 46, No. 4, PP. 237-450

 ۳۹- El-Matbouli, M.Fischer-scherl, T. and Hoffman.R.W (1992). Present knowladge on the life cyclt, taxonomy, Pathology, and therapy of some Myxosporea spp. Important for freshwater fish. Annual of Rtv. Fish Diseases pp 367-402.

 ۴۰- El-Matbouli, M.Hoffmann, R.W. (1989). Experimental transmission of two Myxobolus spp. Developing bisporogen via tubificicl worm, parasit (res 75: 461-464).

 ۴۱- El-Matbouli, M. Hoffmann, R.W (1990): Erste Erfahrungen mit fumagillin bei Drehkrankhoit. Gemeinsame. Tagung EAFP and DVG, 14-16 November 1990 schmied feld, pp 40-47

 ۴۲- El-Matbouli, M. and Hoffmann, R.W (1991): Experimental transmission of Myxobolus cerebralis and Myxobolus prvlovskii and their development in tubificida. Fisherei for schung vol 29, No, 3, pp 70-75.

 ۴۳– El-Matbouli, M. Hoffmann. R.W (1991 b): Prevention of experimentally induced whirling disease in the rainbow trout, onchorhynchus mykiss by fumagillin. Dis, Aguat. Org. 10: 109-113.

 ۴۴– El-Matbouli, M-Hoffman, R.W (1998): light and electron microscopic study on the chronological development of Myxobolus cerebralis in tubifex tubifex to the actionsporean stage Triactinomyxon. Int J parasitol 28: 195-217

 ۴۵- El-Matbouli, M.Holstein, T.W.Hoffmann, R.W (1998) Determination nuclear DNA concentration in cells of Myxobolus cerebralis and triactionomyxon spores the causative agent of whirling disease. Parasitol Res 84: 694-699.

 ۴۶- El-Matbouli, E.Mc Dowell, T.S. Antonic D.B. Andree, K.B, Hedrick, R.P. (1999): Effect of water temperature on thedevolopment, release and survival of the trachinomyxon stage of Myxobolus cerebralis in its oligochaete host. International Journal for parasitology 29: 627-641.

 ۴۷- Hedrick, R.P.Groff, P.F. and macdowell, (1988): oral administration of fumagillin DCH protects Chinook salmon, onchorhynchus tshawytscha from experimentally inducted Proliferative kidney disease. Dis. Agut. Org. 4: 165-168.

 ۴۸- Hendricks, D.W.Bellamy, W.D (1991): microorganism removal by slow sand filtration. American society of civil Engineers, Newyork, pp 101-121.

 ۴۹-Jamily, Sh .Orian, sh, Seifabady, J. (1993): Influence of salinity upon growth rate and tolerance of B. sharpeyi (in Persian). Iranian fish Bull.2:45-55.

 ۵۰-Jayasci .M. Hoffmann G. (1968) Reviewof Myxidium protozoologica (Abstract coment)

51- Katajama M.wade.Y, and Ohmor, M. (1995). Molecular cloning of the cyanobacterial cyclase gene form the filamentous cylindrical .J.Bacteriol, Vol. 177, No. 13, PP 3873- 3878

 ۵۲- Katajama M.wade. H, Furuga, H.satoh. .N.and Yamamoto, M. (1995). Phylogenetic position of dicyemid waesozoa inferred from I & S r.DNA secuencces Biological Bulletin 189, 81-90

 ۵۳- Kelly. G.O. Adkison MA. Leutenegyer. Hedrick (2003) myxobolus cerebralis. Identification of a catepsin Z-like protease gene (myzcp-1) expressed during Parasite development in rainbow trout. O. mykiss Experimental paraistology 105 (2003) 201-210.

 ۵۴– Kent, M.L. Andree. K.B. Bartholomev, J .L. EL- Matbouli, M.Desser, S.S Devlin, R.H. stephen , W. F .Hedrick ,R.P .Hoffmann , R.. Khattra, J. Mallett, S.L. siddall M.E Lester, R.J.G.Longshaw, M and Xiao, C. (2001): Recent advances in our knowledge of the myxozoa. The Journal Eukaryotic Microbiology .Volume. 84. No 40, 993-314.

 ۵۵-Landesberg, J.H.Lom, J. (1991): Taxonomy of the genera of the Myxobolus Myxosoma group (Myxobolidae: Myxosporea), Current listing of Species and revision of synonyms. Systematic parasitology 18: 165-186.

 ۵۶- lom, J. Dykova I: (1992): protozoan parasites of fishes Elsevior sinse publisher pp. 159-235.

 ۵۷- Lom, J. Dykova I: (1999): protozoan parasites of fresh water fishes Elsevier sice publisher pp. 141-211

 ۵۸- Maraghi, S. Molyneus. P.H. (1989): Differentiation of rodent trypanosomes of the subgenus Herpetosoma by lectins. Trop. Med. Parasitot. 40: 273-278.

 ۵۹-Marques A. (1987): La sexualite chez les actinomxidies: Etude chez Neoactinomyxon eisenellae (Ormieres et Frezil, 1969), Actinosporea, Noble, 1980, Myxozoa, Grasse, 1970. Ann Sci Nat Zool Biol Anim 8:81-101

60- Masoumian, M (1995): Myxosporean Parasites from Iranian freshwater fishes. Thesis for the ph .D degree. PP 1-99.

 ۶۱- Masoumian, M.Baska,F.and Molnar,K.(1994): Description of myxobolus karuni  Sp.n. and Myxobolus persicus SP.n. ( Myxosporea, Myxozoa) from barbus grypus of the River karun , iran.parasit.Hung,27: 21-26

 ۶۲ – Masoumian, M.Baska, F.Molnar, k. (1996 a) : ): Description of myxobolus bulbocordis sp.nov (Mixosporea: Mixobolidae) from the heart of barbus sharpeyi (Gunther) and Histopathological changes produced by the parasite. Journal of fish Disease. Vol. 19 .pp:15-21

 ۶۳ – Masoumian, M Baska, f.Molnar, k. (1996 b): Myxobolus nodulointestinalis sp.n. (Myxosporea., Myxobolidae), a pathogenic parasite of intestine of bBarbus sharpeyi.Dis.Aquat.Org.Vol 24-pp 35-39

 ۶۴ – Mc Arthur, C.P.and Sengupta, S. (1982): Antigenic mimicty of eel tissues by a myxosporidian parasite.Z.parasitenkd.66:249-255.Can .J.Zool. 67: 1915-1922

 ۶۵ – Mokhayer, B. (1981): Survey on the fish parasites of sfid –roud basin (in Persian). Faculty of vet.Sci.publ.Vol.36 (u):61-75

 ۶۶ – Moles, A.Lensen, K. (2000): prevalence of the the sockeye salmon brain parasite Myxobolus arcticus in selected Alaska Fishery Research Bulletin 6(2): 85-93

 ۶۷ – Molnar, K.(2000): Myxobolus intrachondrealis Sp.n (Myxosporea: Myxobolidae), a parasite of the gill cartilage of the common carp, Cyprinus carpio. Folia parasitological.47: 167-171

 ۶۸ – Molnar, k,(1999): Comments on the host, organ and tissue specifity of  fish myxoporeans and types of their intrapisine development. Parasitologia Hungarica 27:5-20.

 ۶۹ – Molnar, K.Baska, F.Szekely, C. (1987): Fumagillin, an efficacious drug against renal sphaerosposis of the common carp, Cypyinus carpio. Dis.Aquat. Org.2: 187-190

 ۷۰ – Munoz, P.Palenzuela, O.Peiiltero, and P.and obadilla, A.S. (1999): Comparative studies on carbohydrates of several myxosporean parasites of fish using lectin histochemical methods.Folia parasitological.46:241-247

 ۷۱ – Mutharia, L.M.Pearson, T.W. (1987): surface carbohydrates of procyclic forms of African trypanosomes studied using fluorescence-activated cell sorter analysis and agglutination with lectins.Mol.Biochem.parasitol.23: 165-172

 ۷۲ – Nazar, M.A.Al-Jafery, A.and Abdul Ameer, k. (1987): parasitic fauna of fishwater fishes in Diyala River, Iraq. Dept.of Hydrobiology. Biological Research Centre, Scientific Research Council, Rashidiyah.P.O.Box 34038, Baghdad.Irag.

 ۷۳ – Nikpai, M.Marashi, S.Z.Moazedi, J. (in press): survey on the biological features of Barbus sharpeyi and B.grypus (in Persian) – I.F.R.T.O. publ.

 ۷۴ – Rashid, A.A.Honar, O.Nasayf, Z.M. (1989): Preliminary study on some freshwater fish parasites from little zab, North .East of iroq.College of sci. Univ.Salahudeen.Arbil .iraq.20 (3)106-114

 ۷۵ – Reuter, G.Kelm, and S.Schauer, R. (1988): Chemistry and biology of cell surface glycoconjugates. Acta Histochem.36:51-79

 ۷۶ – Saadati, M.A.G (1977).Taxonomy and distribution of the fishwater fishes of Iran pp.90-95

 ۷۷ – Schelegel, M.Lom, L.Stechmann, A.Bernhard, D, Leipe, D.Dykova, I. and sogin, M.L. (1996): I phylogenetic analysis of complete small subunit ribosomal RNA coding region of Myxidium Liberkuehni: evidence that Myxozoa are Metazoa and related to the Bilateria. Archiv fur protisten kunde, 147, 1-9

 ۷۸ – Schuller, P.F.Ghosh, M.M. Gopalan, P. (1991): Slow sand and diatomaceous earth filtration of cysts and other particulates. Water Res.25.995-1005

 ۷۹ – Siddall, M.E.Martin, D…B.ridge, D.Desser, S.S. and Cone, D.L.(1995):The demise of a phylum of protista phylogeny of Myxozoa and other  parastic cnidaria. Jourtnal of parasitology, 81,961-967

 ۸۰- Smothers, J.F.Von-Dohelen, C.D, Smith, L.H. and Spall, R.D. (1994):

Molecular voidance that the myxozoan protests are metazoans. Science-Wash, vol.265, No.5179, pp 1719 – ۱۷۲۱

 ۸۱ – Szekely, CS.Molnar, K.Baska, F (1988). Efficacy of fumagillin against Myxidium giardi 1906 infection of Myxidiosis of impoted glass eel. Acta.Vet Hung. 36:3-4

 ۸۲ – Taylor, E.L.Co, and S.J.Junech, .R. (1973): Attempts to control whirling disease by continuous drug feeding.J.Wildl.Dis.9:302-305

 ۸۳ – Uspenskaya, A.V. (1981): comparisom of cytophotometric and electron microscopic results of sporogenesis investigation in Myxosporidia belonging to various taxonomic groups. Tsitologiga 12:570-580

 ۸۴ – Uspenskaya, A.V. (1995): Alternation of actionsporean and myxosporean phases in the life cycle of Zshokkella nova (Myxozoa).J Euk Microbiol 42:665-668

85 – Vaidehi, j. (1992): Myxosporean parasites of fishes of Chilka Lake, India; Thesis for the degree of Ph.D.pp 1-212

 ۸۶ – Yazdipour, A.Marashi, S.Z.Mazedi, j. (1991): Biotechnological report on artificial propagation of Barbus sharpeyi (in Persian). I.F.R.T.O.Poubl, p28

 ۸۷ – Zohair, I.F.Rahemo, (1976): Unicauda lumae Sp.n. (Myxosporea: Myxobolidae) from a fish Barbus grypus Heckel, from Tigris River in Iraq. Z.pratistenk.51:1-5

خلاصه فارسی

از لحاظ تنوع و پراکنش انگلهای میکسوسپوره آ ، شاخه  میکسوزوآها در بین انگل های جانوری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . این انگلها از نقطه نظر چرخه حیات و نحوه انتقال میزبانهای اکوسیستم  آبی مورد توجه  متخصصین انگل شناسی آبزیان  بوده و به لحاظ بیماریزایی و مرگ ومیر در ماهیان پرورشی نیز قابل ملاحظه  می باشند.با توجه به اینکه نحوه چرخه حیات و چگونگی بیماریزایی  این انگلها در طول بیست سال گذشته همیشه  با نقطه نظرات متفاوت متخصصین روبرو بوده است تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی وبررسی مراحل رشد انگل میکسوبولوس در کلیه وروده برخی گونه های باربوس ماهیان رود کارون از جمله شیربت بنی ، غنزه ، برزم و برزم لب  کلفت انجام گردید . در این بررسی  به تعداد ۲۹۶ ماهی از ۵ ایستگاه گلستان ، ملاثانی ، سددز ، سدحمیدیه و هورشادگان درفصول مختلف نمونه برداری گردیدند . پس ازبررسی و کالبدگشایی، روده ها و کلیه هایی راکه دارای  علائمی از جمله کیست های منشعب درروی روده ونیز کیستها ویا برآمدگی های خاکستری  تا سفید درروی کلیه دیده شد، نمونه برداری و پس از طی مراحل فیکسا سیون ،ثبوت و رنگ آمیزی مور د مطالعه میکروسکوپی  قرار گرفت  .

انگل های  داخلی در کل ۱۱۳ مورد ۳۸% بود . در بررسی های انجام شده   از  بافت کلیه میکسوبولوس فایفری از کلیه و میکسوبولوس  نودلواینتستینالیس از بافت روده تشخیص  داده شد  . کیست میکسوبولوس  نودلواینتستینالیس  باعث تخریب بافت ، تنگ شدن روده ، تغییرات مرفولوژیکی بافت روده می گردید.

ضمنا مشخص گردید که سودوپلاسمای اولیه بهمراه کیست اولیه در داخل پرزهای روده تشکیل شده و سپس بطرف بخش عضلانی و دیواره خارجی رشد می نماید . اسپورهایی نیز در پرزها دیده  می شود که باعث هیپریلازی پرزهای روده می گردد. ارتباط معنی داری بین بیماری روده و اندازه ماهی در تحقیقات آماری کاملا وجود دارد.

اسپورمیکسوبولوس فایفری  نیز در داخل کلیه بصورت  هیستوزوئیک  مشاهده  گردید که باعث ترسیب هیالین و رسوب هموسیدرین در بافت می گردد، مراحل ابتدای رشد سودوپلاسمایی درکلیه قابل مشاهده است . نیزهیپرپلازی سلولهای گلومرولی ، از بین  رفتن غشاء  کلافه  مویرگی ، انسداد کامل فضای بومن ، نکروز سلولهای پوششی مجاری  ادراری کاملا مشهود است . ارتباط معنی داری بین وزن ماهی ودرگیری کلیه دیده می شود . با توجه  به یافته های این بررسی پیشنهاد استفاده از فیلترهای شنی  با سرعت  عبور آب پائین ونیز مبارزه با میزبان واسط گونه توبیفکس  و نیز  در مناطق ساحلی جلوگیری از ورود مرغ نوروزی  وسایر پرندگان  آبزی به محوطه استخر می تواند از گسترش انگل میکسو بولوس در استخرهای پرورش ماهی به میزان قابل توجهی جلوگیری نموده و با این عمل از ضررهای اقتصادی این انگل در امان بود. اطلاعات حاصله از مطالعات و نیز نحوه انتقال میکسوسپوره آن ها امکان اتخاذ استراتژی مناسب در کنترل این انگلها را روشن نموده است.عدم تماس بین میزبان واسط اجباری با میزبان نهایی به روش های مختلف مکانیکی یا شیمیایی در دوره هایی که احتمال برخورد با مراحل باالقوه عفونی زا، بالا است از روشهای مناسب پیشگیری به شمارمی آید.

مقدمه

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیز نیازهای جامعه بشری به تامین پروتئین حیوانی بخصوص گوشت سفید و نیز بمنظور افزایش تنوع پروتئین حیوانی بخصوص گوشت ماهی در سبد غذایی خانوار نیاز به پرورش گونه های جدید کاملاً ضروری بنظر می رسد. چرا که تامین گوشت ماهی در حد نیاز جامعه، فقط از طریق منابع طبیعی موجود، (دریاها و رودخانه ها) کافی نخواهد بود. (۸و۳)

با عنایت به ضرورت مسئله پرورش آبزیان با گونه جدید در گام اول بررسی لیمنولوژیکی منطقه خودنمایی می کند. آنچه در قسمتی از این بررسیها بایستی مورد توجه قرار گیرد شناخت بیماریهای رایج منطقه ای و بومی ماهیان آن منطقه می باشد که بخش مهمی از این بررسی بیماریهای انگلی ماهیان می باشد. آنچه مسلم است بدون توجه به این امر شاهد ضررهای اقتصادی و شکست طرحها در سطوح مختلف خواهیم بود. از طرف دیگر حفظ سلامت و ثبات محیط زیست یکی از اهداف جوامع علمی بشری است و از آنجایی که موجودات زنده در تامین این مهم نقش اساسی را ایفا می کنند، شناخت انگلهای موجود در این موجودات در حفظ محیط زیست و ثبات بهداشتی محیط کمک شایانی را خواهند نمود.

با توجه به اینکه گونه هایی از باربوس ماهیان موجود در استان خوزستان که بومی آن منطقه می باشند جزو ماهیان اقتصادی و شیلاتی در منطقه محسوب می گردند و قدرت افزایش میزان تولید در واحد سطح و پرورش متراکم را دارند. بدین منظور بررسی های انگلی بخصوص گونه میکسوبولوس در این ماهیان در تامین سلامت و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری است.

در کل تنوع و پراکنش انگلهای میکسوسپوره آ از شاخه میکسوزوآها در بین انگلهای جانوری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. این انگلها از نقطه نظر چرخه حیات و نحوه انتقال میزبانها در اکوسیستم آبی مورد توجه متخصصین انگل شناسی آبزیان بوده و به لحاظ بیماریزایی و مرگ و میر در ماهیان پرورشی نیز قابل ملاحظه می باشند. (۱۸) نحوه چرخه حیات و چگونگی بیماریزایی این انگلها در طول بیست سال گذشته همیشه با نقطه نظرات متفاوت متخصصین روبرو بوده است. بنابراین تصمیم بر این شد تا در تحقیق حاضر مراحل رشد هیستوزوئیک این انگل در داخل بافت روده و کلیه در برخی از گونه های باربوس ماهیان رودخانه کارون (استان خوزستان) بررسی گردیده و آثار پاتولوژیک ایجاد شده در کلیه و روده مورد توجه و گزارش قرار گیرد.

۱-۱ بوم‌شناسی ایران با تاکید بر آشنایی با منطقه خوزستان

با توجه به نظر آرمن تروت (Armen trout 1981) ماهیان آب شیرین ایران در سه ناحیه (Province) اکولوژیک خزری سارماتیان (Sarmatian) (متعلق به فون بزرگ پالا اِآرکتیک Palaearctic در شمال کشور)، مزو پوتامیان بین النهرین (Mesopotamian) (در ناحیه حد وسط اورینتال، هولوآرکتیک و اتیوپی)و اورینتال (شرقی) (Oriental) در مجموع شامل ۳۱ حوضه آبریز هستند (۶) (شکل شماره ۱) فون ماهیان آب شیرین ایران مشتمل بر ۳ رده، ۱۶ راسته،۲۴ خانواده، ۶۶ جنس و ۱۶۰ گونه است که در نواحی سه‌گانه انتشار دارند (۵).

شایان ذکر است که استان خوزستان در ناحیه بین النهرین (مزوپوتامیان) قرار دارد.

 ۲-۱ فون مزوپوتامیان (بین النهرین)

فون مزوپوتامیان(بین النهرین) که استان خوزستان در این ناحیه قرار می گیرد و ماهیان آبهای شیرین نواحی غربی و جنوبی کشور متعلق به این ناحیه است و در آن هفت حوضه آبریز شامل دجله (تیگریس)، فرات، کارون، موند، مهارلو، نیریز، لاروکول وجود دارد. بخش اعظم این سیستم آبی در کشورهای عراق، ترکیه و سوریه قرار دارد.

فون مزوپوتامیان یک فون انتقالی بوده و اگرچه تعلق خاصی به هیچ یک از دو منطقه پالاآ آرکتیک و اورینتال ندارد امّا در سطوح مختلف، اشتراکاتی با دو منطقه ذکر شده نیز دارد (۵ و۶).

از مجموع فون ماهیان ایران، ۱۶ خانواده، ۳۲ جنس، ۸۹ گونه در این ناحیه زیست می‌کنند. اندمیسم در سطح گونه در ماهیان این منطقه زیاد است به نحوی که ۳۷ گونه از ۸۹ گونه موجود (۴۰ درصد) بومی این ناحیه می‌باشند. این ناحیه موقعیت مکانی خاصی را مانند یک پل بین اوراسیا و آفریقا اشغال کرده است (۶).

 ترکیب جمعیت ماهیان در بخش ایرانی مزوپوتامیان، دارای نمایندگانی از هر سه منطقه هولوآرکتیک، اتیوپیان و اورینتالی است و به دلایل تاریخی جزئی از منطقه پالااِآرکتیک محسوب می شود. اما از لحاظ جمعیت ماهیان مشابهت زیادی را با فون اورینتال نشان می دهد. همانطور که ذکر شد یکی از خصوصیات این ناحیه درجه بالایی از اندیسم است و در طول تاریخ خود به طرق مختلف ماهیان جدید به آن معرفی شده اند و پس از ایجاد سازگاری و تکامل بومی شده اند. بدین علت قرابت زیادی بین ماهیان این ناحیه و سایر مناطق وجود دارد. (۵)

درمقایسه باربوس ماهیان در سه منطقه موجود در ایران،۷ گونه و یک زیر گونه در منطقه سارماتیان،و در منطقه مزوپتامیان۱۷گونه و یک زیر گونه و در منطقه اورینتال هیچ گونه­ای از باربوس ماهیان گزارش نشده است.(۶)

۳-۱- رودخانه کارون

رود کارون به طول ۸۹۰-۸۵۰ کیلومتر و عرض متفاوت از دره‌های تنگ و عمیق با بستر پهن و گسترده در مصب از بزرگترین و طویلترین رودهای ایران است. سرچشمه این رود از ارتفاعات زردکوه بختیاری در جبال زاگرس (غرب اصفهان) می‌باشد. این رود شهرستانهای شهرکرد، بروجن، اردکان، ایذه، مسجدسلیمان، شوشتر، اهواز و خرمشهر، استانهای چهارمحال بختیاری و خوزستان را پشت سر می‌گذارد (۴).

حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان منطقه عبوری این رودخانه از شروع تا پایان می‌باشد. در کل این چشمه‌ها از دامنه کوههای ونگ و زردکوه با پیوستن چند رود دیگر رودخانه اصلی کارون را تشکیل می‌دهند (۴ و ۲۳).

رود کارون در خوزستان از وسط جلگه خوزستان و از نقاط پرجمعیتی مانند اهواز گذشته و حوالی خرمشهر به دو شاخه بنامهای بهمنشهر و دیگری به همان نام کارون که به اروند رود (شط‌العرب) می‌ریزدتقسیم می شود. رود بهمنشهر مستقیماً به خلیج فارس می‌ریزد (۱۳) دبی متوسط رودخانه کارون ۷۵۰ مترمکعب در ثانیه و میانگین آبدهی آن ۱۸۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌باشد. شکل شماره ۲ هیدروگراف رودخانه کارون را با انشعابات آن نشان می دهد. (۲۱)

۴-۱ آشنایی با حوزه دجله و فرات

رودخانه کارون چنانچه اشاره شد جزء حوضه وسیع دجله و فرات است. حوضه دجله و فرات به حوزه غربی و جنوبی سلسله کوههای زاگرس تعلق دارد این حوضه به سمت خلیج‌فارس و دریای عمان امتداد دارد.

این حوزه بزرگترین حوضه آبریز در آسیای شرقی میانه بین رودخانه نیل در آفریقا و رودخانه ایندوس در هند می‌باشد. فون ماهیان این حوضه بسیار جالب توجه است. هم به خاطر گونه‌هایی که در آن یافت می‌شود و شناخته شده است و هم به خاطر گونه‌های که هنوز در آن ناشناخته باقی مانده است. دو رودخانه مهم این حوضه رودخانه‌های دجله و فرات هستند که در (اروند رود) به هم پیوسته و وارد خلیج فارس می‌شوند. فرات دارای دو سرچشمه اصلی سرچشمه فرات یا قره سو و دیگری منشأ رودخانه دجله در حرزقلو قرار گرفته است که در کشور ترکیه می‌باشد (۲۲).

۵-۱- ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

۱-۵-۱- استان خوزستان

در منتهی‌الیه شمال‌غربی خلیج فارس، سرزمین وسیع و پست حاصلخیزی قرار دارد بنام خوزستان که وسعت آن ۶۴۶۵۴ کیلومتر مربع بین دو عرض جغرافیایی ۵۸و°۲۹ تا ۵۸وº۳۲ و دو طول جغرافیایی ́۴۱ و  ˚۴۷ تا ۳۹و °۵۰ شرقی گسترده شده است.

شمال آن استان لرستان، شرق آن استانهای چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد، غرب آن عراق و سراسر جنوب آن را سواحل خلیج فارس فرا گرفته است.

این سرزمین از کوهپایه های بختیاری و کهکیلویه و لرستان در شمال شرقی شروع شده، با شیبی ملایم به سوی جنوب تا سواحل خلیج فارس امتداد می یابد.

قسمت اعظم آن را جلگه های آبرفتی رودهای کارون و جراحی و کرخه به وسعت حدود ۴۱۰۰۰ کیلومتر مربع تشکیل می دهد.

 استان خوزستان در کنار خلیج‌فارس به وسیله سه رود عمده کرخه، کارون و دز و چند رود کم اهمیت دیگر مشروب می‌شود (۱۳).

البته باید به برخی منابع آب شیرین استان همانند رودهای مارون، جراحی، بهمنشیر و اروند و آبگیرهای متعدد مثل هورالعظیم، هورشادگان و دریاچه های پشت سدها نیز اشاره گردد (۲۶).

این رودها پس از عبور از کوهستانهای زاگرس شمالی از طریق دره های عمیق وارد این جلگه می شوند. رود کرخه در مغرب به باتلاقهای واقع در خطوط مرزی ایران و عراق فرو می ریزد و رودهای دز و کارون پس از الحاق بهم و تشکیل رودی واحد به اروند وارد می شوند.

جلگه خوزستان جلگه عظیم بین‌النهرین در شرق می‌باشد. این جلگه بسیار حاصلخیز و استعداد طبیعی آن برای کشاورزی و آبزی‌پروری بسیار مناسب است. آبزی پروری و کشاورزی در جلگه خوزستان وابسته به رود کارون می باشند (۴).

۶-۱- اهمیت باربوس ماهیان

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.