تحقیق جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
تحدید موضوع ۶
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
سوالات تحقیق ۸
هدف تحقیق ۸
فرضه های تحقیق ۹
پیشینه تحقیق ۹
روش تحقیق ۱۱

فصل دوم:مفاهیم و اصطلاحات تحقیق
مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف ۱۴
تعریف مفهوم انتقاد ۱۴
تعریف مفهوم نقد ۱۵
تفاوت نقد و انتقاد در لغت نامه های فارسی ۱۸

فصل سوم:مبانی نظری
رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست؟ ۲۰
نقد و انتقاد بر مبانی روابط اجتماعی در ادبیات فارسی ۲۰
حوزه روانشناسی گفتمان ۲۱
حوزه جامعه شناسی گفتمان ۲۲
گفتمان نقدوانتقادسیاسی،اجتماعی دریک نظام اجتماعی براساس اصل راههاواهداف ۲۶
تبیین ارزشی مرتنی برای گفتمان نقدوانتقاد گروهای سیاسی،اجتماعی دریک نظام
اجتماعی ۲۹
دیدگاه ساخت اجتماعی در مورد گفتمان نقد وانتقاد سیاسی اجتماعی ۳۸
دیدگاه کارکرد اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی اجتماعی ۴۰
دیدگاه نظم اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی،اجتماعی ۴۳
دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی،اجتماعی ۴۵

فصل چهارم:گفتمان انتقاد سازنده درون گروهی چیست
یک منتقد سازنده در گروه کیست؟ ۴۹
شرایط انتقاد سازنده درون گروهی بر اساس نظریه هندری وایز ینگر ۵۰
۱_استقبال از انتقاد ۵۰
۲_به طور استراتژیک انتقاد شود ۵۱
۳_انتقاد بهبود گرا باشد ۵۲
۴_خود باوری مخاطب حفظ شود ۵۲
۵_برای گفتمان انتقادی از کلمات صحیح استفاده شود ۵۳
۶_ انتقاد خود را ارزیابی کنیم ۵۴
۷_مخاطب خود را در فرایند انتقاد شرکت دهیم ۵۵
۸_بدون هیچ((اما)) شایستگیها را متذکر شویم ۵۵
۹_ آنچه انتقاد می کنیم شفاف و واضح باشد ۵۶
۱۰_ وقت شناس باشیم ۵۶
۱۱_انتقاد درون گروهی با سئوالات سقراطی انجام شود ۵۷
۱۲_وقتی کلمات کار ساز نیستند اقدام کنید ۵۷
۱۳_در انتقادات خود انگیزه قرار دهیم ۵۸
۱۴_از دنیای مخاطبان خود استفاده کنیم ۵۹
۱۵_معیارهای خود را برای انتقاد بشناسید ۵۹
۱۶_قبل از انتقاد به خودتان گوش دهید ۶۰
۱۷_هنگام انتقاد خونسرد،آرام و متمرکز باشیم ۶۰

فصل پنجم:نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی
نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی ۶۳
نخبگان ۶۴
احزاب سیاسی ۶۶
احزاب مانند بنگاه اقتصادی ۶۹
دموکراسی ۷۲
اصل رقابت چیست؟ ۷۴
حکومتهای دموکراتیک ۷۴
قدرت_ اقتدار _مشروعیت ۷۸
انواع قدرت سیاسی ۷۹
نتیجه گیری فصل پنجم ۸۰
نخبگان سنتی ۸۱
نخبگان کایزماتیک ۸۲
نخبگان سیاسی_ عقلانی ۸۳

فصل ششم:بررسی جایگاه نقد و انتقاد در بین گروههای سیاسی اجتماعی ایران
_ جامعه آماری ۸۵
_گفتمان نقد و انتقاد بین گروههای سیاسی اجتماعی فعال در حال حاضر ایران ۸۶
_چگونگی شکل گیری دو جریان فکری اصولگرایان و اصلاح طلبان ۸۶
_نحوه تحلیل محتوای روزنامه مورد نظر ۸۹
_شاخص سازی ۹۰
_تعریف عملیاتی شاخصهای مورد نظر ۹۲
_تحلیل محتوای داده های جدولی ۱۰۲
_تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روز نامه جمهوری
اسلامی ۱۰۳
_تحلیل تیترانتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روزنامه کیهان ۱۰۷
_تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روز نامه سلام ۱۰۸
_تحلیل داده های مقالات انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان و سلام در عرض یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم ۱۱۰
_ تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱۱
_ تحلیل مقالات انتخاباتی درعرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه کیهان ۱۱۲
_تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه سلام ۱۱۳
_ تحلیل و مقایسه،تیتر و مقالات روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان و سلام یک ماه قبل از انتخابات دولت هفتم ۱۳۷۶ ۱۱۴
_ تحلیل داده های تیتر انتخاباتی روز نامه های جمهوری اسلامی ،کیهان ویاس نودر عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم ۱۳۸۲ ۱۱۷
_ تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم در روزنامه جمهوری اسلامی۱۳۸۲ ۱۱۹
_تحلیل تیترانتخاباتی یک ماه قبل ازرای گیری مجلس هفتم درروزنامه کیهان ۱۲۰
_ تحلیل تیترانتخاباتی یک ماه قبل ازرای گیری مجلس هفتم درروزنامه یاس نو ۱۲۱
_ تحلیل داده های مقالات انتخاباتی روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نو در عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم ۱۲۴
_تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل ازرای گیری مجلس روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲۵
_ تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم کیهان ۱۲۶
_ تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم یاس نو ۱۲۷
_تحلیل و مقایسه تیتر و مقالات روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم ۱۲۸
_ تحلیل زمانی داده های انتخاباتی روز نامه های مورد نظر ۱۲۹
_ مقایسه زمانی تیتر انتخاباتی روز نامه های مورد نظر ۱۳۰
_ مقایسه زمانی مقالات روز نامه های مورد نظر ۱۳۲
فصل هفتم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری ۱۳۵
پیشنهادات ۱۳۷
فهرست منابع ۱۳۹
متن انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
۱_جدول تبیین مرتنی ازاشکال سازگاری گفتمان نقدوانتقادبراساس راههاو اهداف ۸
۲_جدول تقسیم بندی ابتدای انواع روابط انسانها برمبنای ضمایرفاعل ادبیات فارسی ۲۵
۳_جدول تبیین مرتنی ازاشکال سازگاری گفتمان نقدوانتقاد سیاسی،اجتماعی دریک نظام اجتماعی مبتنی بر عقلانی ۳۰
۴_ جدول اشکال سازگاری گفتمان نقد وانتقاد سیاسی اجتماعی دریک نظام اجتماعی برمبنای عقلانیت و بر اساس ضمایر فاعلی ۳۷
۵_جدول بررسی شاخصه های گفتمان،تفکر و سلطه سیاسی اجتماعی درایران بر اساس انواع جوامع از ساده به پیچیده ۹۱
۶_جدول توضیح تیترجهت دار روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان وسلام یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم ۱۰۱
۷- جدول توضیح تیتر انتخاباتی روزنامه های ، جمهوری اسلامی ، کیهان و سلام یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم ۱۳۷۶ ۱۰۳
۸_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی تیتر انتخابات روزنامه جمهوری اسلامی درانتخابات دولت هفتم ۱۰۴ ۹_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت و منفی تیتر انتخابات روزنامه جمهوری اسلامی نتخابات دولت هفتم ۱۰۵
۱۰_جدول نتیجه مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری کیهان در انتخابات دولت هفتم ۱۰۷
۱۱_جدول نتیجه مقایسه زوجی شاخصهای مثبت و منفی تیترانتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری سلام در انتخابات دولت هفتم ۱۰۸
۱۲_جدول نتیجه مقالات انتخاباتی مقالات انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و سلام یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم ۱۳۷۶ ۱۰۹
۱۳_جدول توضیح مقالات انتخاباتی روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان و سلام در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم ۱۱۰
۱۴_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت و منفی مقالات انتخاباتی روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱۱
۱۵_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی مقالات انتخاباتی روزنامه کیهان ۱۱۲
۱۶_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی مقالات انتخاباتی روزنامه سلام ۱۱۳
۱۷_جدول مقایسه تیترها و مقالات روزنامه های جمهوری اسلامی ،کیهان وسلام در انتخابات دولت هفتم ۱۱۴
۱۸_جدول توضیح تیتر انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی ،کیهان و یاس نو در انتخابات مجلس هفتم ۱۱۶
۱۹_جدول توضیح تیتر انتخاباتی روزنامه ی جمهوری اسلامی ،کیهان و یاس نو در انتخابات مجلس هفتم ۱۱۸
۲۰_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی و مثبت تیتر انتخاباتی روزنامه جمهوری اسلامی درمجلس هفتم ۱۱۹
۲۱_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی و مثبت تیتر انتخاباتی روزنامه کیهان درمجلس هفتم ۱۲۰
۲۲_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی و مثبت تیتر انتخاباتی روزنامه یاس نودرمجلس هفتم ۱۲۱
۲۳_جدول توضیح مقالات جهت دار انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان و یاس نویک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم ۱۲۳
۲۴_ جدول توضیح مقالات جهت دار انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان و یاس نویک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم ۱۲۴
۲۵_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی ومثبت مقالات انتخاباتی روزنامه جمهوری در مجلس هفتم ۱۲۵
۲۶_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی ومثبت مقالات انتخاباتی کیهان در مجلس
هفتم. ۱۲۶
۲۷_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی ومثبت مقالات انتخاباتی یاس نودرمجلس
هفتم. ۱۲۷
۲۸_جدول مقایسه تیترومقالات روزنامه جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نودر انتخابات مجلس هفتم ۱۲۸
۲۹_جدول مقایسه زمانی تیترروزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نویاسلام ۱۳۰
۳۰_جدول مقایسه زمان تیتر مقالات جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نویاسلام ۱۳۲

فهرست منابع

۱- آریان پور،م . ، ۱۳۷۹ ه.ش، فرهنگ یک جلدی (انگلیسی- فارسی) ص ۳۱۰
۲- معین، م. ،فرهنگ لغت فارسی، جلد یک،ص۳۶۵
۳- دهخدا، ع.، فرهنگ لغت فارسی، جلد اول ص۲۹۶
۴- دهخدا، ع.، فرهنگ لغت فارسی، جلد چهار ص ۴۸۷۵
۵- آریان پور، م.، ۱۳۷۹ ه.ش، فرهنگ یک (انگلیسی-فارسی) ص۳۱۰
۶- معین، م، فرهنگ لغت فارسی جلد یک، ص۴۷۸۵
۷- دهخدا، ع. ، فرهنگ لغت فارسی، جلد اول، ص۶۸۹ – ۶۹۱
۸- دهخدا ، ع. ، فرهنگ لغت فارسی، جلد اول ص ۱۸۲
۹- رتیزر، ج.، ۱۳۷۹ ه.ش، ترجمه ثلاثی، م. ، نظریه جامعه شناسی دوران معاصر، ص۴۰۶
۱۰- کوئن، ب.، ۱۳۷۷ ه.ش، ترجمه ثلاثی، م.، درآمدی به جامعه شناسی، تهران، نشر توتیا، ص۹۴
۱۱- کوئن، ب. ، ۱۳۷۷ ه.ش، ترجمه ثلاثی، م.، درآمدی به جامعه شناسی، تهران، نشر توتیا ص ۹۵
۱۲- کوئن، ب. ، ۱۳۷۷ ه.ش، ترجمه ثلاثی، م.، درآمدی به جامعه شناسی، تهران، نشر توتیا ص۹۴
۱۳- کوئن، ب. ، ۱۳۷۷ ه.ش، ترجمه ثلاثی، م.، درآمدی به جامعه شناسی، تهران، نشر توتیا ص ۹۵
۱۴- ابوالحسن تنهائی،ح.، ۱۳۸۲ ، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص۷۰
۱۵- ابوالحسن تنهائی،ح.، ۱۳۸۲ ، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص۵۴
۱۶- ابوالحسن تنهائی، ح. ،درآمدی بر مکاتب و نظریه جامعه شناسی، ص۲۰۴
۱۷- ابوالحسن تنهائی، ح. ،۱۳۸۲ ، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص۷۵
۱۸- گیدنز، آ. ، ۱۳۷۹ه.ش، ترجمه صبوری، م.،جامعه شناسی، تهران، نشرنی، ص۳۴۲
۱۹- کوئن، ب. ،۱۳۷۷ ه.ش، ترجمه ثلاثی،م.، درآمدی به جامعه شناسی، تهران، نشر توتیا، ص۹۵
۲۰- توسلی،غ.، ۱۳۷۶ ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ..«سمت» ، ص۱۲۵
۲۱-توسلی،غ.، ۱۳۷۶ ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ..«سمت» ، ص۱۲۴
۲۲-توسلی،غ.، ۱۳۷۶ ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ..«سمت» ، ص۱۲۶
۲۳-توسلی،غ.، ۱۳۷۶ ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ..«سمت» ، ص۲۲۵
۲۴-توسلی،غ.، ۱۳۷۶ ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ..«سمت» ، ص۱۴۱
۲۵-توسلی،غ.، ۱۳۷۶ ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ..«سمت» ، ص۱۲۹
۲۶- ابوالحسن تنهایی،ح.،۱۳۸۲ ه.ش، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص۸۳
۲۷- گیدنز،آ.، ۱۳۷۹ ه.ش، ترجمه صبوری،م.، جامعه شناسی، نشرنی، ص۷۵۴
۲۸- ابوالحسن تنهایی،ح.، ۱۳۸۲ ه.ش، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص۸۵
۲۹- ابوالحسن تنهایی،ح.، ۱۳۸۲ ه.ش، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا، ص۸۶
۳۰- توسلی،غ.، ۱۳۷۶ه.ش، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین …«سمت»، ص۲۲۱
۳۱- گیدنز، آ.،۱۳۷۹ ه.ش، ترجمه صبوری،م.، جامعه شناسی، تهران،نشرنی، ص۷۵۶
۳۲- محسن تبریزی،م.،۱۳۸۰ ه.ش، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برگرفته از جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران و کار تحقیقی قاچاق کالای حسین زارعی
۳۳- محسن تبریزی،۱۳۸۰ ه.ش، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برگرفته از جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران و کار تحقیقی قاچاق کالای حسین زارعی
۳۴- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۱۳۸
۳۵ – وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۲
۳۶- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص ۵
۳۷- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۶
۳۸- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۹
۳۹- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۱۲
۴۰- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۱۳
۴۱- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۱۶
۴۲- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۱۹
۴۳- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۲۳
۴۴- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۲۶
۴۵- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۳۱
۴۶- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۳۶
۴۷- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۳۸
۴۸- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۴۴
۴۹- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۴۵
۵۰- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۵۴
۵۱- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۵۸
۵۲- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۶۳
۵۳- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۶۶
۵۴- وایزنیگر،ه.،۱۳۸۱ ه.ش، قدرت انتقاد سازنده، تهران، م.چ.ع.م ص۷۰
۵۵- گیدنز،آ.، ۱۳۷۹ ه.ش، ترجمه صبوری،م.، جامعه شناسی، تهران، نشرنی، ص۶۹۱
۵۶- گیدنز، آ.، ۱۳۷۹ ه. ش، ترجمه صبوری، م.، جامعه شناسی، تهران، نشرنی، ص۱۲۰
۵۷- گی روشه، ۱۳۷۹ ه.ش، ترجمه وثوقی،م.، تغییرات اجتماعی،تهران، نشرنی، ص۱۲۱ ۵۸- باتامور، تی.بی، ۱۳۷۷ه.ش،ترجمه طیب،ع.، نخبگان وجامعه ، نشره شیرازه ،ص۱۱۶
۵۹-باتامور، تی.بی،۱۳۷۷ ه.ش،ترجمه طیب،ع. ،نخبگان و جامعه،نشره شیرازه ، ص ۱۱۳
۶۰-گیروشه،۱۳۷۹ه.ش،ترجمه وثوقی ،م. ،تغییرات اجتماعی،تهران، نشرنی، ص۱۳۲-۱۲۲
۶۱-باتامور،ت.،۱۳۷۸ه.ش،ترجمه صبوری،م.،جامعه شناسی سیاسی،تهران،انتشارات کیهان ص۸۳
۶۲-گیونز،آ.. ،۱۳۷۹ه.ش،ترجمه صبوری،م.،جامعه شناسی ،تهران ،نشرنی ،ص ۳۵۰
۶۳-بشیریه،ح.،۱۳۸۰ه.ش،جامعه شناسی سیاسی،تهران،نشرنی،ص۱۲۲
۶۴-زیبا کلام ،ص.،۱۳۷۸ه.ش،عکس های یادگاری با جامعه مدنی،انتشارات روزنه،ص ۱۴۲
۶۵-باتامور،تی.بی،۱۳۷۷ه.ش،ترجمه طیب،ع.،نخبگان وجامعه،نشره شیرازه،ص۱۴۳
۶۶-گیونز،آ.،۱۳۷۹ه.ش،ترجمه صبوری،م. ،جامعه شناسی،تهران،نشرنی،ص۳۴۴
۶۷-بشریه،ح. ،۱۳۸۰ه.ش،جامعه شناسی سیاسی ،تهران ،نشرنی ،ص۳۳۹
۶۸-باتامور،تی.بی،۱۳۷۷ه.ش،ترجمه طیب ،ع.،نخبگان وجامعه،نشره شیرازه،ص۱۳۸
۶۹-صبوری ،م.،۱۳۷۹ه.ش-جزوه درس جامعه شناسی سیاسی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۷۰-باتامورفت.،۱۳۷۸ه.ش،ترجمه صبوری،م.،جامعه شناسی سیاسی،تهران،انتشارات کیهان ص۲۷
۷۱-راش،م. ،۱۳۷۷ه.ش،ترجمه صبوری،م. ،جامعه شناسی سیاسی،تهران ،انتشارات سمت ص۸۹
۷۲-باتامور،ت. ،۱۳۷۸ه.ش،ترجمه صبور ،م. ،جامعه شناسی سیاسی ،تهران ،انتشارات کیهان،ص ۳۱
۷۳- گیدنز، آ.، ۱۳۷۹ هـ . ش، ترجمه صبوری، م. ، جامعه شناسی، تهران، نشر نی، ص ۳۴۳
۷۴- باتامور، ت.، ۱۳۷۸ هـ. ش، ترجمه صبوری ، م. ، جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات کیهان، ص ۸۳٫
۷۵- راش، م، ۱۳۷۸ هـ. ش، ترجمه صبوری، م. ، جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت، ص ۱۲۸٫
۷۶- راش ، م، ۱۳۷۸ هـ.ش، ترجمه صبوری ، م.، جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت، ص ۱۲۴٫
۷۷- با تامور، تی. بی، ۱۳۷۷ هـ. ش، ترجمه طیب، ع. ، نخبگان و جامعه، نشر شیرازه، ص ۱۷٫
۷۸- صبوری، م. ، ۱۳۷۹ هـ.ش – جزوه درس جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
۷۹- با تامور، تی، بی، ۱۳۷۷ هـ. ش، ترجمه طیب، ع، نخبگان و جامعه ، نثره شیرازه، ص ۱۳۹٫
۸۰- صبوری، م.، ۱۳۷۹ هـ . ش، جامعه شناسی سازمانها، نثر شب تاب¬ص۷۷-۷۳٫
۸۱- راش، م. ، ۱۳۷۷ هـ. ش، ترجمه طیب، ع. جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت ص ۵۱-۴۸
۸۲- کوئن، ب. ، ۱۳۷۷ هـ. ش، ترجمه ثلاثی، م.، درآمدی به جامعه شناسی، تهران، نثر توتیا، ص ۲۹۹٫
۸۳- صبوری،م.،۱۳۷۹هـ. ش ، جامعه شناسی سازمانها، نشر شب تاب ص ۷۳-۷۰٫
۸۴- بشیریه، ح. ، ۱۳۸۰ هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص ۳۳۹٫
۸۵- بشیریه، ح. ، ۱۳۸۰ هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص ۶۱٫
۸۶- روزنامه اطلاعات، ۲۳/۱۲/۱۳۵۷ و ۱/۱۲/۱۳۵۷٫
۸۷و۸۸- روزنامه سلام، ۲۱/۲/۷۶ ، ص ۹٫
۸۹- ساروخانی،ب.،۱۳۷۵هـ.ش، دایره النعارف علوم اجتماعی، جلد دوم، ص ۶۲۳٫
۹۰- بشیریه ، ح، ۱۳۸۰هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی ، تهران، نثر نی، ص ۶۰٫
۹۱- بشیریه ، ح، ۱۳۸۰هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی ، تهران، نثر نی، ص ۳۳۹٫
۹۲- بشیریه ، ح، ۱۳۸۰هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی ، تهران، نثر نی، ص ۶۰٫
۹۳- ساروخانی، ب. ، ۱۳۷۵ هـ. ش، دایره المعارف علوم اجتماعی، جلد یک، ص ۴۳۰٫
۹۴-بشیریه، ح.، ۱۳۸۰ هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص ۳۳۹٫
۹۵- ساروخانی ، ب. ، ۱۳۷۵ هۀ. ش، دایره المعارف علوم اجتماعی، جلد۲، ص ۷۵۹٫
۹۶- بشیریه، ح.، ۱۳۸۰ هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص ۳۴۰٫
۹۷- بشریه، ح.، ۱۳۸۰ هـ. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص ۶۶۱٫
۹۸- ساروخانی، ب. ، ۱۳۷۵ ه. ش، دایره المعارف علوم اجتماعی، جلد ۲، ص ۶۶۱٫
۹۹- باتامور، تی. بی، ۱۳۷۷ هـ. ش، ترجمه طیب، ع. ، نخبگان و جامعه ، نثر شیرازه، ص ۱۷٫
۱۰۰- بشیریه ، ح.، ۱۳۸۰ه. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص ۶۵٫
۱۰۱- بشیریه ، ح.، ۱۳۸۰ه. ش، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نثر نی، ص۱۲۳٫

 

چکیده :

چالشهاوبحرانهایی که ازگفتمان نقدو انتقاد(زبان وبیان نظارت اجتماعی بررفتارهای نظام اجتماعی ایران)

در جامعه ایران بوجود آمده بودبعنوان یک مسئله اجتماعی موردتوجه قرار گرفت و این سوال مطرح شد که چرا درایران نقدوانتقاد چالشهای سیاسی اجتماعی بوجود می آورد ؟

برای پاسخ به این سوال و با اهداف تقسیم بندی جدید و برون رفت از ساختارهای سنتی نقدوانتقادوهمچنین بررسی شیوه گفتمان نقدو انتقاد در میان گروه های سیاسی اجتماعی ایران فرضیاتی مطرح شد . برای اثبات یا رد  این فرضیات تلاش  شده  با  روش  تحلیل محتوای برای شناخت و بر جسته ساختن  تیتر و  مقالات چند  روز نامه بعد  از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شودتیترومقالات روز نامه های مورد نظر بعد از استخراج در جداول توصیفی طراحی شده قرار گرفت وبا فرمول ابدایz که مشابه فرمول والانس است مورد بررسی و یا تحلیل علیتی قرار گرفتندکه نتایج  حاصله فر ضیات  تحقیق را به شرح زیر اثبات کردند.

الف_در بین گروههای سیاسی  اجتماعی  نظام اجتماعی ایران نقد و انتقاد نا بجا  استفاده می شود.

ب_نابجااستفاده کردن ازنقدوانتقاد یکی ازشاخصهای اصلی سنتی بودن هرنظام اجتماعی

است.

ج_در این رساله از نقد و انتقاد تقسیم بندی جدید ارائه شود.

د_در پایان اشکال سازگاری گروه های ((ما)) ¸ ((شما))و((آنها))اثبات می کند هرگز جهان تک قطبی و نظم نوین جهانی تحقق نخواهد یافت.

بیان مسئله

هرچند نقدوانتقاد در جامعه ایران تاریخ دیرینه دارد . ودر حوزه های مختلف علوم بویژه درادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، سینماو تلویزیون ، مذهب، فلسفه و… مورد استفاده قرار گرفته اما نقدو انتقاددرحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی ایران در گذشته و حال ازویژگی خاص برخوردار بوده به طوری که این پدیده نقدوانتقادبه حدی عمومیت پیداکرده افراد جامعه در فضاهای مختلف جامعه از جمله درحاکمیت،دانشگاه،مکانهای مذهبی، نشریات ،تلویزیون  …حتی درمحافل عمومی عملا علیه همدیگر استفاده می کنند مسئله اینجاست اگر افراد جامعه با هر مسئولیتی ومقامی تبحروتخصص درنقد و انتقاد نداشته باشند چنین روش نقدوانتقاد هیچ دردی را ازجامعه حل نخواهدکرد بلکه مشکلات جامعه رانیز اضافه خواهند کرد. باید بپذیریم نمی توان با دیدگاه آرمانگرایی نقدو انتقاد عقلانی کرد. مگر می شود در آسمانها سیرودر زمین امر ونهی کرد . در جهان متمدن  امروزی کشورهایی می توانند  بین نهادهای  اجتماعی خود ارتباط برقرارکنند که برنامه ریزی و سازماندهی عقلانی  برای  استفاده از نقد و انتقاد داشته  باشند . گذشت آن  زمانهایی که تصور شود انسانهایی هستند خارج از تخصص و توانایی خود صرفا  قدرت یکی ازنهادهای اجتماعی رادردست دارندمی تواند بدون اینکه مورد نقدوانتقاد قرار گیرند دیگران را مورد مواخذه قرار دهند . چنین  فرهنگ  عام  و گسترده ای که بر پایه  سنتهای  جامعه  استوار بوده کاربردخودرادرجهان امروزی از دست داده است.

چنین فرهنگ عام وگسترده کاربردش عامل بازدارنده است وکورکننده استعداد دیگران همچنین  فراری  دهنده  نخبگان  جامعه  و…  امروزه آنچه  مهم  است  به نقد و انتقاد با دید بادیدتخصصی توجه کردن است.

نقدوانتقاد بایددرچارچوب اخلاق عقلانیت باشدنه تلفیقی ازقدرت وهوس بازی انسانهایی  که خود را عقل کل می دانند غافل از اینکه از عقلانیت تجربی هیچ بهره ای نبرده اند. امروزه درحوزه گفتمان سیاسی  اجتماعی یک جامعه نقدوانتقادی مورد پذیرش است که دارای  ارزش اخلاقی  باشدکه بتواند مشکلی را درجامعه حل کند و یا به عبارتی باری را ازدوش جامعه بر دارد. و مهم آن است منتقدین چه خدمتی درجامعه  انجام داده اند و چه حد قادرند کاری را انجام دهند.

امامسئله ای که درنظام  اجتماعی  ایران حائذ اهمیت  است  در حوزه گفتمان  سیاسی و  اجتماعی اجتماعی نقدو انتقاد به عنوان  یک عیب گویی ومچ گیری از  همدیگر  تبدیل  شده  است .چنانچه مسئولین ازهمدیگر،مسئولین از مردم،مردم از مسئولین،مردم از مردم و …  همدیگررا انتقاد می کنند غافل از اینکه مشکلات جامعه چیست ؟وچه باید کرد ؟ و به نظرمی رسد این عمل یک مرض  فرا فکنی  اجتماعی  است  به طوری که درحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی نظام  اجتماعی  ایران  چالشهای  شدید به  وجود آورده  است که این فرافکنی به عنوان یک مسئله اجتماعی قابل بررسی و پیگیری می باشد.

و زمانی نقدوانتقاد ازحالت مرض فرافکنی خودخارج خواهد شد که درجامعه نوع نگرش نسبت به  نقد و انتقاد  عوض  شود . یعنی  از حالت  سنتی (مکانیکی)به دیدگاه صنعتی

(ارگانیکی) تبدیل شود . و در چارچوب  مشخص علمی قرارگیرد. وبا روش های علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.اگر چنین نگرشی تحقق پیدا کند نقد و انتقاد ازحالت مرضی به حالت  تحول گرایی سوق  پیدا  می کند در نتیجه یکی ازساختارهای سنتی جامعه از بین خواهدرفت ومی شود باروش های علمی پاسخی برای تفاوت نقدوانتقادنیازهای اجتماعی که  نقد و انتقاد پاسخ می دهند ،  علل و شرایطی که  نقد و انتقاد  از آن ناشی می شود،

کارکردهای بیمارگونه نقد و انتقاد ، تاثیرات که نقد وانتقادبررشدسیاسی ،اجتماعی نظام اجتماعی ایران می گذارد و علل عیب گویی و مچ گیری در جامعه ایران از طریق نقد و انتقاد پیدا کرد.

تحدید موضوع  

همانطورکه دربیان مسئله مطرح شدگفتمان نقدوانتقادمفاهیمی هستنددرتمامی حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.واین مفاهیم درکلیت دامنه وسیعی دارند . جهت جلوگیری از پراکنش سخن در این تحقیق تلاش خواهد شد.

الف : جایگاه وشیوه گفتمان نقدوانتقادبین گروههای سیاسی،اجتماعی،حاکم وغیرحاکم (نخبگان حاکم و نخبگان غیر حاکم) نظام اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

ب : از نظر زمانی فقط گروه های سیاسی ،اجتماعی بعدازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ج : با توجه به این که اوج گفتمان  نقد و انتقاد بین گروه های  سیاسی ، اجتماعی نظام اجتماعی ایران دردوران انتخابات است.به این خاطر ازنظر فضای فقط گفتمان نقدو انتقاد دوران  انتخابات  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهمیت تحقیق

همانطورکه می دانیم گفتمان نقدوانتقاد زبان وبیان  عملی  نظارت  اجتماعی بررفتارهای سیاسی واجتماعی یک جامعه است .گفتمان نقد وانتقاد می تواند مانند فیلتر نا خالصیهای رفتارهای اجتماعی را در نهاد سیاسی  یک نظام  اجتماعی تسویه کند و به عبارت دیگر گفتمان نقدو انتقاد موتور  حرکت یک جامعه از ساختارهای سنتی (مکانیکی) به جامعه صنعتی (ارگانیکی)است.

اما گفتمان نقد و انتقاد به صورت صحیح استفاده نشود موجب مشکلات و حتی تخریب  ساختارها وکارکردهای روابط سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی می شود.

ازآنجا که در بیان مسئله مطرح شده امروزه در جامعه ایران نقد و انتقاد به صورت مرض فرافکنی مورد استفاده قرار می گیرد.

وگاهی این نقدوانتقادچنان بی ربط ونا بجا مورداستفاده قرار می گیردکه خودانتقادکننده نا خود آگاه عملکرد و امتیازاتی که به دست آورده را زیر سوال می برد.

به عنوان مثال وقتی وزیرکشاورزی سابق ایران بعد از ۱۶سال ازوزارت برکنار می شود به عملکرد وزارت کشاورزی انتقاد می کند جالب این که تمامی مسائلی که مطرح می کرد خودش مسبب اصلی آن مشکلات بود.

مثال دیگراینکه رئیس جمهورمحترم ایران در سفر استانی خود به مشهد مقدس در دیدار بانخبگان آن استان طی سخنرانی خود بحث توسعه  اقتصادی سیاسی فرهنگی و اجتماعی را توطئه  قدرت های جهانی می دانست .غافل از اینکه خودش به مقام ریاست جمهوری رسیده حاصل توسعه سیاسی واجتماعی دولت قبلی(شکل گیری شوراهای شهروروستایی)

 بوده علاوه بر این مسائل در بین توده مردم نیز وقتی از حل مشکل خود عاجز می مانند فورا” نقا دانه مشکلات خود را بر گردن دولت و یا دیگران می اندازند .

ضرورت ایجاب می کندبرای حل مسئله اجتماعی به این مهمی یعنی نابجا استفاده کردن ازنقدوانتقادکه موجب مرض فرافکنی سیاسی واجتماعی درنظام اجتماعی شده به صورت  علمی بانگرش های تازه وروشنگرانه جهت گشایش افقهای جدیدروابط سیاسی اجتماعی درحال گذرایران مورد بررسی قرار گیرد.

سوال تحقیق 

چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد؟

هدف تحقیق

ازسالهاپیش دقدقه خاطرداشتیم درزمینه نقدوانتقاد که درحوزه گفتمان سیاسی ، اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)مطالعه ای داشته باشم. چون تا بحال تحقیق وبررسی علمی درخصوص نقدوانتقاد درحوزه گفتمان سیاسی  و اجتماعی ایران  صورت  نگرفته  است . لذا ترغیب شدم این موضوع را با اهداف زیر به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب و مورد مطالغه قرار دهم.

۱_  ارائه تقسیم بندی جدید  ازگفتمان نقد و انتقاد سیاسی و اجتماعی براساس اصل اول جامعه شناسی(اصل راههاواهداف)که جدول زیرگویای این مطلب است و اما توضیحات بیشتر در بحث مبانی نظری خواهد آمد.

جدول شماره یک(۱)تبیین مرتنی از گفتمان نقدو انتقاد براساس اصل اول جامعه شناسی

(اصل راهها و اهداف)

نتیجه

   نوع

گفتمان

  نوع

 روابط

  اهداف

 راهها

  نیازها

      اشکال سازگاری

    گروههای اجتماعی

سازندگی

انتقادی

درونی

     +

    +

    +

 گروه ((ما))          (همنواگریان)

رقابت

   نقد

موازی

     +

   –

   +

گروههای ((شما))      (نوگرایان)

تخریبی

  انتقادی

   غیر

مستقیم

     –

   –

    +

گروههای((آنها))       (واگرایان)

۲_تلاش برای برون رفت از ساختارهای سنتی  نقد و انتقاد در حوزه  گفتمان  سیاسی اجتماعی ایران براساس تحلیل مفاهیم اجتماعی.

۳_بررسی شیوه گفتمان نقدوانتقاددرمان گروههای سیاسی،اجتماعی نظام اجتماعی ایران

اهداف جزیی تحقیق

۱_بررس آثار منفی نقد و انتقاد بر رشد سیاسی ،اجتماعی ایران.

۲_بررسی شیوه گفتمان نقد وانتقاد درون گروههای سیاسی ،اجتماعی.

فرضیه های تحقیق

در این پژوهش سه فرضیه مطرح است.

۱_به نظرمی رسد نقدوانتقاددرخوزه گفتمان سیاسی،اجتماعی ایران نا بجا استفاده میشود.

۲_ به  نظر می رسد نا بجا استفاده کردن از نقد و انتقاد،یکی از شاخصهای اصلی سنتی بودن هر جامعه می باشد.

۳_احتمالا می شودازنقدوانتقاد درحوزه گفتمان سیاسی،اجتماعی یک جامعه تقسیم بندی جدید ارائه داد.

پیشینه تحقیق

به کتابخانه های دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد  تهران مرکز مراجعه کردم  و بعد  از بررسی فهرست منابع ،کتابهای زیر را مورد مطالعه قرار دادم.

ردیف نام کتاب         نویسنده                  مترجم                     کدکتابخانه ای اثر

۱_نقد تکوینی          گدمن لوسین           محمد تقی غیاثی           ۳N6G81DN

2_نقد تئوری های انقلاب کارلوت پیتر                                      ۸  الف۲ک/۴۹۱jC

3_نقد چیست منتقد کیست                    مسعود فراستی                ۳۷F   ۱۹۹۵ PN

4_ نقد دینداری و مدرنیسم               محمد جواد لاریجانی            ۳ L4R 5/0 190BP

5_ نقد روشهای تجربی و کمی در جامعه شناسی معاصر                    ۵۵ W  ۶۱۰ H

6_ نقد تحقیق در تاریخ معاصر ایران           حسین ملکی                  ۳۵M  ۲۹۹ DS

7_ انتقاد شخصی واینگر هندری             مهدی الوانی              ۴W 74 C 637   BF

8_ انتقاد شخصی استوارت سیم                                            ۷۴۶۵ C 637 BF

9_ النقد ضیف شوقی                                                         ۳N3Z507PJ

10_ نقد کالر جاناتان                                                          ۶ ن ۶۲/۸۱ PN

11_ نقد فرهنگ اصطلاحات ادبی           گری مارتین                ۷G 5/44RPN

12_ نقددید گاهها¸زندگی و طنزها           رهی معیری                 N5Z285A6565PK

13_ نقد و حقیقت (نقد فرانسه)               شیرین دخت             ۳۱۳ FAB 99PN

14_ نقد ادبی بلزی کارترین                   عباس مخبر                 ۴B810PN

 ۱۵_ نقد ادبی عبدالحسین زرین کوب جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی با بررسی درتاریخ نقد و انتقادات                                            ۳ Z  ۱  PNA

16_ نقد و انتقادات پوپر بر افلاطون و ارسطو علیرضا صدیقی       ۴ص۹۴پ/۱۶۴۹B7

17_ نقد ایدئولوژی             خسروی کمال                             ۷ ن۵ خ/۳/۸۲۳B

18_ نقد برنامه گوته مارکس.  گارل                                      ۷K35M2760RSHX

19_  نقد فلسفه هوی     دیوید گوزنز          مراد فرهادپور                  ۲۴H241BD

20_ نقد و نظریه مارلوزه        هربرت     رویا منسجم     ۶M2984M945B                                              ۲۱-   ۲۱-نقد و نظریه                    هولاب رابر       بشریه                          ۳H3G22HM

22_  نقد ادبی درشناخت ادبیات وجامعه مقاله نقد و بررسی بهروز تبریزی ۳T81DN

23_ نقدو الرجال مصطفی بن حسین تفرشی                        ۳۲T193028 RBP

24_نقدتاریخ وسیاست درروزگارایدئولوژی ریمون آرون نادرانتخابی

                                                                                       ۵  E73A1018CT

25_ نقد تفسیری ۲۰مقاله_بارت ، رولان                                         B580PN

علاوه بر کتابهای ذکر شده ،پایان نامه ها را نیز موردبررسی قراردادم بجزکتاب  قدرت  انتقاد سازنده وایزنگرکه مختصری در مورد انتقاد درون گروهی که در قالب روانشناسی  اجتماعی  مطرح شده بود . مطالبی در مورد بررسی جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی  اجتماعی ایران وجودداشته باشدنیافتم. این مطلب بیانگربکر بودن موضوع تحقیق می باشد.

روش تحقیق :

تحلیل محتوی

تلاش شده نوع تفکر ، گفتمان و سلطه سیاسی اجتماعی جریانات  فکری ایران بر اساس محتوی  تیتر و مقالات روز نامه های جمهوری  اسلامی بعنوان یکی  از نمایندگان  نظام سیاسی اجتماعی ایران وکیهان بعنوان یکی از نمایندگان اصولگرایان و روز نامه سلام یا یاس نو بعنوان یکی از نمایندگان اصلاح طلبان تحلیل توصیفی و علیتی شود.

ابتدابرای اینکاردرجدول شماره ۵  شاخصهای که به گو یه های مختلف تقسیم می شوند راساختیم واین شاخصها از جوامع ساده به پیچیده کدگذاری شدندو سپس درجدول دیگر

گویه های موردنظررا به شاخصهای مشخص که شامل جوامعه سنتی ،سنتی_ نظم گراینه

،نظم گرایانه،تضاد،تضاد_ عقلانی و عقلانی تقسیم بندی کردیم تا فراوانی نسبی تیترها و مقالات روزنامه های مورد نظر در آنها قرار گیرند.

در مرحله بعد شاخصهای مورد نظر به دو قطب مثبت و منفی تقسیم شده اند

الف_ قطب مثبت شامل شاخصهای که بیانگر تفکر،گفتمان و سلطه عقلانی ، عقلانی _ تضاد وتضاد تیتر ومقالات روز نامه های مورد نظر بودکه باتوجه به مبنای نظری و نتایج گویه ها اصل رقابت را می پذیرند و به گفتمان انتقادی از رقیب را اعتقاد ندارند.

ب_ قطب  منفی شامل شاخصهای که بیانگر تفکر، گفتمان و سلطه سنتی ، سنتی _ نظم گرایانه ونظم گرایانه،تیتر ومقالات روزنامه های مورد نظر بودکه باتوجه به مبنای نظری و نتایج گویه ها اصل رقابت را نمی پذیرند و گفتمان  انتقادی  از رقیب را دردستورکار خودقرارداده اند برای اینکه مقایسه جدولی انجام دهیم هرکدام ازتیترها ومقالات روزنامه های موردنظرراجداگانه باروش زوجهای مثبت ومنفی مقایسه می کنیم  تا

 الف_فرضه تحقیق را مورد سنجش قرار دهیم.

ب_ به تحلیل محتوی توصیفی داده های روز نامه مورد نظر دست پیدا کنیم .

ج_ در مورد تیتر مقالات روز نامه های مورد نظر تحلیل علی انجام دهیم.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.